Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filosofické základy přírodovědy, přírodovědné základy filosofie aneb kolik že je světů, který že se nám otepluje a jak být ve světě doma Ivan Horáček,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filosofické základy přírodovědy, přírodovědné základy filosofie aneb kolik že je světů, který že se nám otepluje a jak být ve světě doma Ivan Horáček,"— Transkript prezentace:

1 Filosofické základy přírodovědy, přírodovědné základy filosofie aneb kolik že je světů, který že se nám otepluje a jak být ve světě doma Ivan Horáček, Olomouc 2009

2 Postmoderní situace Mnohost výpovědí o světě Nesouměřitelnost, nekompatibilita konceptuálních a metodických rámců, Resignace na (novověký) požadavek jediné velké Pravdy atd. Atd. Pluralita světů s plnou, vzájemně nezávislou legitimitou

3 Kolik je světů?

4 Filosofické základy přírodovědy Jednota světa Dialektika vývoje Prvotní hmota

5 Jednoduchost proti složitosti (Occamova břitva, Taylorův teorém) Atd.... až

6 Vědění se získává metodologickou redukcí jednotlivých zkušeností Jednotlivá zkušenost vs. Obecnina Věda : Obecniny a nomologicko-deduktivní postup (falsifkovatelné hypotézy atd.) a: a→b vs. a: a→b Prediktivní mohutnostminmax Důkaz1 příkladtest všech a Vyvrácenítest všech a1 protipříklad Elementární operace (logická, algebraická, behaviorální,ontická atd): NON srv. Např Feynmanův universální zákon A = 0 Věda Logic of scientific discovery

7 ...i když Existují jistě i méně pokleslné varianty filosofických základů přírodovědy, Ale...

8 Přírodovědné základy filosofie Zde: přírodověda - ne Věda, nýbrž (elementární) vědění o přírodě Jaké, co je kořenovým obsahem obrazů světa?

9 Přírodovědné základy filosofie – Ontogenetický aspekt Iniciální ontogenetická zkušenost světa (před tím, než tato zhořkne natolik, že vyvstane potřeba filosofického postoje): Množství strhujících setkání – maminka, zviřátka, kytičky apod. Elementární zkušenostní proměnné (libost –nelibost vs. živly a polarity, jež je vymezují: světlo-tma, teplé- studené, horní-dolní atd.) Elementární kognitivní operace: non, konjunkce- disjunkce, sublimace-zástupnost libidinosního objektu Sociálně iniciovaná korekce obrazu světa aparátem instantních obecnin (pohádky, škola apod.)

10 Přírodovědné základy filosofie – Fylogenetický aspekt Rozvrh, operační mody a výdobytky primitivnho myšlení Mytopoetické interpretace členitosti světa Obecniny deklarované vlastnostmi přírodních jednotlivin Elementární representační proměnné: živly a souřadné polarity mužské a ženské serie (Světlo-tma, Slunce-Měsíc, horké-studené, horní-dolní atd.) Sociálně se ustavující pojmový aparát

11 Lema Nesrovnalost prvotní (osobní) zkušenosti a obecninového obrazu přírody je jedním ze základních zdrojů filosofického tázání Druhou stranou téhož je presumptivně vnímaná negativní teologie přírody – její identifikace s představou harmonie, rovnováhy, vznešenosti, čistoty

12 Kořenový průsečík metodické redukce a zkušenostního obrazu světa Všechno ve světě je někde a někdy Svět = NE já: svět je vůči nám otevřen operací NON

13 Svět kartesiánské representace je TEĎ „... Přirozenost hmoty či tělesa není v tvaru, obsahu...,ale v rozloze...“ Svět res extensa je totálně spojitý a beze zbytku representovatelný geometricky (3D) Všechno jsoucí lze vzájemně srovnávat – výsledky srovnání jsou úplným věděním o vztazích dotyčných jsoucen

14 Problém: ČAS

15 Co je ČAS ?... plynutí, uplývání ?

16 Směr času Časová šipka: nárůst entropie (2. zákon termodynamický )

17 Shannonova exposice entropie (srv. míra informace apod.): Obecně pro systém s konečným počtem možných stavů a pravděpodobnostní distribucí P(s i ) je informační entropie definována jako střední hodnota: Entropie je maximální pro rovnoměrné rozložení :, a minimální pro zcela deterministický systém :. Totální isotropie Totální anisotropie orthogonalita

18 Ale co evoluce? Nebo každý akt života? Nebo věda? Negentropie !

19 Živé subjekty jsou otevřené soustavy ! Jsou postaveny s ohledem na interakce s okolím, charakterem interakce je škálován jejich metabolismus – a rychlostí metabolismu i časový rozvrh

20 Co je ČAS ? (Biologický) čas nemá lineární škálování Povaha času není isotropická

21 Co je mírou ČASu ? Co jej škáluje ?... změna

22 Co je ČAS ? rozdíl / vzdálenost mezi dvěmi instancemi Světa (e.g. měřicího přístroje, proxy proměné apod. ) ► může být měřen, srovnáván a formálně kvantifikován

23 V tomto smyslu může být čas součástí kartesiánského representačního systému, pak ale....

24 Vlastnosti časové události Čas – emergence změn: generátor jinakosti Nově emergující stavy jsou ortogonální vůči předchozímu x Def: x = non vše ostatní

25 Dimensionalita Z povahy časových událostí (emergence anisotropie, jinost novéhu vůči zbytku světa) → čas = růst dimensionality Exponenciální (t 2 ) nárůst dimensionality?

26 Do určité míry to platí.... Každý živý subjekt je unikátní, jedinečný – stejně tak kterákoliv jeho situace a životní episoda: každý okamžik je nekonečně–rozměrnou doménou universální autopoiese...ale

27 Jak je ale možné, že - současně - jsou svět, život či vlastnosti a životní projevy různých živých entit v zásadě prediktabilní, přehledné, srozumitelné a neměné? Jak to, že vývoj je tak konservativní a evoluce je opravdu spíše zamrzlá než autopoietická? Jak to, že ani v postmoderní době nevznikne ze spojení lidských gamet nečekaný autopoietický fenomén ale docela obyčejný novorozenec asi 50 cm dlouhý a 3,20 na váhu, který se v pokročilejší fázi ontogenese od podobných individuí z předchozích generací bude v zásadě odlšovat jen tím, že má v kapse místo vrbové píšťalky iPod? Jak to, že je svět tak konservativní a nemění? Jak to že zde čas běží tak pomalu? Že se povětšinou nic neděje?

28 Konstatované vlastnosti (živého) přirozeného světa: Otevřený systém indexovaný okolím Časovost a nelineární škálování času Mnohorozměrnost: kumulace ortogonalit Radikální redukce dimensionality? Biotická dilatace času?

29 Srovnávací Ontogenetickou Palaeontologickou Zásadně se liší Přírodověda má k disposici pouze tři metody:

30 Metoda srovnávací Metoda ontogenetická Metoda paleontologická (neúplný zdroj informací, rekonstrukce s využitím syntetické informace z jiných zdrojů) Bez časové dimense Objektivní Osobní čas pozorovatele subjektivní Formální časové škály smluvních referenčních systémů

31 Domény, postupy, předpoklady a rozsah prediktivity jednotlivých metod se velmi liší Nelze zaměňovat !

32 Příklad: obraz klimatu a historie klimatických změn

33 Zdroje a distribuce klimatické energie Solární konstanta : S = 1,35 kW/m 2 = 8,123 J/cm 2.min Albedo: A 0 = 30% S Aktuální insolace I=70% S: *odraženo povrchem Země –zachyceno atmosférou, *pohlceno pevninou/oceánem, *vyzářeno do atmosféry, *asimilováno biosférou Fotosyntéza: využítí viditelné části spektra (400-700 nm: 45%S), které jinak odráženo Energeticky (klimaticky) zásadní: IR část spektra (teplo) 45%S * UV + kosmické záření – interakce na povrchu atmosféry / cf. Role mgf Země/ ionosféra etc.

34 Ad greenhouse efect Skleníkové plyny a jejich termální efekt H 2 O (pára) 62,0% 20,6 o C CO 2 21,8% 7,2 o C O 3 7,3% 2,4 o C NO x 4,2% 1,4 o C CH 4 2,4% 0,8 o C Etc. 2,1% 0,7 o C Prům. teplota povrchu Země= 15 0 C je o 33 0 C vyšší než by byla bez skleníkových plynů (-18 0 C). Zásadní faktor: Termální pohltivost atmosféry – přirozený skleníkový efekt

35 (Milankovičovy) parametry zemské orbity ovlivňující solární konstantu: * Excentricita orbity * Sklon osy * Precese (směr osy)

36 M.Milankovič (1920,1938)

37 Vrt Vostok, Antarktida

38 Přímý instrumentální záznam - Historická klimatická měření - např. Praha - Klementinum

39 Meteorologická měření: globální oteplování 20. stol.: průběžné globální oteplování - ve všech zeměpisných pásmech

40 .. v celém ročním průběhu (srv. mapy tepl. odchylek)

41 Příliv exotických prvků ( a nejen ve flóře UK UK

42 V rovnováze (příroda!)

43 Globální oteplování : Skleníkový efekt způsobený antropogenní produkcí skleníkových plynů (CO 2, CH 4, O 3..) a industriálního aerosolu

44 Rozpouštění ledovců, zvýšení hladiny oceánů

45 Změny v distribuci srážek, aridisace kontinentů

46 Posun vegetačních pásem

47 Globální oteplování : Skleníkový efekt způsobený antropogenní produkcí skleníkových plynů (CO 2, CH 4, O 3..) a industriálního aerosolu nebude-li zastaven bude nezvratně pokračovat: aridisace, rozpouštění ledovců, zaplavení pobřeží atd... názorné a politicky jistě OK (Kjotská smlouva apod.), ale...... je to věcně tak jisté ?

48

49 Ad greenhouse efect Dnešní koncentrace CO 2 v atmosféře: 386 ppm Od roku 1850 – růst o 0,5-2,2 ppm ročně Eepredikce: do roku 2030: zdvojnásobení koncentrace CO 2 v atmosféře Spálení všech zásob uhlí – 2200 ppm

50 ...ale Je industriální produkce CO 2 opravdu tak zásadní?

51

52 CO 2 Objem CO 2 /HCO 3 - v oceánech minimálně 50x větší než v atmosféře, ? Faktická produkce CO 2 metabolismem destruentů v dysfotické zoně (možná větší než všechna ostatní)

53 Objem vody v eufotické zóně: 0,07x10 9 km 3 Dysfotická zóna – 95% objemu oceánů –Základní prostor globální organické destrukce: bakterie –Efekt virů, horisontálního přenosu, metabolických divergencí etc.

54 Fotosyntetická aktivita planktonu lze měřit, ale Metabolismus (a produkce CO 2 ) destruenty???? Odhad: Objem oceánů …. 1,3 x 10 19 km 3 = 10 21 kg vody Koncentrace bakterií ….. 10 5 -10 6 / ml Předpoklad (min) … každá uvolní 1 molekulu CO 2 / sec : 1,3 x 10 30 bakterií v oceánu x 6,1536 x10 6 molekul CO 2 = 4,099 x10 36 mol. CO 2 ročně = 6,72 x 10 12 MOL x 44 (mol.měrná hmotnost CO 2 ) = 2,92 x 10 14 g = 292 Gt/ročně

55 DOM - dissolved organic matter …. 65-85% organického uhlíku Průměrné stáří ….. 6000 let BP (Rainer et al. 1999 aj.) - klimatické optimum holocenu (nejvyšší produkce)

56 Je příroda v rovnováze? Co se např. stará o rovnováhu v oceánském ekosystému?

57 THC THC – oceanický termohalinní výměník NADW 15 Mt /s SODW 21 Mt/s

58 NADW vs. Přínos sladké vody (rozpouštění ledovců apod.): alternativní stabilní stavy

59 Predikce: oteplení ve vysokých šířkách – rozpouštěn ledovců, vyslazení oceánu, oteplení arktických moří, ztráta efektů produkujích NADW, SODW - Zastavení THC

60 Zastavení tvorby NADW: masivní ochlazení - glaciální režim planety drastická redukce přínosu C do dysfotické zóny ! (dtto)

61 ...ale

62

63

64 The Solar Cycle in the Corona

65

66 source: http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/zurich.gifhttp://solarscience.msfc.nasa.gov/images/zurich.gif Below is a graph of the most recent sunspot activity cycle and shows the

67 Dendrochronologie a dendroklimatologie – první proxy-data moderního typu

68

69

70 Sluneční aktivita: počet slunečních skvrn v letech 1750-2000 vs. odchylky střední roční teploty (plná čára)

71 Sluneční aktivita: délka solárního cyklu vs. odchylky střední roční teploty

72

73

74 The April 25 Prediction

75

76 Interakce jednotlivých faktorů a kvantifikace globálních efektů těchto interakcí ?

77 Závěr 1: V našich modelech Hrubě podceňujeme efekt oceanického metabolismu v globálním klimatu (zejména jeho biotickou složku -finální úrovně destruentských sítí v dysfotické zóně moře -tj. 95% objemu oceánu) a radikální nerovnovážnost dění v přírodě Možná je to i proto, že o těchto faktorech mnoho nevíme a kvantifikovat jejich efekt již nejsme schopni vůbec

78 Ve hře o globální klima je toho dost, např. Orbitální (Milankovičovy) parametry Skleníkové plyny v atmosféře: složení a dynamika (vod vs. CO 2 vs. CH 4 vs CH 3 SCH 3 etc.), odrazivost vs. pohltivost atmosféry THC a jeho dynamika Solární cyklus a endogenní změny solární konstaty Biotické efekty - dekomposice v oceánu, struktura oceánského bakteriomu, struktura a distribuce DOM Vegetační pokryv ( odrazivost / pohltivost povrchu souše voda na kontinentech a v půdě - struktura a úroven gelifikace půdního jílu -montmoriolity etc. Posice a zvlnění arktické fronty, prostorová dynamika intertropické konvergence Výrazné anomalie současného glaciálního cyklu (Heinrichovy události aj.) Atd.

79 ...ale Své jasné a zřetelné obrazy světa a přírody MUSÍME MÍT vědu (dle přání otce zakladele – R.D.) máme od toho (a za to si i vědce platíme – a ne málo !)...a když už (jak bohužel dobře víme) jsme čistotu a harmonii přírody poprznili (a przníme), tak to teď radikálně odčiníme!

80 Klimatické změny a poučení z krizového vývoje Typicky priklad mnohofaktorového jevu, jehož uchopení se vymyká možnostem kartesianských technik - díky *konfusi různych podob času (resp. metodických rámců, v nichž je časový rozměr generován - srv. ontogentická vs. paleontologická metoda), *ortogonalitě jednotlivych faktorů, *očividné absenci předpokladaných interakcí, resp. *neprediktabilnimu chovani jednotlivych prvků (solarni cyklus, THC apod.), *nejasnému průběhu fázových rozhrani stavovych konstant jednotlivych interakcí, atd. Věcně odpovídající závěr: svět je složitější než jsme si mysleli, zaplať Bůh za to (není nudný) Aktualně praktikovaný závěr: Kjotsky protokol, akce, limity, kontroly, komisaři, jejich šaškosní asistenti v NGOs, atd.

81 Vědecký obraz světa co tapeta našich domovů

82 Doma ve Světě Formální znalost všech součástí ? Jasnost, zřetelnost, přehlednost? Svět s těmito parametry: svět res extensa, svět modernity resp. jeden z mnohých světů postmoderní mnohosti,... Ideální pracoviště, ale domov?

83 Doma ve Světě Vztahovat se ke Světu o sobě, ne k jeho obrazu byt sebeluznějšímu Metodologická korekce vědeckého obrazu - formalismus umožňujici soucasne zohlednovat mnohorozmernost, ortogonalitu (=jedinečnost, jinost) jednotlivych instanci i potenciální inklusivitu vzajemných efektů a bytostné vlastnosti času - směr (entropie), dynamické škálování, anisotropii atd. Osobní facie - vystavení se tomu, čím se Svět bytostně otevíra - jinosti, nejasnosti, nebezpečnosti apod. (cf. instituce hada hospodářícka apod.), posvěcení každodenního

84 Descartes: jasné a zřetelné v nejasném světě – more geometrico Úkol dne: cesta ze světa jasného a zřetelneho do přírody – zvědomění jinosti a nejasnosti v našem vnímání světa: pokora před nezřetelným rozvrhem, jímž se nám svou jiností svět dává na úkor tempa pokroku a ilusí o vládnutí všehomiru - more animalio

85 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Filosofické základy přírodovědy, přírodovědné základy filosofie aneb kolik že je světů, který že se nám otepluje a jak být ve světě doma Ivan Horáček,"

Podobné prezentace


Reklamy Google