Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011."— Transkript prezentace:

1

2 NRL pro komunální hluk1

3 NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA

4 NRL pro komunální hluk3 pro účely ochrany veřejného zdraví AKUSTICKÉ STUDIE dle NV č.148/2006 Sb.

5 NRL pro komunální hluk4 AKUSTICKÁ STUDIE Písemná zpráva obsahující výpočet očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hlukové zátěže osob) v chráněném prostoru nebo na pracovišti

6 NRL pro komunální hluk5 AKUSTICKÁ STUDIE Slouží: jako podklad pro stanovisko OOVZ v rámci SZD jako informace o kritických bodech a rizicích pro investora a projektanta

7 NRL pro komunální hluk6 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÉ STUDIE - ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ Ruční – manuální (kalkulačka) Automatický – tabulkový procesor (MS-EXCEL,QUATTRO) - vlastní SW - speciální (profesionální) SW = přednostně

8 NRL pro komunální hluk7 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY Odvolávka a citace metodiky Uvedení konkrétních matematických vzorců Uvedení nejistoty výpočtu PRAMENY: - příručky - normy (ČSN, EN, ISO, jiné zahraniční) - vlastní

9 NRL pro komunální hluk8 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY POZOR! V ČR neexistuje žádná „národní metodika“ výpočtu hluku v prostředí Vždy by měla být zpracována „nulová“ varianta – „V0“ Výpočty je třeba kalibrovat na naměřené hodnoty (V0)! EU-Přehled výpočtových metod duben 2008.xls

10 NRL pro komunální hluk9 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY EU Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU) 1. úroveň: Strategické hlukové mapy 2. úroveň: Lokální – akční plány

11 NRL pro komunální hluk10 AKUSTICKÁ STUDIE NÁLEŽITOSTI

12 NRL pro komunální hluk11 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE Deklarace účelu a cíle Vstupní data Výpočtové body Použité metodiky a metody zpracování Výsledky Hodnocení Doporučení Závěr Přílohy

13 NRL pro komunální hluk12 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE Vstupní data - úplnost - zdroj podkladů Neakustické údaje Akustické údaje o zdrojích hluku

14 NRL pro komunální hluk13 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE NEAKUSTICKÉ ÚDAJE Územní resp. stavební projekt: (situace zdrojů a chráněných prostor) Technologický projekt Zdroje hluku: - stacionární (druh, počet, umístění, způsob provozu) - mobilní (intenzita a skladba dopravního proudu)

15 NRL pro komunální hluk14 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE AKUSTICKÉ ÚDAJE - ZDROJE Veličiny (L WA, L r, L t ) Hodnoty Reprezentativnost (např. volnoběh, s materiálem) Původ (literatura, vlastní měření, převzaté měření, odhad)

16 NRL pro komunální hluk15 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE AKUSTICKÉ ÚDAJE - STAVBY Veličiny (R w ) Hodnoty Původ (literatura, vlastní měření, převzaté měření, odhad)

17 NRL pro komunální hluk16 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE VÝPOČTOVÉ BODY volba popis Průběh izofon

18 NRL pro komunální hluk17 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE POUŽITÉ METODIKY A METODY ZPRACOVÁNÍ (Uvedení konkrétních matematických vzorců) Odvolávka a citace metodiky Použitý SW - název, verze

19 NRL pro komunální hluk18 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE VÝSLEDKY Formy prezentace Text Tabulka (očekávané hodnoty ve VB) Grafická forma - Mapy - Grafy (izofonové pole, kritické izofony=2D i 3D prez.) - Obrázky (fotodokumentace)

20 NRL pro komunální hluk19 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE HODNOCENÍ Metoda hodnocení Srovnání se standardem (hygienický limit hluku) Návrh limitu (rozhoduje KHS) Uvážení nejistot Interpretace průběhu izofon

21 NRL pro komunální hluk20 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE DOPORUČENÍ Návrh opatření (varianty) Výpočet očekávané účinnosti

22 NRL pro komunální hluk21 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE ZÁVĚR Konstatování pravděpodobného překročení nebo dodržení hygienického limitu resp. podmínek jeho nepřekročení

23 NRL pro komunální hluk22 Upozornění Běžné metodiky pro proměnný hluk neplatí pro impulsní hluk ( ČSN EN ISO Akustika – Hluk střelnic – Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku)

24 NRL pro komunální hluk23 Upozornění Nejistota výpočtového modelu nejistota adekvátnosti výpočtového modelu a reálné situace nejistota použití modelu zpracovatelem nejistota vstupních údajů

25 NRL pro komunální hluk24 Upozornění Nejistota výpočtového modelu European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG AEN) Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (GPG) Version 2 13th August 2007

26 NRL pro komunální hluk25 Upozornění Na nejistotu hodnot vypočtených v akustické studii NELZE aplikovat metody stanovení a hodnoty nejistot pro měření !

27 NRL pro komunální hluk26 ZÁVĚR Výsledky akustických studií z pohledu SZD Pouze odhad očekávané budoucí situace Nejsou průkazem dodržení nebo překročení hygienického limitu

28 Metodický dopis HH Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem (www.nrl.cz) NRL pro komunální hluk27

29 NRL pro komunální hluk28

30 7. Pro zohlednění nejistot výsledků AKS a jejich hodnocení nelze obecně použít metody stanovené pro hodnocení výsledků měření a jejich nejistot. Nejvhodnějším způsobem je zahrnout jejich vliv do diskuse výsledků výpočtu formou „what-if“ tedy, „co se stane, když…“ NRL pro komunální hluk29

31 8. Při hodnocení výsledků AKS tedy nelze operovat s termíny, jako jsou „prokazatelné dodržení“ resp. „prokazatelné překročení“ NRL pro komunální hluk30 Orgán OVZ nemá žádné legislativní oprávnění podmiňovat v rámci správního řízení své stanovisko k AKS požadavkem na prokázání dodržení hygienického limitu v rámci AKS.

32 9. Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem stejnými výpočtovými metodami nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB NRL pro komunální hluk31

33 NRL pro komunální hluk32 AKUSTICKÉ STUDIE PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

34 HRA-expozice komunálnímu hluku Postup: Rozdělení expozice hluku v komunálním prostředí v exponované populaci (prevalence hlukové expozice) Vztah expozice-odezva (účinek) pro zvolené zdravotní účinky(diagnosa) - atributivní riziko v důsledku expozice hlukem - procento osob s danou zdravotní odezvou Statistické údaje o výskytu (prevalenci) daného zdravotního účinku (ÚZIS) Stanovení počtu obyvatel, u nichž lze očekávat výskyt příslušného zdravotního účinku NRL pro komunální hluk33 HRA AKS

35 Zdravotní účinky (health endpoints) 1. Vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance, HSD) způsobené dopravním hlukem (viz Miedema & Vos 2007 ) 2. Ischemická choroba srdeční (Ischemic Heart Diseases, IHD) s důrazem na akutní infarkt myokardu, způsobený hlukem ze silniční dopravy (Babisch 2006, 2008) Pravděpodobné rozšíření v blízké budoucnosti: Hypertenze a s ní spojené srdeční choroby způsobené hlukem z leteckého provozu Vysoké obtěžování (High Annoyance) dopravním hlukem v současné době se nepovažuje za zdravotní hodnotící kriterium NRL pro komunální hluk

36 Vztah expozice – odezva (ERF)-grafické vyjádření Source: EBoDE Working Group 2010 LnLAeq,16hdB HSD pro jednotlivé druhy dopravního hluku OR IHD pro silniční hluk NRL pro komunální hluk

37 NRL pro komunální hluk36 Hluková zátěžKVO/IMHSDANNOYANCE veličina [dB]L Aeq,16h /L Aeq,8h L den = L Aeq,16h L n = L Aeq,8h L dvn /L dn rozsah [dB] dopravaHL-10(50) průmyslHL-10 není definováno HSD není definováno odraz od fasády(ANO) NENE HRA – hlukové ukazatele a rozsahy

38 Hlukový ukazatel L dvn a L dn L dvn = 10*LOG [1/24(12*10 0.1Lden + 4*10 0.1(Lv+5) + 8*10 0.1(Ln+10) )] L den = L Aeq,T, T = 06:00 – 18:00 hod L v = L Aeq,T, T = 18:00 – 22:00 hod L n = L Aeq,T, T = 22:00 – 06:00 hod L dn = 10*LOG [1/24(16*10 0.1Lden + 8*10 0.1(Ln+10) )] NRL pro komunální hluk37

39 NRL pro komunální hluk38 HRA – územní rozsah AKS – dle NV Posuzování bodů s největší expozicí v chráněném venkovním prostoru staveb reprezentujících okolní obytnou zástavbu vzhledem k možnému překročení hodnoty HL AKS pro HRA Posuzování počtu obyvatel s výskytem příslušného zdravotního účinku v celém exponovaném území (tj. v oblasti vymezené minimální hodnotou rozsahu příslušného hlukového ukazatele)

40 NRL pro komunální hluk39

41 NRL pro komunální hluk40

42 NRL pro komunální hluk41

43 NRL pro komunální hluk42

44 NRL pro komunální hluk43

45 HRA – demografie 1. „Malé“ území Počet obyvatel ve všech adresních bodech exponovaného území - Skutečný (evidence obyvatelstva) - „Statistický“ (statistická ročenka-počet obyvatel na byt/RD) 2. „Velké“ území Počet obyvatel v pásmech po 5dB zvoleného hlukového ukazatele NRL pro komunální hluk44

46 NRL pro komunální hluk45 ASS Dukla Plzeň-Lobzy Hodnocení zdravotních rizik hluku střelbyMAPA VÝPOČTOVÝCH BODU Okolní obytná zástavba Číslo VB Umístění Počet obyvatel UliceČp. 7Rolnické náměstí 25 8Rolnické náměstí 9Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Nad Dalmatinkou Rohová Rohová Rohová Rohová Rohová Rohová Rohová Rohová Na Hraně Na Hraně Na Hraně Na Hraně Na Hraně Souběžná Jasná Jasná32 35slunná987 36Na Hraně Na Hraně Na Hraně Na Hraně Na Hraně U Památníku 0 42U Památníku 0 43U Památníku 0 44U Památníku 5 45U Památníku75 46U Památníku90 47V Podlučí V Podlučí447 49V Podlučí 0 50Božkovského náměstí Na Vyhlídce Na Vyhlídce Na Vyhlídce579

47 NRL pro komunální hluk46 RBAdresní bodL Aeq [dB] č. Výška [m] Čp. Počet NP Počet bytů Počet obyv. celkem rok 2010 L Aeq,16h L Aeq,8h LdLd LnLn L dn L dvn ,055,547,354,045,854,754, ,058,650,457,148,957,858, ,058,650,457,148,957,858, ,852,044,250,542,751,451, ,846,239,444,737,946,046, ,846,239,444,737,946,046, ,0není ,0není ,037,729,536,228,036,937, ,037,729,536,228,036,937,1 1bj= 2,49 osob

48 NRL pro komunální hluk47

49 NRL pro komunální hluk48 BRNO-ZKAPACITNĚNÍ D1 Hodnocení zdravotních rizik (HRA) Počet obyvatel v pásmech Výška [m]:3 Ldn a Ln bez odrazu obce resp. městské části SS m Bohunice St.Lískovec Brno - jih Tuřany Celkem SILNIČNÍ HLUK L dn [dB] PásmoStřed 30,135,032, ,140,037, ,145,042, ,150,047, ,155,052, ,160,057, ,165,062, ,170,067, ,175,072, ,180,077, ,185,082, Celkem SS m Bohunice St.Lískovec Brno - jih Tuřany Celkem SILNIČNÍ HLUK L n [dB] PásmoStřed 30,135,032, ,140,037, ,145,042, ,150,047, ,155,052, ,160,057, ,165,062, ,170,067, ,175,072, ,180,077, ,185,082, Celkem

50 HRA - nejistoty Při interpretaci výsledků mít na paměti nejistoty celého procesu stanovení Postupy HRA nelze použít pro posouzení vlivu na jednotlivou osobu, jde vždy o posouzení celé komunity Dílčí výsledky HRA (jeden byt, objekt, malá obec) nemají praktickou vypovídací hodnotu, rozhodující je sumární výsledek NRL pro komunální hluk49

51 HRA - nejistoty Absolutní číselné hodnoty jako výsledek HRA jsou vždy zatíženy poměrně velkou nejistotou Tato nejistota se podstatně snižuje při porovnávání variant a trendů – relativní hodnoty NRL pro komunální hluk50

52 Děkuji za pozornost NRL pro komunální hluk51


Stáhnout ppt "21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google