Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011."— Transkript prezentace:

1

2 21.6.2011NRL pro komunální hluk1

3 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011

4 NRL pro komunální hluk3 pro účely ochrany veřejného zdraví AKUSTICKÉ STUDIE dle NV č.148/2006 Sb.

5 21.6.2011NRL pro komunální hluk4 AKUSTICKÁ STUDIE Písemná zpráva obsahující výpočet očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (hlukové zátěže osob) v chráněném prostoru nebo na pracovišti

6 21.6.2011NRL pro komunální hluk5 AKUSTICKÁ STUDIE Slouží: jako podklad pro stanovisko OOVZ v rámci SZD jako informace o kritických bodech a rizicích pro investora a projektanta

7 21.6.2011NRL pro komunální hluk6 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÉ STUDIE - ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ Ruční – manuální (kalkulačka) Automatický – tabulkový procesor (MS-EXCEL,QUATTRO) - vlastní SW - speciální (profesionální) SW = přednostně

8 21.6.2011NRL pro komunální hluk7 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY Odvolávka a citace metodiky Uvedení konkrétních matematických vzorců Uvedení nejistoty výpočtu PRAMENY: - příručky - normy (ČSN, EN, ISO, jiné zahraniční) - vlastní

9 21.6.2011NRL pro komunální hluk8 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY POZOR! V ČR neexistuje žádná „národní metodika“ výpočtu hluku v prostředí Vždy by měla být zpracována „nulová“ varianta – „V0“ Výpočty je třeba kalibrovat na naměřené hodnoty (V0)! EU-Přehled výpočtových metod duben 2008.xls

10 21.6.2011NRL pro komunální hluk9 AKUSTICKÉ STUDIE - VÝPOČTOVÉ METODIKY EU Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU) 1. úroveň: Strategické hlukové mapy 2. úroveň: Lokální – akční plány

11 21.6.2011NRL pro komunální hluk10 AKUSTICKÁ STUDIE NÁLEŽITOSTI

12 21.6.2011NRL pro komunální hluk11 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE Deklarace účelu a cíle Vstupní data Výpočtové body Použité metodiky a metody zpracování Výsledky Hodnocení Doporučení Závěr Přílohy

13 21.6.2011NRL pro komunální hluk12 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE Vstupní data - úplnost - zdroj podkladů Neakustické údaje Akustické údaje o zdrojích hluku

14 21.6.2011NRL pro komunální hluk13 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE NEAKUSTICKÉ ÚDAJE Územní resp. stavební projekt: (situace zdrojů a chráněných prostor) Technologický projekt Zdroje hluku: - stacionární (druh, počet, umístění, způsob provozu) - mobilní (intenzita a skladba dopravního proudu)

15 21.6.2011NRL pro komunální hluk14 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE AKUSTICKÉ ÚDAJE - ZDROJE Veličiny (L WA, L r, L t ) Hodnoty Reprezentativnost (např. volnoběh, s materiálem) Původ (literatura, vlastní měření, převzaté měření, odhad)

16 21.6.2011NRL pro komunální hluk15 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE AKUSTICKÉ ÚDAJE - STAVBY Veličiny (R w ) Hodnoty Původ (literatura, vlastní měření, převzaté měření, odhad)

17 21.6.2011NRL pro komunální hluk16 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE VÝPOČTOVÉ BODY volba popis Průběh izofon

18 21.6.2011NRL pro komunální hluk17 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE POUŽITÉ METODIKY A METODY ZPRACOVÁNÍ (Uvedení konkrétních matematických vzorců) Odvolávka a citace metodiky Použitý SW - název, verze

19 21.6.2011NRL pro komunální hluk18 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE VÝSLEDKY Formy prezentace Text Tabulka (očekávané hodnoty ve VB) Grafická forma - Mapy - Grafy (izofonové pole, kritické izofony=2D i 3D prez.) - Obrázky (fotodokumentace)

20 21.6.2011NRL pro komunální hluk19 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE HODNOCENÍ Metoda hodnocení Srovnání se standardem (hygienický limit hluku) Návrh limitu (rozhoduje KHS) Uvážení nejistot Interpretace průběhu izofon

21 21.6.2011NRL pro komunální hluk20 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE DOPORUČENÍ Návrh opatření (varianty) Výpočet očekávané účinnosti

22 21.6.2011NRL pro komunální hluk21 NÁLEŽITOSTI AKUSTICKÉ STUDIE ZÁVĚR Konstatování pravděpodobného překročení nebo dodržení hygienického limitu resp. podmínek jeho nepřekročení

23 21.6.2011NRL pro komunální hluk22 Upozornění Běžné metodiky pro proměnný hluk neplatí pro impulsní hluk ( ČSN EN ISO 17201-3 Akustika – Hluk střelnic – Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku)

24 21.6.2011NRL pro komunální hluk23 Upozornění Nejistota výpočtového modelu nejistota adekvátnosti výpočtového modelu a reálné situace nejistota použití modelu zpracovatelem nejistota vstupních údajů

25 21.6.2011NRL pro komunální hluk24 Upozornění Nejistota výpočtového modelu European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG AEN) Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (GPG) Version 2 13th August 2007

26 21.6.2011NRL pro komunální hluk25 Upozornění Na nejistotu hodnot vypočtených v akustické studii NELZE aplikovat metody stanovení a hodnoty nejistot pro měření !

27 21.6.2011NRL pro komunální hluk26 ZÁVĚR Výsledky akustických studií z pohledu SZD Pouze odhad očekávané budoucí situace Nejsou průkazem dodržení nebo překročení hygienického limitu

28 Metodický dopis HH Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem 13.10.2008 (www.nrl.cz) 21.6.2011NRL pro komunální hluk27

29 21.6.2011NRL pro komunální hluk28

30 7. Pro zohlednění nejistot výsledků AKS a jejich hodnocení nelze obecně použít metody stanovené pro hodnocení výsledků měření a jejich nejistot. Nejvhodnějším způsobem je zahrnout jejich vliv do diskuse výsledků výpočtu formou „what-if“ tedy, „co se stane, když…“. 21.6.2011NRL pro komunální hluk29

31 8. Při hodnocení výsledků AKS tedy nelze operovat s termíny, jako jsou „prokazatelné dodržení“ resp. „prokazatelné překročení“. 21.6.2011NRL pro komunální hluk30 Orgán OVZ nemá žádné legislativní oprávnění podmiňovat v rámci správního řízení své stanovisko k AKS požadavkem na prokázání dodržení hygienického limitu v rámci AKS.

32 9. Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele stanovených výpočtem stejnými výpočtovými metodami nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB. 21.6.2011NRL pro komunální hluk31

33 21.6.2011NRL pro komunální hluk32 AKUSTICKÉ STUDIE PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

34 HRA-expozice komunálnímu hluku Postup: Rozdělení expozice hluku v komunálním prostředí v exponované populaci (prevalence hlukové expozice) Vztah expozice-odezva (účinek) pro zvolené zdravotní účinky(diagnosa) - atributivní riziko v důsledku expozice hlukem - procento osob s danou zdravotní odezvou Statistické údaje o výskytu (prevalenci) daného zdravotního účinku (ÚZIS) Stanovení počtu obyvatel, u nichž lze očekávat výskyt příslušného zdravotního účinku 21.6.2011NRL pro komunální hluk33 HRA AKS

35 Zdravotní účinky (health endpoints) 1. Vysoké rušení spánku (High Sleep Disturbance, HSD) způsobené dopravním hlukem (viz Miedema & Vos 2007 ) 2. Ischemická choroba srdeční (Ischemic Heart Diseases, IHD) s důrazem na akutní infarkt myokardu, způsobený hlukem ze silniční dopravy (Babisch 2006, 2008) Pravděpodobné rozšíření v blízké budoucnosti: Hypertenze a s ní spojené srdeční choroby způsobené hlukem z leteckého provozu Vysoké obtěžování (High Annoyance) dopravním hlukem v současné době se nepovažuje za zdravotní hodnotící kriterium 21.6.201134NRL pro komunální hluk

36 Vztah expozice – odezva (ERF)-grafické vyjádření Source: EBoDE Working Group 2010 LnLAeq,16hdB HSD pro jednotlivé druhy dopravního hluku OR IHD pro silniční hluk 21.6.2011 35 NRL pro komunální hluk

37 21.6.2011NRL pro komunální hluk36 Hluková zátěžKVO/IMHSDANNOYANCE veličina [dB]L Aeq,16h /L Aeq,8h L den = L Aeq,16h L n = L Aeq,8h L dvn /L dn rozsah [dB] dopravaHL-10(50) 60 - 8040 - 7045 - 75 průmyslHL-10 není definováno HSD není definováno 35 - 65 odraz od fasády(ANO) NENE HRA – hlukové ukazatele a rozsahy

38 Hlukový ukazatel L dvn a L dn L dvn = 10*LOG [1/24(12*10 0.1Lden + 4*10 0.1(Lv+5) + 8*10 0.1(Ln+10) )] L den = L Aeq,T, T = 06:00 – 18:00 hod L v = L Aeq,T, T = 18:00 – 22:00 hod L n = L Aeq,T, T = 22:00 – 06:00 hod L dn = 10*LOG [1/24(16*10 0.1Lden + 8*10 0.1(Ln+10) )] 21.6.2011NRL pro komunální hluk37

39 21.6.2011NRL pro komunální hluk38 HRA – územní rozsah AKS – dle NV Posuzování bodů s největší expozicí v chráněném venkovním prostoru staveb reprezentujících okolní obytnou zástavbu vzhledem k možnému překročení hodnoty HL AKS pro HRA Posuzování počtu obyvatel s výskytem příslušného zdravotního účinku v celém exponovaném území (tj. v oblasti vymezené minimální hodnotou rozsahu příslušného hlukového ukazatele)

40 21.6.2011NRL pro komunální hluk39

41 21.6.2011NRL pro komunální hluk40

42 21.6.2011NRL pro komunální hluk41

43 21.6.2011NRL pro komunální hluk42

44 21.6.2011NRL pro komunální hluk43

45 HRA – demografie 1. „Malé“ území Počet obyvatel ve všech adresních bodech exponovaného území - Skutečný (evidence obyvatelstva) - „Statistický“ (statistická ročenka-počet obyvatel na byt/RD) 2. „Velké“ území Počet obyvatel v pásmech po 5dB zvoleného hlukového ukazatele 21.6.2011NRL pro komunální hluk44

46 21.6.2011NRL pro komunální hluk45 ASS Dukla Plzeň-Lobzy Hodnocení zdravotních rizik hluku střelbyMAPA VÝPOČTOVÝCH BODU Okolní obytná zástavba Číslo VB Umístění Počet obyvatel UliceČp. 7Rolnické náměstí 25 8Rolnické náměstí 9Nad Dalmatinkou11603 10Nad Dalmatinkou11662 11Nad Dalmatinkou89324 12Nad Dalmatinkou89222 13Nad Dalmatinkou89120 14Nad Dalmatinkou89025 15Nad Dalmatinkou89717 16Nad Dalmatinkou89629 17Nad Dalmatinkou89526 18Nad Dalmatinkou89430 19Rohová10494 20Rohová10502 21Rohová10511 22Rohová10525 23Rohová10531 24Rohová10542 25Rohová10554 26Rohová10564 27Na Hraně11490 28Na Hraně11509 29Na Hraně11512 30Na Hraně11521 31Na Hraně11532 32Souběžná10222 33Jasná10165 34Jasná32 35slunná987 36Na Hraně11432 37Na Hraně11403 38Na Hraně11426 39Na Hraně11394 40Na Hraně11484 41U Památníku 0 42U Památníku 0 43U Památníku 0 44U Památníku 5 45U Památníku75 46U Památníku90 47V Podlučí4472 48V Podlučí447 49V Podlučí 0 50Božkovského náměstí5991 51Na Vyhlídce6115 52Na Vyhlídce6237 53Na Vyhlídce579

47 21.6.2011NRL pro komunální hluk46 RBAdresní bodL Aeq [dB] č. Výška [m] Čp. Počet NP Počet bytů Počet obyv. celkem rok 2010 L Aeq,16h L Aeq,8h LdLd LnLn L dn L dvn 131255225,055,547,354,045,854,754,9 231351225,058,650,457,148,957,858,0 334086225,058,650,457,148,957,858,0 43428441639,852,044,250,542,751,451,6 53466561844,846,239,444,737,946,046,2 63466861844,846,239,444,737,946,046,2 73290225,0není 83148225,0není 933843225,037,729,536,228,036,937,1 1033844225,037,729,536,228,036,937,1 1bj= 2,49 osob

48 21.6.2011NRL pro komunální hluk47

49 21.6.2011NRL pro komunální hluk48 BRNO-ZKAPACITNĚNÍ D1 Hodnocení zdravotních rizik (HRA) Počet obyvatel v pásmech Výška [m]:3 Ldn a Ln bez odrazu obce resp. městské části SS-2010-3m Bohunice St.Lískovec Brno - jih Tuřany Celkem SILNIČNÍ HLUK L dn [dB] PásmoStřed 30,135,032,60000 0 35,140,037,60000 0 40,145,042,640190 23 45,150,047,6191 0 39 50,155,052,679513150 445 55,160,057,61585379647160 2771 60,165,062,6666123658044 2526 65,170,067,61161151474 382 70,175,072,6092400 132 75,180,077,602010 21 80,185,082,6 000 0 Celkem 2469 189417682086339 SS-2010-3m Bohunice St.Lískovec Brno - jih Tuřany Celkem SILNIČNÍ HLUK L n [dB] PásmoStřed 30,135,032,60000 0 35,140,037,640600 64 40,145,042,643272030 273 45,150,047,6757274630127 1788 50,155,052,6123593755673 2801 55,160,057,64304792757 1191 60,165,062,60102421 145 65,170,067,606820 70 70,175,072,60700 7 75,180,077,60000 0 80,185,082,60000 0 Celkem 2469 189417682086339

50 HRA - nejistoty Při interpretaci výsledků mít na paměti nejistoty celého procesu stanovení Postupy HRA nelze použít pro posouzení vlivu na jednotlivou osobu, jde vždy o posouzení celé komunity Dílčí výsledky HRA (jeden byt, objekt, malá obec) nemají praktickou vypovídací hodnotu, rozhodující je sumární výsledek 21.6.2011NRL pro komunální hluk49

51 HRA - nejistoty Absolutní číselné hodnoty jako výsledek HRA jsou vždy zatíženy poměrně velkou nejistotou Tato nejistota se podstatně snižuje při porovnávání variant a trendů – relativní hodnoty 21.6.2011NRL pro komunální hluk50

52 Děkuji za pozornost 21.6.2011NRL pro komunální hluk51


Stáhnout ppt "21.6.2011NRL pro komunální hluk1 21.6.2011NRL pro komunální hluk2 C E M C AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google