Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky českého státu. Počátky českého státu Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Počátky českého státu Kdo byli první obyvatelé Čech ? Jaký byl vztah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky českého státu. Počátky českého státu Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Počátky českého státu Kdo byli první obyvatelé Čech ? Jaký byl vztah."— Transkript prezentace:

1

2 Počátky českého státu

3 Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Počátky českého státu
Kdo byli první obyvatelé Čech ? Jaký byl vztah mezi nimi a Velkou Moravou ? 2.) Přemyslovská knížata Kdo byli nejvýznamnější přemyslovští panovníci v letech 870 – 1000 n.l. ? 3.) Kosmova kronika Jak vypadala a díky komu vznikla první kronika popisující nejstarší dějiny českého státu ? 4.) Shrnutí Co bychom si měli o raných Čechách určitě zapamatovat ?

4 1.) Počátky českého státu
- zmínka : Franské kroniky – nazývají nás Bohémy - původně Čechy sídlem kmene Bójů  Boiohemia = země Bójů  Bohemia = Čechy Dle pověsti přivedl původní Slovanské obyvatelstvo praotec Čech (vpravo). V čele každého kmene – kníže. Mezi kmeny probíhají časté války. - moravská knížata jsou prokázána dříve, než česká (Moravané 822 n.l. –účast na sněmu Franské říše X Češi 845 n.l. – 14 Českých knížat se nechalo pokřtít).  885 – Čechy připojeny k Velkomoravské říši

5 - Slovanské kmeny: - Češi (jen u Prahy) - Charváti (východní Čechy) - Lučané - Doudlebové (jižní Čechy) - a další …

6 - Levý Hradec - Tetín - původní sídla Slovanů - hradiště: - Budeč
… a dnešní pohled na místo, kde se opevnění nacházelo – náznaky obranné hradby jsou patrné ještě ze současných leteckých záběrů rekonstrukce podoby slovanského hradiště Klučov z období vzniku českého státu …

7 nahoře – obranný příkop hradiště s překážkovými bodci a palisádovou zdí
dole – obydlí obyvatel hradiště rekonstrukce - průřez slovanským opevněním kombinovaným s obranným valem

8 - dle pověsti věštila kněžna Libuše slávu Prahy ještě dávno před jejím založením slovy: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se dotýká !“ Když byli následně vypraveni poslové na místo, kde mělo budoucí město stát, nalezli tam jen tesaře, který opracovával dřevěný práh u svého domu. Proto město dostalo název Praha.

9 2.) Přemyslovská knížata
- ze všech kmenů se nejúspěšnějšími stávají Přemyslovci - kníže = původní titul českých panovníků - 12 bájných knížat – nedoložení: Nezamysl, Křesomysl, Mnata ad. - 1. historicky prokázaný kníže Bořivoj (vláda ? - 894) - r. 872 n.l. se nechá spolu s manželkou Ludmilou pokřtít z rukou Metoděje - založí kostel sv. Panny Marie na místě dnešního Pražského hradu - r. 894 n.l. umírá - má 2 syny - Spytihněva - Vratislava

10 - malba na stěně Znojmské rotundy – Bořivoj ukazuje prstem na štít syna Spytihněva
- Bořivoj se nechává z rukou Metoděje r. 872 n.l. pokřtít – jedná se o první dochovanou zmínku o přemyslovském knížeti

11 - na trůn nastupuje syn Spytihněv ( vláda: 895 – 915 )
- definitivně se vyváže z vlivu Velkomoravské říše - podřídí se Franské říši - nechal vedle kostela sv. panny Marie postavit knížecí palác a místo obehnal palisádovými (dřevěnými) hradbami – tak položil základy Pražského hradu - po jeho smrti nastupuje bratr Vratislav I. (vláda ) - buduje kostel sv. Jiří na Pražském Hradě - manželka: Drahomíra - 2 synové: - Václav - Boleslav

12 kostel Svatého Jiří (nahoře)
- podoba nejzachovalejší pražské románské památky pochází z roku 1142, kdy stavba vyhořela; ačkoliv byl kostel mnohokrát přestavován, arkády (obloukové terasy) v hlavní chrámové lodi jsou původní a pocházejí z 9. – 10. století kostel svaté Panny Marie - zbytky nejstarší stavby pražského hradu byly objeveny roku 1950; samotná stavba zanikla ve 14. století

13 - Vratislavova matka Ludmila (vlevo) vychovávala vnuka Václava (uprostřed) na hradišti Budeč. Vedla jej k pobožnosti a pokoře. Vratislavova manželka Drahomíra (vpravo) s ní měla po smrti Vratislava časté politické spory ohledně dalšího vývoje Čech, které se rozhodla radikálně vyřešit …

14 ilustrace z Dalimilovy kroniky zobrazují i smrt svaté Ludmily
najala normanské vrahy, kteří se v noci 15. září roku 921 vplížili na hradiště Tetín a Ludmilu uškrtili šálou. na počátku 11. století byla Ludmila svatořečena (= prohlášena za svatou)

15 - za malého Václava vládne chvíli matka Drahomíra, která jej nechce pustit k moci
- r. 924 n.l. se stává českým knížetem Václav ( vláda ) - velice vzdělaný - podřídil se císaři Svaté říše římské – Jindřichu I. Ptáčníkovi a platil mu tzv. tribut (= daň z míru, aby Jindřich na Čechy neútočil) - Jindřich mu za to věnoval svatou relikvii - ostatek sv. Víta - byl i statečný a bojoval … traduje se o něm následující příběh …

16 … nedlouho po nástupu Václava na trůn, vtrhl do Čech Radslav Zlický – pán kraje zlického. Obě vojska se setkala a připravila k bitvě. Avšak Václav vyslal k Radslavovi posla s výzvou, aby bojovali jen oni dva, by zabránili zbytečného krveprolití obou národů. Radslav se mladému Václavovi posmíval, ale se soubojem souhlasil…

17 … avšak sotva se oba jezdci rozjeli proti sobě, zazářila nad Václavovou hlavou svatozář. Radslav zřel kříž na Václavově čele a pár andělů, kteří Václava doprovázeli v trysku vstříc soupeři. Zlický vévoda pustil meč, sesedl z koně a vrhl se před Václavem pokorně na koleno prosa jej o odpuštění a o život sebe a svých mužů. Ten však jen odvětil řečí, která změnila Radslavovu zášť v přátelství a vévodu Radslava zcela napravila … „Povstaň a navrať se v míru na svůj hrad! - Své pevně hájím, cizího nežádám, ty čiň podobně!“

18 - Václav měl bratra Boleslava
velice schopný měl s Václavem náboženské spory (Václav pevně prosazoval křesťanství) i politické spory (podřídil se Svaté říši římské a neprosazoval výbojnou politiku) osudná událost se stala 28. září 935 v Boleslavově sídle ve Staré Boleslavi, kam Boleslav Václava pozval ...  současný pohled na baziliku Svatého Václava ve Staré Boleslavi

19 …Boleslav potkal Václava při cestě na ranní modlitbu
…Boleslav potkal Václava při cestě na ranní modlitbu. Není jisté, co jej natolik popudilo, avšak v jednu chvíli vytasil na bratra meč. Zdatný Václav jej ovšem povalil na zem a odzbrojil. Na Boleslavovo volání přiběhli jeho druhové. Václav se dal na útěk … … běžel ke dveřím kostela, za nimiž by získal azyl – právo ochrany, které bylo v té době svaté a neporušitelné. Bušil na dveře, avšak nikdo mu neotevřel. Tu doběhli Boleslavovi družníci a Václava u dveří kostela ubili k smrti. Není jisté, ani důležité, zda Boleslav celou akci plánoval, nebo se vše seběhlo zcela spontánně. Získal trůn a za bratrovraždu od kronikáře Kosmy přívlastek „Ukrutný“.

20 - Václav byl později prohlášen za svatého a stal se patronem české země
- 28. září, datum vraždy, se dnes slaví jako Den české státnosti - Boleslav nechal ještě za svého života Václavovy ostatky převést do Prahy (dnes v katedrále Sv. Víta) - tzv. Svatováclavský poklad tvoří: a) Václavova lebka (obr. dole vlevo) b) meč c) kus drátěné košile d) Václavova přilba (dole uprostřed)  sv. Václav od mistra Teodorika z kaple Sv. Kříže na Karlštejně Dole – vražda sv. Václava dle Gumpoldovy legendy

21 Pověst praví, že až bude českému národu nejhůř, přijedou mu na pomoc doteď spící Blaničtí rytíři z hory Blaník se svatým Václavem v čele.

22 - na trůn nastupuje Boleslav I. „Ukrutný“ (vláda: 935 - 972)
- 1. český panovník, který razí stříbrnou minci - denár - stoupenec císaře Svaté říše římské Otty I.  později má císař takovou moc, že se stává nebezpečným  Češi a Poláci se proti němu spojí - za jeho vlády 1. zmínka o Praze - Íbn Jákob (arabský kupec) - dobíjí Slezsko, část Moravy a Slovenska  Otta I. – císař Svaté říše římské národa německého první samostatná česká mince – Boleslavův denár 

23 - na trůn nastupuje jeho syn Boleslav II. „Pobožný“ (vláda: 972 - 999)
- získal pro Čechy r. 973 pražské biskupství (spíše díky jeho otci) - 1. pražský biskup – Slavníkovec Vojtěch - 2. pražský biskup – Sas Dětmar - podíl na svatořečení Václava a Ludmily - založení kláštera v Praze Břevnově - r vyvraždění konkurenčního rodu Slavníkovců na Libici (provedli Vršovci) - měl 3 syny - Boleslava III. - Oldřicha - Jaromíra  model sídla Slavníkovců na Libici

24 Prvním pražským biskupem se stal r. 973 Vojtěch z rodu Slavníkovců
Prvním pražským biskupem se stal r. 973 Vojtěch z rodu Slavníkovců. Byl silným konkurentem Přemyslovců a propagoval nadřazenost církevní moci nad světskou. Za to se dostal do sporu s Boleslavem II.,následkem čehož raději opustil Čechy. Přežil tak vypálení jejich sídla na Libici ve východních Čechách r. 995. Dlouho však svůj rod nepřežil. Ačkoliv byl přítelem římského císaře Otty III. a pravděpodobně nejvzdělanějším Čechem tehdejší doby, na misijní cestě v Prusku byl roku 997 n.l. zavražděn. Na žádost Otty III. ho papež r. 999 prohlásil za svatého. Jeho ostatky od Prusů vykoupil polský král Boleslav Chrabrý, který je údajně vyvážil zlatem.

25 3.) Kosmova kronika = Kosmova kronika česká - psána latinsky
- zachycuje dějiny do roku 1125 - v originále se nedochovala, obsah znám jen z opisů - psáno pohledem autora  nevíme, co je pravda a co bylo přidáno navíc autor: Kosmas – mnich, děkan pražské svatovítské kapituly – vzdělaný a zcestovalý člověk ukázky z opisů Kosmovy kroniky, důležitého a pro toto období téměř výlučného pramene poznání 

26 4. Shrnutí - Čechy původně součástí Velké Moravy
- mnoho kmenů, které mezi sebou bojovaly: např.: Češi (jen u Prahy) Charváti (východní Čechy) + ještě 1 libovolný zapamatovat - původní sídla Slovanů: Budeč Levý Hradec Tetín - 12 bájných knížat – např.: Nezamysl, Křesomysl, Mnata, Vojen, … 1 libovolný zapamatovat -1. prokázaný přemyslovský kníže: Bořivoj - 872 – nechá se pokřtít; manželka Ludmila

27 - 2 synové: Spytihněv, Rastislav
 kníže Spytihněv I. - základ Pražského hradu  kníže Rastislav I. - manželka Drahomíra; synové Václav a Boleslav - 921 – uškrcení svaté Ludmily na Tetíně (spory s Drahomírou)  kníže Václav - vzdělaný i odvážný bojovník - podřídil se císaři, za to získal ostatek sv. Víta - 28. září 935 – zavražděn Boleslavem ve Staré Boleslavi = Den české státnosti - patron české země; Svatováclavský poklad  kníže Boleslav I. „Ukrutný“ - razí 1. českou stříbrnou minci - denár - nejprve spojenec německého císaře, poté oponent

28  kníže Boleslav II. „Pobožný“
- syn Boleslava I. 973 – dal založit pražské biskupství - 1. biskup – Slavníkovec Vojtěch (zabit v Prusku  prohlášen za svatého) 995 – vyvraždění Slavníkovců na Libici - měl 3 syny – Boleslava III., Oldřicha, Jaromíra Kosmova kronika česká - autor: mnich Kosmas - dějiny do r. 1125 - důležitý pramen poznání


Stáhnout ppt "Počátky českého státu. Počátky českého státu Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Počátky českého státu Kdo byli první obyvatelé Čech ? Jaký byl vztah."

Podobné prezentace


Reklamy Google