Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy

2 Systém (soustava) Systém je účelově uspořádána množina prvků a vazeb mezi nimi Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku V latině a řečtině system = kombinovat, uspořádat, sdružovat

3 Systém (soustava) Složen z jednotlivých dílů (komponent)
Ty jsou vzájemně propojeny Umožňují tok Informací Materiálů Energie Používá se pro popis objektů (entit), které se navzájem ovlivňují a pro které lze vytvořit matematický model

4 Systém uzavřený × otevřený deterministický × stochastický
podle toho, zda nastává interakce s okolím deterministický × stochastický jednoznačné nebo náhodné chování statický × dynamický lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav) spojitý × diskrétní podle časových událostí

5 Systém – příklady vědní systém, klasifikační systém
binární systém, dekadický systém, hexadecimální systém mechanický systém elektrický systém optický systém termodynamický systém

6 Systém – příklady krystalografický systém filosofický systém
dopravní systém, dálniční systém operační systém

7 Informační systém (IS)
IS je soubor technologických prostředků a metod Zabezpečuje sběr, přenos, zpracování a uchování dat Účelem je příprava a tvorba prezentace informací pro potřeby uživatelů.

8 Jde to! Informační systémy Informační systém bez počítačů?
Telefonní seznam Uspořádaná množina kontaktů na telefonní účastníky příslušné telefonní sítě Logické uspořádání Obvykle abecední pořadí Špatně se vyhledává podle čísel

9 Informační systémy Kartotéka (lístkovnice)
Nejčastěji v knihovně, dříve i úřady, zdravotnictví Fakticky uspořádaný soubor obvykle papírových lístků jednotného formátu

10 Informační systémy – Kartotéka
Na lístcích jsou zapsány určité údaje Řazení podle daných zásad a účelu: podle abecedy podle číselného označení u osob podle bydliště podle identifikačních znaků (kriminalistika, bertillonáž)

11 Informační systémy – Kartotéka
Osobní (evidenční, zdravotní, kriminalistické…) Věcné (knihovní kartotéka, inventář, sklad, archiv) Výhoda: možnost různých pohledů a uspořádání Písemné kartotéky jsou dnes již morálně zastaralé Plně nahrazeny počítačovou evidencí v databázích

12 Složky informačního systému
Hardware Počítače, servery, datová úložiště, sítě Programové vybavení (software) Operační systémy, virtualizační prostředí, uživatelské prostředí, aplikační software Databáze Databázové systémy pro uložení dat, datové sklady. Ukládání a archivace dat, se kterými pracujeme Člověk

13 Architektury informačních systémů

14 Architektura – definice
Dílo navrhovatele vytvářející funkční prostor pro další realizaci Realizace podle ideí a technických možností dané doby Otevřenost přestavbám Odpovídá:

15 Architektura Termín už od 60. let Současnost
Schéma počítače, komponenty operačního systému Současnost Architektura jako termín pro vyjádření základní ideje různých komponent IS (aplikace, projekty…)

16 Aplikační architektura IS
Co je aplikační architektura? Schéma, které zachycuje všechny podstatné aplikace provozované v organizaci Jejich uspořádání naznačuje vzájemné vazby, včetně vazeb na okolí. Rámec Do něj se začleňují jednotlivé aplikace

17 Aplikační architektura IS
Relativně stabilní rámec, do něhož se začleňují jednotlivé aplikace „Architektura IS je klíčovým faktorem jeho konečného úspěchu“ Komunikační prostředek mezi managementem a projektanty a návrháři Je-li navržena jako otevřená, zajišťuje stabilitu i pro další vývoj

18 Aplikační architektura IS
Zohledňuje hlavní požadavky na vlastnosti IS  konzistentnost specifikací jednotlivých projektů Ekonomický pohled. Minimalizace nákladů při: Chybně zadaném projektu Rekonstrukce IS z důvodu neudržovatelnosti Prodlužování projektu

19 Aplikační architektura IS
GŘ, pobočky Vedení podniku Dceřinné společnosti Bussiness Intelligence, strategický IS (EIS, datové sklady) Řízení výroby a provozu Řízení ekonomiky Interní infrastruktura, intranet, kancelářské aplikace Elektronický obchod, řízení externích vztahů (B2B, B2C, B2R, EDI…) CRM Zákazníci Zákazníci Řízení kapacit a zdrojů Řízení obchodu Řízení vztahů k dodavatelům a ostatním partnerům (SCM, el. obchod, spec. aplikace pro kapitálový trh) Ostatní partneři (dodavateké, státní správa, burza,…)

20 Aplikační architektura IS
Uvedené schéma je pouze obecně informativní V konkrétní situaci musí být konkretizováno

21 Aplikační software (ASW)
Základní řízení podniku – aplikační programové balíky Jednoduché programy pro malé firmy, fungují samostatně Obrovské programové balíky pro velké firmy (SAP R/3)

22 Aplikační software (ASW)
Podmínka nasazení: snadné přizpůsobení požadavkům podniku Přizpůsobení ASW úpravou programu: RISK Moderní cesta: Parametrizace systému Široká variabilita funkčnosti – požadavek = Pružnost ASW Bezpodmínečná nutnost přítomnosti experta na parametrizaci (docela drahé)

23 ASW – operativní řízení
TPS – Transaction Processing System technologické procesy CAD – Computer Aided Design návrh a výroba součástí CAM – Computer Aided Manufacturing podpora výrobních linek CAE – Computer Aided Engineering simulace a testování

24 ASW – operativní řízení
CIM – Computer Integrated Manufacturing sdílení informací od návrhu přes výrobu až po distribuci TDM – Technical Documentation Management správa technické dokumentace CIS – Customer Information System informace o zákaznících ve veřejných službách

25 ASW – operativní řízení
RIS – Reservation Information System doprava, ubytování GIS – Geographical Information Systém správa map, pozemků…

26 ASW – taktické řízení MIS – manažerské informační systémy otázky změny výroby, překročení nákladů… ERP – Enterprise Resource Planing Finanční řízení Ekonomické informace Controlling Logistika Řízení obchodu

27 ASW – taktické řízení ERP – Enterprise Resource Planing (pokrač.)
Dodavatelé Nákup Skladování Prodej Předprodejní aktivity Zákazníci

28 Business Intelligence
Nadstavba nad ostatními aplikacemi Manažerské informace Analýzy trendů

29 CRM Customer Relationship Management Řízení vztahů se zákazníky
Specializovaná databáze zákazníků Sledování procesu jednání Podpora kontaktních center

30 Kancelářské systémy Podpora řídicích a administrativních operací
Komunikace v podniku Elektronická pošta Intranet

31 Význam architektur Informační strategie Řízení vývoje systému
Formulace celkové koncepce Řízení vývoje systému Integrace dalších aplikací Řešení vztahů k dodavatelům IS/IT Specifikace požadavků, služeb, nároků

32 Architektura služeb IS/IT
Vlastníci, vedení podniku, zaměstnanci Služby interní – pracovníkům podniku – uživatelům Služby ve vztahu k aplikacím IS Služby ve vztahu k infrastruktuře IT Provoz a správa aplikací Vývoj/nákup nových aplikací Help desk,řízení požadavků Řízení změn Školení a konzultace pro aplikace Provoz a správa IT Pořizování nových HW/SW Upgrade HW/SW Řešení incidentů (poruchy) Školení a konzultace k IT Služby jako přidaná hodnota – v rámci core business Služby jako zvláštní komodita podniku Zákazníci Zákazníci Služby kooperační – dodavatelům, partnerům v alianci, akademické sféře, výzkumu… Ostatní partneři (dodavatelé, státní správa, burza,…)

33 Řízení provozu a rozvoje IS

34 Podniková informatika
Zajištění přínosů informatiky pro podnik Hlavní business, vedlejší podnikání Udržení plánovaných celkových nákladů na informatiku Zajištění rozumné technologické ovladatelnosti a předvídatelnosti IS/IT Zajištění možnosti další integrace Kolik aplikací používat?

35 Údajně porazili i poslance…
Informatici Kdo patří mezi nejvíce nenáviděné profese? Šéfové IT Údajně porazili i poslance… Důvod? Rychlý technologický rozvoj a požadavky na bezchybnost provozu: nesmírně obtížné a není to zadarmo

36 Podniková informatika
Rozvoj nových technologií dává možnost řešení jednoho úkolu více řešeními Jak vybrat ideální? Sledovat nové trendy Rozhodovat o využití Integrace se stávajícími systémy

37 Podniková informatika
Nebezpečí: Nakupení řady různých technologií Nejednotnost systémů Náročná integrace jednotlivých systémů Obtížná údržba Obtížné ovládání z důvodu složitosti – možnost vzniku nepředvídaných událostí

38 Přínosy IS Přínosy nelze jednoduše vyčíslit Projeví se za delší dobu
(ekonomové to chtějí hned…) Nutnost kontrolovat přínosy Zlepšení nastalo prostřednictvím IS? Nebo je za tím něco jiného?

39 Provoz a rozvoj IS Provoz IS
Stabilní chod IS podniku ve stávajícím rozsahu, obsahu a kvalitě Bez mimořádných událostí Rozvoj IS Změny v IS podniku Mění se obsah, rozsah nebo kvalita IS Obvykle větší podpora ze strany IS.

40 Provoz a rozvoj IS Doporučení: Oddělit rozvoj a provoz IS
Odpovědnost (různé vedoucí osoby, jiní pracovníci) Náklady (různé rozpočty, sledování nákladů zejména na vývoj)

41 Vývoj a provoz IS Provoz IS – zajištění Interní útvar informatiky
Outsourcing provozu informatiky (ekonomové si myslí, že je to levnější) Outsourcing plný nebo částečný

42 Vývoj a provoz IS Vývoj IS Původně interní řešení (tak před 20ti lety)
Dnes softwarehousy, dodávají softwarová řešení na zakázku

43 Vývoj IS – možnosti Vytvoření IS na zakázku (na zelené louce)
Nákup hotového software (krabicové) Nákup hotového software s doprogramováním funkčností (ve skutečnosti se bere hotový sw produkt a lehce se upraví) Nákup hotového software a parametrizace

44 Vývoj IS Střední dodavatelé – přizpůsobení IS podnikovým procesům
Velcí dodavatelé – snaha přizpůsobit podnikové procesy jejich systému Vždy nutnost přizvat odborníky na parametrizaci (dodavatel)

45 Systémová integrace Komplexní řešení vývoje
Dodavatel zodpovídá za celou dodávku od zahájení po předání funkčního IS Ne každý dodavatel to umí dobře Nutná součinnost podniku Bezpodmínečně nutná přízeň vedení

46 Projektování IS

47 Projekt (nejen IS) Projekt je činnost s jasně definovaným cílem, začátkem a koncem. Výsledek může být hmotný i nehmotný. Projektové řízení (Project Management) je proces využití zdrojů k realizaci projektu. Metodika je způsob řízení projektu. Lze použít předem definovanou nebo ji vytvořit pro realizaci konkrétního projektu. 47

48 Projektování IS Projekt je jedinečný, unikátní proces
Řízený proces pro realizaci úkolů Využití daných (ale omezených) zdrojů Definovaný cíl Určený časový rozsah Součástí projektu jsou nejistoty a rizika

49 Tři části projektu ? Co udělat? Kdy to udělat? Jak to udělat?
Specifikace provedení (co a v jaké kvalitě je třeba udělat). Kdy to udělat? Časový harmonogram provedení. Jak to udělat? Náklady na jednotlivé činnosti (potřebná práce a peníze). ? 49

50 Projektování IS Projekt má začátek a konec Cílového stavu dosáhnout
v limitovaném čase s omezenými zdroji a náklady při dodržení požadovaných parametrů

51 Projektování IS Složitý projekt se může skládat z dílčích projektů a různorodých úkolů Projekt má dočasný charakter Sjednocuje úsilí mnoha specialistů z různých oborů

52 Zdroje projektu Materiálové – suroviny, stroje, prostory…
Lidské – generální ředitel, manager projektu Finanční – vlastní zdroje, cizí investice, granty Časové – důležité již před zahájením

53 Projektování IS Řada doporučení – metoda best practices
IPMA – International Project Management PMI – Project Management Institute PRINCE2 – Projects IN Controlled Environments 2

54 Techniky projektování
Formalizace postupů Společný jazyk pro pracovníky na všech stupních řízení

55 Ganttův diagram Úsečkový diagram Časové měřítko
Nezobrazí náklady, pracovníky, stroje

56 Síťová analýza Jana Friebelova: EF JCU

57 Metoda kritické cesty Síťový graf
Skládá se z uzlů a orientovaných hran Určuje sled činností, které jsou kritické Doba trvání podle zkušeností

58 Metoda PERT Program Evaluation and Review Technique
Vyhodnocování a kontrola programů Varianta metody kritické cesty Doba trvání: vážený průměr optimistického, normálního a pesimistického odhadu

59 Microsoft Project

60 Životní cyklus projektu IS

61 Projekt Školení a podpora Projektové plánování
ANALÝZA A NÁVRH SYSTÉMU ÚVODNÍ STUDIE VÝVOJ A TESTOVÁNÍ INSTALACE ÚDRŽBA A SERVIS Funkční požadavky Dokumentace návrhu Nový projekt Funkční požadavky Dokumenty implementace Školení a podpora Projektové plánování Řízení změnových požadavků/komunikace

62 Životní cyklus Informační strategie (specifikace cílů)
Úvodní studie (specifikace požadavků) Globální analýza a návrh Detailní analýza a návrh Vývoj Implementace a testování Zavedení projektu do provozu (zkušební provoz) Provoz a údržba Někdy splývají

63 Informační strategie Výchozí materiál pro projekt. Vychází z:
dlouhodobého záměru podniku z informační strategie podniku plánu zajištění bezpečnosti zjištění záměru, analýzy a informačních potřeb plánu budování IS. Strategie podniku se mění s novými informačními technologiemi a službami

64 Úvodní studie Cíle projektu Jmenovitá odpovědnost projektu
Analýza současného stavu IS/IT Analýza trhu IS/IT Analýza datových toků v podniku

65 Úvodní studie Globální návrh řešení Výběr hardware Výběr software
Návrh datové základny Podíl vlastních pracovníků a externích odborníků

66 Úvodní studie Školení koncových uživatelů a správců IS/IT
Odhad dopadu na struktura současného podniku Harmonogram řešení Návrh variantních řešení s komentářem

67 Globální analýza a návrh
Vychází z úvodní studie Analýza systému jako celku Časový plán Zdroje, personál Software, hardware Funkčnost Rozsah systému Ekonomická efektivnost Návratnost investic

68 Detailní analýza a návrh
Definice požadavků uživatelů na úroveň vhodnou pro implementaci Možnost ovlivnění organizační struktury novým IS Upřesnění informačních toků uvnitř IS Detailní návrh IS (projektová dokumentace) Včetně parametrů pro realizaci

69 Projektová studie Základní informace o organizaci
Logický datový model (jak to funguje) Fyzický datový model (jak to složíme) Postup nasazení IS Popis testování systému (i za provozu) Harmonogram spolupráce (zákazník – dodavatel)

70 Implementace Vychází z detailní analýzy a návrhu IS
Zavádí se vytvořené aplikační programy Probíhá testování Nejprve každý aplikační program samostatně Potom vazby mezi všemi subsystémy Konečný stav v dokumentaci Příprava školitelů Následně probíhá školení uživatelů

71 Zavedení projektu do provozu
Instalace informačních a telekomunikačních technologií Nastavení uživatelských jmen Přidělení přístupových práv Konverze datových souborů pro nový IS Zkušební provoz (pilotní) Ostrý provoz

72 Provoz a údržba Rutinní provoz (takzvaně)
Zajištění provozu podnikem (interně nebo outsourcing) Monitoring a sběr nových požadavků Průběžná obnova vybavení Průběžná aktualizace softwaru Ochrana dat před neoprávněným přístupem

73 Problémy s projektováním IS
Nedostatečně definované cíle projektu Nedostatečné vymezení kompetencí Špatný odhad zdrojů Špatný odhad doby trvání Špatné smlouvy (např. subdodavatelé)

74 Různé pohledy na informační systém
Zadání od zákazníka Jak to pochopil vedoucí projektu Tak to navrhl analytik Tak to napsal programátor Tak to vychválil obchodník 74

75 Realita informačního systému
Taková byla projektová dokumentace Toto bylo zákazníkovi naúčtováno Taková byla podpora helpdesku Toto zákazník skutečně potřeboval Toto bylo nainstalováno 75

76 Vývoj vlastními silami
Znalost prostředí a IS/IT = IS na míru Okamžitá reakce na požadavky Rozvoj přesně podle potřeb Minimální riziko úniku informací Zkušenosti jednotlivých členů týmu Drahé Pomalé Jediné řešení na světě (unikát)

77 Externí dodavatel Levné Rychlé
Kombinace zkušeností domácích a dodavatele Použití vyzkoušeného řešení Parametrizace SW Typové řešení se liší od požadavků zadavatele SW různých výrobců nemusí být kompatibilní Únik informací

78 Systémový integrátor Nižší náklady Velmi rychlé
Použití vyzkoušeného řešení Parametrizace SW Garance provozuschopnosti a provozu Vzájemné přizpůsobení Závislost na generálním dodavateli Vysoké riziko úniku informací

79 Účastníci projektu Účastníci projektu Jejích funkce Vedení společnosti
Stavení cílů projektu a jeho PODPORA Projektový manažer Volí konkrétní řešení, řídí projektové činnosti, zodpovídá za projekt Podnikový IT specialista Součinnost s projektovým týmem, nové technologie, zaškolení zaměstnanců Pracovní skupina(y) Sběr požadavků a podkladů, realizace vybraných řešení Dodavatel (programátoři, designeři, konzultanti) Volba technologie a sw řešení, zavádění IS, školení zaměstnanců

80 Vliv lidského činitele
Nezvládnutí projektu a ztráta investic (řada projektů končí neúspěšně nebo se prodraží) Odchod zodpovědných (a znalých) pracovníků ze společnosti Neochota pracovníků společnosti zavádět nebo podporovat nový IS Bojkot zaměstnanců – strach ze ztráty zaměstnání

81 ALE Než s novým IS začneme Potřebujeme vůbec nový IS?
Zjednoduší, zrychlí a zefektivní práci? Ano? – Pak do toho! ALE

82 Než s novým IS začneme Zavádění nového IS je pro většinu zaměstnanců těžká zkouška Zaměstnanci se brání změnám Pokud se s nimi neradíme, nemá IS správné funkčnosti Dokončení bude stát čas, úsilí a spotřebuje zbytky nadšení

83 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informační systémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google