Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reakce ČEZ a.s. na mediální vyjádření k procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reakce ČEZ a.s. na mediální vyjádření k procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Praha,"— Transkript prezentace:

1 Reakce ČEZ a.s. na mediální vyjádření k procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Praha, dne 1. února 2010

2 EKOLOGIE PROVOZU UHELNÝCH ELEKTRÁREN JE PRO ČEZ PRIORITOU
1. VLNA EKOLOGIZACE 2. VLNA EKOLOGIZACE Výsledky zásadní snížení emisí skokové zlepšení kvality ovzduší v severních Čechách Redukce: 92% SOx 50% NOx 93% TZL 77% CO Modernizace elektrárny Tušimice Výstavba nové elektrárny Ledvice Příprava modernizace elektrárny Prunéřov - 57% SOx - 59% NOx - 39% TZL - 31% CO2 Paroplynová elektrárna v Počeradech Paroplynová elektrárna v Úžíně

3 V SOUČASNOSTI REALIZUJE ČEZ 2
V SOUČASNOSTI REALIZUJE ČEZ 2.VLNU EKOLOGIZACE SVÝCH ZDROJŮ – PROGRAM OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ Naší prioritou je dále snižovat (po skokovém snížení v devadesátých letech) emisní i imisní zatížení pocházející z našich elektráren a zároveň zabezpečit dodávky elektřiny a tepla pro potřeby zákazníků K obnově zdrojů přistupujeme co nejdříve, neboť se jedná o časově náročný proces. SOx NOx TZL 3

4 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Současný stav Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny inst. výkon 5 x 210 MWe účinnost 32% zátěž ovzduší v severních Čechách palivo: uhlí z lomu Libouš teplo pro obyvatel v regionu zdroj poskytuje podpůrné služby pro řízení stability ES ČR zaměstnává cca 400 kmenových zaměstnanců dodávky a subdodávky desítky českých firem Životní prostředí v Severních Čechách Emise NOx, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

5 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny maximální snížení emisí znečišťujících látek dodržení parametrů stanovených legislativou - přísné emisní limity přispět ke zlepšení kvality ovzduší v severních Čechách zajistit stabilní dodávku tepla pro obyvatel regionu Životní prostředí v Severních Čechách Emise NOx, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

6 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny snížení emisí CO2 při respektování kvality paliva zajistit minimalizaci produkce CO2 instalací nejlepší dostupné technologie schopné spalovat uhlí z lomu Libouš minimalizace spotřeby povolenek Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

7 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny minimalizovat závislost na dovozu primárních zdrojů z jiných oblastí zajištění podpůrných služeb nutných pro řízení stability elektrizační soustavy ČR zajištění bezpečné a stabilní dodávky tepla obyvatelstvu 365 dní v roce Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

8 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny omezená disponibilita paliva – 25 let snížená výhřevnost paliva – nevhodné pro nadkritické bloky zamezení zátěže životního prostředí způsobené transportem uhlí po železnici – při dopravě jsou produkovány primárně vysoké emise CO2 a NOx Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

9 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující návratnost investice společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující ekonomický provoz Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

10 CHCEME MODERNIZOVAT ELEKTRÁRNU V PRŮNÉŘOVĚ NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Detail Faktory pro rozhodování o budoucnosti elektrárny hodnota investice 25 mld. Kč 90% firem českých 800 zaměstnanců potřebných pro realizaci modernizace zachování pracovních míst na elektrárně zachování struktury dodavatelů a subdodavatelů po modernizaci elektrárny Životní prostředí v Severních Čechách Emise Nox, SOx, prach, zásobování teplem Zásoby uhlí v lomu Libouš, možnost dovozu? Boj proti globálnímu oteplování Emise CO2 Návratnost investice a ekonomika provozu Výše a návratnost investic Energetická bezpečnost Stabilní mix zdrojů Protikrizový dopad investic Zakázky pro průmysl

11 V SOUČASNOSTI SE HOVOŘÍ O TŘECH VARIANTÁCH
Připravená optimální varianta obnova 3 bloků řešení 3x250 MWe životnost 25 let v souladu s technikou BAT dodávka tepla pro 50 tis. obyvatel zachována maximální snížení produkce emisí znečišťujících látek – v průměru o 50% redukce emisí CO2 o 31% poskytování PpS palivo zajištěno Fiktivní varianta ekologických aktivistů instalace 1 nadkritického bloku řešení ??? MWe životnost 40 let v souladu s technikou BAT bez dodávky tepla pro 50 tis. obyvatel zanedbatelná redukce emisí znečišťujících látek zanedbatelná redukce emisí CO2 neschopnost poskytovat PpS palivo nezajištěno Nouzová varianta ponechání stávající technologie řešení 5x210 MWe nevyhovující BAT dodávka tepla pro 50 tis. obyvatel zachována snížení produkce emisí znečišťujících látek žádné redukce emisí CO2 žádná poskytování PpS palivo zajištěno

12 CHCEME VÁM UKÁZAT, JAK VYPADÁ OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ UVEDENÝCH VARIANT
 Vyhovující  Neutrální  Nevyhovující Životní prostředí v Severních Čechách Zásoby uhlí Ekonomika výstavby a provozu Boj proti globálnímu oteplování Energetická bezpečnost Protikrizový dopad investic Připravená optimální varianta Fiktivní alternativa ekologických aktivistů Proč aktivisté tak tlačí na svou fiktivní variantu? Jejich motivace nám není jasná. Nouzová varianta

13 Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí
ČEZ PŘEDLOŽIL VARIANTU, KE KTERÉ SE V RÁMCI PROCESU EIA SOUHLASNĚ VYJÁDŘILY VŠECHNY ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Zjišťovací řízení 1. posouzení Doplnění dokumentace 2. posouzení Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí červen ČEZ podává dokumentaci EIA na MŽP KÚ Ústeckého kraje se nestihlo v termínu vyjádřit červenec 2008 MŽP končí zjišťovací řízení a vrací dokumentaci k dopracování září 2008 projednání vznesených požadavků MŽP, KÚ ÚK, ČIŽP, … s ČEZ prosinec ČEZ doplňuje dokumentaci EIA a podává na MŽP únor KÚ Ústeckého kraje se vyjadřuje s dokumentací souhlasně bez potřeby doplnění dokumentace březen MŽP vrací dokumentaci k dopracování pro oblast účinnosti a soulad s BREF březen 2009 projednání záměru mezi ČEZ a KŽP březen ČEZ doplňuje dokumentaci EIA, navyšuje účinnost posudek ČVÚT o souladu navrhované varianty s BREF březen – srpen ČEZ projednává doplnění dokumentace se všemi orgány státní správy a samosprávy – MŽP, ČIŽP, KŽP, KÚ ÚK, obce a města atd. srpen – říjen MŽP posuzuje doplněnou dokumentaci EIA zpracovávají se znalecké posudky v souladu se zákonem obce, města, dohledové orgány, kraj formulují svá stanoviska prosinec MŽP pořádá veřejné projednání: všechny obce a dohledové orgány souhlasí, KÚ Ústeckého kraje neutrální, ekologičtí aktivisté proti leden MŽP marně uplynula pořádková lhůta pro vydání stanoviska projekt se stává tématem pro vládu MŽP vyhlašuje zadání dodatečného posouzení zahraniční nezávislé autoritě stanovisko dosud nevydáno

14 EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část I.
Tvrzení 1. ČEZ chce instalovat „starý šrot“ odpovídající technické úrovni minulého tisíciletí apod. 2. ČEZ nesplňuje navrhovaným řešením české a evropské právní předpisy Skutečnost 1. Instalovaná technologie splňuje požadavky na nejlepší dostupnou techniku a parametry pro znečišťování ovzduší, kterými bude nové zařízení disponovat, jsou na úrovni nejpřísnějších požadovaných hodnot. Např. v případě tuhých znečišťujících látek, se kterými má Česká republika obrovské problémy v oblasti kvality ovzduší, by parametry obnovené elektrárny byly 3x přísnější, než ty zákonem běžně stanovené pro nové zdroje. 2. Předložená varianta splňuje všechny zákony České republiky i přímo platné právní předpisy Evropských společenství. Není ani pravda, že ČEZ nesplňuje „požadavky BREF“, protože žádné „požadavky BREF“ neexistují. Obsah dokumentů BREF (dokumenty, které popisují aplikaci nejlepších dostupných technik) je právně nezávazný a i v těchto dokumentech je uvedeno, že popsané případy a citované technické parametry není možné chápat jako závazné požadavky - normy.

15 EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část II.
Tvrzení 3. Navrhovaná účinnost je mnohem nižší, než má být, ČEZ odmítá zvýšit účinnost o 10 % apod. 4. Pokud nedojde k obnově, bude muset být stávající zdroj odstaven a pro životní prostředí to bude nejlepší Skutečnost 3. Z dokumentů BREF vyplývá, že je možné pro nová zařízení elektráren získat čistou tepelnou účinnost ve výši %. Tato hodnota se velmi liší v závislosti na umístění elektrárny, na kvalitě uhlí a na celé řadě dalších okolností. Podle posudku zpracovaného na základě zadání Ministerstva životního prostředí, je odpovídající hodnota v případě navrženého zařízení v elektrárně Prunéřov II 40,19 %!! Je i v zájmu ČEZ, aby instalovaná technologie měla co nejvyšší účinnost s ohledem na efektivnější výrobu elektřiny a tepla. Musíme ale hledat rovnováhu mezi technickými požadavky nového zařízení a investiční náročností pořízení takového zařízení - to je i v souladu s principem aplikace nejlepších dostupných technik. 4. Žádný právní předpis nebrání stávající technologii instalované v elektrárně Prunéřov II v provozu i v dalších letech. V průběhu příštích let by stávající technologie v elektrárně Prunéřov II byla doplněna o dodatečná technická opatření ke snížení emisí znečišťujících látek (nikoliv oxidu uhličitého), která umožní provozovat tento zdroj až do vyčerpání zásob uhlí. Elektrárna by byla provozována se stávající účinností výroby energie, což se promítne v zachování stávajících emisí oxidu uhličitého.

16 EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ ARGUMENTUJÍ NEOBJEKTIVNĚ A ZAVÁDĚJÍCÍM ZPŮSOBEM část III.
Tvrzení 5. Zvažovaná varianta bude mít negativní dopady na zdraví lidí a přírodu v ČR, navrhované řešení přinese zhoršení životních podmínek v regionu. 6. Je špatně, že ČEZ nechce instalovat nadkritický blok Skutečnost 5. Velmi přísné emisní parametry, které by nová elektrárna splňovala, zaručují, že dojde k výraznému zlepšení. Není možné, aby obnova zdroje měla negativní dopad na zdraví lidí. Díky obnově elektrárny Prunéřov II by mohlo dojít ke snížení emisí o několik desítek procent pro jednotlivé škodliviny i CO2 6. Je zcela bezprecedentní, aby kdokoliv, kromě investora, požadoval konkrétní technické řešení. Žádné právní předpisy, a už vůbec ne proces EIA, neslouží k tomu, aby kdokoliv, kdo nenese odpovědnost za investici, rozhodoval o jejím konkrétním technickém řešení. Proces EIA má pouze hodnotit dopady záměru a jeho případných variant. Řešení, které požadují ekologičtí aktivisté, by vedlo k nemožnosti zásobovat teplem 50 tisíc obyvatel, což by těmto domácnostem přineslo nutnost vynaložit významné finanční prostředky na pořízení vlastních zdrojů tepla a kromě toho by došlo k významnému zhoršení kvality ovzduší ve všech obcích, kde by nebylo dostupné dálkové teplo z elektráren Prunéřov.

17 Ekologičtí aktivisté požadují instalaci nadkritického bloku
EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ DO TECHNICKY, EKONOMICKY A ENVIRONMENTÁLNĚ NEPŘIJATELNÉHO ŘEŠENÍ Pohled Proveditelnost Dopady Technický nestabilní dodávka tepla omezená schopnost poskytování PpS 50 tis obyvatel si zajistí lokální vytápění nelze poskytovat PpS v potřebném rozsahu Ekologičtí aktivisté požadují instalaci nadkritického bloku Ekonomický návratnost po min 35 letech omezená dostupnost a kvalita paliva na 25 let životnost zařízení 40 let nutnost zajistit palivo z jiných lokalit a 40 let jej dovážet do elektrárny Environmentální delší životnost by znamenala více vyprodukovaných znečišťujících látek a CO2 doprava paliva lokalita a globální klima zatíženy o 33% větším znečištěním emise z lokálního vytápění výrazně zatíží lokalitu zátěž ŽP z dopravy paliva

18 DETAILNĚ JSME ANALYZOVALI DOPADY KO EPR II NA EMISE CO2
Emise CO2 ze zdroje EPR II doplněné o emise EPR I (tuny / kalendářní rok) Připravená varianta zásadním způsobem sníží produkci CO2. Pozn.: Procentuální vyjádření snížení emisí CO2 po KO EPR II je vztaženo k roku 2007. Podíl emisí CO2 z EPR II k celkovým emisím CO2 spalovacích zdrojů zahrnutých do EU ETS (energetika 1.A) činí 5,7 %.

19 BEZ OHLEDU NA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY JE ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉ ČEZ ENVIRONMENTÁLNĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ
CO2 (mil tun) SOx (mil tun) NOx (mil tun) TZL (mil tun) Základní vstupy Porovnáváme 4 varianty instalace: 3x210 MWe, 32% - „stávající“ 3x250 MWe KO – „návrh ČEZ“ 1x750 MWe NZ (42%) – „návrh EA“ 1x660 MWe NZ (42%) – „návrh EA“ Předpoklady: Stávající instalace a komplexně obnovený blok s předpokládanou životností 25 let Nový zdroj s předpokládanou životností 40 let. Využití bloků na 80% kapacity, tj hodin p.a.

20 REALIZACE INVESTICE V ROZSAHU 25 MLD
REALIZACE INVESTICE V ROZSAHU 25 MLD. KČ MUSÍ RESPEKTOVAT TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PARAMETRY, O KTERÝCH SE MÁ PRAVDIVĚ INFORMOVAT ekologičtí aktivisté neposkytují objektivní informace emise CO2, kterými argumentují, nijak nezhoršují životní prostředí v severních Čechách, klasické znečišťující látky zatěžující severní Čechy snižujeme o 50% ekologičtí aktivisté mystifikují o závaznosti dokumentů BREF a nutnosti do detailu naplnit požadavky BAT investovat můžeme pouze pokud je zajištěna návratnost investice nadkritický blok v Prunéřově postavit nemůžeme. v úvahu tedy připadá pouze pokračování provozu stávajících bloků nebo jejich obnova a dosažení vyšší účinnosti a omezení emisí. každý odklad modernizace elektrárny znamená více emisí vypuštěných provozem stávajícího bloku) EIA je standardní proces založený na faktech, nikoli politické rozhodování podle politických programů a preferencí. ČEZ dosud investoval do ekologizace elektráren výrazně více než všechny ostatní společnosti (srovnání i s investice do ostatních velkých uhelných elektráren v okolí) V Tušimicích již obnova elektrárny se stejnými parametry proběhla se souhlasem MŽP


Stáhnout ppt "Reakce ČEZ a.s. na mediální vyjádření k procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250MWe“ Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google