Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení živých soustav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení živých soustav"— Transkript prezentace:

1

2 Rozdělení živých soustav
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_BIO.S6.12 Název dokumentu: Rozdělení živých soustav Autor: RNDr. Hana Hančová Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Tematická oblast: Biologie V. – VIII. ročník osmiletého a 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: 6. září 2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Žá Anotace: V této výkladové hodině se žáci seznámí s rozdělením živých soustav na základě jejich struktury a organizační složitosti. Dále získají vědomosti o charakteristických vlastnostech jednotlivých skupin živých soustav. A v neposlední řadě se dozvědí o toku látek, energií a informací. Texty psané kurzívou jsou jen rozšiřující. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Živý organismus jako otevřená soustava
ttt44 Bi Živý organismus jako otevřená soustava Z termodynamické hlediska je každý živý organismus otevřenou soustavou, a tedy vyměňuje s okolím: látky = tok látek energie = tok energie informace = tok informací

5 Bi Tok látek příjem látek zdroj stavebních látek zdroj energie
ttt55 Bi Tok látek příjem látek zdroj stavebních látek zdroj energie enzymatické přeměny látek rozkladné děje syntetické děje výdej látek látky odpadní látky nepotřebné látky toxické

6 Bi Tok energie příjem energie v podobě sluneční energie
ttt66 Bi Tok energie příjem energie v podobě sluneční energie v podobě chemické energie (potrava) přeměna energie na volnou energii výdej energie ve formě tepla ve formě chemických látek s nižším obsahem energie

7 ttt77 Bi Tok informací Jde o všechny procesy spojené s přenosem informace a její přeměnou. kompletní informace pro udržení organizace živé soustavy a pro tvorbu bílkovin je uložena v nukleových kyselinách k předávání dochází při rozmnožování informační vztahy s okolím přijímají informace o stavu okolí regulují své chování na základě přijatých informací

8 Rozdělení živých soustav
ttt88 Bi Rozdělení živých soustav Živé soustavy rozdělujeme na základě jejich struktury a organizační složitosti do 2 skupin: nebuněčné živé soustavy buněčné živé soustavy = organismy

9 Nebuněčné živé soustavy
ttt99 Bi Nebuněčné živé soustavy jsou závislé na buňkách hostitele při rozmnožování a při přenosu genetické informace při syntéze bílkovin viry viroidy virusoidy

10 Buněčné živé soustavy = organismy
ttt1010 Bi Buněčné živé soustavy = organismy mají všechny základní životní funkce jsou schopny realizovat genetickou informaci replikace transkripce translace jednobuněčné organismy (bakterie, prvoci …) mnohobuněčné organismy (rostliny, houby, živočichové)

11 ttt1111 Bi U buněčných soustav rozlišujeme podle charakteru vnitřních struktur dva typy buněk: prokaryotická buňka => prokaryotické organismy eukaryotická buňka => eukaryotické organismy Takovéto rozdělení organismů je pouze na základě strukturního typu buněk. Není to rozdělení taxonomické = systematické.

12 Bi Všechny buněčné živé soustavy se rozdělují do 3 domén Bakterie
ttt1212 Bi Všechny buněčné živé soustavy se rozdělují do 3 domén Bakterie Archea Eukarya Kritériem pro rozdělení se stala sekvence rRNA malých ribozómových podjednotek. Je výborným indikátorem evolučních vztahů mezi organismy patří mezi nejstarší biologické makromolekuly je funkčně konstantní najdeme ji ve všech organismech Ze srovnávaných sekvencí se vypočítává tzv. evoluční vzdálenost. Výsledky se znázorňují graficky → fylogenetický strom

13 ttt1313 Bi doména = hierarchicky nejvyšší taxon, založený na molekulární evoluci organismů univerzální fylogenetický strom = grafické znázornění rozdělení živých organismů

14 Bi ttt1414 BAKTERIE ARCHEA EUKARYA Živočichové Hlenky Houby Rostliny
P UP Nálevníci Houby Rostliny Mastigophora Trichomonas Mikrosporidia Giardia Entaméby Hlenky Živočichové Pyrodictium Thermococcus Thermoproteus Methanococcus Extrémní halofilové Methanosarcina Methanobacterium Aquifex Proteobakterie Thermotoga Flavobakterie Cyanobakterie Protochloroplasty Zelené nesirné bakterie G+ bakterie Protomitochondrie BAKTERIE ARCHEA EUKARYA

15 Pojmy k fylogenetickému stromu
ttt1515 Bi Pojmy k fylogenetickému stromu progenot = P nejjednodušší živá soustava vznikl pravděpodobně před 3,8 – 4,2∙109 lety univerzální předek = UP vyvinul se z progenota z něj se vyvinuly buňky prokaryotické a eukaryotické

16 Bi evoluční linie = větve – směr od univerzálního předka
ttt1616 Bi evoluční linie = větve – směr od univerzálního předka větev směřující k bakteriím větev členící se do 2 dalších linií k archeím k eukaryím Délka větve mezi 2 organismy je přímo úměrná evoluční vzdálenosti mezi nimi.

17 Ověření získaných znalostí
ttt1717 Bi Ověření získaných znalostí Co je to doména ? Vysvětlete tok látek, energie a informací. Vyjmenujte domény organismů. Vyberte správné tvrzení: univerzální předek: se vyvinul z progenota se vyvinul z prokaryotické buňky je nejjednodušší neživá soustava je předkem pouze vývojové linie bakterií Co je charakteristické pro eukaryotické organismy? Vyjmenujte nebuněčné živé soustavy.

18 Zdroje použitých materiálů
ttt1818 Zdroje použitých materiálů Rozsypal, S. a kol. Nový přehled biologie. 1.vyd. Praha: Scientia spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 2003 Schéma a texty jsou vlastní tvorbou autorky.


Stáhnout ppt "Rozdělení živých soustav"

Podobné prezentace


Reklamy Google