Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TZI Teoretické Základy Informatiky. Trochu etymologie slova „informace“  Latina  informare – dávat formu, formovat myšlenku  informatio – pojetí (koncept),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TZI Teoretické Základy Informatiky. Trochu etymologie slova „informace“  Latina  informare – dávat formu, formovat myšlenku  informatio – pojetí (koncept),"— Transkript prezentace:

1 TZI Teoretické Základy Informatiky

2 Trochu etymologie slova „informace“  Latina  informare – dávat formu, formovat myšlenku  informatio – pojetí (koncept), idea  Objevuje se ve středověké angličtině jako pojem  information – akt informování, vytvoření formy/podoby něčeho v mysli

3 Co to je/co to tedy jsou „informace“?  Přijímáme, posíláme, uchováváme texty, zvuky, obrázky  tyto „zprávy“ obsahují informaci  informace je obtížně formálně postižitelný pojem  Jedná se o nematematickou veličinu, kterou ani nelze přesně definovat a měřit  intuitivní definice informace jako kvality  informace = co přijímáme formou textů, řeči, obrazy – zprávami  znalost odvozená ze studia, zkušeností, poučení  znalost o konkrétní události nebo situaci  kolekce faktů nebo dat  kvantitativní chápání informace  schopnost odpovědět na otázku:  Kolik informace obsahuje daná zpráva?  informační objem zprávy je úměrný míře překvapení skrytému ve zprávě

4 Dvojí chápání pojmu „informace  kvalitativní chápání - pohled z pozice softwarového inženýrství (SI)  SI zajímá především sdělení obsahu, pak teprve forma  informace je obtížně formálně postižitelný pojem  Jedná se o nematematickou veličinu, kterou ani nelze přesně definovat a měřit  SI zpracovává data – formalizované reprezentace faktů, pojmů,... vhodné pro komunikaci / interpretaci / zpracování / uchovávání automatizačními prostředky nebo lidmi  pro SI informace = význam právě přidělený daným datům shromážděných jisté zprávě, význam daný konvencemi aplikovanými na tato data  kvantitativní chápání - pohled informační teorie informace = co přijímáme formou textů, řeči, obrazy – zprávami  aby informaci šlo přenášet, skladovat,..., musí být měřitelná  informace se stává měřitelnou veličinou stanovením vhodné míry  míru stanovuje Informační teorie, Information Theory - větev matematiky zabývající se efektivností a přesností uchovávání, přenosu a reprezentace informace

5 Míra množství informace ve zprávě  požadavky na míru informace  méně pravděpodobná zpráva nese více informace  množství informace je vždy kladné  množství informace obsažené ve skupině nezávislých zpráv je rovno součtu množství informací obsažených v jednotlivých zprávách  těmto požadavkům na* vyhovuje funkce  -log (P), resp.  -log 2 (P) v jednotkách bit  kde P je pravděpodobnost výskytu zprávy s měřenou informací  bit – ekvivalent volby mezi dvěma stejně pravděpodobnými zprávami

6 Míra množství informace ve zprávě  Příklad  kolik informace může obsáhnout k-ciferné dekadické číslo?  tj. kolik bitů potřebujeme pro vyjádření téhož čísla?  musí platit 10 k – 1 = 2 x – 1,  tedy x = k × log 2 10/log 2 2 = 3,32 k bitů  tj. v jedné dekadické cifře je obsaženo cca 3,32 k bitů informace  pro vyjádření dekadické cifry potřebujeme minimálně 4 bity  Nyní systematičtěji k odvození, že požadavkům na míru množství informace na vyhovuje funkce  -log (P), resp.  -log 2 (P) v jednotkách bit  kde P je pravděpodobnost výskytu zprávy s měřenou informací

7 Informace, neurčitost a míra množství informace  technické termíny popisující proces výběru jedné nebo více alternativ z nějaké množiny možných alternativ  zařízení I produkuje symboly A nebo B nebo C, ex. nejistota který symbol – 3-prvková neurčitost (také entropie)  když výstupní symbol uvidíme, neurčitost se sníží, snížením neurčitosti získáváme informaci,  množství získané informace odpovídá množství odstraněné neurčitosti  zařízení II produkuje symboly 1 nebo 2, ex. nejistota který zda 1 či 2 – 2-prvková neurčitost  kombinované zařízení I+II produkuje symboly A1, A2, B1,...C2, - 6-prvková neurčitost  takto se množství informace obvykle neměří  když si přečtu 2 knihy místo jedné, získám množství informace odpovídající součtu množství informace v každé z nich  míra množství informace by měla být aditivní

8 Míra množství informace  míra množství informace by měla být aditivní  místo násobení počtu výstupních symbolů proto použijeme sčítání jejich logaritmů – log(3), log(2), log(3) + log(2) = log(6)  báze logaritmu určuje cílovou měrnou jednotkou  2 - bity, 10 – digit (dekadické cifry), e – „nats“  zařízení produkuje jediný symbol, např. jediný tón – log 2 (1) = 0 [b]  poznáním výstupu nedojde ke snížení neurčitosti z poznání výstupu nezískáme žádnou informaci, je jisté, co bude na výstupu příště  zařízení produkuje dva symboly, např. 0 nebo 1 – log 2 (2) = 1 [b]  dvouprvková neurčitost poskytuje 1-bitovou informaci

9 Míra množství informace  Dosavadní formule vymezení neurčitosti – log 2 (M) – předpokládala stejnou pravděpodobnost každého výstupu P = 1/M a pak platí log 2 (M) = -log 2 (P)  toto lze generalizovat na různé pravděpodobnosti výskytu jednotlivých výstupních symbolů P i, kde P i = 1  u i = -log 2 (P i ) odpovídá překvapení, že vystoupil symbol i  pro P i jdoucí k 0 je překvapení velké, jde až k ∞, pro P i jdoucí k 1 je překvapení malé až nulové  neurčitost takového zdroje symbolů je dána průměrným překvapováním při generování nekonečného proudu jeho výstupních symbolů  do tohoto průměru přispějí překvapení vyvolaná výstupy jednotlivých symbolů v poměru pravděpodobností výskytu příslušných symbolů ve výstupu

10 Neurčitost / entropie, Shannonova formule  Neurčitost (entropie) zdroje symbolů je dána průměrným překvapováním při generování nekonečného proudu jeho výstupních symbolů  do tohoto průměru přispějí překvapení vyvolaná výstupy jednotlivých symbolů v poměru pravděpodobností výskytu symbolů ve výstupu  křivka je symetrická maxima dosahuje pro případ shodné pravděpodobnosti výskytu obou symbolů funkce H pro případ výstupu 2 symbolů:

11 Neurčitost / entropie  při stejné pravděpodobnost výstupu každého z M symbolů je pravděpodobnost výstupu jednoho z nich P i = 1/M  pak maximální neurčitost je  s touto rovnicí jsme úvahy o množství informace začínali

12 Míra množství informace, příklad  Co znamená, když se řekne, že text/signál (průměrně) nese množství informace = 1,75 b/symbol (prvek signálu)  jedná se o průměrné množství informace/symbol  tj. po konverzi na bity mají různé symboly různou bitovou délku  Příklad – zdroj generující zprávy ze symbolů A, C, G a T  M = 4, symboly A, C, G, T se vyskytují s pravděpodobnostmi (P i ): čemuž odpovídají překvapení z výskytu jednotlivých symbolů (-log 2 P i ): u A = 1 bit, u C = 2 bity, u G = 3bity, u T = 3 bity, a neurčitost daného zdroje (množství jím produkované informace) je

13 Míra množství informace, příklady, redundance  při minimálním kódování symbolů bity v poměru jejich překvapení A = 1, C = 01, G = 000 a T = 001 (tzv. Fanovo kódování) bude řetěz 8 symbolů ACATGAAC kódovaný 14 bity 10110010001101  tj. v průměru 14/8 = 1,75 bity/symbol  Příklad  množství informace ve zprávě o n symbolech kódovaných abecedou s mohutností m prvků, když každý prvek abecedy použitý pro kódován symbolů zprávy má apriorní pravděpodobnost výskytu P i je  přitom platí H max = -n log 2 m  1 symbol ve slově v angličtině nese 1,2 b informace  na 1 bit v ASCII kódu připadá 1,2/7 = 0,17 b informace  na 1 bit v ASCII kódu připadá 5,8/7 = 0,83 b redundantní inform.

14 Kód, kódování zpráv  diskrétní zpráva – text, obraz, audiozáznam,...  diskrétní zpráva sestává z N zdrojových jednotek – symbolů  symbolem se podle typu zprávy rozumí:  textový prvek – znak/slovo/...  obrazový element – pixel  signálový prvek – poloha praporku, průběh el. proudu,...  symboly jsou vyjadřovány (kódovány) prvky abecedy S  předpis pro zobrazení prvku z abecedy S 1 do abecedy S 2 – kód  prvek abecedy použitý pro zápis symbolu – kódové slovo  Kódování  nahrazování jedné poloupnosti symbolů jinou posloupností symbolů  příklady kódování – pořizování dat, šifrování (utajování), opravné kódování (integrita), komprese (minimalizace „objemu“ú, transformace na signálové prvky pro přenos,...

15 Klasifikace kódů  obecný kód, C, zobrazuje prvek abecedy S 1 na prvek abecedy S 2  C je nesingulární kód, když každý prvek abecedy S1 (např. {A,B,C,D}) zobrazuje na jiný prvek abecedy S 2 (např.{0,010,01,10})  když se vyšle jeden prvek abecedy S 1, např. 010, přijímač ho může jednoznačně dekódovat (na B)  výše uvedený kód je nesingulární, ale není jednoznačně dekódovatelný při vysílání řetězců symbolů  010 může reprezentovat B nebo CA nebo AD  pokud chceme vyslat více symbolů, musíme je oddělovat speciálním symbolem, např. „čárkou“ (,)

16 Klasifikace kódů, 2  jestliže platí C(X 1,…,X N ) = C(X 1 ),…,C(X N ) a platí, že zdrojové i cílové prvky, X i a C(X i ) jsou konečné délky a zachovává se nesingularita, pak C je jednoznačně dekódovatelný kód  Každý kódovaný řetězec v jednoznačně dekódovatelném kódu má jediný možný zdrojový řetězec, který jej produkuje, ale pro zjištění byť i prvního symbolu, se někdy musí analyzovat celý řetěz  Jestliže C(a) = 10, C(b) = 00, C(c) = 11 a C(d) = 110, pak C(ab) = 1000 a C(cb) = 1100, ale že se jedná o cb a ne o d…se pozná po analýze celého řetězu  jestliže žádný prvek jednoznačně dekódovatelného kódu není prefixem jiného prvku, jedná se o prefixový kód  prefixový lze dekódovat symbol po symbolu, zleva doprava, každé kódové slovo je „samovyčlenitelné“

17 Klasifikace kódů, 3

18 Proč se kóduje  je nutné změnit velikost abecedy, např. a,b,c,…  0, 1  dáno změnou prostředí, do kterého se zpráva zapisuje, kterým se přenáší, …  musí se utajit obsah zprávy  kryptografie  PV017 a další předměty  cílem je lepší využití kapacity paměti/kapacity přenosového kanálu  komprese dat, tou se budeme zabývat hlouběji  komprese dat spočívá v identifikaci redundance a v jejím odstraňování

19 Kódování, kódovaná slova  Zdroj generuje symboly abecedy o N prvcích  Pro zobrazení každého symbolu zprávy potřebujeme v průměru alespoň log 2 N bitů, pokud nechceme snížit množství informace ve zprávě zobrazené v cílové abecedě  pokud N = 8 potřebujeme alespoň 3 bity, log 2 8 = 3,2 3 = 8  pokud N = 26 potřebujeme alespoň 5 bitů, 2 5 = 32, 6 kombinací se nevyužije  …  Pro vyjádření symbolu zprávy se používá kódové slovo  prvek nějaké abecedy, např.{a,b,…}, polohy rukou signalisty, slova jazyka, …  posloupnost prvků nějaké abecedy, např. {0 110 001, 0 110 010,..} nebo {0,10,11,110,1110,111}

20 Kódování, kódovaná slova  kódovaná slova pevné délky  {a,b, …}, {0 110 001, 0 110 010, …}  snadná jednoznačná dekódovatelnou, slovníky  použití skrývá statistické charakteristiky výskytu jednotlivých symbolů  kódová slova proměnné délky  {0,10,110,1110,1111}  odráží statistické charakteristiky výskytu jednotlivých symbolů  základní zákon komprese dat  častěji použité symboly je žádoucí kódovat kratšími kódovými slovy  požaduje se bezprostřední rozhodnutelnost při dekódování  vhodná je prefixová vlastnost kódu, prefixové kódy  žádné kódové slovo kódu není prefixem některého jiného kódového slova daného kódu


Stáhnout ppt "TZI Teoretické Základy Informatiky. Trochu etymologie slova „informace“  Latina  informare – dávat formu, formovat myšlenku  informatio – pojetí (koncept),"

Podobné prezentace


Reklamy Google