Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ : lineárně-kvadratický model a nové radiobiologické poznatky  molekulární a subcelulární mechanismy  buněčná smrt,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ : lineárně-kvadratický model a nové radiobiologické poznatky  molekulární a subcelulární mechanismy  buněčná smrt,"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ : lineárně-kvadratický model a nové radiobiologické poznatky  molekulární a subcelulární mechanismy  buněčná smrt, signální cesty apoptózy  radiobiologické modely  možnosti využití v radioterapii, nukleární medicíně, radiační ochraně Vojtěch U l l m a n n f y z i k Klinika nukleární mediciny FN Ostrava Ústav zobrazovacích metod FZS OU Ostrava

2 Záření - důležitý přírodní fenomén

3

4 + elektrické (vnitřní a vnější fotoefekt), fotochemické (fotografie, fotosyntéza)

5 INTERAKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S LÁTKOU Přímo ionizující záření ,  , protonové Nepřímo ionizující záření - gama, X Braggův pík

6 INTERAKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S LÁTKOU Fyzikálně-chemické účinky ionizujícího záření Čím složitější molekuly ozařovaná látka obsahuje, tím větší a různorodější jsou chemické účinky. Nejsložitější chemické sloučeniny  živá tkáň Biologické účinky ionizujícího záření : atomární a molekulární úroveň  subcelulární úroveň  účinek na buňky  na celý organismus

7 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Účinky ionizujícího záření na buňky Silné ozáření (stovky Gy)  rozklad biochemických molekul, denaturace bílkovin, okamžitý zánik buňek (v interfázi) - nekróza buněk Slabší ozáření (desetiny-jednotky Gy)  zanedbatelný účinek na cytoplasmu, dominantní radiobiologický účinek je na DNA - může vyústit v mitotickou smrt buňky - apoptóza, nebo změnu genetické informace - mutace

8 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Účinky ionizujícího záření na buňky - subcelulární

9 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Účinky ionizujícího záření na buňky - mechanismy buněčné smrti - Apoptóza - vnitřně řízená („programovaná“) smrt poškozených nebo nadbytečných buněk - hlavní mechanismus radiobiologického účinku při nízkých dávkách (desetiny-jednotky Gy) Autofagie - sebe-pozření („samo-sežrání“) buněk Nekróza - přímý zánik (odumření, zničení) buněk. - u ozáření až při velmi vysokých dávkách (desítky-stovky Gy) Senescence - stárnutí buněk, zkracování telomerů, ztráta schopnosti dělení buněk Mitotická katastrofa - důsledek chybné mitózy

10 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Účinky ionizujícího záření na organismus

11 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Vztah radiační dávky a biologického účinku Prahová dávka pro deterministické účinky je odrazem značné funkční rezervy tkání a orgánů. Zabíjení buněk zářením nastává i při nižších dávkách, avšak zbylé buňky stačí pokrýt funkční potřebu  somaticky se neprojeví. Při vyšších dávkách než prahových je překročena funkční rezerva  chybějící počet buněk se somaticky projeví  nemoc z ozáření.

12 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Vztah radiační dávky a biologického účinku - radiobiologické modelování - Funkční vyjádření přežívajícího počtu buněk N z původně ozářeného počtu N 0, resp. dávkové závislosti frakce přežívajících buněk [N/N 0 ](D). Výchozí předpoklady: Zlom jednoho vlákna DNA - úspěšná reparace  přežití buňky. Zlom obou vláken DNA - obtížná reparace  zpravidla zánik buňky (apoptóza). Po ozáření množiny N 0 buněk přežívá N buněk, přičemž N/N 0 ~ e  (počet letálních poškození) - Poissonova statistika.

13 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Vztah radiační dávky a biologického účinku - lineárně-kvadratický model - Dvojný zlom DNA může být způsoben dvěma druhy procesů:  proces: zásah jedné ionizující částice, která zlomí zároveň obě vlákna DNA. Počet ireverzibilně poškozených buněk je zde přímo úměrný dávce - lineární závislost na dávce D. N = N 0.e .D, kde  je průměrná pravděpodobnost  -poškození na jednotku dávky (  0,1  Gy -1    proces: časově blízké zásahy dvou nezávislých ionizujících kvant, při nichž každé z nich zlomí jedno vlákno DNA. Počet radiačně poškozených buněk je zde úměrný druhé mocnině dávky - kvadratická závislost na dávce D. N = N 0.e  D 2, kde  je průměrná pravděpodobnost  -poškození na čtverec jednotky dávky (  0,01  Gy -2 . Celková pravděpodobnost přežití buňky při uplatnění obou procesů bude pak dána součinem jednotlivých pravděpodobností, což vede k výslednému exponenciálnímu zákonu: N = N 0.e  D  D 2 )  přežívající frakce buněk -ln(N/N 0 ) = .D + .D 2 - lineárně-kvadratická závislost.

14 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Lineárně-kvadratický (LQ) model Zákonitosti lineárně-kvadratického modelu jsou implicitně obsaženy i v účincích stochastických

15 Vztah radiační dávky a biologického účinku LQ model - časové faktory, efekt dávkového příkonu Buněčná reparace Za každý elementární časový interval  t, během něhož buňky obdrží dávku  D=D.  t/T a poškodí se přitom N. .  D 2 buněk, se zároveň stačí zregenerovat N..  t buněk, kde parametr je rychlost buněčné reparace ( = ln2/T 1/2, kdeT 1/2 je poločas reparace). Integrací od t=0 do T: N(t) = N 0.e  RG(t). .D(t) 2, kde RG(t, ) = [2/D(t) 2 ]. 0  t R(t).dt. 0  t' R(t').e .(t-t') dt'  2.[(1-e   je zobecněná tzv. Lea-Catchesidova funkce. Repopulace buněk Vedle exponenciálního poklesu počtu buněk v důsledku radiačního poškození dochází průběžně k náhradě zaniklých buněk dělením buněk přežilých. Za časový interval  t vzroste počet N stávajících buněk o N..  t, kde je rychlost buněčné repopulace; často se používá čas zdvojení T 2r = ln2/ počtu buněk repopulací. Integrací se získá exponenciální zákon růstu počtu buněk repopulací N = N 0.e.T. Výsledný LQ model: -ln(N/N 0 ) = .D + {2.[(1-e .T ).(1-1/.T)]/.T}. .D 2 - ln2.T/T 2r  -proces, v koprodukci s buněčnou reparací a repopulací, způsobuje tzv. efekt dávkového příkonu : biologický účinek ionizujícího záření závisí nejen na celkové absorbované dávce, ale i na dávkovém příkonu. Nízký dávkový příkon (LDR)  vysoký počet reparací, křivka přežívající frakce buněk je poměrně plochá  menší biologický účinek Vysoký dávkový příkon (HDR)  větší pravděpodobnost, že i zlom druhého vlákna DNA nastane dříve, než proběhne oprava prvního zlomu  letální poškození buněk  větší biologický účinek

16 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Hyper-radiosenzitivita k nízkým dávkám záření Doplnění standardního LQ modelu o exponenciální složku s  hyper   IndRep model - model radiačně indukované reparace : N/N 0 = e  D  D  D       D  hyper  e  D/D hyper  kombinace dvou LQ modelů s různými  -citlivostmi [dvě různé směrnice na křivce N / N 0 (D)], sloučených do jedné rovnice; nazývá se někdy IndRep model (indukované reparace). Relativně zvýšená citlivost buněk k nízkým dávkám, než by odpovídalo LQ modelu Přesný mechanismus zatím neznáme. Pravděpodobná hypotéza: radiačně indukovaná reparace zvýšenou produkcí enzymů v G2 fázi. Nízká dávka: reparace neprobíhá  check-point  apoptóza Vyšší dávka: účinnější homologní reparace  buňky přežívají Vysoká dávka:  standardní LQ model

17 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Hyper-radiosenzitivita k nízkým dávkám záření Relativně zvýšená citlivost buněk k nízkým dávkám, než by odpovídalo LQ modelu Jaký má význam v biologických aplikacích a radiační ochraně ? Terapie ionizujícím zářením : Zvyšuje radiobiologický efekt v pozdních stádiích permanentní intersticiální brachyterapie a biologicky cílené radioisotopové terapie Snížení podílu „zbytečné odpadní“ dávky (wasted dose) Radiační ochrana : Účinnější likvidace buněk apoptózou při slabém ozáření - obranný mechanismus proti mutagenním účinkům ionizujícího záření: buňky ozářené nízkou dávkou zahynou, místo aby přežívaly s poškozenou genetickou informací „mrtvá poškozená buňka = dobrá buňka“ ??

18 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Bystander - efekt Radiační poškození jedné buňky může indukovat poškození i některých okolních buněk, které nebyly ozářeny. Radiobiologické experimenty s velmi tenkými ostře kolimovanými svazky („micro-beam“) záření  ukázaly: Dvě úrovně bystander-efektu: - Mezibuněčný - Vnitrobuněčný - přímé poškození DNA není nezbytné pro spuštění intracelulárních mechanismů poškození. I v případě ozáření cytoplasmy může vzniknout jakási "dálkově indukovaná" odezva (bystander response), vedoucí k radiačnímu poškození buněk - apoptóze či genetickým změnám. Bystander efekt byl pozorován s použitím velmi tenkých "mikrosvazků" nabitých částic, především  a protonů, bylo však prokázáno i na X-záření Okolní přímo nezasažené buňky nejsou „nezúčastněným pozorovatelem - bystander“ radiačního poškození ozářených buněk, ale jsou též „vtaženy“ do tohoto procesu! mikro-fokus rentgenka, synchrotron. X-záření

19 BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Bystander - efekt Radiační poškození jedné buňky může indukovat poškození i některých okolních buněk, které nebyly ozářeny. Jaký má význam v biologických aplikacích a radiační ochraně ? LQ model pro praktické použití zůstává nezměněn. Bystander efekt nemění základní principy a závislosti LQ modelu, způsobuje jen rozdíly v radiosenzitivitě mezi buněčnou a tkáňovou úrovní. Bystander efekt může mírně korigovat nehomogenitu prozáření cílového objemu. Terapie ionizujícím zářením : Zvyšuje se počet usmrcených buněk N/N 0 = e  D  D 2   e  ‘  D  ‘  D 2 , kde  ´=B. ,  ´=B. , B>1 Radiační ochrana : Zvýšení potenciální mutagenity u nízkých dávek záření..?..

20 Stereotaktická radioterapie Gama - nůž Tomoterapie Mnoholamelový multi-leaf kolimátor MLC Micro- MLC Binární MLC Hadronová radioterapie Počítačové plánování radioterapie Izocentrická tele - radioterapie 60 Co, 137 Cs  urychlovač brachyterapie - afterloading BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ - RADIOTERAPIE

21 TECHNICKÝ POKROK V RADIOTERAPII - 2. tomoterapie - sterotaktická radioterapie: gama-nůž - kybernetický gama-nůž

22 CyberKnife - FN Ostrava fantomová měření s Iris-kolimátorem

23 TECHNICKÝ POKROK V RADIOTERAPII - 3. hadronová radioterapie Braggův pík Braggovy křivky závislosi hloubkové distribuce dávky v tkáni (vodním fantomu) pro různé kinetické energie protonů (vlevo) a jader 12 C (uprostřed). Vpravo: Příklad hloubkové závislosti radiobiologického účinku (přežilé frakce buněk) při ozáření tkáně (s radiosenzitivitou  0,35) protonovým svazkem 150MeV

24 raná fáze apoptózy: - přestavba buněčné stěny (cytoplasmatické membrány) - - membránová depolarizace - - odkrytí fosfo-lipidových řetězců - - zvýšená permeabilita membrány - pozdní fáze apoptózy: - porušení integrity buněčné stěny - - rozpad buňky na fragmenty - - fagocytóza - V čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě ?

25 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii - raná detekce apoptózy -

26 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii - raná detekce apoptózy - Snímky: F.G.Blankenberg Dept. of radiology Stanford, California Clinical case NAS 2021, Middelheim Hospital, Antwerp, Belgium Radioindikátor [18F] - ML10 dodává firma IBA - Aposense (Belgium-USA) Radioindikátor Annexin V si laboratoře většinou značí samy ve spolupráci s biochemickými ústavy kit dodává firma BD PharMingen, USA

27 „nejtěsnější možná brachyterapie“ - permanentní, na buněčné úrovni - dočasná brachyterapie - afterloading permanentní intersticiální brachyterapie Biologicky cílená radionuklidová terapie otevřenými zářiči M I R D

28 Biologicky cílená radionuklidová terapie otevřenými zářiči M I R D (Medical Internal Radiation Dose) Celotělová scintigrafie 24 hod. po aplikaci 3,7GBq 131 I

29 Podrobněji je problematika rozebírána na www-stránkách: „ AstroNuklFyzika “ Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie http://AstroNuklFyzika.cz www.AstroNuklFyzika Konec prezentace § 5.2. Biologické účinky ionizujícího záření § 3.6. Radioterapie

30

31 SPOJUJÍ SVÉ SÍLY V BOJI PROTI NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM:  Diagnostika nádorového onemocnění s použitím klasických (klinických) i zobrazovacích metod - RTG (planárních a CT), ultrasonografických, zobrazení nukleární magnetickou rezonancí, gamagrafie planární, SPECT a PET.  Přesná lokalizace a zacílení nádorového ložiska, stanovení jeho povahy.  Anatomický rozsah - staging - (TNM) - odhalení metastáz (scinti skeletu)  Rozhodnutí o způsobu léčby, v případě radioterapie stanovení požadované kanceroletální radiační dávky v cílové tkáni, vypracování ozařovacího plánu.  Vlastní aplikace záření v naplánovaných frakcích.  Monitorování radiačních dávek a odezvy tkání.  Diagnostika výsledků terapie (podobnými prostředky jako v první etapě). Do asi r.2000 tyto oblasti spolupracovaly jen "off-line", "na dálku", bez přímého propojení (pouze s příp. fúzí obrazů z různých modalit) Technický a metodický pokrok v každém radiologickém oboru probíhal do značné míry nezávisle:  RTG diagnostikaNukleární medicínaRadioterapie

32 TECHNICKÝ POKROK V RTG DIAGNOSTICE Digitální subtrakční angiografie Rotující anoda Rentgenka Straton Poslední vývoj: CT s 2 rentgenkami - DSCT : Dual Source a Dual Energy CT - diferenciální densitní analýza

33 TECHNICKÝ POKROK V RTG DIAGNOSTICE Elektronické digitální zobrazení - „flat - panely“ Poslední vývoj: CT s 2 rentgenkami - DSCT : Dual Source a Dual Energy CT - diferenciální densitní analýza flat-panely se používají i v radioterapeutických ozařovačích IGRT

34 DSCT : Dual Source a Dual Energy CT Další technické zdokonalení CT spočívá v konstrukci přístrojů, které mají 2 rentgenky - dva systémy rentgenka/detektor (uložené kolmo k sobě), které mohou snímat současně. Zařízení se označuje jako Dual Source CT (DSCT). Může pracovat ve dvou základních režimech, poskytujících dvě výhody:  1. Obě rentgenky pracují při stejném napětí  "zdvojený systém" - zvýšení rychlosti a zkrácení akvizičního času se snížením časového rozlišení na cca 80ms. To má význam zvláště u CT srdce (s vyšší tepovou frekvencí).   Obě rentgenky pracují při různém anodovém napětí (např. 140kV a 80kV)  možnost snímání s dvojí energií (DECT - Dual Energy CT): každá z obou rentgenek vytváří X-záření o rozdílné energii. Získáme tak dva různé denzitní obrazy téhož místa. To umožňuje nejen lépe kvantifikovat distribuci density, ale navíc stanovovat složení tkání pomocí diferenciální densitní analýzy - podobné analýzy densitních obrazů, jako u metody DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry, viz níže "Kostní densitometrie"). Poskytuje to nejen detailní snímky anatomie, ale perspektivně to umožní rozlišovat různé druhy tkáně (odlišit např. kosti, cévy, tkáň tukovou), či kvantifikovat distribuci kontrastní látky v myokardu (a posoudit funkční ovlivnění při morfologickém postižení věnčitých tepen).

35 TECHNICKÝ POKROK V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH - neradiační modality - Nukleární magnetická rezonance NMRI (MRI) Ultrazvuková sonografie

36 TECHNICKÝ POKROK V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ Gamakamera PET - pozitronová emisní tomografie Pohybový scintigraf Scintilační gama-kamera

37 Stereotaktická radioterapie Gama - nůž Tomoterapie TECHNICKÝ POKROK V RADIOTERAPII - 1. Mnoholamelový multi-leaf kolimátor MLC Micro- MLC Binární MLC Hadronová radioterapie Počítačové plánování radioterapie Izocentrická tele - radioterapie 60 Co, 137 Cs  urychlovač brachyterapie - afterloading

38 TECHNICKÝ POKROK V RADIOTERAPII - 2. tomoterapie - sterotaktická radioterapie: gama-nůž - kybernetický gama-nůž

39 TECHNICKÝ POKROK V RADIOTERAPII - 3. hadronová radioterapie Braggův pík Braggovy křivky závislosi hloubkové distribuce dávky v tkáni (vodním fantomu) pro různé kinetické energie protonů (vlevo) a jader 12 C (uprostřed). Vpravo: Příklad hloubkové závislosti radiobiologického účinku (přežilé frakce buněk) při ozáření tkáně (s radiosenzitivitou  0,35) protonovým svazkem 150MeV

40 POKROK V OBLASTI ELEKTRONIKY A PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY  HYBRIDNÍ KOMBINACE - fúze radiologických technologií - 1. FÚZE ZOBRAZOVACÍCH MODALIT - hybridní zobrazovací systémy - SPECT+CT, PET+CT, NMRI+CT 2. INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ IMRT  IGRT, stereotaktická radioterapie, tomoterapie, hadronová terapie

41 FÚZE ZOBRAZOVACÍCH MODALIT - hybridní zobrazovací systémy - SPECT+CT, PET+CT, NMRI+CT scintigrafie + C T SPECT/PET Poskytuje obraz funkce (metabolismu, dynamiky) Poskytuje obraz denzity (anatomie, lokalizace) Funkčně - anatomická korelace - zpřesnění diagnostiky - CT  PET+CT  PET fúze

42 FÚZE ZOBRAZOVACÍCH MODALIT - hybridní zobrazovací systémy - SPECT+CT C T SPECT

43 FÚZE ZOBRAZOVACÍCH MODALIT - hybridní zobrazovací systémy - PET + CT C T PET

44 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Primární nádorová diagnostika - scintigrafie: planární, SPECT, PET  Anatomický rozsah - staging - (TNM) - odhalení metastáz (scinti skeletu)  Upřesnění ozařovacího plánu - CTV,PTV - viabilní nádorová tkáň  Diagnostika výsledků terapie - kvantifikace obrazů tumoru (SUV)  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii  Dispenzarizace po terapii

45 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii - raná detekce apoptózy

46 raná fáze apoptózy: - přestavba buněčné stěny (cytoplasmatické membrány) - - membránová depolarizace - - odkrytí fosfo-lipidových řetězců - - zvýšená permeabilita membrány - pozdní fáze apoptózy: - porušení integrity buněčné stěny - - rozpad buňky na fragmenty - - fagocytóza -

47 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii - raná detekce apoptózy -

48 v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě?  Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii - raná detekce apoptózy - Snímky: F.G.Blankenberg Dept. of radiology Stanford, California Clinical case NAS 2021, Middelheim Hospital, Antwerp, Belgium Radioindikátor [18F] - ML10 dodává firma IBA - Aposense (Belgium-USA) Radioindikátor Annexin V si laboratoře většinou značí samy ve spolupráci s biochemickými ústavy kit dodává firma BD PharMingen, USA

49 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line IGRT, tomoterapie, hadronová terapie ZOBRAZENÍ + OZÁŘENÍ CT/PET/NMRI IGRT Poskytuje obraz denzity (anatomie, lokalizace, objem cílové tkáně) - umožní korekci ozařovacího plánu Provede ozáření přesně modulovaným svazkem IGRT - obrazem řízená radioterapie Přesně cílená konformní radioterapie

50 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line IGRT - obrazem řízená radioterapie ZOBRAZENÍ + OZÁŘENÍ CT/PET/NMRI IGRT

51 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ IGRT - tomoterapie - gama-nůž ZOBRAZENÍ + OZÁŘENÍ CT/PET/NMRI IGRT Přesně cílená konformní radioterapie on-line off-line

52 CyberKnife - FN Ostrava fantomová měření s Iris-kolimátorem

53 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ - on-line IGRT, tomoterapie Spirální - helikální - tomoterapie - IGRT řízená obrazem CT  video:  Tomotherapy Tomotherapy

54 DVA D  VODY PRO INTEGRACI ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ: 1. Přesné zacílení a konformní ozáření nádorového ložiska při šetření okolních tkání 2. Monitorování dávkové distribuce při ozařování Při každém vysokoenergetickém (E>10MeV) ozařování látek dochází k jaderným reakcím  aktivace látky, vznik radionuklidů, sekundární záření  -ozařování: aktivity cca kBq - nedostatečné pro gamagrafické zobrazení Monitorování dávkové distribuce:  off-line - fantomová měření  on-line- dosimetrie in vivo  přímé zobrazení distribuce dávky v tkáni Nukleární medicína: kvantitativní scintigrafie, metoda MIRD Hadronová radioterapie: hybridní kombinace [hadronový 12 C-ozařovač + PET kamera]

55 „nejtěsnější možná brachyterapie“ - permanentní, na buněčné úrovni - dočasná brachyterapie - afterloading permanentní intersticiální brachyterapie Biologicky cílená radionuklidová terapie otevřenými zářiči

56 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ hadronová terapie Hadronová radioterapie - protony - urychlenými jádry uhlíku 12 C - dalšími částicemi mezony  , antiprotony Braggův pík - hloubkové maximum dávky

57 hadronová radioterapie Braggův pík Braggovy křivky závislosi hloubkové distribuce dávky v tkáni (vodním fantomu) pro různé kinetické energie protonů (vlevo) a jader 12 C (uprostřed). Vpravo: Příklad hloubkové závislosti radiobiologického účinku (přežilé frakce buněk) při ozáření tkáně (s radiosenzitivitou  0,35) protonovým svazkem 150MeV

58 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ Hadronová radioterapie: Existuje korelace mezi prostorovou distribucí radiační dávky v tkáni a indukovanou radioaktivitou   - umožňuje „in beam“ PET monitoring - Pro protony je tato korelace záporná  není vhodné pro in beam monitoring

59 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ Hybridní kombinace [hadronový 12 C-ozařovač + PET kamera] „in beam“ PET monitoring Hadronová radioterapie - urychlenými jádry uhlíku 12 C Jádro 11 C letí dál a zastaví se až v Braggově maximu: Pozitivní korelace mezi prostorovou distribucí radiační dávky v tkáni a indukovanou radioaktivitou    - umožňuje „in beam“ PET monitoring - - „zviditelnit“ distribuci rad.dávky v tkáni strip reakce Během letu 12 C v tkáni: 12 C + X  (X+n) + 11 C ; 11 C je pozitronový radionuklid: 11 C (  + )  11 B + e + +  ; e + + e   +  ; Dvojice anihilačních kvant  může být detekována kamerou PET  scintigrafické monitorování hadronové 12 C terapie  podobně mezony  , antiprotony

60 INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ Co z toho pro nás plyne do budoucnosti ? 1. Můžeme se těšit na zajímavá fyzikální, technická a medicínská řešení. 2. Lze očekávat těsnější spolupráci a částečné prolínání všech tří radiologických oborů.  3. Bude vhodné tomu přizpůsobit vzdělávací programy, především Drobným příspěvkem ve fyzikální oblasti by mohlo být např.: specializační postgraduální. Drobným příspěvkem ve fyzikální oblasti by mohlo být např.: RTG diagnostikaNukl. medicínaRadioterapie www.astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#2 www.astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm www.astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm#6 Situace by se mohla radikálně změnit, kdyby se molekulární biologii podařilo najít účinný neradiační protinádorový prostředek !

61 Podrobněji je problematika rozebírána na www-stránkách: „ AstroNuklFyzika “ Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie http://AstroNuklFyzika.cz www.AstroNuklFyzika Konec prezentace

62

63 www-stránky: „ AstroNuklFyzika “ Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie http://AstroNuklFyzika.cz www.AstroNuklFyzika

64


Stáhnout ppt "BIOLOGICKÉ ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ : lineárně-kvadratický model a nové radiobiologické poznatky  molekulární a subcelulární mechanismy  buněčná smrt,"

Podobné prezentace


Reklamy Google