Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření radonu v budovách – případové studie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření radonu v budovách – případové studie"— Transkript prezentace:

1 Měření radonu v budovách – případové studie
Seminář pro pracovníky Stavebních úřadů Měření radonu v budovách – případové studie Aleš Froňka, pracovníci radonové expertní skupiny Státní ústav radiační ochrany v.v.i., Bartoškova 28, , Praha 4 Hradec Králové, 26.červen 2014 IRPA 11 Oral Session 6a

2 Analýza bytové výstavby v roce 2012 – oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu
V roce 2012 byla zahájena výstavba bytů, nejméně od roku 1997 (dokončeno bylo nových bytů). Nejvíce bytů bylo zahájeno v rodinných domech, a to , což je 60 % všech nově zahájených bytů. U bytů zahájených v rodinných domech byl meziroční pokles o 15,6 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 19.8%. Nárůst byl zaznamenán u bytů v domovech pro seniory a domovech-penzionech o 37 %. Nejvíce bytů zahájeno (4 914) a dokončeno (5 900) ve Středočeském kraji. Bylo dokončeno rodinných domů a 312 bytových domů (1.0%) V porovnání s rokem 2011 počet dokončených bytů vzrostl o 2,9 % (+837 bytů). K nárůstu došlo v obou nejvýznamnějších formách bytové výstavby, a to u bytů v rodinných domech o 0,3 % a u bytů v bytových domech o 9,4 %. Energetická třída účinnosti u nových budov - z celkového počtu dokončených rodinných domů - 65,4 % energetická třída C (vyhovující) - 30,5% energetická třída B (úsporná) - 4,0% energetická třída A (mimořádně úsporná) Počet modernizovaných bytů –

3

4

5

6

7

8

9 Požadavky na zajištění radiační ochrany s ohledem na měření objemové aktivity radonu a jeho krátkodobých produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb Hodnocení úrovně ozáření osob - stanovení expozice radonu (krátkodobým produktům přeměny) - systém měřících metod a hodnotících postupů závislých na způsobu užívání objektu - stanovení dlouhodobých průměrných hodnot OAR v obytných místnostech stavby – integrální měřící metody (použití stopových detektorů) - standardní doba expozice detektorů – 1 rok (řádově měsíce; minimální doba expozice – 1 měsíc) - vliv individuálních uživatelských zvyklostí (pobytový režim, doba pobytu, počet uživatelů stavby, ventilační a topný režim, provoz ventilačních a vzduchotechnických zařízení – digestoře, klimatizační jednotky, čističky vzduchu apod.) Klasifikace budov z hlediska efektivity provedených protiradonových opatření (stávající stavby, novostavby) - hodnocení účinnosti opatření nezávisle na užívání objektu - krátkodobá stanovení průměrných hodnot OAR za definovaných podmínek měření (kontrola mechanismů přísunu radonu a ventilace objektu za účelem eliminace falešně negativních výsledků měření a s tím související chybné interpretace dat a celkového hodnocení objektu); definovaný rozsah dostatečného teplotního a tlakového gradientu - standardní doba expozice – týden (minimálně) Radonová diagnostika staveb - metody a postupy nezávislé na způsobu užívání stavby a klimatických podmínkách v době měření - charakteristika přísunových cest radonu do interiéru (kvalitativní a kvantitativní analýza) - hodnocení kvality kontaktních konstrukcí stavby - stanovení a hodnocení celkových infiltračních parametrů objektu (ELA) IRPA 11 Oral Session 6a

10 Systém radonové diagnostiky – standardní principy a provozní postupy
Identifikace a kvantifikace zdrojů radonu (podloží objektu, stavební materiál, zdroj pitné a užitkové vody a další) Stanovení radonového indexu (potenciálu) stavebního pozemku (objemová aktivita radonu; plynopropustnost základových zemin; způsob a hloubka založení stavby apod.) Kvalitativní a kvantitativní analýza přísunových cest radonu do vnitřního ovzduší budovy (simultánní kontinuální monitorování OAR v interiéru budovy a v jejím podloží; modifikovaný blower door test budovy resp.místnosti; IČ termografie) Nezávislé stanovení intenzity výměny vzduchu – analýza infiltračních a exfiltračních charakteristik místnosti (monitorování klimatických podmínek v době stanovení) Jednorázové odběry vzorků vzduchu z netěsností kontaktních stavebních konstrukcí (technologické prostupy; trhliny a spáry v kontaktních stavebních konstrukcích; instalační šachty a jímky apod.) Analýza transportu a distribuce radonu ve vnitřním prostředí budovy Vizuální prohlídka stavby s ohledem na vlastnosti a celkový stav jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí (klasifikace těsnosti kontaktních stavebních konstrukcí; výběr vhodných míst pro následné podrobné analýzy - jednorázové odběry vzorků vzduchu)

11 Integrální měřící systémy - stopové detektory radonu – detekční systém RAMARN (fólie Kodak LR115)
IRPA 11 Oral Session 6a

12 Integrální měřící systémy – elektretové ionizační komory
IRPA 11 Oral Session 6a

13 Kontinuální monitory objemové aktivity radonu
IRPA 11 Oral Session 6a

14 Kontinuální monitory objemové aktivity radonu
IRPA 11 Oral Session 6a

15 Příklad zásadních výstupů radonové diagnostiky budov
Potvrzení významné transportní cesty radonu z podloží novostavby RD do jejího vnitřního prostředí pod zateplením obvodového pláště budovy (radonové mosty) – systémový problém vybraných typů nových budov – průměrné hodnoty OAR překračující úroveň Bq.m-3 Velmi nízká násobnost výměny vzduchu neužívaných místností – průměrná hodnota na úrovni 0.05 h-1 (nesplňuje požadavky ČSN Tepelná ochrana budov požaduje násobnost výměny vzduchu minimálně 0.1 h-1) Významný nárůst průměrné OAR v rekonstruovaných budovách - při výměně starých netěsných oken za nová dochází v průměru k 3 až 6 násobnému snížení výměny vzduchu v objektu ve srovnání s původním stavem. Pokud tedy výměna oken a dveří není provázena dalším zásahem, který sníží rychlost přísunu radonu z podloží, vzroste koncentrace radonu ve stavbě 3 až 6 násobně! Všechny novostavby RD, které byly zařazeny do projektu a u nichž bylo zjištěno překroční směrné hodnoty 200Bq.m-3, byly identifikovány jako problematické na základě krátkodobých integrálních měření (týdenní průměrná OAR)

16 Příklad zásadních výstupů radonové diagnostiky budov
Jako zásadní skutečnost týkající se preventivních protiradonových opatření uvádíme citaci z technické zprávy Architektonické, stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část společnosti zpracované pro výstavbu budovy RD (Plzeň). „Pro potřeby navržení opatření a ochrany před radonovým rizikem byla použita informace dle mapy radonového indexu. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna nízká kategorie radonového rizika, není třeba použít žádnou ochranu proti radonu. Přesto je jako hydroizolační vrstva, která je navržena na celém půdoryse základových konstrukcí, navržena fóliová hydroizolace mPVC tl. 1,5mm, Fatrafol, která je schopna tvořit dostatečnou ochranu i na střední radonové riziko. Radonový index pozemku byl stanoven jako střední (součást Přílohy č.5 Průběžné zprávy projektu) – třetí kvartil OAR v půdním vzduchu 36.3kBq.m-3 (maximum 80.5kBq.m-3), nízká plynopropustnost základových zemin Vývoj ozáření v domech typu START – aktuální problémy (rekonstrukce domů s cílem snížit jejich energetickou náročnost; prodej/koupě)

17 Kontinuální záznam OAR v interiéru budovy za referenčních podmínek měření
IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 17 17

18 Fotodokumentace odběrových míst
IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 18

19 Příklad radonového mostu – transport radonu z podloží do vnitřního ovzduší budovy pod zateplením jejího obvodového pláště IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 19 19

20 Kontinuální měření OAR na různých měřících místech v interiéru budovy pro účely nezávislého stanovení výměny vzduchu a přísunu radonu IRPA 11 Oral Session 6a 20

21 Kontinuální měření OAR na různých odběrových místech ve vertikálních stavebních konstrukcích
IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 21

22 Kontinuální měření OAR v prostoru pod zateplením obvodového pláště stavby
(hloubka odběru – 10cm) IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 22

23 Stanovení intenzity výměny vzduchu – aplikace stopovacích plynů
Nezávislý odhad průměrného přísunu radonu a průměrné intenzity výměny vzduchu Použitá měřící technika - Měření koncentrace stopovacího plynu N2O (konstantní přísun stopovacího plynu) měřící sondy (Vario- Sense, IR- Polytron Drägger (D)) kontinuální monitor radonu ALPHAGUARD přenosná meteostanice Výsledky analýzy měření Celkový objem vzduchu V 315 +/- 10m3 Maximální hodnota přísunu radonu 100 – 120 Bq.m-3.h-1 Maximální hodnota intenzity výměny vzduchu 0.05 – 0.1h-1 Maximální hodnota rychlosti proudění vzduchu 1.5m.s-1 Maximální hodnota teplotní diference indoor-outdoor 10°C Radonový blower door transfer faktor 0.4%(OAR v podloží 75kBq.m-3) Effective air leakage area A0 (ELA) 757cm2 A0/V 2.4E-6m-1 IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 23

24 Mezioperační ozdravný krok
Vodní pachový uzávěr (sifon) pro eliminaci přísunu radonu z odpadu Odstranění části zateplení o šířce 5cm v celém obvodu stavby pro eliminaci dominantní přísunové cesty radonu IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 24

25 Kontinuální měření OAR před a po provedení mezioperačního ozdravného zásahu
IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 25

26 Stanovení účinnosti ozdravného zásahu
Průměrná OAR (Bq.m-3) Maximální OAR (Bq.m-3) Měřící místo Před ozdravným zásahem Po ozdravném zásahu Účinnost POO (%) kuchyň  838 (1084) 155 82  2752 (2050) 282 obývací pokoj  820 (1151) 167 80  1784 (2048) 308 ložnice-2.NP   697 156 78  1329 248 koupelna 1103 189  83  2628 352 IRPA 11 Oral Session 6a IRPA 11 Oral Session 6a 26

27 Kontinuální záznam OAR ve sklepě rodinného domu jako výsledek
různých ventilačních režimů měřeného prostoru (studium dynamiky OAR v interiéru budovy) IRPA 11 Oral Session 6a

28 IČ snímky vybrané netěsnosti pro různé tlakové režimy experimentu BD
Přirozený stav 17Pa 32Pa 50Pa


Stáhnout ppt "Měření radonu v budovách – případové studie"

Podobné prezentace


Reklamy Google