Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v chemii52/CH24/22. 3. 2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Chemické slou č eniny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v chemii52/CH24/22. 3. 2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Chemické slou č eniny."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v chemii52/CH24/22. 3. 2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Chemické slou č eniny Autor: Mgr. Eva Vrtišková P ř edm ě t: Chemie T ř ída:VIII. Tematický okruh: Chemické slou č eniny Téma: Dvouprvkové slou č eniny Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad -dopl ň uje u č ivo o halogenidech, oxidech a sulfidech, seznamuje žáky se známými zástupci t ě chto skupin chem.slou č enin a jejich významem pro č lov ě ka. Použité zdroje: - Chemie, u č ebnice pro osmý ro č ník ZŠ a víceletá gymnázia. FRAUS 2006, Plze ň. - Poznámky k u č ebnicím chemie (vlastní)

2 Halogenidy, oxidy a sulfidy Dvouprvkové sloučeniny

3 Halogenidy Slou č eniny halogen ů s ostatními prvky Soli kyselin fluorovodíkové…..fluoridy chlorovodíkové….chloridy bromovodíkové….bromidy jodovodíkové ……jodidy Oxida č ní č íslo halogen ů v halogenidech = -I Oxida č ní č íslo slou č eného prvku = kladné a hodnota odpovídá koncovce p ř ídavného jména +I - +VIII

4 Halogenidy Chlorid sodný NaCl Bílá krystalická pevná látka Rozpustný ve vod ě V p ř írod ě nerost halit T ě žba z mo ř ské vody Výroba hydroxidu sodného, potraviná ř ství, posyp silnic(technický)

5 Halogenidy Slou č eniny halogen ů se st ř íbrem zejména bromid st ř íbrný AgBr reagují na sv ě tlo – využití na výrobu fotografických materiál ů Chlorid kobaltnatý CoCl 2 Indikátor vlhkosti- barevná zm ě na podle obsahu vody 2 molekuly vody – modrý 6 molekul vody- č ervený

6 Halogenidy Chlorid amonný NH 4 Cl Č išt ě ní povrch ů p ř i pájení – salmiak Sou č ást nápln ě suchých č lánk ů (baterií) Regulátor kyselosti Výroba léko ř icových bonbón ů (E510)

7 Oxidy Slou č eniny kyslíku s ostatními prvky Oxidy kov ů – zásadotvorné ( reakcí s vodou vzniká hydroxid) Oxidy nekov ů – kyselinotvorné (reakcí s vodou vzniká kyselina) Kyslík v oxidech má oxida č ní č íslo –II

8 Oxidy Oxid uhli č itý CO 2 Plynná, bezbarvá látka, nedýchatelný, sou č ást vzduchu (0,03%) V ě tší hustota než voda, č áste č n ě rozpustný ve vod ě Vzniká p ř i dýchání, ho ř ení, Základní reaktant p ř i fotosyntéze Použití: hasicí p ř ístroje, chlazení (suchý led),výroba perlivých nápoj ů (E290) Skleníkový efekt

9 Oxidy Oxid si ř i č itý SO 2 plynná, bezbarvá a ost ř e páchnoucí látka, jedovatá Spalování nekvalitního uhlí – kyselé dešt ě Výroba celulózy, papíru, sí ř ení sud ů Energosádra – z oxidu si ř i č itého a vápence v odsi ř ovacích za ř ízeních ( stavebnictví)

10 Oxidy dusíku Dusík tvo ř í zdraví škodlivé oxidy, do ovzduší se dostávají spalinami – kyselé dešt ě Oxid dusný N 2 O – bezbarvý plyn, p ř íjemné v ů n ě, nasládlé chuti - rajský plyn – anestetikum, p ř íprava šleha č ky Oxid dusnatý NO – bezbarvý plyn, oxiduje na oxid dusi č itý Oxid dusitý N 2 O 3 – kapalina, snadno se rozkládá Oxid dusi č itý NO 2 – plyn Oxid dusi č ný N 2 O 5 – bezbarvá krystalická látka

11 Oxidy Oxid vápenatý CaO Bílá práškovitá látka Technický –pálené vápno Hašením- vápno hašené(hydroxid vápenatý) Použití ve stavebnictví Sklá ř ství Vápn ě ní p ů dy Potraviná ř ství (samooh ř ívací konzervy,regulátor kyselosti E529)

12 Oxidy

13 Oxid titani č itý TiO 2 Bílý, jemný prášek, bez zápachu a chuti Nejedovatý Titanová b ě loba – pigment používaný pro zvýšení zá ř ivosti a b ě losti výrobk ů (E171)

14 Další oxidy Oxid hlinitý Al 2 O 3 Velmi tvrdá látka – nerost korund – odr ů dy safír, rubín, smirek Použití. Porcelán, zubní cementy, barviva, výroba hliníku Oxid k ř emi č itý SiO 2 Pevná, chemicky stálá látka Nerost k ř emen, r ů zné barevné odr ů dy Složka písk ů, žuly, jiných hornin Použití : sklá ř ství Barevné odr ů dy - šperky

15 Sulfidy Slou č eniny síry s ostatními prvky Odvozeny od kyseliny sirovodíkové H 2 S Síra v sulfidech má oxida č ní č íslo –II (jako kyslík v oxidech) V p ř írod ě nerosty – pro výrobu kov ů

16 Sulfidy Sulfid železnatý FeS 2 (disulfid) nerost pyrit K ř ehký, zlatá barva – ko č i č í zlato D ř íve k výrob ě kyseliny sírové Železná ruda

17 Sulfidy Sulfid olovnatý PbS Nerost galenit T ě žký, šedý nerost, kovový lesk Výroba olova Výroba akumulátor ů (autobaterie) Výroba náboj ů Pohlcuje rentgenové zá ř ení

18 Sulfidy Sulfid zine č natý ZnS Nerost sfalerit Hn ě d ě žlutý až šedav ě č erný nerost Vysoký lesk Ruda zinku Výroba luminofor ů ( z pohlceného zá ř ení vytvá ř í sv ě tlo)- hodinové ru č i č ky, obrazovky, zá ř ivky Zinek – pozinkovaný železný plech – okapy Výroba slitiny – mosaz( Cu+Zn)

19 Procvičení Cl -I O -II Br -I S -II F -I Al +III K +I Ca +II Pb +IV Cr +VI Na +I

20 Použité zdroje http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB- CHEMIE8/obrazky/NaCL2.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB- CHEMIE8/obrazky/NaCL2.jpg http://nd01.jxs.cz/351/619/4c813067f5_45408488_o2.jpg http://www.koh-i- noor.cz/media/images/shop/016260100000.jpg http://www.koh-i- noor.cz/media/images/shop/016260100000.jpg http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat- mat/Kameny/kremen2.jpg http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat- mat/Kameny/kremen2.jpg http://nd04.jxs.cz/385/696/8eaca535b9_71619307_o2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7 /Galenit_4.jpg/300px-Galenit_4.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7 /Galenit_4.jpg/300px-Galenit_4.jpg http://chemickeprvky.euweb.cz/obrazky/mosaz.jpg


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v chemii52/CH24/22. 3. 2013, Vrtišková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Název výukového materiálu: Chemické slou č eniny."

Podobné prezentace


Reklamy Google