Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po č íta č ovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává po č íta č a co lze sledovat o č ima. P ř i práci s po č íta č ovou grafikou ř ešíme n ě kolik okruh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po č íta č ovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává po č íta č a co lze sledovat o č ima. P ř i práci s po č íta č ovou grafikou ř ešíme n ě kolik okruh."— Transkript prezentace:

1 Po č íta č ovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává po č íta č a co lze sledovat o č ima. P ř i práci s po č íta č ovou grafikou ř ešíme n ě kolik okruh ů problém ů : 1. jak získat zdrojová data 2. jak reprezentovat obraz 3. jak ukládat p ř íslušné datové soubory a jaká je jejich velikost 4. jakým zp ů sobem a na jakém za ř ízení grafiku zobrazit.

2  technické výkresy  digitální fotografie  fonty, textová grafika  2D a 3D herní grafika  prost ř edí opera č ního systému (plocha, ikony, pohyb oken)  www stránky  tiskové výstupy Podle zp ů sobu ulo ž ení obrazové informace rozlišujeme dva základní typy po č íta č ové grafiky: vektorovou a rastrovou.

3  Klasické hledání fotografií u ž má dnes ka ž dý vyhledáva č - Google Images(www.google.com) nedávno bohu ž el zm ě nil vzhled a stal se siln ě nepou ž itelným.Microsoft Bing (www.bing.com) je dobrou alternativou, bohu ž el trpí stejným syndromem nepou ž itelnosti. Ka ž dopádn ě jde o dv ě nejzákladn ě jší slu ž by, které m ůž ete pou ž ít pro hledání ur č itého obrázku č i fotografie.  Sta č í jenom n ě jak vhodn ě "popsat" co hledáte - obrázky mají zpravidla n ě jak vztah s textem okolo nich. A toho práv ě vyhledáva č e vyu ž ívají - výsledky mohou být stejn ě dobré jako zavád ě jící. Google Image Search navíc nabízí (tedy spíše nabízel, do doby p ř ed redesignem) mo ž nost najít i "similar" (neboli podobné) obrázky. Výsledky byly ob č as dost absurdní.  Google Similar Images je nicmén ě dostupné samostatn ě (a zjistíte tak, ž e "client=similar-images-labs" v adrese p ř i hledání zp ř ístupní zp ě t to, co redesign Google Images n ě kam zazdil.  www.picsearch.com - další z alternativ, pokud vás neuspokojí první dv ě jmenované.  www.imagetoss.com - o sob ě ř íká, ž e je jedni č ka ve vyhledávání obrázk ů. T ěž ko posouditelné, ale máte další variantu.  www.fotosearch.com - p ř íklad jedné z n ě kolika slu ž eb, které hledají jenom v Stock fotografiích. Podobn ě jako www.picfindr.com/

4  je prohlí ž e č, editor a správce fotografií. Má p ř ív ě tivé u ž ivatelské rozhraní, všechny základní funkce i vysokou podporu grafických formát ů. Velkou výhodou a č asto oce ň ovanou funkcí je mo ž nost p ř ímo nahrávat snímky do webových galerií. Práv ě t ě sné propojení aplikace s webovým úlo ž išt ě m dává Picase náskok p ř ed ostatními konkuren č ními programy. V nejnov ě jší verzi 3.8 p ř ichází program se zajímavou funkcí nazvanou Face Movie, co ž je v podstat ě prezentace série fotografií s d ů razem na tvá ř vybrané osoby

5  Prohlí ž e č obrázk ů a p ř evodník typ ů grafických soubor ů v jednom. Krom ě rychlých reakcí je jeho velkou zbraní integrovaný jednoduchý editor obrázk ů se spoustou funkcí na úpravu fotografií nap ř. odstran ě ní č ervených o č í, úprava barev, zm ě na velikosti atd. Disponuje také velkou podporou grafických formát ů (v č etn ě RAW ů ) a více ne ž 150 r ů znými p ř echodovými efekty p ř i spušt ě ní prezentace. Limit pro n ě koho m ůž e p ř edstavovat licence zdarma pouze pro domácí a eduka č ní u ž ití.

6  Jeden z nejpopulárn ě jších prohlí ž e čů obrázk ů a fotografií nejen na fóru Ž iv ě.cz. Popularita IrfanView vychází p ř edevším z vysoké rychlosti a nenáro č nosti tohoto grafického prohlí ž e č e/konvertoru s velkou podporou grafických formát ů. Aplikaci lze také obohatit o celou ř adu r ů zn ě u ž ite č ných plugin ů, tak ž e zvládne i prohlí ž ení RAW ů, na č ítání EXIF informací a mnoho

7  Kompozice nebo-li skladba obrazu (fotografie). Pokusím se vystihnout základní chyby v kompozici, které v ě tšina lidí d ě lá, proto ž e ve výše uvedeném č lánku to trošku chybí jako celek. Tím mám na mysli, ž e problematika je tak d ů le ž itá, ž e se prolíná všemi tématy a nikde problém kompozice není vcelku. Proto se pokusím vysv ě tlit "po lopat ě " to nejzásadn ě jší.   "Zlatý řez" fotografie  Co je to Zlatý ř ez nebo d ě lení fotografie podle zlatého ř ezu? Kdy ž jsi p ř edstavíme fotografovanou scénu  a rozd ě líme ji podle obrázku ní ž e na t ř etiny v horizontálním a vertikálním sm ě ru, pak ty p ř ímky, které nám  d ě lí obraz se nazývají "zlaté ř ezy" obrazu (v míst ě dome č ku je pro praváky hlavní "zlatý ř ez"). U fotografií,  které jsou stav ě ny na výšku platí to samé. Do t ě chto míst bychom m ě li komponovat p ř edm ě ty, které fotíme.  V mnoha p ř ípadech pravidlo "zlatého ř ezu" je zcela popíráno a p ř itom fotografie jsou krásné,  ale bu ď te si jisti, ž e "zlatým ř ezem" nic nezkazíte!

8  Střed fotografie  Na ka ž dém digitálním fotoaparátu se p ř i ost ř ení a m ěř ení expozice zobrazí malý obdélní č ek nebo č tvere č ek. N ě kdy se objeví vlevo/vpravo, naho ř e/dole atd..., ale pro neznalého fotografa je nejhorší, kdy ž se objeví uprost ř ed displeje.  Doty č ný si pak myslí, ž e do tohoto místa musí být umíst ě n i fotografovaný objekt - to je však  NEJV Ě TŠÍ CHYBA v kompozici! Fotoaparát pouze nam ěř í vzdálenost a dopadající sv ě tlo na p ř edm ě t,  který fotíme ;-), neznamená to, ž e se i v tomto míst ě musí nalézat fotografovaný objekt!!! (tím se rozumí: osoba, budova, strom, hora...)  Pozn.: pokud fotíte symetrický objekt (zámek, kostel atd.) tak se tohoto pravidla striktn ě dr ž et nemusíte. Prav ě naopak p ř i fotografování t ř í, p ě ti osob, dom ů, strom ů, které jsou v jedné linii a blízko tzn., ž e jich bude "plná fotka", klidn ě je umíst ě te na st ř ed snímku.

9  Zoom je jedním z hlavních parametr ů kompaktních fotoaparát ů. Je také velmi d ů le ž itým parametrem, proto ž e objektiv kompaktu p ř ímo ur č uje, k č emu bude mo ž né fotoaparát vyu ž ít. Ovšem není zoom jako zoom a stejná č ísla mohou znamenat r ů zné v ě ci.  Zoomem je u kompaktních fotoaparát ů nazývána schopnost m ě nit ohniskovou vzdálenost objektivu - jednoduše ř e č eno p ř ibli ž ovat vzdálené objekty. Č ím vyšší č íslo zoomu, tím víc fotoaparát p ř ibli ž uje - oproti svému nep ř iblí ž enému záb ě ru. Č íslo zoomu toti ž ř íká, kolikrát je nejdelší ohnisková vzdálenost (nejv ě tší p ř iblí ž ení) delší proti nejkratší ohniskové vzdálenosti objektivu. A teprve ohnisková vzdálenost je parametr, který jasn ě ur č uje výsledný úhel záb ě ru - p ř iblí ž ení.

10  Nástroj Fax a skener umo žň uje skenování dokument ů nebo fotografií. Jediné, co je t ř eba, je p ř ipojit skener k po č íta č i.  Skenování obrázk ů pomocí nástroje Fax a skener  Ne ž za č nete, musí být skener správn ě nainstalovaný a zapnutý.  Klikn ě te na tla č ítko Start, klikn ě te na p ř íkaz Všechny programy a poté na polo ž ku Windows Fax a skener.  V dolní č ásti levého podokna klikn ě te na tla č ítko Skenovat.  Na panelu nástroj ů klikn ě te na tla č ítko Nové skenování.  V dialogovém okn ě Nové skenování klikn ě te na seznam Profil a pak na polo ž ku Fotografie. Automaticky se zobrazí výchozí nastavení pro skenování fotografie, které m ůž ete pou ž ít nebo zm ě nit.  Chcete-li zobrazit vzhled fotografie po naskenování, klikn ě te na mo ž nost Náhled. V p ř ípad ě pot ř eby zm ěň te nastavení skenování a znovu zobrazte náhled obrázku.  Klikn ě te na tla č ítko Skenovat.

11 Jednotlivé formáty mají n ě kdy další varianty. M ůž eme je rozd ě lit komprimované a nekomprimované, ty jsou samo ř ejm ě v ě tší. nej č ast ě ji se pou ž ívají následující (v závorce uvádím velikost pro tentý ž obrázek): TIF.............. 9,9 MB (max. kompatibilita - MAC, Unix. Není komprimován. Vhodný pro archivaci a tiskové ú č ely) TIF LZW..... 8,4 MB (formát TIF komprimován algoritmem LZW - bezztrátová komprese) PGN............ 6,5 MB (nazývaný té ž "ping", komprese je bezztrátová) JPG..............0,5 MB (p ř i kompresi 75%) BMP............ 9,9 MB (interní formát Windows, bez komprese, malá p ř enositelnost mimo Windows) GIF............. pou ž ívá omezenou paletu 256 barev a bezztrátovou kompresi Pro ukládání archivních soubor ů (master copy) pou ž ívejte formát TIF nebo PGN. Soubory pro zobrazení na webu, kdy je po ž adavek na malý objem souboru prioritní, pou ž ijteve formátu JPG. Sta č í volit nep ř íliš vysoký stupe ň komprese, aby se velikost souboru rapidn ě sní ž ila. Komprese ovšem vede v ž dy k nevratné ztrát ě kvality, a to p ř i ka ž dém ulo ž ení souboru. Proto tento formát není vhodný pro ukládání b ě hem nap ř. práce ve PhotoShopu. Na první pohled však ztráta kvality není pozorovatelná. Formát GIF je pro fotografie naprosto nevhodný. Jeho pou ž ití je pouze pro č árové p ř edlohy. Soubor GIF obsahuje i paletu barev, které pou ž ívá. Pozor, v jednom html dokumentu musí mít všechny obrázky GIF stejnou paletu!

12  V ě tšina fotografií v elektronické podob ě trpí n ě jakým nedostatkem. Uká ž eme vám, jak snadno lze tyto fotografické neduhy odstranit s pomocí n ě kolika základních funkcí.  Do akce nasadíme tyto nástroje Zoner Photo Studia: Srovnat horizont, O ř íznout, Vyrovnání bílé, Expozice, Kontrast a Zm ě na rozm ě r ů. Všechny tyto úpravy se dají provést rychle a výsledný efekt stojí za to.

13  K úprav ě fotografií pou ž ijte modul Editor (v pravém horním rohu). Z levé č ásti pracovního okna, kde se nachází panel s nástroji, si zatím vysta č íte se Srovnáním horizontu(H) a O ř ezem (C). V pravé č ásti se pak nachází panel s Rychlými úpravami, pomocí kterých zvládnete skoro celý postup základních úprav. Obsahuje funkce, které mají své ekvivalenty v hlavním menu aplikace, jako Expozice, Kontrast a Vyrovnání bílé. Zm ě nu rozm ě r ů (Ctrl + E) naleznete v zálo ž kách programu. K urychlení zpracování snímk ů doporu č ujeme nau č it se a pou ž ívat klávesové zkratky.  1) Srovnání horizontu (klávesová zkratka H)  Jako první krok pou ž ívejte Srovnat horizont. Tím odstraníte rušivé a nep ř irozené „padání“ snímku na jednu stranu. Po vyvolání tohoto nástroje se na fotografii objeví osa se dv ě ma body. Tyto body p ř esunete tak, aby osa mezi t ě mito body opisovala svislou, nebo vodorovnou č ást fotografie. Po nastavení osy do správné linie potvr ď te tla č ítkem Pou ž ít, nebo klávesouEnter.

14  2) O ř ez (C)  Pomocí O ř ezu doladíte kompozici, odstraníte rušivé prvky, p ř ípadn ě zvýrazníte hlavní objekt. Dávejte si však pozor na p ř ílišné o ř ezy. Z ů stane-li z p ů vodní fotografie jen malá č ást, pak takový snímek velmi t ěž ko vytisknete v dobré kvalit ě a rozm ě rech. Proto tento nástroj pou ž ívejte s citem.  Také vyu ž ívejte pom ě r ů stran, které naleznete pod hlavním menu v Editoru po zapnutí nástroje O ř ez. Doporu č uji zachovávat standardní proporce fotografie – pom ě r stran 3:2, p ř ípadn ě 4:3, č i č tverec. Tedy formát, na který jste zvyklí fotografovat.

15  3) Vyrovnání bílé (Ctrl + 2)  V ZPS 15 naleznete nej č ast ě ji pou ž ívané nástroje v postranním panelu Rychlých úprav. Mezi tyto nástroje pat ř í i Vyrovnání bílé, které se dá vyvolat i z hlavního menu, kde obsahuje více mo ž ností. S pomocí tohoto nástroje vyladíte teplotu barev. Obsahuje-li váš snímek barevn ě neutrální objekt (bílý, šedý), doporu č ujeme pou ž ívat kapátko a s ním poklepat myší práv ě na neutrální č ást ve fotografii (b ě lmo oka, bílé tri č ko, sníh apod.). V p ř ípad ě, ž e snímek barevn ě neutrální plochu neobsahuje, vyrovnejte bílou s pomocí dvou jezdc ů.

16  4) Expozice (Ctrl + 3)  Dolad ě ním expozice laicky zesv ě tlíte, p ř ípadn ě ztmavíte fotografii. Jako první pou ž ijte jezdec Expozice. Plusové hodnoty Expozice snímek zesv ě tlí, minusové naopak ztmaví.Ztlumení sv ě tel pou ž ijte v p ř ípad ě, obsahuje-li snímek p ř epal – velmi sv ě tlou plochu. M ůž ete jím ztlumit (nikoliv však zcela potla č it) tento ne ž ádoucí efekt. Obdobn ě pracuje, ovšem tentokrát v nejtmavších partiích, jezdec Projasn ě ní stín ů. Č erný bod naopak ztmaví tmavé plochy, pou ž ívá se v p ř ípad ě, ž e na fotografii chybí č erná. Nástroje Ztlumení sv ě tel, Projasn ě ní stín ů a Č erný bod pou ž ívejte jen v tom p ř ípad ě, kdy ž se vám fotografii nepoda ř í dob ř e upravit pomocí jezdce Expozice.  Dávejte si pozor, abyste na fotografii m ě li kresbu jak ve sv ě tlých, tak i tmavých místech. Vynikající kontrolou expozice je histogram, který znázor ň uje rozlo ž ení jas ů fotografie (sv ě tla i stíny).

17  5) Kontrast (Ctrl + 3)  P ř i úprav ě Kontrastu málokdy posouváte nastavené hodnoty do mínusu. Jen u málokterých fotografií se toti ž hodí celkový kontrast sní ž it. Podobn ě jako u expozice, p ř i práci s kontrastem kontrolujte histogram.  Jakmile nastavíte hodnotu kontrastu, klikn ě te na mo ž nost Pou ž ít. Tím se aplikují všechny nastavené úpravy provedené s pomocí panelu Rychlých úprav. Fotografii máte nyní p ř ipravenou do archivu, p ř ípadn ě na tisk. Pokud však chcete fotografii prezentovat na internetu, je pot ř eba jí zmenšit a doost ř it. Na to se podíváme v posledním kroku.


Stáhnout ppt "Po č íta č ovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává po č íta č a co lze sledovat o č ima. P ř i práci s po č íta č ovou grafikou ř ešíme n ě kolik okruh."

Podobné prezentace


Reklamy Google