Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektů 5.2. b) Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Strakonice, 1.7.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektů 5.2. b) Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Strakonice, 1.7.2010."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektů 5.2. b) Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Strakonice, 1.7.2010

2 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 2 Osnova prezentace ⋐Činnosti po předložení žádosti na CRR ⋐Povinnosti příjemce – podmínky k poskytnutí dotace ⋐Propagace projektu – publicita ⋐Monitoring projektu, oznamování změn ⋐Ukončení realizace projektu ⋐Kontrolní činnost ⋐Zadávání zakázek

3 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 3 Harmonogram administrace Harmonogram posuzování a schvalování žádostí: (uvedeny jsou optimální lhůty) Činnost Trvání aktivity (prac.dny) Celková doba (prac.dny) Posouzení a kontrola žádosti CRR 2222 Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP 1537 Administrace Registračních listů 1552 Administrace a vydání Rozhodnutí a Podmínek 55107

4 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 4 Administrace projektů ⋐Po předání žádosti na CRR probíhá hodnocení přijatelnosti (potvrzení o způsobilosti do 5 pd od skončení procesu, začíná časová způsobilost výdajů) a formálních náležitostí– většinou nutné doplnění formálních náležitostí a zapracování nezbytných oprav či změn ⋐Následuje analýza rizik, jejímž cílem je posoudit a ověřit realizovatelnost a udržitelnost projektu, ověřit věcnou správnost výdajů v žádosti se skutečností (kontrola projektové dokumentace, rozpočtů apod.). CRR může navrhnout vyřadit nezpůsobilé výdaje.

5 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Administrace projektů ⋐Mohou proběhnout kontroly na místě pro ověření stávajícího stavu. ⋐CRR zasílá na ŘO IOP seznam projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí dotace. ⋐Žadatelům dopisem (e-mailem) CRR zasílá oznámení o doporučení projektu, oznámení o nedoporučení zasílá ŘO IOP do 5 dnů od potvrzení ředitelkou ŘO IOP. Požadujeme sdělit č. bankovního účtu pro příjem dotace. 5

6 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 6 Administrace projektů Registrační list ⋐Registrační list vydává MMR, spolu s návrhem Podmínek, zasíláme žadateli k odsouhlasení údajů, ⋐žadatel podpisem stvrzuje, že byl seznámen s ustanoveními uvedených dokumentů a vyjadřuje se ke správnosti údajů do 10 pracovních dnů, ⋐je třeba zkontrolovat údaje o subjektu, harmonogram, monitorovací indikátory, bilanci potřeb a zdrojů, aktivity, seznámit se podrobně s přiloženými podmínkami dotace, oznámit aktuální změny.

7 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 7 Smluvní zajištění dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace ⋐vydává ŘO IOP a podepisuje ministr pro místní rozvoj, ⋐obsahuje údaje jako registrační list, ⋐nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky, které obsahují povinnosti příjemce, včetně přesně uvedených sankcí za porušení povinností, ⋐statutární zástupce příjemce (nebo jím pověřená osoba) svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ustanoveními uvedenými v Rozhodnutí a Podmínkách, ⋐částka dotace uvedená v Podmínkách je nepřekročitelná, podstatné jsou skutečné náklady.

8 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Povinnosti příjemce dotace ⋐Povinnost zajišťovat řádnou realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí, splnit účel projektu, zachovat výsledky realizace po dobu 5 let od ukončení realizace. ⋐Řádně zajistit zadávání výběrových řízení v souladu s příslušnými právními předpisy a závaznými postupy pro zadávání zakázek. ⋐ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům ⋐vést oddělené účetnictví projektu ⋐zajišťovat neustálou dostupnost dokladů pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do objektů do r. 2021 8

9 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Povinnosti příjemce dotace ⋐oznamovat CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek ⋐naplnit při ukončení realizace monitorovací indikátory projektu a udržet je po dobu 5 let od ukončení realizace ⋐podávat hlášení o pokroku, monitorovací zprávy o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti ⋐zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření ⋐řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetnictví do r. 2021 ⋐nečerpat na stejné aktivity jinou dotaci ( Panel, atd.) 9

10 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Povinnosti příjemce dotace ⋐Nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře – bez předchozího souhlasu ŘO IOP neprodat ani nepřevést majetek (bytový dům). V případě, že má příjemce s novým majitelem domu smluvně ujednáno zajištění udržitelnosti a dodržování povinností uvedených v Rozhodnutí a Podmínkách, ŘO IOP vysloví souhlas. Vedení účetnictví ⋐povinnost vést po dobu realizace a udržitelnosti oddělenou účetní evidenci pro výdaje a příjmy v souladu se zákonem o účetnictví, ⋐doklad o odd. účtování bude nutno doložit při závěrečném vyúčtování projektu, 10

11 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Povinnosti příjemce dotace ⋐výstupy projektu musí být zaúčtovány jako investice – podstatné, zda se jedná o majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ nebo o majetek právnické osoby, ⋐účetní doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu, být schválen oprávněnou osobou, zaúčtován, označen, že se jedná o projekt IOP, ⋐na dokladech jasná specifikace (ks, jednotkové ceny), oddělit způsobilé a nezpůsobilé výdaje, ⋐přiložit zjišťovací protokoly, předávací protokoly, ⋐DUZP na faktuře nesmí být po termínu realizace projektu, soulad na předávací protokoly, ⋐účelové znaky uvedeny v PPŽP a www.mfcr.cz ⋐vést samostatný účet projektu je pouze doporučeno. 11

12 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 12 Povinnosti příjemce dotace Archivace ⋐příjemci jsou povinni uschovávat originály všech dokladů souvisejících s projektem minimálně do konce roku 2021, ⋐účetní záznamy o operacích se musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě a je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost, ⋐příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami a povinnost přenést smluvně i na dodavatele.

13 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Propagace projektu Informování o projektu, propagace ⋐povinnosti vychází z nařízení EK 1828/2006, detailní postup uveden v příl. 3 PPŽP Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, ⋐označit všechny písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy a prezentace dle pravidel, ⋐Projekt zaměřený na stavební práce s náklady z veřejných prostředků více než 500 tis. EUR (cca 13 mil. Kč) označit velkoplošným reklamním panelem v místě a v době realizace projektu. Do 6 měsíců po ukončení realilazace panel nahradit viditelnou a dostatečně velkou tabulkou – dle bodu 1 a 2 Pravidel, 13

14 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Monitoring projektu ⋐u všech ostatních projektů výstupy označit tabulkou s uvedením všech nutných údajů dle pravidel – dle bodu 3 Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. ⋐Způsobilé jsou pouze výdaje na povinnou publicitu, pokud jsou zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Monitorování postupu projektu ⋐monitorovací zprávy a hlášení o pokroku příjemce zadává elektronicky do webové žádosti BENEFIT7 a odevzdává na pobočku CRR v tištěné podobě - přílohy č. 11 a 12 PPŽP, 14

15 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Monitoring projektu ⋐hlášení o pokroku se předkládá každých 6 měsíců ode dne měsíce následujícího po vydání prvního Rozhodnutí, ⋐Etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávu nutno doložit do 20 pd od ukončení realizace etapy (projektu) + žádost o platbu a další potřebné doklady uvedené na konci vzoru monit. zprávy, ⋐CRR zprávy kontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění nebo opravě údajů ve stanovené lhůtě, ⋐kopii monitorovací zprávy zasílat manažerovi IPRM příslušného města, 15

16 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Změny v projektu ⋐hlášení o udržitelnosti – 10 měsíců po ukončení realizace projektu zasílá pobočka CRR příjemci dopis, kde je požadavek na vyplnění hlášení o udržitelnosti, takto do konce udržitelnosti ⋐jakékoliv změny v průběhu realizace a udržitelnosti musí příjemce neprodleně písemně oznámit CRR a zároveň manažerovi IPRM prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu, ⋐popis změn uvést i v následující monitorovací zprávě, ⋐změny hlásit před tím než nastanou – prodloužení harmonogramu apod., 16

17 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Změny v projektu nepodstatné změny typu změna manažera projektu, statutárního zástupce, kontaktních údajů, náklady (mimo změn mezi ročními alokacemi), termíny bez dopadu na celkovou dobu realizace projektu – není nutno vydávat nové rozhodnutí ⋐ podstatné změny, které ovlivní výstupy či dopady projektu, změny sídla nebo názvu, monitorovacích indikátorů, termínů ukončení realizace, finanční s dopadem do jednotlivých let, nutno schválit ŘO IOP ⋐výsledek rozhodnutí CRR, příp. ŘO IOP ohledně schválení, neschválení změny je příjemce povinen oznámit manažerovi IPRM 17

18 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Ukončení realizace Dokumenty předkládané po ukončení realizace ⋐Monitorovací zpráva vyplněná v IS Benefit7 ⋐soupiska faktur ⋐účetní doklady, výpisy o platbách ⋐zjednodušená žádost o platbu v IS Benefit7 ⋐doklad o vedení odd. účetní evidence ⋐protokol o předání díla ⋐doklady prokazující dodržení pravidel publicity ⋐formulář závěrečného vyhodnocení akce ⋐vyúčtování nutno předložit do 20 pd od konce realizace etapy/projektu uvedeném v Rozhodnutí 18

19 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 19 Kontroly projektů ⋐probíhají před zahájením realizace, během, ale i po ukončení realizace projektu, ⋐před schválením projektů probíhá kontrola ⋐přijatelnosti projektu a žadatele ⋐formálních náležitostí předloženého projektu ⋐rizik projektů ⋐projekt se intenzivně kontroluje při ukončení každé etapy realizace, ⋐kontroly může provádět množství kontrolních orgánů (CRR, ŘO IOP, PAS, FÚ, EK apod.)

20 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 20 Zadávání zakázek ⋐Způsobilost nákladů je podmíněna dodržením pravidel hospodářské soutěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek!!! ⋐Žadatelé jsou povinni při zadávání všech zakázek potřebných pro realizaci projektu postupovat v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných EU a PPŽP (může být přísnější než postupy). ⋐Respektujte to již při přípravě zadávacího řízení!!! (PPŽP kap. 8.1 a příloha č. 10 PPŽP, Podmínky část III bod 2.).

21 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 21 Zadávání zakázek -CRR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace s cílem ověřit, zda zadávací/výběrové řízení proběhlo nebo proběhne v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy – příjemce má povinnost konzultovat! -dokumentaci z výběru dodavatele předat na CRR nejpozději s monitorovacím hlášením/zprávou -v případě nesouladu s danými postupy hrozí riziko krácení nebo ztráty dotace! – viz. Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace část III, čl. 17

22 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 22 Zadávání zakázek ⋐u aktivit spojených s regenerací bytových domů mohou být zadávací a výběrová řízení zahájena před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu (vydává CRR), ale nesmí být před vydáním potvrzení o způsobilosti projektu dokončena, tj. nesmí být podepsána smlouva s dodavatelem a nesmí být dán žádný závazný příslib objednávky

23 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 23 Postup při zakázkách malého rozsahu ⋐Závazné postupy pro zakázky malého rozsahu (v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce) Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 1. kategorie (do 500 tis. Kč bez DPH) ⋐přímý nákup ⋐dokladovatelnost ⋐nad 50 tis. Kč písemná smlouva ⋐Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 2. kategorie (Dodávky a služby od 500 tis.Kč včetně do 1 mil. Kč, Stavební práce od 500 tis. Kč včetně do 3 mil. Kč – ceny bez DPH) ⋐výzva minimálně 3 zájemcům nebo uveřejnění v tisku a zároveň na webových stránkách zadavatele, příp. v Obchodním věstníku ⋐lhůta k podání nabídek min. 7 dní ⋐nemusí být ustanovena hodnotící komise ⋐Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu – 3. kategorie (Dodávky a služby od 1 mil. Kč včetně do 2 mil.Kč, Stavební práce od 3 mil. Kč včetně do 6 mil. Kč – ceny bez DPH) ⋐výzva minimálně 3 zájemcům nebo uveřejnění v tisku a na webových stránkách zadavatele, příp. v Obchodním věstníku ⋐lhůta k podání nabídek min. 10 dní ⋐alespoň 3 členná hodnotící komise

24 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 24 Postup při zakázkách „vyššího“ rozsahu ⋐Závazné postupy pro zadávání zakázek „vyššího“ rozsahu (pro subjekty, které nespadají pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb.) ⋐Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou – 1. kategorie (Dodávky a služby od 2 mil. Kč včetně do 5,857 mil. Kč, Stavební práce od 6 mil. Kč včetně do 20 mil. Kč - ceny bez DPH) ⋐výzva min. 5 zájemcům nebo zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku ⋐lhůta k podání nabídek min. 15 dní ode dne zveřejnění v Obch. věstníku nebo odeslání výzvy ⋐alespoň 3členná hodnotící komise ⋐také obchodní veřejná soutěž dle obchodního zákoníku ⋐Postup pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou – 2. kategorie (Dodávky a služby od 5,857 mil. Kč včetně, Stavební práce od 20 mil. Kč včetně – ceny bez DPH) ⋐výzva min. 9 zájemcům nebo uveřejnění v Obchodním věstníku ⋐lhůta k podání nabídek min. 35 dní ode dne zveřejnění v Obch. věstníku nebo odeslání výzvy ⋐alespoň 5 členná hodnotící komise ⋐také obchodní veřejná soutěž dle obchodního zákoníku

25 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz 25 Zadávání zakázek ⋐Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity. ⋐Je možno zadat dvě a více samostatných zakázek na jednotlivá dílčí plnění (tj. jednu zakázku např. na výměnu oken a druhou zakázku na zateplení fasády apod.), nicméně všechny jednotlivé zakázky je potřeba zadat v režimu, který by byl použit pro zakázku s předpokládanou hodnotou rovnající se součtu souvisejících zakázek v daném roce. ⋐Zadavatel je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 dní před zveřejněním zadávacího řízení nebo před odesláním výzvy uchazečům. ⋐V zadávací dokumentaci neuvádět konkrétní výrobky. ⋐Zadavatel je rovněž povinen zaslat pobočce CRR ČR písemnou pozvánku na jednání hodnotící komise nejpozději 7 dní před jeho konáním. ⋐Povinnosti pro dodavatele-součinnost při kontrolách, úschova dokladů, publicita o projektu na dokladech a výstupech. (PPŽP kap. 8.1 a příloha č. 10 PPŽP, Podmínky část III bod 2.)

26 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Zadávání zakázek Dokumenty předávané CRR k výběru dodavatele ⋐doklady o zahájení VŘ – výzvu, doklad o zaslání výzvy uchazečům, doklad o zveřejnění, ⋐zadávací dokumentaci, pokud byla samostatným dokumentem, ⋐rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise, resp. jmenování pověřené osoby, ⋐prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti, ⋐text nabídek uchazečů, ⋐zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek, ⋐rozhodnutí o přidělení zakázky, ⋐smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem, ⋐text oznámení o výsledku VŘ zaslaný všem uchazečům. 26

27 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 www.crr.czwww.crr.cz Zadávání zakázek Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných z EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ⋐příloha č. 10 PPŽP ⋐zde najdete v části 6.5. Formu zahájení výběrového řízení, strukturu oznámení (výzvy), 6.6 Lhůty pro podání nabídek ⋐v čl. 13 postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu, v čl. 14 postupy pro zadávání zakázek s vyšší hodnotou ⋐v čl. 7 způsob hodnocení nabídek pro jednotlivé typy zakázek ⋐v čl. 8 náležitosti Smlouvy s dodavatelem ⋐v čl. 9 a 10 postupy v nestandardních případech a výjimky 27

28 Děkuj i za pozornost za pobočku CRR ČR Jihozápad: Ing. Pavla Bártíková, projektový manažer tel. 382 224 416


Stáhnout ppt "Realizace projektů 5.2. b) Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Strakonice, 1.7.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google