Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007."— Transkript prezentace:

1 Zahajovací porada Vlasta Šormová

2 Výkazy pro rok 2007 změna některých výkazů pro školní rok 2007/2008
Informace – dopis + termíny První termín – R školní knihovna R úrazy ve školách

3 Školní matrika Zákon č. 561/2004 Sb., § 28
Vyhláška č. 364/2005 Sb. - VOŠ Vyhláška č. 389/2006 Sb. – střední školy a konzervatoře Informace k předávání údajů ze školních matrik k centrálnímu zpracování – dopis

4 Školní matrika Struktury výstupních souborů na www.uiv.cz
Na této stránce postupně vystavujeme aktuální informace týkající se zavedení školní matriky a především předávání dat ze školních matrik

5 Školní matrika Školní matrika školy nebo školského zařízení je v novém školském zákoně zákon č. 561/2004 Sb. formulována jako nové označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení.

6 Školní matrika Zákon v § 28 výslovně vymezuje
okruh údajů ve školní matrice vedených, subjekty odpovědné za vedení školní matriky, subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a  další náležitosti vedení školní matriky.

7 Školní matrika Co musí školy udělat? Školy ale i školská zařízení musí především zajistit vedení svých evidencí tak, aby obsahovaly všechny stanovené údaje a umožňovaly předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Zároveň musí být splněny požadavky na soulad vedených, resp. předávaných údajů se závaznými standardy (státní i resortní číselníky, předepsané datové formáty apod.).

8 Školní matrika Předávání údajů upravuje
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

9 Školní matrika V současné době se předpokládá předávání individuálních dat ze školních matrik  vyšších odborných škol, středních škol a konzervatoří základních škol, tedy škol poskytujících stupeň vzdělání.  Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik bude možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou.

10 Školní matrika Sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik nabíhá postupně, a to ve třech vlnách: v roce 2005/06 sběr dat z matrik vyšších odborných škol v roce 2006/07 sběr dat z matrik středních škol a konzervatoří v roce 2007/08 sběr dat z matrik základních škol Ve všech třech vlnách budou data předávána tři roky společně se standardními statistickými výkazy:      1. rok – první testovací sběr dat "Matrika nanečisto"      2. rok – první standardní sběr dat "Matrika poprvé"      3. rok – ověřovací sběr dat – "Matrika ve finále"       4. rok – sběr dat o žácích pouze prostřednictvím individuálních dat, redukce standardních      statistických výkazů

11 Školní matrika Zajištění předávání aktuálních informací ze škol na ÚIV
aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, pořízením nových evidenčních programů, které budou splňovat požadavky a zároveň vyhovovat škole či zařízení z hlediska jejich vlastních potřeb.

12 Školní matrika od školního roku 2007/08 se do pilotního sběru dat zapojí základní školy. Předávání údajů ze školních matrik je plánováno dvakrát ročně, vždy základní sběr podle stavu k 30. září a aktualizační sběr podle stavu k 31. březnu. Postupný náběh centrálního zpracování dat ze školních matrik počítá s tříletým souběhem předávání „klasických“ statistických výkazů a dat ze školních matrik, následně bude obsah statistických výkazů redukován jen na údaje, které neobsahuje matrika.

13 Školní matrika Odpovědnost leží na řediteli školy
Potřebné podklady pro aktualizaci evidenčních programů, metodiku, závazné číselníky a struktury přenosových vět lze nalézt na webu ÚIV odkaz Školní matrika Přehled číselníků používaných ÚIV pro předávání dat ze školních matrik

14 Přijímací řízení v roce 2008
USNESENÍ č. 603/07/RK Přijímací řízení na střední školy v roce 2007 Rada kraje po projednání bere na vědomí zhodnocení přijímacího řízení v roce 2007 v Libereckém kraji dle důvodové zprávy, doporučuje ředitelům středních škol zřizovaných Libereckým krajem, aby při přijímacím řízení v roce 2008 důsledně akceptovali doporučení zřizovatele, aby mezi kritéria přijímacího řízení daná zákonem č. 561/2004 Sb., dále zařadili výsledky plošného hodnocení žáků 9. tříd ZŠ, aby mezi kritéria přijímacího řízení zařadili také výstupní hodnocení žáků ZŠ a přijímací řízení rozšířili o osobní pohovor s uchazečem

15 CERMAT aktualita – nový ředitel
na základě jmenovací listiny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové byl dne uveden do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Pavel Zelený.

16 Nová maturita odložena
Novela zákona č. 561/2004 Sb. Parlament ČR schválil odklad nové maturitní zkoušky, která se podle zákona č. 561/2004 Sb., § měla uskutečnit již ve školním roce 2007/2008. Poslanci a senátoři odložili spuštění nové maturitní zkoušky na rok 2010, kdy se bude poprvé konat maturita z českého jazyka a cizího jazyka. Podle této novely, kterou podepsal prezident ČR, proběhne volitelná zkouška poprvé až v roce 2012. V současné době probíhají na MŠMT diskuse o změně modelu nové maturitní zkoušky.

17 Nová maturitní zkouška
MŠMT vyhlásilo Rozvojový program ve vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky Podstatou programu je poskytnutí účelově vázaných prostředků (dotace) na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) k nové maturitní zkoušce. Cílem tohoto rozvojového programu je umožnit všem pedagogickým pracovníkům všech středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se budou podílet na průběhu maturitní zkoušky, absolvování akreditovaných programů DVPP vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávaní(CZVV) ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními (KVZ), které jim poskytnou kvalitní odbornou přípravu na novou maturitní zkoušku.

18 Nová maturitní zkouška
Liberecký kraj se do Rozvojového programu MŠMT přihlásil Předpokládaný počet vzdělávaných pedagogických pracovníků v Libereckém kraji celkem 1548. Výše požadované dotace celkem Neinvestiční výdaje celkem: 1  ,- Kč Z toho: prostředky na platy: ,- Kč ostatní osobní náklady, prostředky na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti: ,- Kč prostředky na FKSP: 9 000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje: ,- Kč

19 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - dodržování § 110 ZP V zápise z porady vedoucích odborů ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje byl uložen úkol informovat ředitele všech příspěvkových organizací o nutnosti dodržovat §110 zákoníku práce. Na základě zjištění z provedených kontrol, ve kterých se opakovaně objevují nedostatky při odměňování pracovníků zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, připomínáme nutnost postupovat v souladu s § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

20 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Stejnou práci nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

21 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Základem pro zajištění stejné odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty zaměstnanců veřejných služeb a správy je 16-ti stupňová soustava platových tříd stanovená katalogem prací, jako závazný nástroj pro zařazování zaměstnanců do platových tříd příloha k NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

22 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Je třeba vycházet ze skutečnosti,
že podstatná část platu zaměstnanců veřejných služeb a správy je určena podle objektivních kritérií vylučujících diskriminaci, tedy z platového tarifu toto však nezbavuje zaměstnavatele povinnosti respektovat kritéria zajišťující rovnost v odměňování stanovená v zákoníku práce při poskytování mimotarifních složek platu.

23 Zákon č. 262/2006 Sb. § 110 ZP Prakticky to znamená povinnost postupovat podle shodného platového předpisu jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Nesmí docházet k situacím, kdy je zaměstnanec pracující tzv. „na dohodu“ odměňován výrazně lépe, než kdyby stejnou práci (nebo práci stejné hodnoty) konal v pracovním poměru a podléhal tak příslušnému platovému předpisu.

24 Školská rada Školská rada § 167 zákona č. 561/2004 Sb.
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

25 Školská rada Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

26 Školská rada Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

27 Školská rada e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

28 Školská rada Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

29 Školská rada O schválení dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady ředitelem školy – předávání zápisů z jednání ŠR, případně předsedou ŠR.

30 Školská rada Zřizovatel by měl být pravidelně informován o činnosti Školské rady prostřednictvím zápisů z jednání ŠR, to buď členem ŠR jmenovaného zřizovatelem ředitelem školy předsedou ŠR

31 konec Děkuji Vám za pozornost ;-) Hezký den ;-)
Šťastný školní rok 2007/2008 telefon mobil


Stáhnout ppt "Zahajovací porada Vlasta Šormová 30. 8. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google