Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Datum Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Název dokumentu Výročí 80 let činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Datum Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Název dokumentu Výročí 80 let činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí."— Transkript prezentace:

1 Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Datum Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Název dokumentu Výročí 80 let činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

2 Historie ÚMPOD 1930 – vzniká Společnost pro mezinárodněpráv- ní ochranu mládeže v republice Československé 1949 – národní správa společnosti 1952 – zahrnutí do působnosti Úřadovny ochra- ny mládeže v Brně 1956 – vzniká Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže 2000 – transformace do podoby Úřadu pro me- zinárodněprávní ochranu dětí

3 Agendy Právní pomoc při vymáhání výživného Mezinárodní únosy dětí Zajištění práva styku Zprostředkování mezinárodních adopcí Výkon funkce kolizního opatrovníka Ostatní činnosti

4 Zvláštní limity činnosti ÚMPOD Rozpor postavení ÚMPOD jako orgánu sociálně-právní ochrany (zájmy dítěte) a justičního orgánu (nestrannost) Neochota celé řady zahraničních institucí spolupracovat Velká abstraktnost úpravy mezinárodního a unijního práva Nekomerčnost problematiky (a tím podmíněný nezájem o poskytování kvalitní právní pomoci ze strany advokátů) Povaha agendy (a to zejména v mezinárodním srovnání) vede k formálnosti jejího vedení

5 Nové trendy v činnosti Spolupráce s interními psychology podpora zaměstnanců při práci s klienty podpora vyjednávání (mediace) Zavedení systému supervizí cílených na prevenci syndromu vyhoření a negativních jevů kolektivní práce Respektování svébytnosti klienta Prosazování „neformálních metod práce se zapojením selského rozumu v mezích zákona“ Kooperace a pomoc ostatním subjektům nad rámec zákonných povinností ÚMPOD Získávání dostatku informací z různých zdrojů

6 Vymáhání výživného Preference dohody o placení výživného před nuceným výkonem Co nejrozsáhlejší lustrace majetkových poměrů povinného (katastr nemovitostí, registr silničních vozidel, výplata dávek), spolupráce se soudy Snaha o odstranění příčin málo pružné spolupráce s některými zeměmi (zejména Itálie, Španělsko, Polsko, Ukrajina) Cíl do budoucna: prolomení mlčenlivosti ve vztahu k bankám a zdravotním pojišťovnám

7 Principy mezinárodního únosového práva Obvyklý český mezinárodně-únosový případ: česká žena si najde v zahraničí partnera, časem otěhotní, po narození dítěte se vztahy partnerů zhorší a žena neúnosnou situaci řeší návratem do České republiky. Preambule haagské Úmluvy o civilních aspektech mezinárod- ních únosů dětí: Smluvní státy, pevně přesvědčeny, že ve věcech péče o děti (a) mají zájmy dětí prvořadou důležitost, přejíce si (b) chránit děti mezinárodní úpravou před škodlivými účinky jejich protiprávního přemístění nebo zadržování a (c) stanovit postupy k zajištění jejich bezodkladného návratu do státu jejich obvyklého bydliště, (d) jakož i zajistit ochranu práva styku s nimi Jaké je pořadí cílů (a) až (d), když vlastní text úmluvy klade důraz na rychlé navrácení dítěte do státu, z něhož bylo přemístěno.

8 ÚMPOD a únosy a právo styku Fakticky řešíme konflikt rodičů, jehož nástrojem se stává dítě Rámcový cíle ÚMPOD: (1) prevence únosů a (2 ) zajištění nemanipulativního styku dítěte s oběma rodiči Pracujeme na škále hypotetických cílů: a)obnovení rodinného soužití v úplné podobě b)dohoda o setrvání dítěte v jednom státě se zajištěním širokého práva styku druhého rodiče c)dohoda o střídavé výchově d)navrácení dítěte do státu protiprávního přemístění Realizaci návratového řízení před soudem považujeme za neefektivní (pro stát, pro rodiče a zejména pro dítě) Cíl v oblasti práva styku: odstranit průtahy v soudních řízeních

9 Proces mezinárodní adopce Po té, co proběhne neúspěšně vnitrostátní procedura zprostředkování náhradní rodinné péče, dojde k zařazení dítěte do evidence dětí vhodných k mezinárodnímu osvojení Vyhledání vhodných žadatelů z evidence žadatelů o mezi- národní osvojení – tzv. spárování (matching) Zajištění zprostředkování kontaktu mezi žadateli a dítětem, tzv. interakce; pro případ neúspěšné či neúspěšně se vyvíjející interakce je velký prostor pro mediaci (vyjednávání) Podle výsledku interakce se uděluje souhlas s mezinárodním osvojením a umístění dítěte do předadopční péče v cizině; posléze může dojít k definitivnímu rozhodnutí o osvojení

10 Priority v oblasti mezinárodních adopcí Osvojení je primárně službou pro dítě, nikoliv prostředkem uspokojení potřeb žadatelů. Adopce není soukromá věc (nezaměňovat se zásahem do soukromí), proto do ní stát intervenuje prostřednictvím zákonné úpravy a nelze ji vždy srovnávat s biologickým rodičovstvím Pravidla pro Institucionální rámec: 1.Spolupráce s těmi státy, které poskytují garance zásad ochrany práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte, eventuálně haagské adopční úmluvy či Evropské úmluvy o osvojení dětí 2.Znalost kompetence žadatelů pro budoucí roli nebiologického rodiče a příprava na tuto roli 3.Kvalitní postadopční servis, tj. systém podpory osvojitelů zahrnující také pěstování schopnosti identifikovat včas potřebu pomoci

11 Kompetence ÚMPOD při zprostředkování adopcí Pro jakoukoliv adopci do ciziny je podle českého práva vyžadován souhlas ÚMPOD Při adopcích z ciziny: a)souhlas ÚMPOD je vyžadován při adopcích podle haagské Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení b)s některými státy má Česká republika smlouvu o právní pomoci c)v případech neuvedených v písm. a) a b) není žádná právní úprava, tudíž ani žádná kompetence ÚMPOD pro zprostředkování ÚMPOD zprostředkoval za 10 let podle haagské úmluvy 333 adopce do ciziny s necelým 1 % neúspěšnosti.

12 Haagské adopce z ciziny … adopce ze států, které jsou smluvními státy haagské adopční úmluvy Základní výhoda: garance splnění požadovaných principů Základní nevýhody: pomalost, neochota jiných států spolupracovat s Českou republikou jako neatraktivním partnerem, specifické požadavky partnerských států V případě haagských adopcí jsme oslovili 18 států s návrhem spolupráce; po opakovaných kontaktech se zaměřujeme na další kroky se 4 státy: Filipíny (probíhá již zařazování českých žadatelů do evidence), Burkina Faso a Bulharsko, další komunikace probíhá Togem a Burundi

13 Nehaagské adopce z ciziny … adopce ze států, s nimiž nemá Česká republika žádnou mezinárodně-smluvní úpravu Základní výhoda: rychlost Nevýhody: riziko korupce, neexistuje garance zajištění principů moderního práva mezinárodního osvojení V tuzemsku neexistuje v současné době ani systém specifické přípravy žadatelů o osvojení dětí z ciziny, ani systém postadopčního servisu pro osvojitele dětí ze zahraničí, který by elimiminoval rizika s takovou mezinárodní adopcí spojená S ohledem na úsporná opatření se jeví smysluplné zajišťovat systém osvojení z ciziny prostřednictvím akreditovaných organizací pod dohledem státu

14 Děkuji


Stáhnout ppt "Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Datum Zobrazit / Záhlaví a zápatí / Název dokumentu Výročí 80 let činnosti Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google