Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj a stav hospodářství ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj a stav hospodářství ČR"— Transkript prezentace:

1 Vývoj a stav hospodářství ČR
Vývoj a stav hospodářství ČR Autor : J.Čáp VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5

2 Vývoj a stav hospodářství ČR
1 Obr.1 Vývoj a stav hospodářství ČR Hospodářství tvoří souhrn záměrných činností, úkonů a zařízení lidských směřujících k nejvýhodnějšímu ukojování potřeb vlastních i cizích opatřením úkojných prostředků. Je to organizace pro neustálé plánovité ukojování lidských potřeb; každé hospodářství je ovládáno jednotnou vůlí. 1926: Masarykův slovník naučný. Jednodušeji -Hospodářství je proces vytváření statků ze zdrojů, které slouží k uspokojování lidských potřeb.

3 Vývoj od počátku 20. století
Území dnešní ČR bylo na začátku 20. století jednou z hospodářsky nejvyspělejších částí Evropy. Tvořilo průmyslovou základnu tehdejšího Rakouska-Uherska. Po vzniku samostatného Československa pokračoval růst hospodářství tak, že se tehdejší Československo mohlo řadit mezi nejrozvinutější státy celého světa. Po druhé světové válce se muselo československé hospodářství nejprve vypořádat s obnovou zničené průmyslové výroby (většina průmyslových podniků vyráběla za války pro německou armádu, tudíž se některé staly cílem spojeneckých náletů - např. plzeňská škodovka). 2 Obr.2 Vybombardovaná výrobní hala plzeňské škodovky po náletu Američanů (duben 1945)

4 Po nástupu socialistického zřízení v únoru 1948 došlo k výrazným změnám v hospodářství. Všechny průmyslové podniky byly zestátněny a hospodářství se začalo řídit centrálně na základě plánu. Československé hospodářství, jako součást sovětského bloku, se orientovalo na těžký průmysl, který byl náročný na suroviny a energii. To mělo za následek velké ekologické škody na krajině (např. "měsíční krajina" v okolí Mostu nebo špatné ovzduší na Ústecku nebo Ostravsku). Orientací na "jednoduchý" typ průmyslu byl oslaben vývoj nových technologií a tím pádem i malá konkurenceschopnost vůči státům západní Evropy. Útlum zaznamenala i tradiční odvětví jako byl textilní, sklářský průmysl. 3 Obr.3 Lom ČSA Litvínovské uhelné. Plocha dotčená těžbou hnědého uhlí se podle skupiny Czech Coal stále snižuje. Dnes tvoří asi dvě procenta rozlohy Ústeckého kraje. Jak je to možné, když se těží dál?

5 Po pádu režimu v listopadu 1989 muselo naše hospodářství začít znovu
Po pádu režimu v listopadu 1989 muselo naše hospodářství začít znovu. Muselo čelit tvrdé konkurenci ze západu a hledat nové trhy, což znamenalo krach některých podniků. Neblaze se též projevila a nepovedená kuponová privatizace. V rámci restitucí byly podniky navráceny původním majitelům a byly vytvořeny soukromé společnosti. Některé významné podniky byly prodány zahraničním investorům (např. Škoda Auto, Plzeňské pivovary). 4 Obr.4 montážní hala Škody auto V současnosti hospodářství ČR patří k rychleji se rozvíjejícím ekonomikám střední Evropy a snaží dohnat ztrátu, avšak musí se v poslední době potýkat s důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize.

6 Důležité pojmy z ekonomické geografie
Kupní síla peněz vyjadřuje množství služeb a zboží, které lze při dané cenové hladině koupit za určité množství peněz. V případě, že porovnáváme kupní sílu měn, hovoříme o tzv. paritě kupní síly, což je pouze vyjádření, za kolik jednotek dané měny si koupíme nějaké zboží a služby. PPS =parita kupní síly/ v PPS(purchasing power standard) je vyjádření kupní síly měn, jedná se o poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích. Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu). Mandatorní výdaje České republiky jsou povinné prostředky, které musí vláda vynaložit. Povinné jsou proto, že jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků státu. Jejich výši proto nelze při plánování rozpočtu nijak měnit. Celkové mandatorní výdaje za rok 2012 byly přibližně 890 mld. Kč (23%HDP). /Mandatorní výdaje nejsou jednotlivými státy světa sledovány v porovnatelné podobě,což je například způsobenou rozdílnou legislativou v jednotlivých státech, neexistuje tedy žádná společná definice těchto výdajů./ 5 Příklady mandatorních výdajů ČR: Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek) Dávky nemocenského pojištění Dávky státní sociální podpory Ostatní sociální dávky Podpory v nezaměstnanosti Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům Dávky sociální péče prostřednictvím OkÚ a obcí Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách Státní příspěvek na penzijní pojištění Platba státu na zdravotní pojištění Výdaje na dluhovou službu Poplatky dluhové služby vč. úmoru státního dluhu od r. 2008 Majetková újma peněžních ústavů Příspěvek státu na podporu stavebního spoření Výdaje na volby a příspěvek politickým stranám Pozemkové úpravy Podpora exportu – MF, EGAP, ČEB Dotace státním fondům (od r pouze správní výdaje SZIF Výběrová dětská rekreace-dětské domovy a ÚSP Úřad pro dohled na družstevními záložnami Obchod. a náhrad.za zrátu na platu pro pracovníky HZS Soudní a mimosoudní rehab. a odškod. obětem trestní činnosti a ostatní náhrady Jednorázová peněžní náhrada příslušníkům zahr. armád Jednorázová částka účastníkům národního boje a dalším osobám Zdravotní péča azylantům a cizincům Majetková újma pojišťovenz provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazua nemoci z povolání Minimální povinný příděl do FKPS Úhrada ztráty z univerzální služby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

7 6 Zapsat Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele
Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ 6 Zapsat U k a z a t e l 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HDP mld. Kč, b. c. 3 662,6 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 830,5 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 20 662 20 227 19 405 19 491 20 144 20 215 %, r/r, reálně 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1,2 U k a z a t e l 1993 1994 1995 1996 1997 HDP mld. Kč, b. c. . 1 533,7 1 761,6 1 884,9 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 11 232 12 097 12 296 %, r/r, reálně 4,5 -0,9 U k a z a t e l 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 HDP mld. Kč, b. c. 2 061,6 2 149,0 2 269,7 2 448,6 2 567,5 2 688,1 2 929,2 3 116,1 3 352,6 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 12 339 12 783 13 514 14 453 15 015 15 860 16 914 17 805 18 942 %, r/r, reálně -0,2 1,7 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0

8 Vyhledej 4 kraje,které v roce 2011 tvořily nejvyšší HDP/osob
Vyhledej 4 kraje,které v roce tvořily nejvyšší HDP/osob.,zapiš hodnoty HDP. 7

9 Státní rozpočet České republiky od roku 2008 (miliardy Kč) Rok 2009
I.Zapiš zaokrouhleně a zapamatuj si červeně zvýrazněné hodnoty státního rozpočtu. II.V kterém roce,z let uvedených v tabulce,vznikl největší schodek státního rozpočtu? 8 Státní rozpočet České republiky od roku 2008 (miliardy Kč) Rok 2009 2010 2011 2012 2013 Plánované příjmy 1114 1022 1044 1084,7 1080,76 Plánované výdaje 1152,1 1185 1179 1189,7 1180,76 Plánovaná bilance −38,1 −163 −135 −105 −100 Skutečné příjmy 974,8 1000,38 1012,76 1051,39 Skutečné výdaje 1167 1156,79 1155,53 1152,39 Skutečná bilance −192,2 −156,42 −142,77 −101

10 9 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ ZEMÍ EU V ROCE 2011*) EU 27 Belgie Bulhar- sko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucem- bursko Maďar- sko Malta Německo Nizo- zemsko Polsko Portu- galsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Spojené království Španěl- sko Švédsko HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS), EU 27 = 100 100 118 45 80 125 67 116 107 127 101 92 62 58 274 66 83 120 131 65 77 129 49 1) 73 84 108 99 126 Míra růstu reálného HDP 1,5 1,9 1,7 0,8 7,6 2,7 0,7 0,4 0,5 5,9 5,5 1,6 2,1 3,0 1,2 4,3 -1,6 2,5 1) ,9 3,3 -0,2 3,9 Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu1), EU 27 = (HDP v PPS na 1 zaměstnanou osobu) 100,0 126,4 43,5 73,4 110,1 67,6 109,4 115,4 . 109,6 89,0 64,6 62,1 171,1 72,0 91,0 105,5 111,4 68,8 75,2 116,1 51,0 93,3 80,2 80,9 103,8 110,3 114,9 Hrubý vládní dluh (v % HDP) 82,5 98,0 16,3 41,2 46,5 6,0 48,6 85,8 108,2 120,1 71,6 38,5 42,6 18,2 80,6 81,2 65,2 56,3 107,8 72,2 33,3 165,3 43,3 47,6 85,7 68,5 38,4 1.Které státy EU měly v r vyšší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní síly) než ČR? 2. Které státy EU měly v r.2011 nižší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní síly) než ČR?

11 Pojmenuj znázorněná povolání a zařaď je do hospodářského sektoru.
10 Struktura českého hospodářství Současné hospodářství se dělí (nejen v ČR) do 4 hlavních skupin - sektorů. Primární (prvovýroba) - zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostných surovin a dřeva. Sekundární (druhovýroba) - zpracovatelský průmysl, stavebnictví, nákladní doprava. Terciární (terciér) - osobní doprava, obchod a služby, školství, zdravotnictví, cestovní ruch. Kvartérní (kvartér) - věda a výzkum, IT technologie. Pojmenuj znázorněná povolání a zařaď je do hospodářského sektoru. 1 2 3

12 a zjisti,jaké produkty tyto firmy vytváří,nebo obchodují.
11 Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v Pardubicích a v Kutné Hoře, regionální prodejní kancelář v Praze. Finální montáž PC různých značek, vyrábí zařízení pro budování počítačových sítí a další elektronické a strojírenské výrobky. Společnost Alpiq Energy SE byla vytvořena z firem a dceřiných společností firmy Atel Energy AG v členských státech EU ve střední a východní Evropě. Alpiq Energy SE je jednou z největších mezinárodních společností obchodujících s energií ve střední a východní Evropě. psa czech republic -Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech I.Zapiš z následujícího přehledu „TOP 100“ jména 10 nejvýkonnějších průmyslových firem a zjisti,jaké produkty tyto firmy vytváří,nebo obchodují. II.Jaké je rozpětí finančních výkonů mezi 1. a 10. firmou?

13 Nápověda: 12 AGROFERT HOLDING, a.s. je český zemědělský,potravinářský a chemický holding. Holdingová společnost ovládá více než 230 společností zejména v České republice a na Slovensku, jejich tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezi největší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy). Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš.(současný místopředseda vlády a ministr financí) Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v Pardubicích a v Kutné Hoře, regionální prodejní kancelář v Praze. Finální montáž PC různých značek, vyrábí zařízení pro budování počítačových sítí a další elektronické a strojírenské výrobky. Společnost Alpiq Energy SE byla vytvořena z firem a dceřiných společností firmy Atel Energy AG v členských státech EU ve střední a východní Evropě. Alpiq Energy SE je jednou z největších mezinárodních společností obchodujících s energií ve střední a východní Evropě. psa czech republic -Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech

14 13 Zaměstnanost v českém hospodářství Ke konci roku 2009 pracovalo v českém hospodářství skoro 5 miliónů osob. Nejvíce osob pracovalo ve službách a to 59% všech zaměstnaných osob. V průmyslu pracovalo 29% osob, ve stavebnictví 9% a v zemědělství jen 3%. Zapiš údaje! Zaměstnanost ve službách v (zdroj: ČSÚ)

15 14 Zaměstnanost v průmyslu v (zdroj: ČSÚ) Zapiš 4 průmyslová odvětví,která zaměstnávala v r.2007 nejvíce lidí ( včetné % podílu).

16 Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia ,
Použité zdroje: Wikimedia Commons Wikipedie Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s. Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia , autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner Citace obrázků: Obr.1- NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15

17 16 Citace obrázků z tabule 10 : NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 1 2 3


Stáhnout ppt "Vývoj a stav hospodářství ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google