Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 Autor : J.Čáp Vývoj a stav hospodářství ČR VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 Autor : J.Čáp Vývoj a stav hospodářství ČR VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5."— Transkript prezentace:

1 0 Autor : J.Čáp Vývoj a stav hospodářství ČR VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5

2 Vývoj a stav hospodářství ČR Hospodářství tvoří souhrn záměrných činností, úkonů a zařízení lidských směřujících k nejvýhodnějšímu ukojování potřeb vlastních i cizích opatřením úkojných prostředků. Je to organizace pro neustálé plánovité ukojování lidských potřeb; každé hospodářství je ovládáno jednotnou vůlí. 1926: Masarykův slovník naučný. Jednodušeji -Hospodářství je proces vytváření statků ze zdrojů, které slouží k uspokojování lidských potřeb. Obr.1 1

3 Vývoj od počátku 20. století Území dnešní ČR bylo na začátku 20. století jednou z hospodářsky nejvyspělejších částí Evropy. Tvořilo průmyslovou základnu tehdejšího Rakouska-Uherska. Po vzniku samostatného Československa pokračoval růst hospodářství tak, že se tehdejší Československo mohlo řadit mezi nejrozvinutější státy celého světa. Po druhé světové válce se muselo československé hospodářství nejprve vypořádat s obnovou zničené průmyslové výroby (většina průmyslových podniků vyráběla za války pro německou armádu, tudíž se některé staly cílem spojeneckých náletů - např. plzeňská škodovka). Obr.2 Vybombardovaná výrobní hala plzeňské škodovky po náletu Američanů (duben 1945) 2

4 Po nástupu socialistického zřízení v únoru 1948 došlo k výrazným změnám v hospodářství. Všechny průmyslové podniky byly zestátněny a hospodářství se začalo řídit centrálně na základě plánu. Československé hospodářství, jako součást sovětského bloku, se orientovalo na těžký průmysl, který byl náročný na suroviny a energii. To mělo za následek velké ekologické škody na krajině (např. "měsíční krajina" v okolí Mostu nebo špatné ovzduší na Ústecku nebo Ostravsku). Orientací na "jednoduchý" typ průmyslu byl oslaben vývoj nových technologií a tím pádem i malá konkurenceschopnost vůči státům západní Evropy. Útlum zaznamenala i tradiční odvětví jako byl textilní, sklářský průmysl. Plocha dotčená těžbou hnědého uhlí se podle skupiny Czech Coal stále snižuje. Dnes tvoří asi dvě procenta rozlohy Ústeckého kraje. Jak je to možné, když se těží dál? Obr.3 Lom ČSA Litvínovské uhelné. 3

5 Po pádu režimu v listopadu 1989 muselo naše hospodářství začít znovu. Muselo čelit tvrdé konkurenci ze západu a hledat nové trhy, což znamenalo krach některých podniků. Neblaze se též projevila a nepovedená kuponová privatizace. V rámci restitucí byly podniky navráceny původním majitelům a byly vytvořeny soukromé společnosti. Některé významné podniky byly prodány zahraničním investorům (např. Škoda Auto, Plzeňské pivovary). V současnosti hospodářství ČR patří k rychleji se rozvíjejícím ekonomikám střední Evropy a snaží dohnat ztrátu, avšak musí se v poslední době potýkat s důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize. Obr.4 montážní hala Škody auto 4

6 Důležité pojmy z ekonomické geografie Kupní síla peněz vyjadřuje množství služeb a zboží, které lze při dané cenové hladině koupit za určité množství peněz. V případě, že porovnáváme kupní sílu měn, hovoříme o tzv. paritě kupní síly, což je pouze vyjádření, za kolik jednotek dané měny si koupíme nějaké zboží a služby. PPS =parita kupní síly/ v PPS(purchasing power standard) je vyjádření kupní síly měn, jedná se o poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích. Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu). Mandatorní výdaje České republiky jsou povinné prostředky, které musí vláda vynaložit. Povinné jsou proto, že jsou stanoveny zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků státu. Jejich výši proto nelze při plánování rozpočtu nijak měnit. Celkové mandatorní výdaje za rok 2012 byly přibližně 890 mld. Kč (23%HDP). /Mandatorní výdaje nejsou jednotlivými státy světa sledovány v porovnatelné podobě,což je například způsobenou rozdílnou legislativou v jednotlivých státech, neexistuje tedy žádná společná definice těchto výdajů./ 5

7 U k a z a t e l 200720082009201020112012 HDPmld. Kč, b. c. 3 662,63 848,43 759,03 790,93 823,43 830,5 HDP na 1 obyvateleKč/obyv., b. c. 354 808368 986358 288360 444364 249364 484 HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 20 66220 22719 40519 49120 14420 215 HDP%, r/r, reálně 5,73,1-4,52,51,8-1,2 Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ U k a z a t e l 199819992000200120022003200420052006 HDP mld. Kč, b. c.2 061,62 149,0 2 269,7 2 448,6 2 567,5 2 688,1 2 929,23 116,1 3 352,6 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c.200 252 208 992 220 949 239 487 251 700 263 497 286 979 304 478 326 553 HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c. 12 33912 783 13 514 14 453 15 015 15 860 16 91417 80518 942 HDP %, r/r, reálně-0,21,74,23,12,13,84,76,87,0 U k a z a t e l 19931994199519961997 HDP mld. Kč, b. c...1 533,71 761,61 884,9 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c...148 457170 772182 938 HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c...11 23212 09712 296 HDP %, r/r, reálně...4,5-0,9 Zapsat 6

8 Vyhledej 4 kraje,které v roce 2011 tvořily nejvyšší HDP/osob.,zapiš hodnoty HDP. 7

9 Státní rozpočet České republiky od roku 2008 (miliardy Kč) Rok20092010201120122013 Plánované příjmy 1114102210441084,71080,76 Plánované výdaje 1152,1118511791189,71180,76 Plánovaná bilance −38,1−163−135−105−100 Rok20092010201120122013 Skutečné příjmy 974,81000,381012,761051,39 Skutečné výdaje 11671156,791155,531152,39 Skutečná bilance −192,2−156,42−142,77−101 I.Zapiš zaokrouhleně a zapamatuj si červeně zvýrazněné hodnoty státního rozpočtu. II.V kterém roce,z let uvedených v tabulce,vznikl největší schodek státního rozpočtu? 8

10 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ ZEMÍ EU V ROCE 2011 *) EU 27 Bel gie Bul har- sko Čes ká rep ubli ka Dá nsk o Est ons ko Fin sko Fra nci e Irsk o Itáli e Kyp r Litv a Lot yšs ko Luc em- bur sko Ma ďar - sko Mal ta Ně me cko Niz o- ze ms ko Pol sko Por tu- gal sko Rak ous ko Ru mu nsk o Řec ko Slo ven sko Slo vins ko Spo jen é král ovs tví Špa něl- sko Švé dsk o HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS), EU 27 = 1001001184580125671161071271019262582746683120131657712949 1) 82738410899126 Míra růstu reálného HDP1,51,91,7 0,87,62,71,70,70,40,55,95,51,6 2,13,01,24,3-1,62,72,5 1) -6,93,3-0,20,80,73,9 Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu 1), EU 27 = 100 (HDP v PPS na 1 zaměstnanou osobu) 100,0 126,4 43, 5 73, 4 110,1 67, 6 109,4 115,4. 109,6 89, 0 64, 6 62, 1 171,1 72, 0 91, 0 105,5 111, 4 68, 8 75, 2 116,1 51, 0 93, 3 80, 2 80, 9 103,8 110,3 114,9 Hrubý vládní dluh (v % HDP) 82, 5 98, 0 16, 3 41, 2 46, 56,0 48, 6 85, 8 108,2 120,1 71, 6 38, 5 42, 6 18, 2 80, 6 72, 0 81, 2 65, 2 56, 3 107,8 72, 2 33, 3 165,3 43, 3 47, 6 85, 7 68, 5 38, 4 1.Které státy EU měly v r.2011 vyšší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní síly) než ČR? 2. Které státy EU měly v r.2011 nižší HDP na 1 obyvatele (ve standardech kupní síly) než ČR? 9

11 Struktura českého hospodářství Současné hospodářství se dělí (nejen v ČR) do 4 hlavních skupin - sektorů. Primární (prvovýroba) - zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba nerostných surovin a dřeva. Sekundární (druhovýroba) - zpracovatelský průmysl, stavebnictví, nákladní doprava. Terciární (terciér) - osobní doprava, obchod a služby, školství, zdravotnictví, cestovní ruch. Kvartérní (kvartér) - věda a výzkum, IT technologie. Pojmenuj znázorněná povolání a zařaď je do hospodářského sektoru. 1 2 3 10

12 I.Zapiš z následujícího přehledu „TOP 100“ jména 10 nejvýkonnějších průmyslových firem a zjisti,jaké produkty tyto firmy vytváří,nebo obchodují. II.Jaké je rozpětí finančních výkonů mezi 1. a 10. firmou? 11

13 AGROFERT HOLDING, a.s. je český zemědělský,potravinářský a chemický holding. Holdingová společnost ovládá více než 230 společností zejména v České republice a na Slovensku, jejich tržby dosáhly v roce 2012 téměř 132,5 miliard Kč. Společnost patří mezi největší firmy v České republice, zde vlastní nebo má v nájmu 57 tisíc hektarů zemědělské půdy (0,7 procenta území České republiky nebo 1,6 procenta veškeré zemědělské půdy). Společnost vlastní a řídí Andrej Babiš.(současný místopředseda vlády a ministr financí) Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v Pardubicích a v Kutné Hoře, regionální prodejní kancelář v Praze. Finální montáž PC různých značek, vyrábí zařízení pro budování počítačových sítí a další elektronické a strojírenské výrobky. Společnost Alpiq Energy SE byla vytvořena z firem a dceřiných společností firmy Atel Energy AG v členských státech EU ve střední a východní Evropě. Alpiq Energy SE je jednou z největších mezinárodních společností obchodujících s energií ve střední a východní Evropě. psa czech republic -Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech Nápověda: 12

14 Zaměstnanost v českém hospodářství Ke konci roku 2009 pracovalo v českém hospodářství skoro 5 miliónů osob. Nejvíce osob pracovalo ve službách a to 59% všech zaměstnaných osob. V průmyslu pracovalo 29% osob, ve stavebnictví 9% a v zemědělství jen 3%. Zaměstnanost ve službách v 2009. (zdroj: ČSÚ) Zapiš údaje! 13

15 Zaměstnanost v průmyslu v 2007. (zdroj: ČSÚ) Zapiš 4 průmyslová odvětví,která zaměstnávala v r.2007 nejvíce lidí ( včetné % podílu). 14

16 Použité zdroje: Wikimedia Commons Wikipedie Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia – Kartografie Praha, a.s. Zeměpis učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, autoři : M.Jeřábek,J.Anděl, J.Peštová,J.Kastner Citace obrázků: Obr.1- NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.zlate- mince.cz/cm/2005_5Dukat_1B.jpg Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://www.plzen.eu/Files/MestoPlzen/web2013/Obcan/aktuality/z_mesta/130513_nalet_ skodovka.jpg Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://g.denik.cz/13/90/b2krajina_lom_stredohori_denik-1024.jpg Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://img.mf.cz/220/677/2-Skoda.JPG 15

17 16 Citace obrázků z tabule 10 : NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.proudy.estranky.cz/img/picture/16/facteurs-(7).gif NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 3.5.2014]. Dostupný na WWW: http://files.monikaruzova.webnode.cz/system_preview_detail_200000608-9019791310- public/p.Horn%C3%ADk%20(1).jpg http://files.monikaruzova.webnode.cz/system_preview_detail_200000608-9019791310- public/p.Horn%C3%ADk%20(1).jpg NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.zahradnictvi-morava.cz/wp-content/uploads/2011/03/zahradnik.jpg 2 1 3


Stáhnout ppt "0 Autor : J.Čáp Vývoj a stav hospodářství ČR VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.5."

Podobné prezentace


Reklamy Google