Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji silné (S = Strengths) a slabé stránky (W = Weaknesses), příležitosti (O = Opportunities) a ohrožení (T.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji silné (S = Strengths) a slabé stránky (W = Weaknesses), příležitosti (O = Opportunities) a ohrožení (T."— Transkript prezentace:

1 SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji silné (S = Strengths) a slabé stránky (W = Weaknesses), příležitosti (O = Opportunities) a ohrožení (T = Threats) inovačního prostředí ve Zlínském kraji. Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji - workshopy

2 SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Jedná o souhrn dat získaných ze všech předchozích analýz v projektu RIS. O SWOT analýzu se budeme opírat při tvorbě opatření Regionální inovační strategie a při definici akcí na podporu inovačního podnikání v kraji. Pro sestavení SWOT analýzy jsme využili zejména informace získané: z výsledků šetření u podnikatelů a subjektů v oblasti vědy a výzkumu a podpory inovací během předchozích workshopů, konference, jednání řídícího výboru projektu a dalších akcí s podnikateli a klíčovými hráči v oblasti podpory inovací v regionu z předchozího šetření „od stolu“ v rámci projektu RIS, při němž byly využita zejména statistická data a analýzy od místních i zahraničních partnerů projektu z národních a regionálních strategických rozvojových dokumentů

3 Silné stránky 1.makroekonomická i cenová stabilita 2.aktuálně relativně vysoké tempo ekonomického růstu 3.finanční zdroje v rozpočtovém období 2007-13 4.rostoucí podíl MSP a jejich zájem o inovace 5.existence národních dokumentů v oblasti inovací a agentur podpory podnikání, investic a exportu 6.konkurenční cena pracovní síly v evropském prostředí 7.formulování strategických rozvojových cílů na úrovni krajů a měst 8.rozvíjející se mezinárodní spolupráce na regionální úrovni 9.vysoký podíl soukromých podnikatelských subjektů 10.vysoká míra ekonomické aktivity žen 11.vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace (GSM) 12.zvyšující se využívání ICT a internetu malými a středními podniky 13.zvyšující se roční přírůstky výdajů na VaV oproti zemím EU-15 … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

4 Silné stránky (1) 1.podnikatelská tradice T. Bati + tradice VaV 2.silná univerzita se širokým spektrem stud. oborů a kapacitami VaV (UTB) 3.největší české (+ i v EU unikátní) pracoviště v oblasti zkušebnictví a certifikace (Institut pro testování a certifikace, a.s.) 4.silná politická podpora rozvoje inovačního podnikání (kraj + někt. města) 5.fungující spolupráce mezi subjekty podpory inov. podnikání a reg. rozvoje 6.existující a vznikající podn. inkubátory a VTP + relativní zájem o jejich služby 7.existující a vznikající klastry (plastikářství, obuvnictví) 8.nejvyšší nárůst výdajů na VaV ze všech regionů ČR v posl. letech 9.4. místo mezi kraji ČR v ukazateli výdajů na VaV v podn. sektoru (2005) 10.zvyšující se počet zaměstnaných ve VaV ve Zlínském kraji … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

5 Silné stránky (2) 11.vzrůstající počet kvalitních firem znalostní ekonomiky (např. v oblasti ICT) 12.nadprůměrný podíl inovujících podniků v průmyslu i ve službách v rámci ČR 13.otevřenost firem a ochota ke spolupráci na projektech s externími partnery, jejich schopnost aktivně komunikovat s trhem a zákazníky, velký důraz kladený na řešení potřeb zákazníků 14.přístup podniků Zlínského kraje k akademickému sektoru jako potenciálnímu partnerovi a zlepšující se přístup akademické sféry k podnikům jako důležitému zákazníkovi 15.silná odvětví plastikářského, gumárenského a chem. průmyslu – tradice, růst, kapacity VaV, nadprůměrné mzdy, výnosy 16.silná odvětví elektrických optických přístrojů a zařízení – tradice, kapacity VaV, vysoký podíl na zaměstnanosti 17.silná odvětví potravinářského a kovozpracujícího průmyslu, tradice lázeňství … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

6 Slabé stránky (1) 1.nadměrné rozpočtové deficity  extrémní nárůst veřejného dluhu 2.nízké výdaje na VaV oproti ø EU + nízká podpora aplikovaného výzkumu 3.legislativní složitost přenosu výsledků VaV VŠ do podnik. praxe, vzniku spin- off, rigidní struktura VŠ 4.demotivující platové podmínky v odvětvích VaV 5.nízká mobilita pracovníků / studentů mezi akademickou a podnikatelskou sférou  obtížná vzájemná komunikace, nedostatek praxe u absolventů 6.zaostávání v počtu přihlášených i udělených patentů, nízká motivace k ochraně duševního vlastnictví 7.nedostatečná publicita a podpora inovacím ze strany státu (např. zaměření rekvalif. programů ÚP), chybí Zákon o inovacích, nekoordinovanost 8.vysoká energetická náročnost výroby, omezené využívání OZE a komb. přepravy 9.nedostatečná orientace na kvalifikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou (+ zastaralá výrobní základna a pomalá restrukturalizace) 10.nízká produktivita práce oproti průměru EU 11.velmi nízký počet inovačních firem 12.nedostatečná znalost zahraničních trhů, nízká úroveň marketingu (+ podporován velmi omezeně) … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

7 Slabé stránky (2) 13.nepřehledný a administrativně náročný systém veřejné podpory (včetně evropských SF, FP7)  demotivující, špatná orientace podnikatelů + extrémní administrativní nároky u přípravy i realizací projektů a vykazování 14.neexistence funkčního prostředí rizikového kapitálu + neznalost na poptávkové straně (Business Angels, seed, start-up, VC, rizik. kap. fondy s účastí státu) 15.nízká počítačová gramotnost a penetrace ICT a širokopásmového připojení k Internetu 16.špatná znalost jazyků ve společnosti + málo efektivní jazykové vzdělávání 17.nedostatečný zájem o vzdělání v technických a přírodovědných oborech 18.nízký podíl studujících v terciárním vzdělávání a  délka vzdělávání oproti nejvyspělejším zemím 19.školství zaměřené na předávání velkého objemu informací + nízká úroveň individualizace (u studentů vysoce nadaných, znevýhodněných, postižených apod.) 20.nedostatečná vazba školství na potřeby podniků a trhu práce, výchova k podnikatelství, celoživotní vzdělávání 21.nevyužití inovačních schopností a know-how soukromého sektoru při zajišťování veřejných služeb 22.obtížná vymahatelnost práva 23.nedostatek finančních zdrojů … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

8 Slabé stránky 1.okrajová geografická poloha Zlínského kraje a špatná dopravní dostupnost 2.podprůměrná ekonomická vyspělost regionu v rámci ČR (dle HDP na obyvatele) 3.limitované kompetence regionální samosprávy pro tvorbu nástrojů podpory inovací (centralizace) 4.malý zájem podnikatelů a někt. obcí na spolupráci při tvorbě inovačního prostředí 5.nízké veřejné výdaje na VaV ve Zlínském kraji 6.nedostatek vědeckovýzkumných kapacit + nízký počet pracovníků ve VaV 7.rozpad většiny konsolidovaných výzkumných kapacit v kraji 8.nesoulad zaměření VaV a průmyslových odvětví ve Zlínském kraji 9.nedostatečná spolupráce mezi VŠ, institucemi VaV, subjekty podpory inovačního podnikání a podnikateli, nízká motivace akademické sféry k přeměně výsledků VaV do podnikatelských inovací 10.neexistence systematické nabídky možností akadem. sféry směrem k podnikatelům 11.nedostatečné pokrytí oblasti učňovského školství + nezájem žáků o učňovské obory 12.roztříštěnost + obtížná dostupnost poradenství v oblasti veřejné podpory, dotací, legislativy apod. 13.nízká atraktivita Zlínského kraje pro investory a kvalifikovanou pracovní sílu 14.průměrné až podprůměrné zastoupení některých progresivních inovativních odvětví v regionu 15.struktura volné pracovní síly v regionu … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

9 Příležitosti 1.finanční prostředky ze strukt. fondů a 7. Rámcového programu v letech 2007-13 2.nastavení nástrojů pro předfinancovávání a průb. financování schválených projektů 3.naplňování cílů Lisabonské strategie a národních dokumentů v oblasti inovací 4.navýšení výdajů na VaV a vzdělávání nejméně na  vyspělých zemí 5.rozvoj a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání 6.rozvoj a zkvalitňování vzdělávání (státní maturity, vybavenost, CŽV a odborné vzdělávání pro podniky) 7.vytvoření předpokladů a podpora pro větší propojování akadem. a vědeckovýzkumné základny s podnikatelskou sférou v oblasti VaV, transferu technologií k podnikatelům i ovlivňování a definování vzdělávacích potřeb a programů, vzájemných mobilit a stáží pracovníků i praxí studentů, odstraňování rigidity řízení univerzit a VaV, zapojení VŠ do inovační infrastruktury 8.ekologická daň. reforma + podpora technologií šetrných k životnímu prostředí a OZE 9.zvýšení penetrace a využití ICT a širokopásm. připojení k internetu, e-government 10.zlepšování a postupné dosahování ICT gramotnosti u všech skupin obyvatelstva 11.zlepšování a zjednodušování podnikatelského prostředí (především pro MSP, technologicky orientované firmy, start-up…) a podnikání obecně, omezení byrokracie, zjednodušení daňového systému 12.usnadnění přístupu nově založených podniků k veřejným zakázkám a programům 13.podpora zakládání a rozvoje inov. firem a MSP zaměřených na průmyslové služby 14.účast ČR na společném evr. trhu; otevření se ČR příchodu odborníků ze zahraničí … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

10 Příležitosti (1) 1.připravovaná a poté schválená Regionální inovační strategie (RIS) + Akční plán 2.zajištění provázanosti RIS na další rozvojové programy v regionu se zajištěním politické i finanční podpory 3.zatraktivnění regionu pro investory i pracovní sílu zlepšením jeho dopravní dostupnosti (napojení na dálniční síť, letecké spojení, železniční tranzitní koridory) 4.přilákání investic do průmyslu i VaV, zlepšení podmínek pro zapojení rizik. kapitálu 5.využití zvyšujícího se počtu zaměstnaných ve vědě/výzkumu, účelové financování VaV (vazba na inovace) 6.rozvoj UTB ve Zlíně (vzdělávání i VaV, důraz na aplik. výzkum) + středního školství 7.využití krajské sítě středních škol k většímu důrazu na výchovu k podnikání a inovacím při vzdělávání 8.rozvoj a podpora učňovského školství 9.vytváření podmínek motivujících spolupráci podnikatelů s UTB a pracovišti VaV včetně patentové ochrany 10.preference rozvoje odvětví s vysokou přid. hodnotou a vysokým potenciálem růstu 11.rozvoj v regionu silných odvětví, revitalizace tradičních (např. obuvnictví) s využitím nových technologií 12.rozvoj existujících a vznikajících (plastikářský, obuvnický) klastrů, podpora vzniku dalších (IT, dřevařství, strojírenství, dodavatelé pro automobilový průmysl) a využití jejich potenciálu … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

11 Příležitosti (2) 13.informovanost, poradenství a podpora pro podnikatele v oblastech dotačních titulů, grantových schémat, přípravy projektů, ale také legislativy (certifikace, normy, kvalita, hygiena, bezpečnost,…) 14.lepší využívání průmyslových zón a revitalizace „brownfieldů“ 15.zakládání, rozvoj a efektivní využití podnikatelských inkubátorů a VTP 16.rozvoj a efektivní využití Technologického inovačního centra (TIC); využití TIC a Regionálního podpůrného zdroje k cílené podpoře inovačního podnikání a propojování VaV s průmyslem (podnikateli) 17.zakládání center sdílených služeb stojících mimo konkrétní výrobní podnik 18.vysoký podíl průmyslu na ekonomice kraje + zkušená pracovní síla v oblasti zpracovatelského průmyslu 19.aktivní hledání nových trhů (a možností uplatnění) podniky, marketing 20.podpora vzniku spin-off firem univerzity i měst a obcí 21.zapojení regionu a regionálních institucí i podniků do (mezinárodních) sítí 22.stanovení jasné vize, cílů a strategie jejich dosažení v oblasti budoucích směrů rozvoje Zlínského kraje, koordinace subjektů z oblasti podpory (inovačního) podnikání 23.zlepšování „image“ regionální i místních samospráv v očích podnikatelské veřejnosti  komunikace 24.propagace / „image“ pro inovace firem - prezentace inovačních firem a produktů na krajské úrovni … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

12 Ohrožení (1) 1.nárůst veřejného dluhu 2.rychlé posilování české měny, nepředvídaný vývoj cen surovin (apod.) 3.omezená mobilita pracovní síly 4.demografický vývoj 5.nepředvídatelné změny v odběratelských zemích a rostoucí konkurence na světových trzích 6.zanedbání / podcenění významu marketingu při přístupu na zahraniční trhy 7.závislost na jednoduchých výrobách využívajících dočasné výhody nízké ceny práce v ČR 8.nízká flexibilita akademických pracovníků ve vztahu k podnikatelské sféře, strnulá struktura institucí 9.nedostatečná flexibilita a vazba školství / vzdělávání a CŽV na potřeby podniků a trhu práce 10.nedostatek pracovišť s efektivně fungujícími systémy pro transfer výsledků VaV 11.nedostatek finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu 12.pomalá proměna / restrukturalizace tradičních průmyslových odvětví, zastaralé technologie … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

13 Ohrožení (2) 13.nedostatek kapitálových investic do rozvoje podniků, vysoké poplatky za zahranič. technologie a patenty 14.neprovázanost zahraničních investic do velkých podniků s možností subdodávek od MSP 15.regulace, daňové či jiné legislativní překážky inovačnímu rozvoji firem a spolupráci s institucemi VaV 16.výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15 17.rozpočtové období 2007-13 – přílišná administrativní náročnost žádostí o, realizace a vykazování grantů 18.rozpočtové období 2007-13 – nedostupnost finančních zdrojů pro nižší řády inovací 19.rozpočtové období 2007-13 – neefektivní využití prostředků 20.rozpočtové období 2007-13 – omezení ROP z národní úrovně 21.nedostatečná komunikace reg. a místních správ přímo s Bruselem (EU) 22.„digital divide“ = rozdělení společnosti podle možnosti a schopnosti přístupu k ICT a Internetu … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí

14 Ohrožení (1) 1.omezené zdroje pro investice do dopravní infrastruktury (špatná dopravní dostupnost ZK) 2.odchod kvalifikovaných osob (+ VŠ absolventů) ze Zlínského kraje („únik mozků“) 3.odchod firem ze Zlínského kraje, stěhování investorů dále na Východ 4.nepřipravenost využít max. finančních prostředků v období 2007-13 5.nízká platová úroveň ve VaV – obtížné udržení a získávání mladých kvalitních pracovníků 6.nedostatek kvalifikované pracovní síly 7.nekoncepční přístup a rozpolcenost / nekoordinovanost plánů a aktivit podpory podnikání 8.nevyužití kapacit a/nebo nevhodné zaměření PI a VTP 9.nedostatečná spolupráce a provázanost mezi VŠ, vědeckovýzkumnými institucemi, subjekty podpory inov. podnikání a podnikatelskou sférou 10.nebezpečí příliš úzkého pojetí inovací nebo jejich vytržení z kontextu obecného podnikatelského prostředí, příp. upřednostňování krátkodobých cílů rozvoje … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

15 Ohrožení (2) 11.zaměření podpory na vytipovaná klíčová nebo progresivní průmyslová odvětví, jejichž význam může v budoucnu poklesnout, a/nebo nepodporování odvětví, která se významnými mohou teprve stát  rizikovost zaměření se na vybraná průmyslová odvětví 12.nedocenění výzkumné a vývojové spolupráce v klastrech 13.neochota / nepřipravenost firem využívat nové přístupy řešení inovací (rizikové financování, sdílené služby) 14.nedůvěra či neochota podnikatelské sféry ke spolupráci s územní samosprávou na aktivitách rozvoje regionu, příp. zklamání z nedostatečných konkrétních výstupů a jejich naplňování 15.změna politického prostředí a rozvojových priorit s menším důrazem na inovační podnikání 16.neznalost potřeb v oblasti inovačního podnikání u regionální samosprávy, a z ní plynoucí špatně zacílená podpora z veřejných zdrojů míjející se účinkem 17.izolace Zlínského kraje a nízká úroveň spolupráce s dalšími regiony světa 18.prohlubování ekonomického zaostávání regionu ve vztahu k průměru České republiky … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj

16 Silné stránkySlabé stránky Příležitosti Akce založené na silných stránkách a využívající příležitosti Akce napravující slabé stránky a využívající příležitosti Ohrožení Akce založené na silných stránkách a zohledňující ohrožení Akce napravující slabé stránky a zohledňující ohrožení SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Využití SWOT analýzy v další fázi projektu RIS: a)definice oblastí intervence v dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje (bude připravován v následujících měsících) b)definice konkrétních akcí pro Akční plán RIS (předpokládaná příprava v období červen – září 2007):

17 Silné stránkySlabé stránky Příležitosti Akce založené na silných stránkách a využívající příležitosti Akce napravující slabé stránky a využívající příležitosti Ohrožení Akce založené na silných stránkách a zohledňující ohrožení Akce napravující slabé stránky a zohledňující ohrožení SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Využití SWOT analýzy v další fázi projektu RIS: a)definice oblastí intervence v dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje (bude připravován v následujících měsících) b)definice konkrétních akcí pro Akční plán RIS (předpokládaná příprava v období červen – září 2007): Očekáváme Vaši pomoc při přípravě Regionální inovační strategie a jejího Akčního plánu, díky které budeme moci nachystat projekty, které přispějí k rozvoji inovačního prostředí ve Zlínském kraji a napomohou také Vašemu podnikání. Kontaktní adresu a aktuální informace o dalších krocích a akcích v projektu naleznete na www.inovace-zlinskykraj.cz

18 Děkuji Vám za pozornost Ing. David Mareček koordinátor projektu Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji Krajský úřad Zlínského kraje tel: 577 043 413 email: david.marecek@kr-zlinsky.cz SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji


Stáhnout ppt "SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji silné (S = Strengths) a slabé stránky (W = Weaknesses), příležitosti (O = Opportunities) a ohrožení (T."

Podobné prezentace


Reklamy Google