Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji"— Transkript prezentace:

1 SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji
Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji - workshopy SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji silné (S = Strengths) a slabé stránky (W = Weaknesses), příležitosti (O = Opportunities) a ohrožení (T = Threats) inovačního prostředí ve Zlínském kraji.

2 SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji
Jedná o souhrn dat získaných ze všech předchozích analýz v projektu RIS. O SWOT analýzu se budeme opírat při tvorbě opatření Regionální inovační strategie a při definici akcí na podporu inovačního podnikání v kraji. Pro sestavení SWOT analýzy jsme využili zejména informace získané: z výsledků šetření u podnikatelů a subjektů v oblasti vědy a výzkumu a podpory inovací během předchozích workshopů, konference, jednání řídícího výboru projektu a dalších akcí s podnikateli a klíčovými hráči v oblasti podpory inovací v regionu z předchozího šetření „od stolu“ v rámci projektu RIS, při němž byly využita zejména statistická data a analýzy od místních i zahraničních partnerů projektu z národních a regionálních strategických rozvojových dokumentů

3 Silné stránky makroekonomická i cenová stabilita
… faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Silné stránky makroekonomická i cenová stabilita aktuálně relativně vysoké tempo ekonomického růstu finanční zdroje v rozpočtovém období rostoucí podíl MSP a jejich zájem o inovace existence národních dokumentů v oblasti inovací a agentur podpory podnikání, investic a exportu konkurenční cena pracovní síly v evropském prostředí formulování strategických rozvojových cílů na úrovni krajů a měst rozvíjející se mezinárodní spolupráce na regionální úrovni vysoký podíl soukromých podnikatelských subjektů vysoká míra ekonomické aktivity žen vysoká penetrace prostředky mobilní komunikace (GSM) zvyšující se využívání ICT a internetu malými a středními podniky zvyšující se roční přírůstky výdajů na VaV oproti zemím EU-15

4 Silné stránky (1) podnikatelská tradice T. Bati + tradice VaV
… faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj Silné stránky (1) podnikatelská tradice T. Bati + tradice VaV silná univerzita se širokým spektrem stud. oborů a kapacitami VaV (UTB) největší české (+ i v EU unikátní) pracoviště v oblasti zkušebnictví a certifikace (Institut pro testování a certifikace, a.s.) silná politická podpora rozvoje inovačního podnikání (kraj + někt. města) fungující spolupráce mezi subjekty podpory inov. podnikání a reg. rozvoje existující a vznikající podn. inkubátory a VTP + relativní zájem o jejich služby existující a vznikající klastry (plastikářství, obuvnictví) nejvyšší nárůst výdajů na VaV ze všech regionů ČR v posl. letech 4. místo mezi kraji ČR v ukazateli výdajů na VaV v podn. sektoru (2005) zvyšující se počet zaměstnaných ve VaV ve Zlínském kraji

5 … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
Silné stránky (2) vzrůstající počet kvalitních firem znalostní ekonomiky (např. v oblasti ICT) nadprůměrný podíl inovujících podniků v průmyslu i ve službách v rámci ČR otevřenost firem a ochota ke spolupráci na projektech s externími partnery, jejich schopnost aktivně komunikovat s trhem a zákazníky, velký důraz kladený na řešení potřeb zákazníků přístup podniků Zlínského kraje k akademickému sektoru jako potenciálnímu partnerovi a zlepšující se přístup akademické sféry k podnikům jako důležitému zákazníkovi silná odvětví plastikářského, gumárenského a chem. průmyslu – tradice, růst, kapacity VaV, nadprůměrné mzdy, výnosy silná odvětví elektrických optických přístrojů a zařízení – tradice, kapacity VaV, vysoký podíl na zaměstnanosti silná odvětví potravinářského a kovozpracujícího průmyslu, tradice lázeňství

6 … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Slabé stránky (1) nadměrné rozpočtové deficity  extrémní nárůst veřejného dluhu nízké výdaje na VaV oproti ø EU + nízká podpora aplikovaného výzkumu legislativní složitost přenosu výsledků VaV VŠ do podnik. praxe, vzniku spin-off, rigidní struktura VŠ demotivující platové podmínky v odvětvích VaV nízká mobilita pracovníků / studentů mezi akademickou a podnikatelskou sférou  obtížná vzájemná komunikace, nedostatek praxe u absolventů zaostávání v počtu přihlášených i udělených patentů, nízká motivace k ochraně duševního vlastnictví nedostatečná publicita a podpora inovacím ze strany státu (např. zaměření rekvalif. programů ÚP), chybí Zákon o inovacích, nekoordinovanost vysoká energetická náročnost výroby, omezené využívání OZE a komb. přepravy nedostatečná orientace na kvalifikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou (+ zastaralá výrobní základna a pomalá restrukturalizace) nízká produktivita práce oproti průměru EU velmi nízký počet inovačních firem nedostatečná znalost zahraničních trhů, nízká úroveň marketingu (+ podporován velmi omezeně)

7 … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Slabé stránky (2) nepřehledný a administrativně náročný systém veřejné podpory (včetně evropských SF, FP7)  demotivující, špatná orientace podnikatelů + extrémní administrativní nároky u přípravy i realizací projektů a vykazování neexistence funkčního prostředí rizikového kapitálu + neznalost na poptávkové straně (Business Angels, seed, start-up, VC, rizik. kap. fondy s účastí státu) nízká počítačová gramotnost a penetrace ICT a širokopásmového připojení k Internetu špatná znalost jazyků ve společnosti + málo efektivní jazykové vzdělávání nedostatečný zájem o vzdělání v technických a přírodovědných oborech nízký podíl studujících v terciárním vzdělávání a  délka vzdělávání oproti nejvyspělejším zemím školství zaměřené na předávání velkého objemu informací + nízká úroveň individualizace (u studentů vysoce nadaných, znevýhodněných, postižených apod.) nedostatečná vazba školství na potřeby podniků a trhu práce, výchova k podnikatelství, celoživotní vzdělávání nevyužití inovačních schopností a know-how soukromého sektoru při zajišťování veřejných služeb obtížná vymahatelnost práva nedostatek finančních zdrojů

8 Slabé stránky … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
okrajová geografická poloha Zlínského kraje a špatná dopravní dostupnost podprůměrná ekonomická vyspělost regionu v rámci ČR (dle HDP na obyvatele) limitované kompetence regionální samosprávy pro tvorbu nástrojů podpory inovací (centralizace) malý zájem podnikatelů a někt. obcí na spolupráci při tvorbě inovačního prostředí nízké veřejné výdaje na VaV ve Zlínském kraji nedostatek vědeckovýzkumných kapacit + nízký počet pracovníků ve VaV rozpad většiny konsolidovaných výzkumných kapacit v kraji nesoulad zaměření VaV a průmyslových odvětví ve Zlínském kraji nedostatečná spolupráce mezi VŠ, institucemi VaV, subjekty podpory inovačního podnikání a podnikateli, nízká motivace akademické sféry k přeměně výsledků VaV do podnikatelských inovací neexistence systematické nabídky možností akadem. sféry směrem k podnikatelům nedostatečné pokrytí oblasti učňovského školství + nezájem žáků o učňovské obory roztříštěnost + obtížná dostupnost poradenství v oblasti veřejné podpory, dotací, legislativy apod. nízká atraktivita Zlínského kraje pro investory a kvalifikovanou pracovní sílu průměrné až podprůměrné zastoupení některých progresivních inovativních odvětví v regionu struktura volné pracovní síly v regionu

9 … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Příležitosti finanční prostředky ze strukt. fondů a 7. Rámcového programu v letech nastavení nástrojů pro předfinancovávání a průb. financování schválených projektů naplňování cílů Lisabonské strategie a národních dokumentů v oblasti inovací navýšení výdajů na VaV a vzdělávání nejméně na  vyspělých zemí rozvoj a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání rozvoj a zkvalitňování vzdělávání (státní maturity, vybavenost, CŽV a odborné vzdělávání pro podniky) vytvoření předpokladů a podpora pro větší propojování akadem. a vědeckovýzkumné základny s podnikatelskou sférou v oblasti VaV, transferu technologií k podnikatelům i ovlivňování a definování vzdělávacích potřeb a programů, vzájemných mobilit a stáží pracovníků i praxí studentů, odstraňování rigidity řízení univerzit a VaV, zapojení VŠ do inovační infrastruktury ekologická daň. reforma + podpora technologií šetrných k životnímu prostředí a OZE zvýšení penetrace a využití ICT a širokopásm. připojení k internetu, e-government zlepšování a postupné dosahování ICT gramotnosti u všech skupin obyvatelstva zlepšování a zjednodušování podnikatelského prostředí (především pro MSP, technologicky orientované firmy, start-up…) a podnikání obecně, omezení byrokracie, zjednodušení daňového systému usnadnění přístupu nově založených podniků k veřejným zakázkám a programům podpora zakládání a rozvoje inov. firem a MSP zaměřených na průmyslové služby účast ČR na společném evr. trhu; otevření se ČR příchodu odborníků ze zahraničí

10 Příležitosti (1) … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
připravovaná a poté schválená Regionální inovační strategie (RIS) + Akční plán zajištění provázanosti RIS na další rozvojové programy v regionu se zajištěním politické i finanční podpory zatraktivnění regionu pro investory i pracovní sílu zlepšením jeho dopravní dostupnosti (napojení na dálniční síť, letecké spojení, železniční tranzitní koridory) přilákání investic do průmyslu i VaV, zlepšení podmínek pro zapojení rizik. kapitálu využití zvyšujícího se počtu zaměstnaných ve vědě/výzkumu, účelové financování VaV (vazba na inovace) rozvoj UTB ve Zlíně (vzdělávání i VaV, důraz na aplik. výzkum) + středního školství využití krajské sítě středních škol k většímu důrazu na výchovu k podnikání a inovacím při vzdělávání rozvoj a podpora učňovského školství vytváření podmínek motivujících spolupráci podnikatelů s UTB a pracovišti VaV včetně patentové ochrany preference rozvoje odvětví s vysokou přid. hodnotou a vysokým potenciálem růstu rozvoj v regionu silných odvětví, revitalizace tradičních (např. obuvnictví) s využitím nových technologií rozvoj existujících a vznikajících (plastikářský, obuvnický) klastrů, podpora vzniku dalších (IT, dřevařství, strojírenství, dodavatelé pro automobilový průmysl) a využití jejich potenciálu

11 Příležitosti (2) … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
informovanost, poradenství a podpora pro podnikatele v oblastech dotačních titulů, grantových schémat, přípravy projektů, ale také legislativy (certifikace, normy, kvalita, hygiena, bezpečnost,…) lepší využívání průmyslových zón a revitalizace „brownfieldů“ zakládání, rozvoj a efektivní využití podnikatelských inkubátorů a VTP rozvoj a efektivní využití Technologického inovačního centra (TIC); využití TIC a Regionálního podpůrného zdroje k cílené podpoře inovačního podnikání a propojování VaV s průmyslem (podnikateli) zakládání center sdílených služeb stojících mimo konkrétní výrobní podnik vysoký podíl průmyslu na ekonomice kraje + zkušená pracovní síla v oblasti zpracovatelského průmyslu aktivní hledání nových trhů (a možností uplatnění) podniky, marketing podpora vzniku spin-off firem univerzity i měst a obcí zapojení regionu a regionálních institucí i podniků do (mezinárodních) sítí stanovení jasné vize, cílů a strategie jejich dosažení v oblasti budoucích směrů rozvoje Zlínského kraje, koordinace subjektů z oblasti podpory (inovačního) podnikání zlepšování „image“ regionální i místních samospráv v očích podnikatelské veřejnosti  komunikace propagace / „image“ pro inovace firem - prezentace inovačních firem a produktů na krajské úrovni

12 Ohrožení (1) nárůst veřejného dluhu
… faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Ohrožení (1) nárůst veřejného dluhu rychlé posilování české měny, nepředvídaný vývoj cen surovin (apod.) omezená mobilita pracovní síly demografický vývoj nepředvídatelné změny v odběratelských zemích a rostoucí konkurence na světových trzích zanedbání / podcenění významu marketingu při přístupu na zahraniční trhy závislost na jednoduchých výrobách využívajících dočasné výhody nízké ceny práce v ČR nízká flexibilita akademických pracovníků ve vztahu k podnikatelské sféře, strnulá struktura institucí nedostatečná flexibilita a vazba školství / vzdělávání a CŽV na potřeby podniků a trhu práce nedostatek pracovišť s efektivně fungujícími systémy pro transfer výsledků VaV nedostatek finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu pomalá proměna / restrukturalizace tradičních průmyslových odvětví, zastaralé technologie

13 … faktory na národní úrovni relevantní pro inovace a podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji nebo mající přímou vazbu na VaV / podnikatelské prostředí Ohrožení (2) nedostatek kapitálových investic do rozvoje podniků, vysoké poplatky za zahranič. technologie a patenty neprovázanost zahraničních investic do velkých podniků s možností subdodávek od MSP regulace, daňové či jiné legislativní překážky inovačnímu rozvoji firem a spolupráci s institucemi VaV výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti zemím EU-15 rozpočtové období – přílišná administrativní náročnost žádostí o, realizace a vykazování grantů rozpočtové období – nedostupnost finančních zdrojů pro nižší řády inovací rozpočtové období – neefektivní využití prostředků rozpočtové období – omezení ROP z národní úrovně nedostatečná komunikace reg. a místních správ přímo s Bruselem (EU) „digital divide“ = rozdělení společnosti podle možnosti a schopnosti přístupu k ICT a Internetu

14 … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
Ohrožení (1) omezené zdroje pro investice do dopravní infrastruktury (špatná dopravní dostupnost ZK) odchod kvalifikovaných osob (+ VŠ absolventů) ze Zlínského kraje („únik mozků“) odchod firem ze Zlínského kraje, stěhování investorů dále na Východ nepřipravenost využít max. finančních prostředků v období nízká platová úroveň ve VaV – obtížné udržení a získávání mladých kvalitních pracovníků nedostatek kvalifikované pracovní síly nekoncepční přístup a rozpolcenost / nekoordinovanost plánů a aktivit podpory podnikání nevyužití kapacit a/nebo nevhodné zaměření PI a VTP nedostatečná spolupráce a provázanost mezi VŠ, vědeckovýzkumnými institucemi, subjekty podpory inov. podnikání a podnikatelskou sférou nebezpečí příliš úzkého pojetí inovací nebo jejich vytržení z kontextu obecného podnikatelského prostředí, příp. upřednostňování krátkodobých cílů rozvoje

15 … faktory specifické nebo typické pro Zlínský kraj
Ohrožení (2) zaměření podpory na vytipovaná klíčová nebo progresivní průmyslová odvětví, jejichž význam může v budoucnu poklesnout, a/nebo nepodporování odvětví, která se významnými mohou teprve stát  rizikovost zaměření se na vybraná průmyslová odvětví nedocenění výzkumné a vývojové spolupráce v klastrech neochota / nepřipravenost firem využívat nové přístupy řešení inovací (rizikové financování, sdílené služby) nedůvěra či neochota podnikatelské sféry ke spolupráci s územní samosprávou na aktivitách rozvoje regionu, příp. zklamání z nedostatečných konkrétních výstupů a jejich naplňování změna politického prostředí a rozvojových priorit s menším důrazem na inovační podnikání neznalost potřeb v oblasti inovačního podnikání u regionální samosprávy, a z ní plynoucí špatně zacílená podpora z veřejných zdrojů míjející se účinkem izolace Zlínského kraje a nízká úroveň spolupráce s dalšími regiony světa prohlubování ekonomického zaostávání regionu ve vztahu k průměru České republiky

16 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení
SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Využití SWOT analýzy v další fázi projektu RIS: definice oblastí intervence v dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje (bude připravován v následujících měsících) definice konkrétních akcí pro Akční plán RIS (předpokládaná příprava v období červen – září 2007): Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Akce založené na silných stránkách a využívající příležitosti Akce napravující slabé stránky a využívající příležitosti Ohrožení Akce založené na silných stránkách a zohledňující ohrožení Akce napravující slabé stránky a zohledňující ohrožení

17 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení
SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Využití SWOT analýzy v další fázi projektu RIS: definice oblastí intervence v dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje (bude připravován v následujících měsících) definice konkrétních akcí pro Akční plán RIS (předpokládaná příprava v období červen – září 2007): Očekáváme Vaši pomoc při přípravě Regionální inovační strategie a jejího Akčního plánu, díky které budeme moci nachystat projekty, které přispějí k rozvoji inovačního prostředí ve Zlínském kraji a napomohou také Vašemu podnikání. Kontaktní adresu a aktuální informace o dalších krocích a akcích v projektu naleznete na Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Akce založené na silných stránkách a využívající příležitosti Akce napravující slabé stránky a využívající příležitosti Ohrožení Akce založené na silných stránkách a zohledňující ohrožení Akce napravující slabé stránky a zohledňující ohrožení

18 Děkuji Vám za pozornost
SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji Děkuji Vám za pozornost Ing. David Mareček koordinátor projektu Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji Krajský úřad Zlínského kraje tel:


Stáhnout ppt "SWOT analýza v oblasti inovací ve Zlínském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google