Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny v ČR Seminář NIPOS a VŠE k projektu NAKI Praha, 1. června 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny v ČR Seminář NIPOS a VŠE k projektu NAKI Praha, 1. června 2011."— Transkript prezentace:

1 Knihovny v ČR Seminář NIPOS a VŠE k projektu NAKI Praha, 1. června 2011

2 Témata  Knihovnické a informační služby, funkce knihoven  Knihovny, systém knihoven, Knihovní zákon  Zřizování a financování knihoven, dotační politika  Systémové vazby mezi knihovnami  Právní normy, ekonomika knihoven  Standard VKIS a Benchmarking knihoven  Úloha Národní knihovny ČR v systému knihoven

3 Co to je  Knihovna  Veřejná knihovna – 3 okruhy služeb: Tradiční Pro skupiny zájemců: kulturní a vzdělávací aktivity Elektronické služby  Veřejné knihovnické a informační služby  … všem za rovných podmínek  Systém knihoven  Národní knihovna  Krajské knihovny + Specializované knihovny  Základní knihovny  S univerzálním KI fondem  Se specializovaným KI fondem

4 Tři knihovnické zákony

5 Jaké knihovny tvoří systém?

6 14 krajů = 14 krajských knihoven

7 Specializované a krajské knihovny  Krajské knihovny  Národní technická knihovna  Národní lékařská knihovna  Národní pedagogická knihovna Komenského  Ústav zemědělských a potravinářských informací  Knihovna Akademie věd ČR  Knihovna Národního muzea  Parlamentní knihovna

8 Knihovny poskytující VKIS (k 31.12. 2010) Národní knihovna1 Obecní knihovna4 710 Městská knihovna (knihovny s regionální funkcí…. 85 )556 Krajská knihovna14 Vysokoškolská knihovna120 Knihovna z oblasti výzkumu (AV a VÚ)61 Lékařská knihovna109 1) Muzejní knihovna246 1) Knihovna archivu22 Administrativní knihovna10 Jiná odborná knihovna55 Vojenská knihovna49 Školní knihovna35 Církevní knihovna9 Celkem / z toho státu a ÚSC5997/ 5415 Školní knihovny: 3973 (jen některé veřejné) 1) Údaj k 31.12. 2009

9 Právní formy knihoven  Příspěvková organizace  Organizační složka  Část organizační struktury provozovatele  Právní subjektivitu – NK ČR, KK, městské …, specializované,  Bez právní subjektivity – ty ostatní, zásadní část

10 Kdo zřizuje a financuje knihovny  Knihovny s právní subjektivitou  Zřizovatel: stát, kraj, obec  Knihovny bez právní subjektivity  Provozovatel: kraj, obec, město, škola, v. ústav, kulturní středisko, muzeum …  Organizační složky (kraje, města, obce)  Součást organizační struktury provozovatele (odbor, oddělení, referát …) - nejčetnější forma  Kdo zřizuje – ten i financuje

11 Jak hospodaří?  Rozpočtová pravidla (státu, ÚSC)  Nakládání s majetkem (státu)  Účetní zákon, vyhlášky, daňové zákony …  Vlastní rozpočet (NK, KK, městské, special. – PO)  Rozpočet vázaný na zřizovatele, provozovatele (o.s.,)  Příspěvek od zřizovatele  Z vlastní činnosti ?  Podpora státu, kraje, obce, … – programy …

12 Knihovní zákon: podpora knihoven ( NV č. 288/2002 Sb., pravidla poskytování dotací na podporu knihoven)  Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuty podle zvláštního zákona 1) účelově určené dotace.  Pro stanovení prioritních oblastí poskytování dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko Ústřední knihovnické rady, kterou ministerstvo zřídí, vydá její stanovy a jednací řád.  Vláda nařízením stanoví pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány. 1) z.č. 218/2000 Sb.

13 Oblasti podpory (§ 15, z.č. 257/2001 Sb.)  projekty vědy a výzkumu  zavádění nových technologií v oblasti zajištění VKIS  podporu propojení knihoven v síti  zpracování a zpřístupnění informačních pramenů v elektronické podobě  doplňování knihovního fondu  ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí  zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením  projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti  zajištění výkonu regionálních funkcí  zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven  výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny  vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy

14 Financování dotačních programů (v mil. Kč) 2001200220032004200520062007200820092010 VISK + RISK 11650214130 6970 Výzkum a vývoj 30 8???1316,818 Knihovna 21. století 22222222,23,21,9 Č eská knihovna 333222333,52,2 Informa č ní zdroje pro VaV 142120130 150 Fond rozvoje VŠ 13 9 8 ?433433 Regionální funkce 2592129130127128 132134116 Projekt internetizace knih. 100 131 Licence na půjčování zvuk. dok. 5555555555 Licence na půjčování tiš. dok. 23 335301319317400423494513520

15 Využití evropských strukturálních fondu SROP a OPRLZ Karlovy Vary KK Krajská knihovna - multifunkční informační centrum regionu Vzdělávání knihovníků Karviná RKK Zvyšování konkurenceschopnosti žen a mužů na trhu práce Rožmitál KMT Centrum celoživotního vzdělávání a knihovna manželů Tomanových Knihovna Kroměřížska Rozvoj informačně komunikačních technologií v Kroměříži VsetínVybudování prostor pro MVK Knihovna města Ostravy Vybudování vzdělávacího centra v Knihovně města Ostravy Knihovna KroměřížskaCentrum celoživotního učení Vsetín MVK jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání

16 Základní systémové vazby 1.Každá knihovna musí poskytovat povinné VKIS 2.Každá knihovna musí trvale uchovávat historické fondy 3.Knihovny s povinným výtiskem musí uchovávat konzervační fond 4.Povinná spolupráce NK, KK a SK při zpracování národní bibliografie 5.Povinná spolupráce NK, KK a SK při zpracování souborného katalogu 6.Povinné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) 7.Vzdělávací, standardizační, metodické a poradenské služby na celostátní, krajské a oborové úrovni 8.Využívání společných autorských licencí

17 Základní systémové vazby

18 Funkce Národní knihovny ČR ZÁKLADNÍ FUNKCE  Národní bibliografie  Souborný katalog  Agentura ISBN  Národní centrum MVS  Centrum mezinárodní výměny oficiálních publikací SPECIÁLNÍ FUNKCE  koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti  Celostátní koordinace regionálních funkcí  Zastupování knihoven ve vztahu k autorským ochranným organizacím

19 Sběr statistických dat o knihovnách  Veřejné (státu, ÚZS), muzejní, ostatní knihovny – NIPOS výkaz Kult (MK)12-01, elektronicky  Školní a vysokoškolské knihovny - ÚIV  Knihovny ústavů AV ČR – AV ČR  Lékařské knihovny – NLK (jak od r. 2010?)

20 Standardizace  Standardy pro katalogizaci (AACR2R, minimální záznam) a výměnu dat (MARC 21, Z39.50),  Standardy pro digitalizaci – doporučení pro vytváření digitálních dat a metadat,  Standardy pro mikrofilmování,  Standard veřejných knihovnických a informačních služeb pro veřejné knihovny obcí a měst a krajů  Standard pro výkon podpůrných služeb pro malé veřejné knihovny (nákup knihovních fondů, katalogizace, výměnné soubory, vzdělávání),  Překlady norem ISO

21 Dvě metody pro měření výkonu veřejných knihoven  Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS)  Benchmarking – vzájemné porovnávání mezi knihovnami  Veřejné knihovny  Regionální funkce (služby) krajských knihoven  Podle předem určeného standardu Benchmarking 21

22 Standardy VKIS  2005 – Metodický pokyn Ministerstva kultury, který vymezuje standardy VKIS  Kategorizace knihoven podle velikosti obsluhované populace  Standardizováno 5 parametrů podmínek pro činnost knihoven  Stanovení hodnoty standardů pro jednotlivé kategorie knihoven  Optimální hodnoty  Obecné principy poskytování VKIS 22

23 Přehled standardů Všeobecné podmínky pro činnost knihoven: Dostupnost VKIS všem bez rozdílu Dostupnost VKIS pro menšiny Dostupnost webové stránky knihovny Docházková vzdálenost Respektování Manifestu veřejných knihoven 23

24 Projekt „Benchmarking knihoven“  Zahájení projektu – 2005 – Národní knihovna ČR, NIPOS  Kategorizace knihoven  Výběr 31 indikátorů pro vzájemné porovnávání  Vytvoření databáze pro analýzu dat  Spolupracuje 165 knihoven – krajské, městské, obecní  Vstup do projektu volný, bezplatný 24

25 Porovnávání indikátor 1. kniho vna 2. kniho vnamin.průměrmax. Celostátní průměr 1. Objem knihovního fondu na 1000 obyv. 6 7573 785 5 7179 876 4 679 2. % obnovy knižního fondu 3,14,72,23,54,8 3,8 3. Objem přírůstků na 1000 obyv. 208178117195312 174 4. Počet periodik na 1000 obyv. 18126 18 7 5. Počet internetových stanic na 1000 obyv. 0,651,540,411,061,74 0,63 6. Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyv. 6740205084 35 7. Počet studijních míst na 1000 obyv. 4,16,42,54,810,1 2,7 8. Počet zaměstnanců na 1000 obyv. 0,870,450,410,580,87 0,41 9. Počet zaměstnanců na 1000 registrovaných čtenářů 2,92,51,83,24,6 3,3 10. Počet zaměstnanců na 1000 návštěvníků 0,180,140,130,230,37 0,27 11. Počet hodin pro veřejnost týdně 3634203145 27 12. % výdajů na knihovnu z celkových výdajů zřizovatele 1,391,060,741,082,16 25 Dodatečné informace o porovnávaných knihovnách

26 26 Objem přírůstků na 1000 obyvatel

27 Koordinace  Koordinace dotačních programů  Program podpory regionální služeb pro malé knihovny  Program Veřejné informační služby knihoven  Poradní orgány  Rada pro katalogizační politiku,  Pracovní skupiny pro jmenné a věcné zpracování, pro analytické zpracování, pro zpracování speciálních dokumentů, pro seriály a souborný katalog,  Komise pro služby  Komise pro regionální funkce  Sekce Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek – IAML

28 Vzdělávání  Školní vzdělávání – všechny stupně  Vyšší odborné  Bakalářské, magisterské, doktorandské studium  Mimoškolní vzdělávání – NK ČR, KK, SKIP, NTK  Rekvalifikace  Základní kurzy počítačové gramotnosti  Specializované semináře

29 Výzkum  Záchrana kulturního dědictví Metody konzervace materiálů (kyselý papír) nebo převodu na trvanlivější média, především mikrofilm a také uchování digitálních informací.  Digitalizace, digitální knihovny  Orientace v elektronických informacích Jednotná informační brána, retrospektivní konverze katalogů

30 Vyjednávání autorských licencí  Licence na půjčování nosičů zvuku (CD, mg. kazety)  Elektronické dodávání dokumentů  Veřejná čtení v knihovnách  Autorské poplatky za půjčování knih

31 Základní dokumenty  Knihovní zákon 257/2001 Sb.  Vyhláška 88/2002 Sb., NV 288/2002 Sb.  Koncepce rozvoje knihoven ČR 2004 – 2010  Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011 – 2014  Standardy

32 http://knihovnam.nkp.cz/

33 Otázky? Lze i písemně či telefonicky Mgr. Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Ladislava.zemankova@nkp.cz http://knihovnam.nkp.cz Tel.: 221 663 179 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Knihovny v ČR Seminář NIPOS a VŠE k projektu NAKI Praha, 1. června 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google