Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Navazující pojmy sociální politiky II.. Sociální bezpečí, sociální suverenita Základní obecné charakteristiky postavení člověka v životě, o které vědomě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Navazující pojmy sociální politiky II.. Sociální bezpečí, sociální suverenita Základní obecné charakteristiky postavení člověka v životě, o které vědomě."— Transkript prezentace:

1 Navazující pojmy sociální politiky II.

2 Sociální bezpečí, sociální suverenita Základní obecné charakteristiky postavení člověka v životě, o které vědomě či podvědomě usiluje každý jedinec a společnost Sociální bezpeční je stav, kde je garantováno naplnění základních sociálních práv jedinců ve společnosti. sociální bezpečí X sociální ohrožení Sociální suverenita X sociální závislost

3 Sociální zabezpečení I. Souhrnné označení – sociální instituce poskytující občanům radu, ochranu, materiální či finanční plnění, službu či azyl. Jejím cílem je předcházet, zmirňovat a odstraňovat následky sociálních událostí. Sociální zabezpečení slouží k uspokojování sociální potřeb v případě: a ) Nemoci a zdravotních poškození, b) invalidity, c) nezaměstnanosti, d) stáří, e) mateřství a rodičovství, f) úmrtí žadatele.

4 Sociální zabezpečení II. Sociální zabezpečení je uskutečňované čtyřmi hlavními nástroji: 1.Sociální pojištění (http://www.mpsv.cz/cs/1349), 2.Sociální podpora (http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp), 3.Sociální pomocí (http://www.mpsv.cz/cs/5#zphn), 4.Sociálními službami (http://www.mpsv.cz/cs/9).

5 Sociální zabezpečení III. Systém ČR – tři pilíře: 1.Sociální pojištění – důchodové, zdravotní, nemocenské, na politiku zaměstnanosti 2.Státní sociální podpora – cílová skupina hlavně rodina, financováno z daní na základě testování příjmu či bz ohledu příjmu – porodné,pohřebné 3.Sociální pomoc – v rámci tohoto pilíře jsou i sociální služby, pomoc prokazatelně potřebným na základě přezkoumání – finanční, věcná, služba

6 Sociální jistota Klade si za cíl zabavit občana do budoucnosti (nejlepší jistotou je fungující hospodářství země), často spojováno s pojišťovnictvím Sociální diskriminace Systematické porušování principu rovnosti a rovných příležitostí při zacházení se všemi členy společnosti (majorita vs. minorita, gender atd.)

7 Sociální práva Předpoklad i výsledek konkrétní sociální politiky Sociální práva zakotvena v Listině práv a svobod (součást naší ústavy), promítla se do nich ve svém znění i Evropská sociální Charta (ratifikace 1999) Především pak právo na: –Zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména –Práci a svobodnou volbu práce –Svobodné sdružování se s cílem ochrany svých sociálních a hospodářských práv –Bezpečné pracovní podmínky (úrazové zajištění) Jednotlivá práva jsou rozpracována konkrétněji v zákonných normách – důležitá jejich vymahatelnost!

8 Sociální situace Soubor prvků ovlivňující sociální situaci jedince či rodiny: majetkové poměry, společenský status, rodinné poměry atd. Sociální situaci lze posuzovat na základě: –Obsahu: např. mateřství, narození, kvalifikace –Délky: doživotní (stáří), dlouhodobé (rodinný stav), krátkodobé (nemoc) –Periodicity: situace opakované x jednorázové –Závažnosti: základní životní situace x výjimečná životní situace

9 Sociální potřeby Potřeba – požadavky organismu ať už vrozené či získané, vyvolávající pocit nedostatku, nutné je uspokojovat Potřeby: –Všeobecné – týkají se všech lidí –Specifické – potřeby omezeného počtu lidí V sociologii se rozlišují potřeby: 1.Biologické – hlad, žízeň 2.Materiální – předměty denního užitku, pracovní nástroje, bydlení 3.Duchovní – dobra, spravedlnosti, krásna

10 Sociální potřeby II. – Maslowova pyramida potřeb První čtyři potřeby tzv.nedostat kové, společné pro všechny Pátá potřeba tzv. růstová, maximálně individuální

11 Sociální potřeby III. Sociální potřeba se stává uznávanou z hlediska státu/sociální politiky pokud: 1.Projevují se pravidelně a ve zvýšeném výskytu – kvantitativní hledisko, 2.Pocit nedostatku ovlivňuje klima ve společnosti – kvalitativní hledisko, 3.Jejich řešení se stává sociální programem společnosti.

12 Sociální potřebnost – dvě vymezení Týká se vždy rodiny s ohledem na společnost. Nedostatek zdrojů, kdy dotyčný nedokáže uspokojit základní životní potřeby – součet příjmů v rodině je pod hladinou životního minima Situace potřebnosti je definována poměřením okamžité finanční situace dané rodiny se situací ostatních rodin ve společnosti Řešeno sociální podporou viz. sociální zabezpečení Zákon o sociální potřebnosti: úplné znění zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti

13 Životní úroveň Stupeň uspokojování životních potřeb obyvatelstva a souhrn podmínek, za nichž jsou uspokojovány. Do soustavy ukazatelů životní úrovně společnosti se většinou řadí úrovně: –Zdravotní stav obyvatelstva, vzdělání, pracovní podmínky, výživa, ne/zaměstnanost, spotřeba domácnosti a jejich zadlužování atd.

14 Životní minimum Vyjádřeno peněžní výší, hranice oddělující lidi na chudé a nechudé, pohyblivá hranice Dvě míry životného minima: –Sociální minimum: spodní hranice společností přijatého životního standardu a horní hranice pásma chudob tzn. lze uspokojit minimálně všechny nezbytné životní standardy –Existenční minimum: nižší než sociální, uspokojování jen základních lidských potřeb (vzduch, voda, potrava, úkryt), není-li splněno, je ohrožen život jedince Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

15 Záchranná sociální síť Soubor legislativních nebo právních norem vymezujících minimální standard pomoci státu v případě, že se občan ocitne v závažné sociální situaci (státem uznané) Základní charakteristikou sociální sítě je garance minimálního příjmu a tradiční orientace na podporu chudých Tři základní funkce: –Garance minimální mzdy (právní norma), –Politika zaměstnanosti – poskytuje příjmy v případě nezaměstnanosti a urychluje návrat na TP (aktivní PZ) –Garance minimálních příjmů rodin/jednotlivců – stanovení životního minima (právní norma)

16 Záchranná sociální síť (ZSS) II. ZSS musí být: –Aktivizační a motivující – poskytnout pomoc a ochranu, nikoli dlouhodobě pohodlné útočiště –Adaptabilní a pružná – schopnost efektivní a rychlé reakce –Přiměřeně hustá – řídká ZSS nemusí pokrýt všechny situace, naopak hustá ZSS vytváří pocit demotivujícího bezpečí ZSS je budována v několika stupních: 1.Jedinec – finanční rezervy, připojištění 2.Rodina – morální povinnost postarat se o své členy 3.Společnost – minimální mzda, sociální dávky, azylové bydlení atd.


Stáhnout ppt "Navazující pojmy sociální politiky II.. Sociální bezpečí, sociální suverenita Základní obecné charakteristiky postavení člověka v životě, o které vědomě."

Podobné prezentace


Reklamy Google