Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praxe krok za krokem (manuál pro všechny zúčastněné )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praxe krok za krokem (manuál pro všechny zúčastněné )"— Transkript prezentace:

1 Praxe krok za krokem (manuál pro všechny zúčastněné )

2 Jak postupovat při zajišťování praxe na výcvikovém pracovišti? 1. Pročíst nabídku našich výcvikových pracovišť na www. 2. Pročíst webové stránky pracovišť, které vás zaujmou. 3. Zvolit pracoviště, ověřit na stránkách, že je místo volné a zapsat se. 4. Kontaktovat tutora na pracovišti a domluvit si schůzku před (!) zahájením praxe.

3 Jak postupovat…II. 5. Stáhnout a vytisknout smlouvu o praxi z www (3x) 6. Absolvovat úvodní schůzku (obsah viz.dále) 7. Pokud po úvodní schůzce souhlasí pracoviště i student, podepíší smlouvu. 8. Přinést smlouvu k podpisu svému supervizorovi ve škole. 9. Hurá na praxi!

4 Kdy je možná praxe jinde než na výcvikových pracovištích? Pokud chce student praxi vykonat s jinou c í lovou skupinou, kter á nen í v nab í dce KSP. Pokud chce student absolvovat praxi mimo Prahu. Pokud se jedn á o praxi v zahranič í. Ve všech případech musí mít student předem (!) domluvený souhlas KSP.

5 Jak postupovat při zajištění praxe na jiném pracovišti? 1. Projednat předem (!) záměr s vedoucí praxe nebo supervizorkou. 2. Projednat záměr s pracovištěm. 3. Uskutečnit úvodní schůzku a dojednat obsah praxe. 4. Obsah praxe projednat se supervizorkou. 5. Podepsat smlouvu na pracovišti a se supervizorkou 6. Hurá na praxi!

6 Harmonogram Pro ZS Do konce LS se student zapíše, kontaktuje tutora a domluví si schůzku. Schůzka se uskuteční nejpozději 30 dnů před zahájením praxe. Pro LS  Student se zapíše, kontaktuje tutora a domluví si schůzku do vánoc  Schůzka se uskuteční po domluvě s tutorem v průběhu zkouškového období.

7 Pokud student nedodrží uvedené termíny, škola ani pracoviště nemohou zaručit, že místo bude volné. Zvlášť důležité je včas kontaktovat pracoviště! Termíny jsou platné i pro blokové praxe v průběhu semestru a prázdnin.

8 Úvodní schůzka na pracovišti Student se na schůzku připraví pročtením www stránek organizace a přinese si smlouvy. Cíle schůzky: 1. Oboustranně ověřit možnost uskutečnění praxe. 2. Načrtnout obsah a cíle praxe 3. Domluvit organizační a administrativní otázky.

9 Změna praxe  Pokud student nebo pracoviště zjistí, že praxe není možná, informují neprodleně vedoucí praxí a supervizorku.  Pracoviště se zavázala vysvětlit studentovi důvody odmítnutí praxe.  Vedoucí praxe zajistí změnu v el. systému.

10 Po zahájení praxe Seznámení s chodem organizace, vnitřními pravidly a předpisy, vč. BOZP a PO (KDE?) Dotvoření konkrétního časového harmonogramu praxe (KDY?) Formulace obsahu praxe a několika konkrétních cílů, které budou v průběhu praxe naplňovány (CO?) – obsaženo ve formuláři hodnocení studenta na praxi, nejpozději 30 dnů po zahájení praxe.

11 Seznámení s týmem organizace (S KÝM?) Seznámení s metodikou práce v dané organizaci (JAK?) Postupné seznámení s klienty organizace, se kterými bude student pracovat (PRO KOHO?)

12 Role tutora v průběhu praxe Tutor je pro studenta klíčovou osobou, na kterou se student obrací s otázkami, týkající se průběhu praxe. Tutor nemusí být vždy přímo přítomen při práci studenta. Tutor se studentem sejde min. 3x v průběhu praxe (semestru).

13 Na závěr praxe Tutor společně se studentem zhodnotí jeho práci a hodnocení bude předáno příslušnému pracovníkovi KSP (formulář na www). Student zhodnotí svojí praxi. KSP předá výsledky hodnocení organizaci (formulář bude na www). V tuto chvíli se řeší možnost hodnocení on- line.

14 Postup při řešení problémů Student o problémech na pracovišti informuje supervizorku příp. vedoucí praxe dle povahy problému. Pracoviště informuje vedoucí praxe. Pokud se student 2x bez řádné omluvy nedostaví na praxi, pracoviště automaticky informuje vedoucí praxí.

15 Předčasné ukončení praxe Ze strany pracoviště – pracoviště informuje studenta a vedoucí praxe. Ze strany studenta – student informuje tutora, vedoucí praxe a supervizorku.

16 Časté dotazy

17 Je možná praxe v organizaci, kde pracuji? Ano, v rozsahu max. ½ časové dotace praxe. Nutno doložit pracovní smlouvou s náplní práce, které odpovídá studiu. Var.A – jeden semestr praxe pouze na vlastním pracovišti, druhý jinde Var.B – polovina časové dotace v obou semestrech na jiném pracovišti, druhá polovina jinde

18 Mohu praxi vykonat v organizaci, kde pracuji, ale na jiném pracovním místě? NE!

19 Podmínky pro udělení atestací z odborné praxe

20 1.ročník Odborná praxe  6-7 jednodenních exkurzích za semestr.  Z každé praxe zpracuje student zprávu, kterou odevzdá včas a v odpovídající kvalitě. Kolokvium  Kolokvia slouží jako prostor k reflexi společných návštěv v zařízeních  Studenti zahájí práci na vytvoření svého profesionálního portfólia a průběžně ho doplňují.  V každém semestru zpracuje student esej na zadané téma nebo jinou práci dle zadání.

21 2.ročník - praxe Student vykon á v á praxi v rozsahu 8 hodin týdně (tzn. cca 100 hod./semestr) na některém z výcvikových nebo jiném domluveném pracovišť. Student vykoná praxi nejméně ve dvou organizacích. Praxi je možné po dohodě s pracovištěm vykonat blokově (např. o prázdninách). Student předloží k atestaci smlouvu a hodnocení.

22 2.ročník - supervize  Pravideln á ú čast na superviz í ch je povinnou podm í nkou pro z í sk á n í atestace. Ú čast mus í dosahovat min. 80% v š ech setk á n í.  Student zpracuje 1x za semestr zpr á vu z praxe (popis zař í zen í, c í lov á skupina, metody pr á ce, př í p. stručn á kazuistika)  Student pokračuje v pr á ci na portfoliu a předlož í ho k posouzen í 1x v každ é m semestru.

23 3.ročník - praxe Student vykon á praxi v rozsahu 16 hodin týdně (cca 200 hod./semestr). Ostatn í podm í nky zůst á vaj í stejn é, jako ve 2.ročn í ku

24 3.ročník - supervize  Student zpracuje 1x za semestr zpr á vu z praxe, kter á je doplněna kazuistikou.  Student provede srovnání svojí praxe s podobným typem služby v zahraničí.  Ostatní podmínky zůstávají stejné, jako ve 2.ročníku.

25 Portfolio  Student po celou dobu studia pracuje na sv é m profesion á ln í m portfoliu, včas a potřebn é kvalitě ho předkl á d á k posouzen í sv é mu vyučuj í c í mu.  Portf ó lio předkl á d á student při bakal á řsk é zkou š ce. Diskuse nad portfoliem je souč á st í hodnocen í z metod soci á ln í pr á ce.

26 Obsah portfolia Aktuální strukturovaný profesní životopis. Zprávy z praxí a exkurzí za celou dobu studia (viz.podmínky pro atestace). Hodnocení studenta na praxi. Zpracované eseje a kazuistiky. Další doklady vztahující se k profesnímu růstu (mimoškolní praxe, účast na vzdělávacích akcích apod.)

27 ???? S dalšími dotazy se obracejte na hana.pazlarova@ff.cuni.cz hana.pazlarova@ff.cuni.cz

28


Stáhnout ppt "Praxe krok za krokem (manuál pro všechny zúčastněné )"

Podobné prezentace


Reklamy Google