Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE DĚKANA Porada děkana s přednostkami a přednosty ústavů/klinik a vedoucími center dne 9.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE DĚKANA Porada děkana s přednostkami a přednosty ústavů/klinik a vedoucími center dne 9.10.2012."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE DĚKANA Porada děkana s přednostkami a přednosty ústavů/klinik a vedoucími center dne 9.10.2012

2 EKONOMIKA FAKULTY Výsledky hospodaření jednotlivých pracovišť za I. pololetí 2012 Informace o dofinancování projektu OP VaVpI „Dostavba TÚ LF UP“

3

4 Metodika rozdělení finančních prostředků na LF UP pro rok 2013 ZdrojMetodika rozdělení na jednotlivá pracoviště Výše odvodů do centrálních prostředků fakulty (na děkanát LF UP) Normativní část rozpočtu - příspěvek MŠMT dle financovaných studentů (A) + ukazatel „kvalita a výkon” (K) Podle počtu odučených hodin 20 % z dotace RVO na rok 2013 (Rozvoj výzkumných organizací - institucionální financování) Podle počtu “RIV” bodů0 % Žádné odvody, finanční prostředky jsou směřovány na jednotlivá pracoviště v plné výši Specifický výzkumNa základě vnitřní grantové soutěže (IGA UP) Příslušné režie Grantové projektyÚčelové prostředky s jednoznačným určením příslušným pracovištím Příslušné režie DČ (doplňková činnost)Finance směřovány na příslušná pracoviště 0 % Poplatky za nadstandardní dobu studia, přijímací řízení Finance směřovány do centrálních prostředků fakulty (DLF)

5 Podmínky smazání dluhu na jednotlivých pracovištích LF UP Pokud pracoviště za rok 2012 vykáže pozitivní ekonomickou bilanci, tedy příjmy převýší výdaje (přičemž dluh nebude do tohoto výpočtu započítán, budou porovnány jen reálné příjmy a výdaje) – dluh bude smazán k 1. lednu 2013. Pokud pracoviště hospodaří za rok 2012 se ztrátou a tato ztráta je prohlubována – dluh nebude smazán a pracoviště bude financováno pod ekonomickým dohledem děkanátu LF UP (např. výběrová řízení, služební cesty, výdaje budou schvalovány děkanem LF UP).

6 Směrnice děkana LF UP LF – B3-2/2012-PN Hodnocení vedoucích pracovníků na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Hodnocení vedoucího pracovníka Osobní ohodnoceníPříplatek za vedení Výborný20.000 Kč9.000 Kč Průměrný12.000 Kč7.000 Kč Podprůměrný5.000 Kč Nedostatečný0.0 Kč3.000 Kč http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-dokumenty/sd_hodnoceni_vedoucich_pracovniku.pdf

7 Usnesení AS LF UP č. 52 ze dne 2.10.2012 AS LF UP žádá vedení LF UP o následující opatření: Počátkem roku 2013 podat zprávu o hospodaření pracovišť, ze které bude vyplývat celkový i meziroční stav jejich hospodaření a na základě které bude možné posoudit ekonomické trendy a efektivitu přijatých nápravných opatření. U pracovišť s dlouhodobě deficitním rozpočtem důsledně postupovat dle platné Směrnice děkana LF UP o hospodaření pracovišť a o tomto postupu informovat AS LF UP. Individualizovat uplatnění případných sankcí vůči deficitním pracovištím tak, aby se nezabránilo jejich rozvoji, na základě kterého by mohlo dojít k vyrovnání deficitu. (pro 30, proti 0, zdržel se 0)

8

9 Fakulty souhlasí s tím, aby povinná finanční spoluúčast UPOL ve výši 15% způsobilých nákladů u všech projektů byla hrazena formou snížení příspěvku ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů (Ukazatel A a K) v každém roce řešení. Pro financování fakult se každoročně rozděluje mezi fakulty částka příspěvku snížená o spoluúčast na projektech VaVpI.

10 K dořešení Fakulty berou na vědomí, že nezpůsobilé náklady jsou hrazeny fakultou, na níž se projekt uskutečňuje. Ke zmírnění tvrdosti tohoto principu se fakulty dohodly, že z rezervy vytvořené v minulých letech (alokována ve Fondu provozních prostředků - FPP) může LF použít na financování nezpůsobilých nákladů Dostavby TÚ v roce 2012 částku 21 mil. Kč, PdF může použít v dalších letech částku 5 mil. Kč na financování nezpůsobilých nákladů VZA PdF. Přírodovědecká fakulta UP deklaruje připravenost k půjčce Lékařské fakultě na financování nezpůsobilých nákladů Dostavby TÚ v roce 2012 až do výše 10 mil. Kč, půjčka bude Lékařskou fakultou UP vrácena zpět do FPP v letech 2013 a 2014.

11 Rektor UP deklaruje, že z Centrálních prostředků alokovaných ve FPP bude Lékařské fakultě na financování nezpůsobilých nákladů Dostavby TÚ v roce 2012 poskytnuta částka 30 mil. Kč. Na pokrytí zbylých nezpůsobilých nákladů Dostavby TÚ v roce 2012 bude Univerzitou Palackého v Olomouci získán úvěr do částky nejvýše 80 mil. Kč. Úroky tohoto úvěru budou kryty z Centrálních prostředků alokovaných ve FPP, jistinu bude postupně splácet LF UP. Rektor a fakulty prohlašují, že při spolufinancování projektů VaVpI budou postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby nebyl omezen přirozený rozvoj fakult bez projektů VaVpI. K dořešení

12 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Aktualizovaná Směrnice k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit – doplnění článku 5 - „free movers“ Nová Směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání k 27.9.2012 je na LF UP ve specializačních oborech zapsáno 250 školenců Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV v roce 2012 – 15. 11. - závazný termín pro zadání objednávek na zboží a služby do systému SAP, 30. 11. - závazný termín pro podání a přijetí faktur na ekonomické oddělení DLF UP, Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na: http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/dokumenty-a-normy/ http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/dokumenty-a-normy/

13 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY Směrnice děkana LF UP k činnosti při pandemii chřipky či jiného závažného infekčního onemocnění – „nasazení studentů LF UP do ordinací praktických lékařů a na příslušná nemocniční oddělení“ Změna Směrnice děkana LF UP pro konání státních rigorózních zkoušek – změna počtu členů „státnicové komise“ podle SZŘ UP Změna Směrnice děkana LF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP –problematika volitelných předmětů na jiných fakultách UP –upřesnění vyhlašování termínů v blokové výuce

14 SMĚRNICE K ČINNOSTI PŘI PANDEMII CHŘIPKY ČI JINÉHO ZÁVAŽNÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 6. V návaznosti na normy vyšší právní síly stanovím, že v případě vzniku pandemie chřipky či jiných pandemií nastoupí studenti 5. a 6. ročníku ve studijním programu Všeobecné lékařství a studenti 5. ročníku ve studijním programu Zubní lékařství na výpomoc v ordinacích praktických lékařů, případně na místa určená Krizovým štábem LF UP. Studenti 3. a 4. ročníku programu Všeobecné lékařství a studenti 3. a 4. ročníku programu Zubní lékařství nastoupí k ošetřovatelské činnosti ve zdravotnických zařízeních, která stanoví Krizový štáb LF UP, zejména pak do FNOL. 7. Nesplnění ustanovení předchozího odstavce bez řádného odůvodnění, zejména pak zdravotními důvody, je považováno za nesplnění studijních povinností a vůči těmto studentům budou vyvozována odpovídající disciplinární opatření. http://www.lf.upol.cz/menu/uredni-deska/dokumenty-a-normy/

15 Zápis z porady rektora UP s děkany fakult dne 26. června 2012 Mezifakultní vyrovnání v kategorii volitelných předmětů C: Závěr: V kalendářním roce 2013 si budou fakulty vzájemně proplácet odučené předměty kategorie A a B podle skutečného koeficientu náročnosti studia a předměty kategorie C podle koeficientu 1. Děkanky a děkani přijmou takové změny vnitřních směrnic, které zamezí nežádoucímu zisku kreditů na jiné fakultě. Mezifakultní vyrovnání na UP problematika volitelných předmětů

16 FAKULTACMTFFFFTKFZVLFPDFPFPřF Příspěvek A31 296131 43382 68132 413130 195131 97849 388179 767 CMTF30 6301436922719464191 FF348130 543974322142 2756852 879 FTK368077 1951012381 88711811 FZV101122 1832 7443680292 LF0039 978126 8670191 122 PDF2334772 42510858126 414511 990 PF016000048 3330 PřF481742 0051048840226172 483 Platba jiným fakultám-666-890-5 487-10 231-3 329-5 564-1 055-7 284 Příjem od jiných fakult6897 4083 1643 41511 1225 342163 350 Celkem31 319137 95080 35925 598137 988131 75648 349175 833 Rozdíl236 517-2 322-6 8157 793-222-1 039-3 935 Mezifakultní vyrovnání na UP

17 Dějiny ve filmu - film v dějinách Olomoucké sakrální památky Hudební rozměr liturgie Renesance v Itálii a v Záalpí Olomouc-pevnostní město Harmonie 1, 2 Dějiny, film a lidská práva Tanec 1 Úvod do fyziky kulečníku Hudba a počítače 1 Anglický dokumentární film 1, 2 Kurz pobytu v zimní přírodě 5 - Survival

18 Vaše Magnificence, vážený pane rektore, Spectabiles, vážená paní děkanko, vážený pane děkane, vážený pane kancléři, dovolte mi, abych Vás informoval o změně Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011. Článek 5 „Kreditový systém“ se mění v bodě 6 a nové znění je formulováno následovně: Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP nebo v celouniverzitní nabídce je možné v daném akademickém roce uznat maximálně 6 kreditů, a to pouze z předmětů uvedených v seznamu „Volitelné předměty ostatních fakult UP“ na úřední desce LF UP. Po projednání na vedení fakulty dne 4. 9. 2012 bych Vás rád informoval, že pro akademický rok 2012/2013 nebyl do tohoto seznamu zařazen žádný předmět. Jménem vedení LF UP bych rád opakoval svůj názor, že tento systém hrazení volitelných předmětů nepovažuji za optimální a obávám se, že naráží na podstatu kreditového systému na UP. Současně deklaruji, že pro studenty jiných fakult jsou předměty LF UP nadále k dispozici, a to v souladu s příslušnými prerekvizitami a kapacitou. Platbu za tuto výuku nebudeme vyžadovat. Děkuji za pochopení a přeji pěkný den. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP Dopis děkana LF UP

19 Změna Směrnice děkana LF UP ke SZŘ UP –problematika volitelných předmětů na jiných fakultách UP Článek 5 Kreditový systém Bod 6: Z volitelných předmětů uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP nebo v celouniverzitní nabídce je možné v daném akademickém roce uznat maximálně 6 kreditů, a to pouze z předmětů uvedených v seznamu „Volitelné předměty ostatních fakult UP“ na úřední desce LF UP. –upřesnění vyhlašování termínů v blokové výuce Článek 8 Ukončení předmětů Bod 3: Termíny zkoušek musí následovat bezprostředně po skončení příslušné semestrální i blokové výuky, nejpozději do 14 dnů. Řádné termíny při semestrální výuce musí být vypsány nejpozději do 4 týdnů po zahájení výuky tak, aby termín zápisu ke zkoušce byl oznámen nejméně 3 dny před jeho zahájením. Řádné termíny při blokové výuce musí být vypsány nejpozději do týdne po zahájení výuky tak, aby termín zápisu ke zkoušce byl oznámen nejméně 3 dny před jeho zahájením…..

20 SMLOUVY Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zásadách vzájemné spolupráce mezi LF UP a FNOL ze dne 15.12.2006 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při pregraduální praxi studentů mezi LF UP a Agel a.s – týká se zajištění výuky infekčního lékařství Rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů v Městské nemocnici Ostrava mezi LF UP a MNO - týká se zajištění odborné praxe

21 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zásadách vzájemné spolupráce mezi LF UP a FNOL ze dne 15. 12. 2006 Dodržování národních akreditačních standardů Spolupráce v oblasti personální Spolupráce v oblasti specializačního vzdělávání lékařů Vypořádání nebytových prostor mezi UP a FN Olomouc bude nadále řešeno nájemní smlouvou mezi UP (resp. LF UP) a FN Olomouc.

22 PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Je uplatňována směrnice LF – B3-2/2012-PN Nově jmenovaní přednostové od akad. roku 2012/2013: –prof. MUDr. M. Heřman, Ph.D., Radiologická klinika –doc. MUDr. M. Vaverka, CSc., Neurochirurgická klinika Je realizován součet úvazků na LF UP (resp. celé UP) a ve FNOL –profesoři, docenti, přednostové ústavů a klinik: maximálně 1,5 –ostatní:maximálně 1,3

23 DALŠÍ INFORMACE Setkání vedení lékařských fakult ČR a SR ve dnech 15. a 16. 11. 2012 v Olomouci Slavnostní otevření UMTM společně s Dostavbou LF UP dne 28. listopadu 2012

24

25 Zveřejňování tezí přednášek pro studijní programy na LF UP v IS Courseware Z Á P I S č. 1/2012 z porady přednostek a přednostů ústavů/klinik a vedoucích center Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se konala v úterý dne 13. března 2012 v 13.00 hodin ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3 Děkan LF UP připomněl, že oprávněný požadavek studentů na zveřejnění výukových materiálů, alespoň jejich zkrácených tezí, byl projednáván na minulé poradě děkana s přednostkami, přednosty a vedoucími center LF UP. O IS Courseware, který umožňuje cílené zveřejňování výukových materiálů, informovala Ing. Antošová. Přednostkám, přednostům a vedoucím ústavů/klinik/center bude zaslán jednoduchý návod k realizaci zveřejňování tezí přednášek v tomto informačním systému. Děkan LF UP požádal přednostky, přednosty a vedoucí center, aby od akademického roku 2012/2013 byly zkrácené teze přednášek v IS Courseware zveřejněny.

26 Courseware – stav k 8.10.2012

27


Stáhnout ppt "INFORMACE DĚKANA Porada děkana s přednostkami a přednosty ústavů/klinik a vedoucími center dne 9.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google