Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti látek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti látek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti látek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Vlastnosti látek Látky jsou tvořeny částicemi-charakter těchto částic určuje vlastnosti látek Vlastnosti látek dělíme na:  Fyzikální -můžeme je změřit nebo popsat vlastními smysly -např. hustota, teplota tání, barva, zápach, pevnost, tvrdost  Chemické - reaktivita látek - např. hořlavost, kyselost, zásaditost 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Přeměny látek  Fyzikální změny -nedochází ke změně podstaty látky, ale pouze ke změně skupenství nebo tvaru -př. tavení a tvarování plastu, tání ledu, zahřívání jodu (viz. obrázek)  Chemické změny = chemické reakce -dochází ke změně podstaty látky (tj. mění se částicové složení), z jedné látky vzniká nová látka s jinými vlastnostmi -př. hoření papíru, zahřívání cukru, kažení potravin, vaření vajíčka, alkoholové kvašení -př. děje v přírodě: růst rostlin, fotosyntéza, dýchání živočichů, trávení, vznik krápníků v jeskyních 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (1)

4 Chemická reakce Příklad chem. reakce: hoření hořčíkové pásky  hořčík je stříbrolesklý kov  hořčík hoří oslnivým plamenem (hoření je reakce látky s kyslíkem ze vzduchu)  vzniká oxid hořečnatý MgO, tj. bílý prášek  při chem. reakci vzniká úplně nová látka (je tvořena jinými částicemi, proto se od původní látky liší svými vlastnostmi) 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (2) (4) (3)

5 Pozorování Vlastnosti látek zjišťujeme pomocí těchto metod: pozorování, pokus, měření 1)Pozorování - nejstarší metoda, zkoumání látek vlastními smysly - Nikdy v laboratoři látky nechutnáme!! - není objektivní (individuální vnímání) Doplňte společně tabulku 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 SmyslySmyslové orgánySledované vlastnosti zrakoči sluchzvuková vodivost rucepružnost, jemnost povrchu, vodivost tepla čichnos jazyksladkost, hořkost uši skupenství, barva, lesk, tvar hmat vůně, zápach chuť

6 Pokus 2) Pokus – cílevědomé zjišťování vlastností a chování látek za předem určených podmínek př. sledujeme změny při zahřívání látek, prověřujeme rozpustnost látky v různých rozpouštědlech 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (5)

7 Měření 3) Měření – zjišťování takových vlastností látek, které lze popsat veličinami př. teplota tání, teplota varu, hustota 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Popište barvu, vzhled a zápach tří kapalin, se kterými se můžete setkat v běžném životě: voda, líh, benzín. Výsledky vašeho pozorování zaznamenejte do tabulky (6)

8 Teplota varu Teplota varu (t v ) – teplota, při níž kapalina vře, tj. vypařuje se v celém svém objemu – při nižší teplotě probíhá vypařování jen na povrchu kapaliny – je charakteristická pro každou kapalinu- uvedena v tabulkách při „normálním“ tlaku 101 kPa – např. t v vody je 100 ⁰C, etanolu 78,4 ⁰C – je rovna teplotě kapalnění dané látky 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Teplota tání Teplota tání (t t ) – teplota, při níž pevná látka přechází ze skupenství pevného do kapalného – je charakteristická pro každou pevnou látku- uvedena v tabulkách při normálním tlaku – t t ledu (vody) je 0⁰C, etanolu je -117,3 ⁰C – je rovna teplotě tuhnutí dané látky 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (7)

10 Proč je zbytečné v tabulkách uvádět teplotu tuhnutí společně s teplotou tání a teplotu kapalnění s teplotou varu? V tabulkách najděte teploty tání a varu u železa, platiny, kyslíku, kyseliny sírové H 2 SO 4, oxidu siřičitého SO 2 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

11 Hustota Hustota ρ Charakterizuje natěsnání částic v látce ρ = m/V (m – hmotnost tělesa, V – objem tělesa z dané látky) Jednotky: kg/m³, g/cm³ Příklad: Vypočítejte hustotu tělesa o hmotnosti 405 g a objemu 150 ml. Hustotu vyjádřete v kg/m³ a zjistěte, zda je těleso vyrobeno z hliníku 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 m = 405 g V = 150 ml ρ = 405/150 ρ = 2,7g/ml ρ = 2700 kg/m³ ANO JE Z HLINÍKU

12 Měření hustoty Hustota kapalin – hustoměr př. cukroměr Hustota pevných látek nerozpustných ve vodě – těleso zvážíme m – těleso vložíme do odměrného válce s vodou, vypočítáme přírůstek objemu V – vypočítáme hustotu ρ = m/V ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Výpočet hustoty Těleso z oceli o hmotnosti 112,5 g bylo vloženo do odměrného válce s 60 cm³ vody. Po vložení tělesa se celkový objem vody s tělesem zvýšil na hodnotu 75 cm³. Vypočítejte hustotu tělesa m = 112,5g V = 15 cm³ ρ = m/V ρ = 112,5/15 ρ = 7,5 g/cm³ Vypočítejte hmotnost krychle s délkou hrany 7 cm, která je vyrobená ze zinku V = a³ = 7³ V = 343 cm³ ρ = 7130 kg/m³ = 7,13 g/cm³ (tabulky) m = ρ∙V = 7,13∙343 m = 2445,6 g 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

14 Vliv podmínek na vlastnosti látek Závislost teploty tání a varu na tlaku vzduchu zvyšování tlaku vzduchu – zvyšuje t t, t v snižování tlaku vzduchu – snižuje t t, t v Závislost teploty tání a varu na čistotě látky nečistoty v látce: -zvyšují t v -snižují t t Závislost hustoty na teplotě s rostoucí teplotou se zvětšuje objem látek → hustota se zmenšuje výjimka: voda – největší hustota při 3,98 ⁰C, při 0 ⁰C na hladině led s menší hustotou při, pod ledem se hromadí voda o teplotě 3,98 ⁰C s větší hustotou– možný život ve vodě v zimě 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Molnar, Matias. Plik:IodoAtomico.JPG. http://pl.wikipedia.org. [Online] 13. 5 2007. [Citace: 27. 8 2013.] http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:IodoAtomico.JPG. 4. Walkerma. Soubor:Magnesium oxide.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 12. 3 2006. [Citace: 27. 8 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnesium_oxide.jpg. 5. Jaeger5432. Soubor:Beakers.jpg. wikipedia.cz. [Online] 27. 6 2006. [Citace: 15. 8 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1dinka. 6. Mičuda, Pavel. Soubor:Teplomer.jpg. http://cs.wikipedia.org. [Online] 21. 11 2008. [Citace: 10. 9 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teplomer.jpg. 7. Pilsak, Walter J. Soubor:Eis-3.jpg. wikipedia.cz. [Online] 21. 3 2004. [Citace: 30. 8 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eis-3.jpg. Obrázky 2, 3 vlastní tvorba. Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 15 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Vlastnosti látek Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 2 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google