Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Střední škola umělecká a řemeslná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Střední škola umělecká a řemeslná"— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Jana Porvichová, Ph.D.

2 operační program - výzva – projekt
OP –program financování, který dohodne ČR s EU VÝZVA - aktivita řídícího orgánu OP, zveřejněný text vyzývá potenciální žadatele k podání žádostí PROJEKT – ucelený soubor konkrétních aktivit směřujících k jasně definovanému a měřitelnému cíli (projektová příručka) 

3 cíl projektu klíčové aktivity cílová skupina partner projektu
čeho chci dosáhnout klíčové aktivity co proto udělám cílová skupina pro koho je projekt určen partner projektu kdo mi pomůže

4 financování - spolufinancování
financování ex post financování ex ante způsobilé náklady křížové financování

5 produkt podpořená osoba monitorovací období monitorovací zpráva
produktem projektu není to, co bylo zakoupeno, je to, co bylo nově uděláno podpořená osoba každá podpořená osoba se započítává jen jednou, bez ohledu na to, kolik podpory dostane monitorovací období u projektů EU zpravidla 6 měsíců monitorovací zpráva hodnotí aktivity v monitorovacím období

6 systém Benefit aktuální příručka pro práci v Benefitu

7 Stručný obsah projektu
proč chci projekt realizovat co musím udělat pro koho to dělám co je základním cílem - čeho chci dosáhnout jaké budou výstupy a jak jich dosáhnu kdo bude plánované činnosti realizovat kdy má projekt začít jak dlouho potrvá - kdy skončí

8 Popis projektu rozšíření prvotních informací cíle projektu
podrobný popis, čeho chci dosáhnout velmi konkrétně (ten, kdo bude projekt číst, to musí jednoznačně pochopit)

9 zdůvodnění potřebnosti projektu
 proč by měl být projekt realizován  proč by měl být podpořen z veřejných zdrojů  jak se zlepší situace v oblasti, kterou projekt řeší popis vazby na cíle programu či výzvy  jak projekt naplňuje cíl programu či výzvy

10 popis cílové skupiny pro jaký typ lidí - organizací je projekt určen  kolik osob do projektu zapojím zapojení a motivace cílové skupiny jak cílovou skupinu zapojím jak ji budu kontaktovat, čím lidi oslovím kdo bude s lidmi pracovat

11 přínos pro cílovou skupinu
konkrétní přínos - jaké výhody lidé získají, co jim účast v projektu přinese

12 Zkušenosti žadatele zkušenosti s prací s cílovou skupinou
zda a jak jsem s podobnou nebo stejnou cílovou skupinou již pracoval zkušenosti s řízením a realizací projektů jaké projekty jsem již realizoval - stručně popíšu cíle, aktivity, výsledky jaké projekty realizuji v současnosti

13 Klíčové aktivity podrobně popíšu jednotlivé činnosti číslo aktivity, název aktivity očísluji v pořadí, vhodně nazvu přímé náklady na aktivitu které náklady z rozpočtu se k činnosti vztahují - uvedu čísla a názvy položek rozpočtu a celkovou sumu nákladů

14 podrobný popis realizace aktivity
co budu dělat kdo se bude na činnosti podílet jak se činnost týká cílové skupiny jaký je časový plán činnosti zda poběží po celou dobu realizace projektu nebo bude jednorázová výstup klíčové aktivity co v rámci činnosti vznikne nového

15 Harmonogram realizace
většinou po měsících kdy bude probíhat která činnost tabulka - viditelná souslednost činností

16 Realizační tým - manažerské a administrativní pozice
Realizační tým - odborné pozice kdo bude které činnosti řídit a realizovat jaké pracovní pozice v projektu potřebujete

17 název pozice pojmenuji pracovní pozici uvedu, zda bude na této pozici pracovník (pracovníci), kteří budou mít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo zda budou odměňováni autorským honorářem apod.)

18 úvazek u pracovní smlouvy uvádím procenta z celého úvazku (např. 10 h týdně = 25 %) u DPČ uvádím počet hodin za měsíc u DPP uvádím celkový počet hodin sazba uvádím celkové náklady na odměnu - tedy včetně všech odvodů a souvisejících plateb

19 pracovní náplň které činnosti budou pracovníci vykonávat činnosti nejvíce charakteristické pro uváděnou pozici za co pracovník na uvedené pozici zodpovídá

20 Rozpočet projektu dobře rozmyslím a rozpočítám způsobilé náklady projektu - podle programu nebo vyhlášené výzvy tabulka částky na celou dobu trvání projektu osobní náklady, cestovné, nakupované vybavení, nakupované služby, přímé výdaje pro cílovou skupinu, křížové financování, nepřímé náklady

21 Horizontální témata vliv na rovné příležitosti - popis a zdůvodnění rovné příležitosti - potírání diskriminace, ohled na znevýhodněné osoby udržitelný rozvoj - popis a zdůvodnění ochrana životního prostředí, zohlednění dopadů na budoucí generace

22 Monitorovací ukazatele
počet nově vytvořených/inovovaných produktů (hodnota, komentář) zavazuji se, co v projektu vytvořím nebo zrealizuji uvedu předpokládaný celkový počet vzniklých produktů, případně kolik bude jednotlivých produktů

23 počet podpořených osob – celkem (hodnota, komentář)
 spočítám počet osob, které v rámci projektových aktivit dostanou jakoukoli formu podpory počet úspěšně podpořených osob (hodnota, komentář) spočítám (odhadnu) počet osob, u kterých podpora splní předem definovaný účel

24 zajištění publicity - konkrétní opatření
Další informace zajištění publicity - konkrétní opatření koho a jak budu o projektu informovat jak budu informovat cílovou skupinu jak budu informovat veřejnost ve kterých médiích, jak často, v jaké formě, v jakém rozsahu  určím, kdo bude publicitu zajišťovat

25 jaké události mohou projekt ohrozit jak mohu těmto situacím předcházet
rizika projektu popis opatření  jaké události mohou projekt ohrozit  jak mohu těmto situacím předcházet pokud nastanou, jak je mohu řešit

26 udržitelnost projektu – realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z fondu
které činnosti budou pokračovat i po ukončení projektu kdy, kde, v jakém rozsahu jak zajistím jejich financování

27 POSTUP I. část – ze strany žadatele projektový záměr vyhledání operačního programu předběžné zpracování projektu sledování výzev detailní zpracování projektu + kontrola podání žádosti

28 POSTUP II. část – ze strany poskytovatele registrace žádostí hodnocení a výběr projektů uzavření smlouvy s žadatelem

29 POSTUP III. část – spolupráce obou stran realizace projektu předkládání a vyhodnocování monitorovacích zpráv a žádostí o platby závěrečná zpráva udržování výsledků projektu

30 EU a zahraničí – zahraniční pomoc (norské fondy, fondy EHP, švýcarské fondy, …) nadace, nadační fondy


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Střední škola umělecká a řemeslná"

Podobné prezentace


Reklamy Google