Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina LEADER

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina LEADER"— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina LEADER
Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ – Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010

2 Statut PS LEADER zřízena Výborem NS MAS ČR počátkem r. 2009
statut schválen Výborem NS MAS ČR členové jmenovaní z krajů; vedoucí PS = člen Výboru NS MAS ČR zřízena na období do r. 2013 náplň činnosti: metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě a realizaci programů typu LEADER, shromažďovat a projednávat náměty a připomínky ke zlepšení realizace Osy IV. LEADER, vyjadřovat se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádána, navrhovat Výboru NS MAS ČR, o.s. kandidáty do Podvýboru LEADER při Celostátní síti pro venkov a Evropské síti rozvoje venkova, Monitorovacího výboru EAFRD a dalších podobných orgánů,

3 Členové PS LEADER Jan Florian, MAS Český Západ – Místní partnerství, Plzeňský kraj Michal Arnošt, MAS sv. Jana z Nepomuku, Plzeňský kraj Jana Bitnerová, MAS Společná Cidlina, Královehradecký kraj Jitka Doubnerová, MAS Mikroregionu Frýdlantsko, Liberecký kraj Hana Dufková, MAS Západní Krušnohoří, Ústecký kraj Jan Fronc, MAS Vladař, Karlovarský kraj Hana Horňáková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Jihomoravský kraj Michal Jarolímek, MAS Sdružení Růže, Jihočeský kraj Kateřina Korejtková, MAS Železnohorský region, Pardubický kraj Aleš Lahoda, MAS Hornolidečska, Zlínský kraj Oto Onderek, MAS Pobeskydí, Moravskoslezský kraj Tomáš Šulák, MAS Partnerství Moštěnka, Olomoucký kraj Bohuslava Zemanová, MAS Posázaví, Středočeský kraj Milan Svoboda, MAS Jemnicko, Kraj Vysočina

4 Další členové PS LEADER
Galina Čermáková, MAS Vyhlídky, Středočeský kraj Igor Hájek, MAS České středohoří, Ústecký kraj Monika Hienlová, MAS Krajina Srdce, Jihočeský kraj Petr Kulíšek, MAS Nad Orlicí, Královehradecký kraj Miroslava Machová, MAS Blanský les – Netolicko, Jihočeský kraj Michal Solařík, MAS Mikulovsko, Jihomoravský kraj Pavel Studeník, MAS Luhačovské Zálesí, Zlínský kraj Oldřich Usvald, MAS Regionu Poodří, Moravskoslezský kraj

5 Program rozvoje venkova IV.1.1. Místní akční skupina
stanovení rozdělení alokace pro MAS 32+ na základě diskuse se zástupci těchto MAS zjednodušení některých administrativních postupů v rámci IV.1.1. zrušení objednávek u jednorázových zakázek do Kč, upraven postup rozdělení nákladů do etap (bez konzultace s PS LEADER), upraven postup výběru náhradníků (max. 3) a projektů „na čáře“, upraven postup pro účast MAS při kontrole na místě u projektů IV.1.2. prováděných SZIF (kontrolu lze domluvit při příjmu ŽoP, SZIF se musí hlásit 2 dny předem, účast MAS je nepovinná), výklad k „desátkům“ (resp. dvojímu financování administrativních pracovníků MAS a střetu zájmů) připomínkování spuštění funkcionalit Portálu Farmáře pro MAS v jednání: uznatelnost DPH pro MAS, které jsou plátci DPH, ale nemohou si DPH nárokovat u FÚ

6 Program rozvoje venkova IV.1.2. Realizace místní strategie
Jednání o uznatelnosti DPH pro obce vyjednáno financování z národních zdrojů do 5. kola včetně. Soustavné shromažďování připomínek a námětů k aktualizaci Přílohy 9 – připomínky zasílejte prostřednictvím krajských zástupců v PS LEADER: do pondělí k opatřením III.1.1. a III.1.2. do pátku k opatřením III , III a III.2.2. a do pondělí k opatřením III.1.3. a III.3.1.

7 Program rozvoje venkova IV.2.1. Projekty spolupráce
aktualizace Pravidel IV.2.1. pro 7. a pro 10. kolo PRV úprava a vysvětlení některých preferenčních kritérií rozšíření číselníku způsobilých výdajů v opatření IV.2.1. RPS o „měkké akce“ (akce pro veřejnost, exkurze, studie, koncepce, propagační a informační materiály, …) stanovení sazby na oceňování dobrov. neplac. činn. na 150 Kč/hod snížení limitu pro hlavní opatření ze 75% na 50% RPS prodloužení lhůty pro schválení projektu mezinárodní spolupráce řídícím orgánem zahraničního partnera z 6 na 9 měsíců KMAS může od projektu odstoupit a předat tuto roli jiné PMAS výklad pojmu „v souvislosti s projektem“ v jednání: uznatelnost DPH pro plátce DPH, kteří si jej nemohou nárokovat u FÚ průběžné financování pro žadatele rozšíření výjimky na vlastnictví/nájem nemovitostí v rámci projektu

8 Program rozvoje venkova Společná školení pro MAS a SZIF
Společná školení pracovníků MAS a RO SZIF k administraci opatření IV.1.1. a IV.1.2. střední Čechy Praha, ÚZEI Jihozápad Klatovy Střední Morava Přerov, AZV Moravskoslezsko Opava, KAZV Severovýchod Kostelec nad Orlicí, VOŠ/SOŠ/SOU Jihovýchod Brno, KAZV Severozápad Ústí nad Labem, KAZV

9 Monitorovací indikátory (MI)
na základě zakázky Ministerstva zemědělství zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) v období 7-10/2009 „Metodiku k hodnocení monitorovacích indikátorů MAS v PRV 2007–13“, která měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí MZe jako ŘO o způsobu hodnocení „míry plnění SPL“ především ve vztahu k výpočtu bonusů pro stanovování roční alokace na MAS metodika navrhla následující možné postupy: hodnocení míry naplnění MI stanovených MAS (po jejich předchozím sjednocení) hodnocení kvality monitorovacích a hodnotících postupů (resp. míry naplnění minimálních standardů monitorování a hodnocení) hodnocení činnosti MAS (resp. hodnocení celkového uplatňování metody LEADER na území MAS) hodnocení administrativní úspěšnosti realizace SPL (resp. zda MAS zadministrovala všechny přidělené finance při dodržení administrativních postupů stanovených pravidly = chybovost MAS) MZe se následně rozhodlo využít postup d) a pro rok 2011 stanovovat bonusy na základě administrativní úspěšnosti (čerpání ročních rozpočtů, poměr ukončených projektů na SZIF ku schváleným na MAS apod.) – přesná metodika bude konzultována s PS LEADER a následně představena MAS

10 Evaluace PRV V polovině roku 2009 vyhlásilo MZe veřejnou zakázku na zpracování „Průběžného hodnocení PRV za období “ (Evaluace PRV), jejímž cílem je vyhodnotit PRV jako celek vč. např. nastavení administrativních postupů apod. a případně navrhnout možná zlepšení, ať už v rámci tzv. střednědobého hodnocení, nebo i pro další plánovací období. Zakázku vysoutěžila firma DHV ČR s.r.o. spolu s partnerem firmou Tima Liberec s.r.o., která se bude podílet na evaluaci Osy III. a IV. Pro Osu IV. byl sestaven evaluační „minitým“ ve složení: PhDr. Oldřich Čepelka, Tima Liberec s.r.o. Mgr. Jan Martínek, Centrum pro komunitní práci západní Čechy Ing. Stanislav Jäger, Tima Liberec s.r.o. Ing. Michal Arnošt, MAS sv. Jana z Nepomuku Ing. Jan Balek, Hranická rozvojová agentura V rámci sběru podkladů byla PS LEADER počátkem roku 2010 oslovena k účasti na tzv. skupinových rozhovorech se zástupci MAS. Případná další součinnost se zpracovateli evaluace bude řešena operativně.

11 Celostátní síť pro venkov (CSV) Evropská síť rozvoje venkova (ENRD)
Zhodnocení fungování CSV na krajské a okresní úrovni pro konferenci Venkov 2009 Nominování zástupců do Focus Groups při Podvýboru LEADER Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD): Implementace přístupu zdola-nahoru (vč. admin. postupů) PhDr. Jitka Doubnerová Zachování inovativního/experimentálního charakteru LEADERu Jan Florian Implementace projektů spolupráce Mgr. Hana Slováková a přenos informací z těchto orgánů na národní úroveň.

12 TPS LEADER V červenci byla na náš popud vytvořena při Celostátní síti pro venkov (CSV) tzv. Tématická pracovní skupina LEADER (TPS LEADER), jejíž se PS LEADER stala součástí. Toto opatření v konečném důsledku znamená především: ujasnění pozice PS LEADER vůči MZe a CSV, její oficiální pojmenování, financování cestovních náhrad účastníkům jednání v rámci rozpočtu CSV. V průběhu prvního roku oficiálního fungování PS LEADER se úspěšně podařilo etablovat se na jednáních pracovních skupin Monitorovacího výboru a stát se plnohodnotným partnerem MZe a SZIF při vyjednávání o úpravách pravidel. MZe změnilo koncepci aktualizací Pravidel opatření Osy IV. PRV a dalších souvisejících dokumentů, kdy jsou MAS prostřednictvím PS LEADER zahrnuty již ve fázi přípravy návrhu úprav pro vnitřní připomínkové řízení a pro projednání Monitorovacím výborem PRV, kdy je možné diskutovat o řadě zásadních připomínek. PS LEADER tak získala svoji nezastupitelnou roli v procesu formulace podmínek pro realizaci programu LEADER v ČR.

13 Ostatní činnosti pro rok 2010
Zpracování návrhu „etického kodexu“, který bude popisovat principy etického fungování MAS a SZIF jako důležitých článků zabezpečujících implementaci metody LEADER v ČR. Zpracování základních tezí pro zahájení diskuse o budoucnosti MAS po roce 2013, pokud tato činnost nebude svěřena jinému orgánu NS MAS ČR.

14 Plán jednání v roce 2010 Především v termínech stanovených MZe (účast musí být předem potvrzena vedoucímu pracovní skupiny) k projednávání připomínek k Pravidlům Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova: 27. ledna 2010 – Příloha 9 – opatření Osy I. a II. 26. února 2010 – IV.2.1. 11. března 2010 – IV.2.1., IV.1.2. / evaluace PRV 31. března 2010 – Příloha 9 – opatření III.1.1. a III.1.2. / evaluace PRV 21. dubna dtto 19. května 2010 – Příloha 9 – opatření III , III a III.2.2. 2. června dtto 30. června 2010 – Příloha 9 – opatření III.1.3. a III.3.1. 14. července 2010 – dtto Mimoto operativní sběry připomínek a podnětů prostřednictvím u. Vedoucí pracovní skupiny vyzývá jednotlivé členy nominované z krajů, kteří pak dále získávají podněty z území kraje, který zastupují.

15 Pracovní skupina LEADER
Byla dokončena aktualizace Pravidel IV.1.1. (změny platné od ), některé změny se do pravidel dostaly bez projednání s NS MAS ČR! Shromažďování připomínek k Příloze č. 9 Opatření Osy I. a II. – leden-únor 2010 Opatření skupiny III.1. – 1. polovina března 2010 Opatření skupiny III.2. – duben 2010 Opatření zaměřená na vzdělávání – 1. polovina června 2010 Shromažďování připomínek k pravidlům Osy IV. – průběžně Připomínky zasílejte na tyto osoby: Michal Arnošt, zástupce MAS Plzeňského kraje v PS LEADER Jan Florian ml., vedoucí PS LEADER

16 Děkuji za pozornost. Jan Florian místopředseda NS MAS ČR o.s.
MAS Český Západ – Místní partnerství E T


Stáhnout ppt "Pracovní skupina LEADER"

Podobné prezentace


Reklamy Google