Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s."— Transkript prezentace:

1 Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s.
Aleš Lahoda člen Výboru Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Hornolidečska, o.s. 3. setkání Místních akčních skupin Zlínského kraje Lidečko, 5. března 2009 Prezentace vytvořena ve spolupráci s Janem Floriánem, MAS Český Západ, místopředseda NS MAS ČR

2 Členská základna NS MAS ČR
Z celkem cca MAS působících v České republice je 98 členem NS MAS ČR, o.s. (61-65%) Z celkem 16 MAS se sídlem ve Zlínském kraji je členem NS MAS ČR 7 MAS (43%): MAS Hornolidečska MAS Bojkovsko MAS Horňácko a Ostrožsko MAS Hříběcí Hory MAS Luhačovské Zálesí MAS Podhostýnska MAS Střední Vsetínsko

3 Struktura NS MAS ČR Za Zlínský kraj:
Výbor krajských zástupců (13 členů) Za Zlínský kraj: Aleš Lahoda, člen (MAS Hornolidečska) Jana Bujáková, náhradník (MAS Horňácko a Ostrožsko) Předsednictvo Bc. František Winter, předseda (MAS Horní Pomoraví) PhDr. Jitka Doubnerová, místopředs. (MAS Frýdlantsko) Jan Florian, místopředseda (MAS Český Západ) Kontrolní komise (5 členů) Za Zlínský kraj nikdo

4 Jednání Výboru NS MAS ČR
2007 1. zasedání, , Praha, MZe 2. zasedání, , Praha, AK Zuska & Holec 3. zasedání, , Praha, AK Zuska & Holec 4. zasedání, , Praha, ÚZPI 5. zasedání, , Boskovice (MAS Boskovicko PLUS) - omluven 6. zasedání, , Praha, ÚZPI 7. zasedání, , Boskovice (MAS Boskovicko PLUS) 2008 8. zasedání, , Praha, ÚZPI 9. zasedání, , Praha 10. zasedání, , Humpolec (MAS Humpolecko) 11. zasedání, , Praha, ÚZPI 12. zasedání, , Praha, ÚZPI 13. zasedání, , Praha, MZe 14. zasedání, , České Budějovice 15. zasedání, , Mělník (MAS Vyhlídky) - omluven 16. zasedání, , Praha, CpKP střední Čechy 2009 17. zasedání, , Choceň (MAS Nad Orlicí) 18. zasedání, , Telč (MAS Telčsko) 19. zasedání, , Hanušovice (MAS Horní Pomoraví)

5 Celostátní akce NS MAS ČR
Celostátní konference / Valné hromady , Praha, I. Volební konference , Boskovice, Národní konference o venkovu , Humpolec, II. Celostátní konference , Praha, Mimořádná konference , Týnec nad Sáz., Seminář k Ose IV. , Zábřeh na Moravě, III. Volební valná hromada Červen 2009, Hradec nad Moravicí, LEADER-FEST téma: venkov a životní prostředí (bioenergie, ekozemědělství, …) Prezentační akce 23. – , České Budějovice, Země živitelka , České Budějovice, Země živitelka – , České Budějovice, Země živitelka a další dílčí prezentace

6 Setkávání MAS v kraji Celokrajská setkání místních akčních skupin Zlínského kraje 1. setkání – , Lidečko (podpis Memoranda) 2. setkání – , Vizovice 3. setkání – , Lidečko Jednání se zástupci Zlínského kraje – jednání MAS Hornolidečska, MAS Horňácka a Ostrožska, MAS Bojkovska, MAS Východní Slovácko, MAS Podhostýnska a MAS mikroregionu Buchlov – formulace žádosti o podporu MAS ze Zlínského kraje – jednání s V. Jurčíkem, náměstkem Hejtmana ZK a M. Filipem o možnosti podpory MAS ze strany Zlínského kraje v roce 2007 – výsledkem byla podpora každé MAS ve výši 300 tis. Kč – projednání a podpis žádosti MAS na podporu jejich činnosti ze strany ZK v roce 2008 – jednání zástupců MAS (Hornolidečsko, Vizovicko, Buchlov) s Hejtmanem Liborem Lukášem o možnosti podpory MAS v roce 2008 – jednání s V. Jurčíkem a M. Filipem o možnosti podpory MAS v roce 2008 – výsledek: ZK v roce 2008 neposkytl MAS žádné dotace.

7 Jedna z hlavních aktivit - připomínkování pravidel Osy IV. LEADER
Jednání zástupců NS MAS ČR, o.s. s MZe a SZIF Vytvoření Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER Hlavní výsledky připomínkování Další náměty, které budeme prosazovat

8 Připomínkování pravidel Osy IV. LEADER PRV ČR
Účast na jednání Pracovních skupin Monitorovacího výboru EAFRD – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – IV.1.1. Místní akční skupina (režijní výdaje MAS) – III.1.3. Rozvoj cestovního ruchu Jednání NS MAS ČR o.s. – projednání prvního (zářijového) souhrnu připomínek Výborem NS MAS – Týnec nad Sáz., Seminář ke shromáždění připomínek MAS k Ose IV., ustanovení Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER Jednání Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER komunikace probíhá především elektronicky – porada Pracovní skupiny Samostatná jednání se zástupci MZe a CP SZIF – Projednání prvního souhrnu připomínek s ŘO (MZe) a CP SZIF – Obdrženo oficiálního vyjádření ŘO k prvnímu souhrnu našich připomínek – Projednání druhého (prosincového) souhrnu připomínek s ŘO a CP SZIF – Projednání vybraných koncepčních připomínek s poradci ministra

9 Pracovní skupina pro realizaci programu LEADER
Ustanovena na semináři v Týnci nad Sázavou v dočasném složení: Jan Florian ml. (MAS Český Západ – Místní partnerství), vedoucí PS Michal Arnošt (MAS sv. Jana z Nepomuku) Galina Čermáková (MAS Vyhlídky) Jitka Doubnerová (MAS Mikroregionu Frýdlantsko) Monika Hienlová (MAS Krajina srdce) Hana Horňáková (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) Milan Svoboda (MAS Jemnicko) Tomáš Šulák (MAS Partnerství Moštěnka) Bohuslava Zemanová (MAS Posázaví) Členy do PS jmenují na krajských shromážděních jednotlivé MAS, v novém složení bude PS pracovat od března 2009 ideálně až do roku 2013.

10 Náplň činnosti Pracovní skupiny pro realizaci programu LEADER
metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě a realizaci programů typu LEADER, soustavně shromažďovat náměty a připomínky ke zlepšení realizace Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR a projednávat je s MZe a SZIF, vyjadřovat se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, je-li o to některou ze zúčastněných stran požádána, jmenovat své zástupce do Programové komise LEADER při MZe a dalších podobných pracovních skupin, navrhovat Výboru NS MAS ČR, o.s. kandidáty do Podvýboru LEADER při Celostátní síti pro venkov a Evropské síti rozvoje venkova, Monitorovacího výboru EAFRD a dalších podobných orgánů, projednávat další záležitosti, postoupené Výborem NS MAS ČR o.s. v rámci obsahové náplně Pracovní skupiny

11 Hlavní výsledky připomínkování Pravidel Osy IV. – ve vztahu k MAS
úpravy číselníku způsobilých výdajů (režijní výdaje MAS) přesnění postupů pro práci s Fichemi závaznost finančního plánu v součtu celého období realizace SPL definice možnosti úpravy/změny/přidání/odstranění Fiche zpřehlednění formulářů Fichí stanovení termínu pro sdělení finanční alokace na MAS vždy říjen předchozího roku účast pracovníků RO SZIF na školení pro MAS úprava některých formulářů úpravy postupu administrace žádostí IV.1.2. zjednodušení některých povinných příloh

12 Další náměty, které bude NS MAS ČR prosazovat – ve vztahu k MAS
paušální platby pro MAS, zálohové financování přesnění výkladu k financování nezpůsobilých výdajů umožnění využití krajské dotace na úroky z úvěru účast při tvorbě metodiky „hodnocení míry plnění realizace SPL“ úpravy zadávacího řízení (zjednodušení některý podmínek jako např. odstranění povinnosti objednávek u plateb do Kč) činnost RO SZIF sjednocení agendy Osy IV. pod minimum pracovníků na RO SZIF a důraz na jejich znalost problematiky MAS a specifika Osy IV. LEADER vyhrazení konkrétních časových kapacit pro konzultace Žádosti o dotaci a Žádostí o proplacení (oddělení od času vyhrazeného pro administraci žádostí) zvýšení alokace Osy IV. z 5% až na 15% celk. rozpočtu EAFRD

13 Další náměty, které bude NS MAS ČR prosazovat – ve vztahu ke KP
rozšíření okruhu žadatelů u jednotlivých opatření průběžné finance pro NNO zjednodušení systému veřejné podpory zbytečné aplikace „de minimis“ aplikace dvou výjimek současně změna pohledu na obce a NNO jako „velké podniky“ uznatelnost DPH u plátců, kteří si DPH nemohou nárokovat u státu zpracování seznamu příkladů vhodných a nevhodných ZV v jednotlivých kódech zrušení využívání katalogu stavebních prací RTS Brno zpřesnění definice věcného plnění rozšíření výčtu osob, které mohou VP provádět zjednodušení dokladování zjednodušení zadávacího řízení zpřesnění výkladu jednotné vzory dokumentů rozšíření způsobilých výdajů u jednotlivých opatření

14 Možnosti dlouhodobé systémové podpory MAS
A) Cíle pro období do roku 2013 (2010) 1) Plošná podpora realizace strategií MAS metodou LEADER na národní úrovni 2) Plošná podpora fungování MAS na krajské úrovni 3) Zvyšování absorpční kapacity a předávání zkušeností B) Cíle pro období po roce 2013 1) Zachování a posílení metody LEADER

15 Plošná podpora realizace strategií MAS metodou LEADER na národní úrovni
Plošná podpora realizace metody LEADER ve všech MAS, které prokáží splnění kritérií MAS a práce metodou LEADER (tj. v cca MAS ze stávajících 160) Navýšení alokace Osy IV. LEADER PRV a výběr dalších cca 50 MAS v rámci 3. kola opatření IV.1.1. nejpozději jako důsledek střednědobé evaluace PRV v roce 2010 Zachování národního dotačního programu LEADER ČR jako alternativa pro MAS, které nebyly/nebudou vybrány v rámci opatření IV.1.1. (především jako přípravný pro 3. kolo IV.1.1.) Vytvoření národního dotačního programu na principu LEADER (Živý venkov) v rámci MZe či event. MMR jako doplňkového pro všech cca 130 – 135 MAS pro realizaci aktivit strategií MAS, které nelze financovat z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova (neinvestiční aktivity) Implementace metody LEADER do stávajících dotačních programů (např. FM EHP/Norska, Švýcarský FM, ministerstva, kraje, …)

16 Plošná podpora fungování MAS na krajské úrovni
Dlouhodobé financování chodu MAS jako subjektu, založeného na principu partnerství formou pravidelné každoroční dotace z rozpočtu krajů ve výši 150 – 300 tisíc Kč na MAS. Využití dotace k úhradě: neuznatelných nákladů, přípravu vlastních projektových žádostí, běžného chodu MAS (např. jednání orgánů MAS). Podmínky získání dotace: právní existence MAS, fungování MAS na principech LEADER, uspořádání min. jedné vzdělávací akce ročně, uspořádání min. jednoho setkání MAS ročně, zpracování min. jedné projektové žádosti ročně.

17 Zvyšování absorpční kapacity a předávání zkušeností
Kontinuálně a systematicky rozšiřovat povědomí o metodě LEADER, multiplikovat pozitivní zkušenosti s jejím využíváním a snažit se o maximální pochopení této metody a její užití v praxi. Tohoto cíle chceme dosáhnout především formou těchto kroků: Osvětovou činností NS MAS ČR o.s. jako platformy pro předávání a sdílení zkušeností – pořádáním seminářů a školení na krajské i celostátní úrovni. Zahrnutím MAS, které nebyly vybrány k realizaci svých strategií v rámci opatření IV.1.1. PRV do projektů národní či mezinárodní spolupráce.

18 Zachování a posílení metody LEADER po roce 2013
Zachování metody LEADER a její posílení nejen v rámci dotační politiky MZe, ale i v rámci financování široké škály aktivit na venkově.

19 Informace o možnosti vytvoření krajské organizace sítě MAS
Krajské sítě ve Stanovách NS MAS ČR Krajská síť MAS ve Zlínském kraji?

20 Krajské sítě MAS ve Stanovách NS MAS ČR, o.s.
Stanovy NS MAS ČR, o.s., článek VIII.: Členové NS MAS ČR o.s. působící v jednotlivých krajích mohou založit tzv. Krajskou síť. Právní subjektivita: bez právní subjektivity, jen registrace Národní sítě vlastní právní subjektivita, registrace Národní sítě i vlastní IČ Stanovisko Výboru NS MAS ČR, o.s.: doporučuje „institucionalizaci“ krajské struktury NS MAS vytvoření paralelní struktury k CSV, AK ČR, SPOV ČR výhoda „oficiální hlavičky“ při jednání s krajem Příklady z jiných krajů: Olomoucký, Jihočeský, Karlovarský, Ústecký

21 Krajská síť MAS ve Zlínském kraji
podepsáno Memorandum o spolupráci MAS ZK Návrh : stanovit pravidelná setkávání MAS ZK (řešení aktuální problematiky s realizací SPL, spolupráce s krajským úřadem apod.) zvážit možnost založení krajské sítě do příštího setkání MAS do té doby MAS, které mají aktuálně zájem o členství v NS MAS ČR vstoupily (nejbližší termín příjmu nových členů je )

22 Předseda: Ing. Vojtěch Ryza lidecko@centrum.cz
MAS Hornolidečska Kontakt: MAS Hornolidečska Lidečko 467, Tel.: Předseda: Ing. Vojtěch Ryza Manažer: Aleš Lahoda


Stáhnout ppt "Informace z Národní sítě místních akčních skupin ČR, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google