Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I"— Transkript prezentace:

1 Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I
Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I. část Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava a systém uznávání odborných kvalifikací

2 Akademické uznávání Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací institucí nebo orgánem státní správy. Toto uznání je obvykle považováno jako základ pro přijetí na další studium v jiné instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí studijního programu. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu. Je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia.

3 Uznávání vysokoškolského vzdělání
Upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách Provádějí veřejné vysoké školy, které poskytují obdobný akreditovaný studijní program V určitých případech provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra

4 Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání
Upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Provádějí krajské úřady (odbory školství) příslušné dle místa pobytu žadatele na území České republiky Provádí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra

5 Definice profesního uznávání
Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby vykonávat tzv. regulované povolání. Tyto znalosti a schopnosti mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (tj. dokladem o vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost.

6 Základní pojmy profesního uznávání
Regulovaná činnost: činnost, u které jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k této činnosti, resp. formální kvalifikační předpoklady a podmínky jejího výkonu. Regulované povolání: regulovaná činnost nebo souhrn více činností.

7 Druhy harmonizace po vstupu ČR do EU
Systém přechodných směrnic zrušen, částečně zachován ve směrnici 1999/42/ES doložení stanovené délky odborné praxe v povolání Systém sektorových (oborových) směrnic týká se konkrétních povolání, např. zdravotnické profese, architekti, veterináři, auditoři, … harmonizace již ve stádiu přípravy/vzdělání automatické uznání přístupu k povolání Systém obecných směrnic obecná povaha, netýká se konkrétních povolání zrovnoprávnění zahraniční kvalifikace s tuzemskou

8 Sektorový (oborový )systém
Stanovena kritéria pro uznání, tj. obvykle minimální délka přípravy a předměty přípravy. Seznam vzdělávacích programů, které těmto kritériím vyhovují je začleněn do přílohy příslušné směrnice a nositelé titulů jsou automaticky uznáváni v celé EU. Vzhledem k nutnosti přechodu na výše zmíněná kriteria, jsou začleněny klauzule, uznávající dříve získané kvalifikace, pokud jejich nositelé mají odpovídající délku praxe. Neoperativní systém při jeho vývoji i udržování.

9 Dřívější právní základ sektorového systému uznávání odborných kvalifikací
Směrnice 93/16/EHS, 78/686/EHS, 85/433/EHS: lékař, zubní lékař, farmaceut Směrnice 77/452/EHS a 80/154/EHS: všeobecná sestra a porodní asistentka Směrnice 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 78/1028/EHS: veterinární lékař Směrnice 85/384/EHS: architekt Směrnice 84/253/EHS: auditor Směrnice 77/249/EHS, 98/5/EHS: advokát

10 Obecný systém Spadají sem regulované činnosti a povolání, u nichž nedochází k harmonizaci již ve fázi vzdělávání a přípravy jako je tomu v rámci dříve platných sektorových směrnic. Počty a druhy regulovaných povolání jsou v členských státech EU rozdílné.

11 Dřívější právní základ obecného systému uznávání odborných kvalifikací v sekundárním právu ES
Směrnice 89/48/EHS – VŠ diplomy po minimálně 3 letech vzdělání Směrnice 92/51/EHS – postsekundární vzdělání minimálně 1 rok, vzdělání nebo praxe navazující na ukončené SŠ vzdělání, osvědčení na základě posouzení vědomostí Směrnice 1999/42/ES – viz. přechodný systém, sektory vymezené v příloze A; patří sem několik povolání vyžadujících VŠ vzdělání a to proto, že spadaly pod přechodné směrnice

12 Stávající právní úprava
Primární právo: čl. 47 Smlouvy o založení Evropských společenství Sekundární právo: Směrnice 2005/36/ES Konsoliduje obecný a sektorový systém – cca 15 dříve platných směrnic Zavádí několik nových instrumentů: Uznání pouze části kvalifikace Rozšířena na poskytování služeb Více oblastí automatického uznávání Kompenzační opatření – společné platformy, zrušeno prokazování praxe Zjednodušení „sektorového systému“ Prohloubení spolupráce členských států Zavedení 5 úrovní kvalifikace Termín pro implementaci – 20. říjen 2007

13 Mechanismy systému uznávání odborných kvalifikací
Princip vzájemné důvěry Podmínka regulace činnosti/povolání v členském státu původu a v členském státu pobytu (vzájemná regulace) Kompenzační opatření Členský stát původu = země původu diplomu Osobní působnost Ověřování jazykových schopností Vydání rozhodnutí ve lhůtě 90 (120) dnů Používání profesního označení Dočasný či příležitostný výkon regulovaného povolání – tzv. poskytování služeb

14 Princip vzájemné důvěry
Je-li určitá osoba kvalifikována pro výkon povolání ve svém státě původu, platí předpoklad kvalifikace i v jiném členském státě. Hostitelský členský stát nesmí k žadateli o uznání odborné kvalifikace přistupovat tak, že nemá absolutně žádnou kvalifikaci.

15 Vzájemná regulace Není-li povolání regulováno v zemi původu žadatele a je regulováno v zemi jeho pobytu, musí žadatel prokázat, aby povolání bylo považováno za vzájemně regulované, 2 roky relevantní praxe v daném povolání za posledních 10 let. Pokud žadatel relevantní praxi neprokáže, nespadá pod obecný systém a není kvalifikovaný.

16 Kompenzační opatření Rozdíl v délce studijního programu – prokázání praxe v délce dvojnásobku rozdílu délky programu, max. však 4 roky Rozdíl v obsahu vzdělání a přípravy - rozdílová zkouška (podmínky výkonu stanoví zákon či podzákonný právní předpis) nebo adaptační období (v délce maximálně 3 roky)

17 Osobní působnost Příslušníci členských států Evropské unie + jejich rodinní příslušníci, kteří jsou státními příslušníky třetích států. Příslušníci třetích států, jejichž kvalifikace pochází z členského státu EU. Pravomoc rodinných příslušníků (státních příslušníků třetích států) žádat o uznání kvalifikace je spjata s „pohybem“ rodinného příslušníka (příslušníka členského státu Evropské unie).

18 Výjimky z uznávání odborných kvalifikací
Regulovaná povolání ve veřejných službách spojená s ochranou obecných zájmů členského státu a nadaná rozhodovací pravomocí (soudní a daňová správa, policie, armáda) - vazba na státní příslušnost Pracovní činnosti a povolání, u nichž závisí posouzení kvalifikace jen na zaměstnavateli; zde se však musí občan jiného státu podrobit odbornému testu, pokud si to zaměstnavatel přeje (Nařízení Rady 1612/68, o svobodě pohybu pracovníků ve Společenství)

19 Uznávání odborných kvalifikací v České republice
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace Asi 480 regulovaných povolání a činností Uznávací orgány (23) – Ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy a profesní komory Poradní orgány – NARIC ČR a NÚOV Centrum uznávání odborných kvalifikací – MŠMT

20 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – ENIC/NARIC
NARIC ČR Centrum pro studium vysokého školství Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – ENIC/NARIC U dvou srpů 2/2024 Praha 5 Tel.:  335 Fax:  672 Web:

21 Národní ústav odborného vzdělávání
NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání Weilova 1271/6 Praha 10 Tel.: – 6 Fax: . Web:

22 Centrum uznávání odborných kvalifikací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor pro záležitosti EU Karmelitská 7 Praha 1 Tel.:  376 Tel.: + 420 257 193 579 Fax: Web:

23 Implementace směrnice 2005/36/ES do českého právního řádu
Odpovědný resort/hlavní gestor směrnice – MŠMT Spolugestorem a později gestorem MZd - příslušnost k zákonům 95/2004 a 96/2004 Změna velké části zákona č. 18/2004 Sb. (transpozice dočasného poskytování služeb – oznámení, ověření) Změna dalších 24 právních předpisů; značné změny v zákonech pro oblast sektorové právní úpravy Současná fáze: dne 24. dubna 2008 schválil Senát PČR Nabytí účinnosti se očekává ode dne 1. června 2008 Řízení EK pro porušení smlouvy v předsoudní fázi odůvodněného stanoviska – předpokládáme nepodání žaloby proti ČR, pokud bude transpozice směrnice neprodleně notifikována

24 Informace o uznávání odborných kvalifikací
Česká republika: Členské státy Evropské unie:

25 Postup žadatele vyplnit žádost o uznání odborné kvalifikace
v žádosti uvést: Identifikační a kontaktní údaje Údaje o regulované činnosti, kterou chce v ČR vykonávat Údaje o zamýšlené formě výkonu regulované činnosti (podnikatel, zaměstnanec) k žádosti je nezbytné doložit: Průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost Doklad o odborné kvalifikaci (doklad o vzdělání a přípravě, doklad o výkonu předmětné činnosti) Doklad o jiné způsobilosti

26 Postup uznávacího orgánu
Na základě posouzení žádosti vydá uznávací orgán České republiky rozhodnutí, kterým: uzná odbornou kvalifikaci, nebo požaduje splnění kompenzačních opatření zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat

27 Děkuji za pozornost Mgr. Zuzana Šonková
Národní koordinátor uznávání odborných kvalifikací v ČR Odbor pro záležitosti EU MŠMT – Karmelitská 7, Praha 1 Kontakt:

28 Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie II
Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie II. část Databáze regulovaných povolání Informační systém vnitřního trhu – IMI systém Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU SOLVIT

29 Informace o regulovaných povoláních v ČR a ostatních členských zemích EU
Uznání odborné kvalifikace - regulovaná povolání Informace o regulovaných povoláních: Databáze regulovaných povolání v ČR: Databáze regulovaných povolání v ostatních zemích EU:

30 IMI systém- informační systém vnitřního trhu
Jedná se o projekt Evropské komise, jehož cílem je vytvořit informační systém, který propojí kompetentní úřady jednotlivých členských států, zabývající se správou a implementací volného pohybu na vnitřním trhu EU a zajistí tak jejich efektivní spolupráci a vzájemnou komunikaci. IMI systém by měl umožnit bezpečnou a rychlou výměnu informací mezi jednotlivými orgány členských zemí, a to v rámci jednoho jediného on—line systému.

31 Právní základ IMI systému
Vzniká, mimo jiné, v návaznosti na směrnici 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, která předpokládá řádně fungující administrativní spolupráci mezi jednotlivými členskými státy na elektronické bázi. V současné době je tato spolupráce omezená, a to zejména z důvodu existence rozdílných systémů státní správy, jazykových rozdílů, nedostatků dohodnutých postupů, nejasné identifikace partnerů k jednání, průtahů během přeshraničního poštovního doručování, apod. Většina těchto problémů by mohla být vytvořením jednotného informačního systému pro vnitřní trh eliminována.

32 IMI na poli uznávání odborných kvalifikací
jako pilotní model celého projektu byl vytvořen IMI systém na poli uznávání odborných kvalifikací, jehož právním základem je Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. spuštění pilotního projektu pro výměnu informací mezi kompetentními úřady členských států zatím pro 4 regulované profese: lékař, farmaceut, fyzioterapeut a účetní, a to 22. února Od tohoto data tedy mohou uznávací orgány pro tyto profese při řízení o uznávání odborných kvalifikací využívat IMI systém pro výměnu informací. je registrováno cca 300 kompetentních orgánů členských států, proběhli již první výměny informací. Prioritou Evropské komise v blízké budoucnosti je začlenit do IMI všechny sektorové profese, potom by měli následovat profese s největší migrací.

33 Hlavní přínosy IMI systému
Zajištění rychlé a efektivní administrativní spolupráce kompetentních úřadů jednotlivých členských států EU→ možnost přímé komunikace s partnerským úřadem v jiném členském státě (současná forma komunikace prostřednictvím oficiálních dopisů většinou probíhá na vyšší úrovni a je časově velmi náročná); pokud dotazující se úřad kontaktoval úřad, který není v dané věci příslušný, je o této skutečnosti bez zdlouhavých formálních postupů vyrozuměn a může tak bez další časové prodlevy vyhledat kompetentní úřad, který mu bude schopen sdělit požadované informace strukturovaná výměna informací v národních jazycích — komunikace bude probíhat především pomocí předem stanovených souborů otázek a odpovědí, které budou přeložené do všech úředních jazyků EU možnost výměny různého typu dokumentů kromě administrativní spolupráce v rámci směrnice o uznávání odborných kvalifikací a směrnice o službách jej bude možno využít i pro potřeby například směrnice o vysílání pracovníků či směrnice o elektronickém obchodu; Systém tak přispěje k přehlednosti a k urychlení vyřizování veškerých podání a žádostí v rámci vnitřního trhu.

34 Informace o IMI systému
na webových stránkách Evropské Komise ve všech oficiálních jazycích EU: Česká republika:

35 SOLVIT- Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU
SOLVIT je bezplatná služba, která má pomáhat občanům a podnikům v EU hledat rychlá a účinná řešení problémů na vnitřním trhu (tedy souvisejících s volným pohybem zboží, služeb, osob a se svobodou usazování). Tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT se v podstatě zabývá jakýmkoli přeshraničním problémem mezi podnikem nebo občanem na straně jedné a vnitrostátním orgánem na straně druhé, který se týká nesprávného použití právních předpisů EU v oblasti vnitřního trhu.

36 SOLVIT centra SOLVIT centra existují v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, jsou součástí státní správy jednotlivých zemí. Je to služba, kterou poskytují členské státy, zatímco Evropská komise poskytuje zázemí a je-li třeba, také pomoc při urychlení řešení problémů. Rovněž předává systému SOLVIT formální stížnosti, které dostává, pokud je reálná naděje na to, že by mohly být vyřešeny bez soudní žaloby.

37 SOLVIT jako alternativní řešení sporů
SOLVIT představuje alternativní řešení sporů. Je mnohem rychlejší než kdyby byla podána formální žaloba.  Občan má ale stále možnost podat žalobu u vnitrostátního soudu nebo zaslat formální stížnost Evropské komisi.

38 Případy, jimiž se SOLVIT zabýval v různých oblastech
uznávání odborných kvalifikací a diplomů přístup ke vzdělávání vysílání pracovníků povolení k pobytu sociální zabezpečení zaměstnanecká práva volební práva řidičská oprávnění registrace motorových vozidel hraniční kontroly přístup výrobků na trh přístup služeb na trh usazení jako osoba samostatně výdělečně činná zadávání veřejných zakázek daně volný pohyb kapitálu nebo plateb

39 Případy, kdy SOLVIT nemůže pomoci
v případech, kde již probíhá soudní řízení (představuje neformální přístup k řešení problémů) nemůže řešit problémy mezi dvěma soukromými subjekty, tj. například mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi dvěma podniky navzájem nebo problémy mezi spotřebitelem a podnikem

40 Kontaktní údaje českého SOLVIT centra
možnost obracet se telefonicky, em, faxem, dopisem, rovněž podat stížnost on-line nebo přijít osobně. Kontaktní osoba: David SCHREIB Odbor vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 CZ Praha 1 Tel Fax

41 Informace o SOLVITU webové stránky Evropské komise/SOLVIT:
Česká republika:

42 Děkuji za pozornost Mgr. Lucia Slobodová
Delegovaný IMI koordinátor pro kvalifikační model Odbor pro záležitosti EU MŠMT – Karmelitská 7, Praha 1 Kontakt:


Stáhnout ppt "Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I"

Podobné prezentace


Reklamy Google