Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I. část Akademické uznávání Akademické uznávání Profesní uznávání Profesní uznávání Instrumenty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I. část Akademické uznávání Akademické uznávání Profesní uznávání Profesní uznávání Instrumenty."— Transkript prezentace:

1 Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I. část Akademické uznávání Akademické uznávání Profesní uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava a systém uznávání odborných kvalifikací Právní úprava a systém uznávání odborných kvalifikací

2 Akademické uznávání Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací institucí nebo orgánem státní správy. Toto uznání je obvykle považováno jako základ pro přijetí na další studium v jiné instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí studijního programu. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu. Je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia.

3 Uznávání vysokoškolského vzdělání Upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách Upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách Provádějí veřejné vysoké školy, které poskytují obdobný akreditovaný studijní program Provádějí veřejné vysoké školy, které poskytují obdobný akreditovaný studijní program V určitých případech provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra V určitých případech provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra

4 Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání Upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami Provádějí krajské úřady (odbory školství) příslušné dle místa pobytu žadatele na území České republiky Provádějí krajské úřady (odbory školství) příslušné dle místa pobytu žadatele na území České republiky Provádí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra Provádí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra

5 Definice profesního uznávání Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby vykonávat tzv. regulované povolání. Tyto znalosti a schopnosti mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (tj. dokladem o vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost.

6 Základní pojmy profesního uznávání Regulovaná činnost: činnost, u které jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k této činnosti, resp. formální kvalifikační předpoklady a podmínky jejího výkonu. Regulované povolání: regulovaná činnost nebo souhrn více činností.

7 Druhy harmonizace po vstupu ČR do EU Systém přechodných směrnic Systém přechodných směrnic - zrušen, částečně zachován ve směrnici 1999/42/ES - doložení stanovené délky odborné praxe v povolání Systém sektorových (oborových) směrnic Systém sektorových (oborových) směrnic - týká se konkrétních povolání, např. zdravotnické profese, architekti, veterináři, auditoři, … - harmonizace již ve stádiu přípravy/vzdělání - automatické uznání přístupu k povolání Systém obecných směrnic Systém obecných směrnic - obecná povaha, netýká se konkrétních povolání - zrovnoprávnění zahraniční kvalifikace s tuzemskou

8 Sektorový (oborový )systém Stanovena kritéria pro uznání, tj. obvykle minimální délka přípravy a předměty přípravy. Stanovena kritéria pro uznání, tj. obvykle minimální délka přípravy a předměty přípravy. Seznam vzdělávacích programů, které těmto kritériím vyhovují je začleněn do přílohy příslušné směrnice a nositelé titulů jsou automaticky uznáváni v celé EU. Seznam vzdělávacích programů, které těmto kritériím vyhovují je začleněn do přílohy příslušné směrnice a nositelé titulů jsou automaticky uznáváni v celé EU. Vzhledem k nutnosti přechodu na výše zmíněná kriteria, jsou začleněny klauzule, uznávající dříve získané kvalifikace, pokud jejich nositelé mají odpovídající délku praxe. Vzhledem k nutnosti přechodu na výše zmíněná kriteria, jsou začleněny klauzule, uznávající dříve získané kvalifikace, pokud jejich nositelé mají odpovídající délku praxe. Neoperativní systém při jeho vývoji i udržování. Neoperativní systém při jeho vývoji i udržování.

9 Dřívější právní základ sektorového systému uznávání odborných kvalifikací Směrnice 93/16/EHS, 78/686/EHS, 85/433/EHS: lékař, zubní lékař, farmaceut Směrnice 93/16/EHS, 78/686/EHS, 85/433/EHS: lékař, zubní lékař, farmaceut Směrnice 77/452/EHS a 80/154/EHS: všeobecná sestra a porodní asistentka Směrnice 77/452/EHS a 80/154/EHS: všeobecná sestra a porodní asistentka Směrnice 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 78/1028/EHS: veterinární lékař Směrnice 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 78/1028/EHS: veterinární lékař Směrnice 85/384/EHS: architekt Směrnice 85/384/EHS: architekt Směrnice 84/253/EHS: auditor Směrnice 84/253/EHS: auditor Směrnice 77/249/EHS, 98/5/EHS: advokát Směrnice 77/249/EHS, 98/5/EHS: advokát

10 Obecný systém Spadají sem regulované činnosti a povolání, u nichž nedochází k harmonizaci již ve fázi vzdělávání a přípravy jako je tomu v rámci dříve platných sektorových směrnic. Spadají sem regulované činnosti a povolání, u nichž nedochází k harmonizaci již ve fázi vzdělávání a přípravy jako je tomu v rámci dříve platných sektorových směrnic. Počty a druhy regulovaných povolání jsou v členských státech EU rozdílné. Počty a druhy regulovaných povolání jsou v členských státech EU rozdílné.

11 Dřívější právní základ obecného systému uznávání odborných kvalifikací v sekundárním právu ES 1. Směrnice 89/48/EHS – VŠ diplomy po minimálně 3 letech vzdělání 2. Směrnice 92/51/EHS – postsekundární vzdělání minimálně 1 rok, vzdělání nebo praxe navazující na ukončené SŠ vzdělání, osvědčení na základě posouzení vědomostí 3. Směrnice 1999/42/ES – viz. přechodný systém, sektory vymezené v příloze A; patří sem několik povolání vyžadujících VŠ vzdělání a to proto, že spadaly pod přechodné směrnice

12 Stávající právní úprava Primární právo: čl. 47 Smlouvy o založení Evropských společenství Sekundární právo: Směrnice 2005/36/ES Konsoliduje obecný a sektorový systém – cca 15 dříve platných směrnic Konsoliduje obecný a sektorový systém – cca 15 dříve platných směrnic Zavádí několik nových instrumentů: Zavádí několik nových instrumentů: - Uznání pouze části kvalifikace - Rozšířena na poskytování služeb - Více oblastí automatického uznávání - Kompenzační opatření – společné platformy, zrušeno prokazování praxe - Zjednodušení „sektorového systému“ - Prohloubení spolupráce členských států - Zavedení 5 úrovní kvalifikace Termín pro implementaci – 20. říjen 2007 Termín pro implementaci – 20. říjen 2007

13 Mechanismy systému uznávání odborných kvalifikací Princip vzájemné důvěry Princip vzájemné důvěry Podmínka regulace činnosti/povolání v členském státu původu a v členském státu pobytu (vzájemná regulace) Podmínka regulace činnosti/povolání v členském státu původu a v členském státu pobytu (vzájemná regulace) Kompenzační opatření Kompenzační opatření Členský stát původu = země původu diplomu Členský stát původu = země původu diplomu Osobní působnost Osobní působnost Ověřování jazykových schopností Ověřování jazykových schopností Vydání rozhodnutí ve lhůtě 90 (120) dnů Vydání rozhodnutí ve lhůtě 90 (120) dnů Používání profesního označení Používání profesního označení Dočasný či příležitostný výkon regulovaného povolání – tzv. poskytování služeb Dočasný či příležitostný výkon regulovaného povolání – tzv. poskytování služeb

14 Princip vzájemné důvěry Je-li určitá osoba kvalifikována pro výkon povolání ve svém státě původu, platí předpoklad kvalifikace i v jiném členském státě. Hostitelský členský stát nesmí k žadateli o uznání odborné kvalifikace přistupovat tak, že nemá absolutně žádnou kvalifikaci.

15 Vzájemná regulace Není-li povolání regulováno v zemi původu žadatele a je regulováno v zemi jeho pobytu, musí žadatel prokázat, aby povolání bylo považováno za vzájemně regulované, 2 roky relevantní praxe v daném povolání za posledních 10 let. Pokud žadatel relevantní praxi neprokáže, nespadá pod obecný systém a není kvalifikovaný.

16 Kompenzační opatření Rozdíl v délce studijního programu – prokázání praxe v délce dvojnásobku rozdílu délky programu, max. však 4 roky Rozdíl v délce studijního programu – prokázání praxe v délce dvojnásobku rozdílu délky programu, max. však 4 roky Rozdíl v obsahu vzdělání a přípravy - rozdílová zkouška (podmínky výkonu stanoví zákon či podzákonný právní předpis) nebo adaptační období (v délce maximálně 3 roky) Rozdíl v obsahu vzdělání a přípravy - rozdílová zkouška (podmínky výkonu stanoví zákon či podzákonný právní předpis) nebo adaptační období (v délce maximálně 3 roky)

17 Osobní působnost Příslušníci členských států Evropské unie + jejich rodinní příslušníci, kteří jsou státními příslušníky třetích států. Příslušníci třetích států, jejichž kvalifikace pochází z členského státu EU. Pravomoc rodinných příslušníků (státních příslušníků třetích států) žádat o uznání kvalifikace je spjata s „pohybem“ rodinného příslušníka (příslušníka členského státu Evropské unie).

18 Výjimky z uznávání odborných kvalifikací Regulovaná povolání ve veřejných službách spojená s ochranou obecných zájmů členského státu a nadaná rozhodovací pravomocí (soudní a daňová správa, policie, armáda) - vazba na státní příslušnost Regulovaná povolání ve veřejných službách spojená s ochranou obecných zájmů členského státu a nadaná rozhodovací pravomocí (soudní a daňová správa, policie, armáda) - vazba na státní příslušnost Pracovní činnosti a povolání, u nichž závisí posouzení kvalifikace jen na zaměstnavateli; zde se však musí občan jiného státu podrobit odbornému testu, pokud si to zaměstnavatel přeje (Nařízení Rady 1612/68, o svobodě pohybu pracovníků ve Společenství) Pracovní činnosti a povolání, u nichž závisí posouzení kvalifikace jen na zaměstnavateli; zde se však musí občan jiného státu podrobit odbornému testu, pokud si to zaměstnavatel přeje (Nařízení Rady 1612/68, o svobodě pohybu pracovníků ve Společenství)

19 Uznávání odborných kvalifikací v České republice Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace Asi 480 regulovaných povolání a činností Asi 480 regulovaných povolání a činností Uznávací orgány (23) – Ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy a profesní komory Uznávací orgány (23) – Ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy a profesní komory Poradní orgány – NARIC ČR a NÚOV Poradní orgány – NARIC ČR a NÚOV Centrum uznávání odborných kvalifikací – MŠMT Centrum uznávání odborných kvalifikací – MŠMT

20 NARIC ČR Centrum pro studium vysokého školství Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – ENIC/NARIC U dvou srpů 2/2024 150 00 Praha 5 Tel.: + 420 257 011 335 Fax: + 420 257 531 672 E-mail: naric@csvs.cz naric@csvs.cz Web: www.naric.cz www.naric.cz

21 NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 Tel.: + 420 274 862 251 – 6 Fax: + 420 274 863 380 E-mail. nuov@nuov.cz nuov@nuov.cz Web: www.nuov.cz www.nuov.cz

22 Centrum uznávání odborných kvalifikací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor pro záležitosti EU Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Tel.: + 420 257 193 376 Tel.: + 420 257 193 579 Fax: + 420 257 193 397 E-mail: qualifications@msmt.cz qualifications@msmt.cz Web: www.msmt.cz www.msmt.cz

23 Implementace směrnice 2005/36/ES do českého právního řádu Odpovědný resort/hlavní gestor směrnice – MŠMT Odpovědný resort/hlavní gestor směrnice – MŠMT Spolugestorem a později gestorem MZd - příslušnost k zákonům 95/2004 a 96/2004 Spolugestorem a později gestorem MZd - příslušnost k zákonům 95/2004 a 96/2004 Změna velké části zákona č. 18/2004 Sb. (transpozice dočasného poskytování služeb – oznámení, ověření) Změna velké části zákona č. 18/2004 Sb. (transpozice dočasného poskytování služeb – oznámení, ověření) Změna dalších 24 právních předpisů; značné změny v zákonech pro oblast sektorové právní úpravy Změna dalších 24 právních předpisů; značné změny v zákonech pro oblast sektorové právní úpravy Současná fáze: dne 24. dubna 2008 schválil Senát PČR Současná fáze: dne 24. dubna 2008 schválil Senát PČR Nabytí účinnosti se očekává ode dne 1. června 2008 Nabytí účinnosti se očekává ode dne 1. června 2008 Řízení EK pro porušení smlouvy v předsoudní fázi odůvodněného stanoviska – předpokládáme nepodání žaloby proti ČR, pokud bude transpozice směrnice neprodleně notifikována Řízení EK pro porušení smlouvy v předsoudní fázi odůvodněného stanoviska – předpokládáme nepodání žaloby proti ČR, pokud bude transpozice směrnice neprodleně notifikována

24 Informace o uznávání odborných kvalifikací Česká republika: Česká republika: http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci Členské státy Evropské unie: Členské státy Evropské unie: http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications http://europa.eu.int/youreurope

25 Postup žadatele vyplnit žádost o uznání odborné kvalifikace vyplnit žádost o uznání odborné kvalifikace v žádosti uvést: v žádosti uvést: 1. Identifikační a kontaktní údaje 2. Údaje o regulované činnosti, kterou chce v ČR vykonávat 3. Údaje o zamýšlené formě výkonu regulované činnosti (podnikatel, zaměstnanec) k žádosti je nezbytné doložit: k žádosti je nezbytné doložit: 1. Průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost 2. Doklad o odborné kvalifikaci (doklad o vzdělání a přípravě, doklad o výkonu předmětné činnosti) 3. Doklad o jiné způsobilosti

26 Postup uznávacího orgánu Na základě posouzení žádosti vydá uznávací orgán České republiky rozhodnutí, kterým: uzná odbornou kvalifikaci, nebo uzná odbornou kvalifikaci, nebo požaduje splnění kompenzačních opatření požaduje splnění kompenzačních opatření zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat

27 Děkuji za pozornost Mgr. Zuzana Šonková Národní koordinátor uznávání odborných kvalifikací v ČR Odbor pro záležitosti EU MŠMT – Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Kontakt: +420 257 193 376 zuzana.sonkova@msmt.cz

28 Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie II. část Databáze regulovaných povolání Databáze regulovaných povolání Informační systém vnitřního trhu – IMI systém Informační systém vnitřního trhu – IMI systém Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU - SOLVIT Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU - SOLVIT

29 Informace o regulovaných povoláních v ČR a ostatních členských zemích EU Uznání odborné kvalifikace - regulovaná povolání Informace o regulovaných povoláních: Databáze regulovaných povolání v ČR: Databáze regulovaných povolání v ČR: http://uok.msmt.cz/ru_list.php Databáze regulovaných povolání v ostatních zemích EU: Databáze regulovaných povolání v ostatních zemích EU: https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm

30 IMI systém- informační systém vnitřního trhu Jedná se o projekt Evropské komise, jehož cílem je vytvořit informační systém, který propojí kompetentní úřady jednotlivých členských států, zabývající se správou a implementací volného pohybu na vnitřním trhu EU a zajistí tak jejich efektivní spolupráci a vzájemnou komunikaci. IMI systém by měl umožnit bezpečnou a rychlou výměnu informací mezi jednotlivými orgány členských zemí, a to v rámci jednoho jediného on—line systému.

31 Právní základ IMI systému Vzniká, mimo jiné, v návaznosti na směrnici 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, která předpokládá řádně fungující administrativní spolupráci mezi jednotlivými členskými státy na elektronické bázi. V současné době je tato spolupráce omezená, a to zejména z důvodu existence rozdílných systémů státní správy, jazykových rozdílů, nedostatků dohodnutých postupů, nejasné identifikace partnerů k jednání, průtahů během přeshraničního poštovního doručování, apod. Většina těchto problémů by mohla být vytvořením jednotného informačního systému pro vnitřní trh eliminována.

32 IMI na poli uznávání odborných kvalifikací jako pilotní model celého projektu byl vytvořen IMI systém na poli uznávání odborných kvalifikací, jehož právním základem je Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. jako pilotní model celého projektu byl vytvořen IMI systém na poli uznávání odborných kvalifikací, jehož právním základem je Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. spuštění pilotního projektu pro výměnu informací mezi kompetentními úřady členských států zatím pro 4 regulované profese: lékař, farmaceut, fyzioterapeut a účetní, a to 22. února 2008. Od tohoto data tedy mohou uznávací orgány pro tyto profese při řízení o uznávání odborných kvalifikací využívat IMI systém pro výměnu informací. spuštění pilotního projektu pro výměnu informací mezi kompetentními úřady členských států zatím pro 4 regulované profese: lékař, farmaceut, fyzioterapeut a účetní, a to 22. února 2008. Od tohoto data tedy mohou uznávací orgány pro tyto profese při řízení o uznávání odborných kvalifikací využívat IMI systém pro výměnu informací. je registrováno cca 300 kompetentních orgánů členských států, proběhli již první výměny informací. Prioritou Evropské komise v blízké budoucnosti je začlenit do IMI všechny sektorové profese, potom by měli následovat profese s největší migrací. je registrováno cca 300 kompetentních orgánů členských států, proběhli již první výměny informací. Prioritou Evropské komise v blízké budoucnosti je začlenit do IMI všechny sektorové profese, potom by měli následovat profese s největší migrací.

33 Hlavní přínosy IMI systému Zajištění rychlé a efektivní administrativní spolupráce kompetentních úřadů jednotlivých členských států EU→ možnost přímé komunikace s partnerským úřadem v jiném členském státě (současná forma komunikace prostřednictvím oficiálních dopisů většinou probíhá na vyšší úrovni a je časově velmi náročná); možnost přímé komunikace s partnerským úřadem v jiném členském státě (současná forma komunikace prostřednictvím oficiálních dopisů většinou probíhá na vyšší úrovni a je časově velmi náročná); pokud dotazující se úřad kontaktoval úřad, který není v dané věci příslušný, je o této skutečnosti bez zdlouhavých formálních postupů vyrozuměn a může tak bez další časové prodlevy vyhledat kompetentní úřad, který mu bude schopen sdělit požadované informace pokud dotazující se úřad kontaktoval úřad, který není v dané věci příslušný, je o této skutečnosti bez zdlouhavých formálních postupů vyrozuměn a může tak bez další časové prodlevy vyhledat kompetentní úřad, který mu bude schopen sdělit požadované informace strukturovaná výměna informací v národních jazycích — komunikace bude probíhat především pomocí předem stanovených souborů otázek a odpovědí, které budou přeložené do všech úředních jazyků EU strukturovaná výměna informací v národních jazycích — komunikace bude probíhat především pomocí předem stanovených souborů otázek a odpovědí, které budou přeložené do všech úředních jazyků EU možnost výměny různého typu dokumentů možnost výměny různého typu dokumentů kromě administrativní spolupráce v rámci směrnice o uznávání odborných kvalifikací a směrnice o službách jej bude možno využít i pro potřeby například směrnice o vysílání pracovníků či směrnice o elektronickém obchodu; kromě administrativní spolupráce v rámci směrnice o uznávání odborných kvalifikací a směrnice o službách jej bude možno využít i pro potřeby například směrnice o vysílání pracovníků či směrnice o elektronickém obchodu; Systém tak přispěje k přehlednosti a k urychlení vyřizování veškerých podání a žádostí v rámci vnitřního trhu.

34 Informace o IMI systému na webových stránkách Evropské Komise ve všech oficiálních jazycích EU: na webových stránkách Evropské Komise ve všech oficiálních jazycích EU: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net Česká republika: Česká republika: www.mpo.cz www.msmt.cz

35 SOLVIT- Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU SOLVIT je bezplatná služba, která má pomáhat občanům a podnikům v EU hledat rychlá a účinná řešení problémů na vnitřním trhu ( tedy souvisejících s volným pohybem zboží, služeb, osob a se svobodou usazování). Tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. Tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT se v podstatě zabývá jakýmkoli přeshraničním problémem mezi podnikem nebo občanem na straně jedné a vnitrostátním orgánem na straně druhé, který se týká nesprávného použití právních předpisů EU v oblasti vnitřního trhu.

36 SOLVIT centra SOLVIT centra existují v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, jsou součástí státní správy jednotlivých zemí. Je to služba, kterou poskytují členské státy, zatímco Evropská komise poskytuje zázemí a je- li třeba, také pomoc při urychlení řešení problémů. Rovněž předává systému SOLVIT formální stížnosti, které dostává, pokud je reálná naděje na to, že by mohly být vyřešeny bez soudní žaloby. Je to služba, kterou poskytují členské státy, zatímco Evropská komise poskytuje zázemí a je- li třeba, také pomoc při urychlení řešení problémů. Rovněž předává systému SOLVIT formální stížnosti, které dostává, pokud je reálná naděje na to, že by mohly být vyřešeny bez soudní žaloby.

37 SOLVIT jako alternativní řešení sporů SOLVIT představuje alternativní řešení sporů. Je mnohem rychlejší než kdyby byla podána formální žaloba. Je mnohem rychlejší než kdyby byla podána formální žaloba. Občan má ale stále možnost podat žalobu u vnitrostátního soudu nebo zaslat formální stížnost Evropské komisi.

38 Případy, jimiž se SOLVIT zabýval v různých oblastech uznávání odborných kvalifikací a diplomů uznávání odborných kvalifikací a diplomů přístup ke vzdělávání přístup ke vzdělávání vysílání pracovníků vysílání pracovníků povolení k pobytu povolení k pobytu sociální zabezpečení sociální zabezpečení zaměstnanecká práva zaměstnanecká práva volební práva volební práva řidičská oprávnění řidičská oprávnění registrace motorových vozidel registrace motorových vozidel hraniční kontroly hraniční kontroly přístup výrobků na trh přístup výrobků na trh přístup služeb na trh přístup služeb na trh usazení jako osoba samostatně výdělečně činná usazení jako osoba samostatně výdělečně činná zadávání veřejných zakázek zadávání veřejných zakázek daně daně volný pohyb kapitálu nebo plateb volný pohyb kapitálu nebo plateb

39 Případy, kdy SOLVIT nemůže pomoci v případech, kde již probíhá soudní řízení (představuje neformální přístup k řešení problémů) v případech, kde již probíhá soudní řízení (představuje neformální přístup k řešení problémů) nemůže řešit problémy mezi dvěma soukromými subjekty, tj. například mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi dvěma podniky navzájem nebo problémy mezi spotřebitelem a podnikem nemůže řešit problémy mezi dvěma soukromými subjekty, tj. například mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi dvěma podniky navzájem nebo problémy mezi spotřebitelem a podnikem

40 Kontaktní údaje českého SOLVIT centra možnost obracet se telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem, rovněž podat stížnost on-line nebo přijít osobně. možnost obracet se telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem, rovněž podat stížnost on-line nebo přijít osobně. Kontaktní osoba: David SCHREIB Odbor vnitřního trhu a služeb EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 CZ - 11015 Praha 1 Tel. +420 22 485 2470 Fax. +420 22 485 3079 solvit@mpo.cz

41 Informace o SOLVITU webové stránky Evropské komise/SOLVIT: webové stránky Evropské komise/SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_cs.htm Česká republika: Česká republika: http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/

42 Děkuji za pozornost Mgr. Lucia Slobodová Delegovaný IMI koordinátor pro kvalifikační model Odbor pro záležitosti EU MŠMT – Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Kontakt: +420 257 193 579 lucia.slobodova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie I. část Akademické uznávání Akademické uznávání Profesní uznávání Profesní uznávání Instrumenty."

Podobné prezentace


Reklamy Google