Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba studijních opor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba studijních opor"— Transkript prezentace:

1 Tvorba studijních opor

2 Východisko – základní principy distančního vzdělávání
Principy Aplikace ve studijní opoře Sebevzdělávání Systematizace učiva Didaktické zpracování učiva Dávkování učiva Pedagogické impulsy Studijní návod Individualizace Několik možných "cest" studiem Několik úrovní obtížnosti Interaktivita Problémové úkoly Autokorektivní cvičení a testy Kontrolní otázky Multimediální komponenty Obrázky, grafy, schémata, fotografie atd Audio, video, animace

3 Příprava studijního textu v krocích
Sestavíme osnovu textu. Stylizujeme celkové a dílčí vzdělávací cíle. Odhadneme časové nároky na osvojení si jednotlivých částí studijní opory. Zformulujeme seznam vstupních vědomostí a dovedností. Stylizujeme vlastní obsah textu, učivo dobře strukturujeme a rozdělíme na dávky (uvážíme zpracování několika úrovní obtížnosti textu). Promyslíme grafickou stránku celého textu, vybereme nebo vytvoříme doplňky textu (ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, schémata, diagramy, mapky atd.). Promyslíme zařazení multimediálních prvků.

4 Příprava studijního textu v krocích – pokračování
Zařadíme příklady, autotesty, interaktivní cvičení či úkoly a vypracujeme modelová řešení. Vypracujeme shrnutí jednotlivých kapitol. Promyslíme způsob kontroly úspěšnosti studia (kontrolní otázky, testy, písemné práce atd.) a navrhneme formu a obsah závěrečné zkoušky. Uvedeme strukturovaný přehled rozšiřující literatury a pramenů, zpracujeme klíčová slova, rejstřík, glosář apod. Vypracujeme metodické poznámky pro studující (průvodce studiem, studijní návod). Didaktická rada: Je dobré začít od konce, např. vypracováním závěrečného testu. Od něj pak odvíjíme přípravu celé struktury elektronické studijní opory.

5 Strukturní schéma pro jednotlivé kapitoly (moduly, dílčí články) studijního textu
Cíl Časové nároky Vstupní aktivita - test, anketa, dotazník, zamyšlení Vlastní text Obsah - základní a rozšiřující učivo Grafika - strukturace, zvýraznění určitých částí, úprava na stránce, písmo, barvy, schémata, obrázky atd. Interaktivita - řečnické a problémové otázky, zamyšlení, autokorektivní aktivity (zkuste si), zamyšlení atd. Shrnutí učiva Procvičovací a kontrolní aktivity - cvičení, testy, úkoly, kontrolní otázky apod. Přehled literatury a pramenů, rejstřík, glosář Metodické pokyny pro studující https://phix.zcu.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=9206 (Jak učit „učit se“)

6 Cíle Cíl je to, čeho chce autor dosáhnout ve vztahu ke studentům kurzu. Ne: Vymezit pojmy pro…… Ano: Pochopíte pojmy, osvojíte si je, dokážete je aplikovat vpraxi…. Požadavky na cíle: Konzistentnost Přiměřenost Jednoznačnost Kontrolovatelnost

7 Formulace cíle „Pochopení příčin vývojových vad v raném dětství.“
„Pochopit příčiny vývojových vad v raném dětství.“ „Student pochopí příčiny vývojových vad v raném dětství.“ „Pochopíte příčiny vývojových vad v raném dětství.“ Činnostní slovesa: Sestavíte....., Vypočítáte.....,  Pochopíte vztahy mezi....., Dokážete objasnit vztahy....., Budete schopni popsat, seřadit, srovnat, odhadnout, vysvětlit, vyzkoušet, navrhnout, zdůvodnit, zhodnotit Příklad: „Pochopíte pojem výrok, budete schopni rozlišit, co je a co není výrok, a dokážete utvořit negaci daného výroku.“

8 Porovnejte dvě různé formulace cíle studijní opory
Cílem tohoto textu je osobní profesní rozvoj jednotlivých uživatelů, stejně tak nabízíme tento text jako teoretický podklad pro základní výuku vybraných atletických disciplín na ZŠ a SŠ. Jednotlivé atletické disciplíny představíme z hlediska jejich historického vývoje, podrobně se budeme zabývat technikou, biomechanickými zákonitostmi a metodickou řadou nácviku těchto disciplín. V textu rovněž přinášíme soubor průpravných cvičení pro rozvoj jednotlivých atletických disciplín s možností využití v herních formách. Po dokončení práce s tímto textem budete nejen schopni zařadit aerobik do hodin školní i mimoškolní tělesné výchovy, ale bude vám také zřejmé, kdy a jak ho zařadit. A co je důležité – dokážete vhodně zvolit také správnou formu aerobiku tak, aby děti zaujal a rády se k této moderní pohybové formě vracely. Na konci tohoto studia budete mít přehled, jak začínat s výukou aerobiku a jaké metody výuky choreografie zvolit. Nejenže budete schopni bez chyb zacvičit základní kroky aerobiku, ale bude vám zřejmé, jak s pomocí říkadel a motivačního názvosloví aerobiku tyto kroky naučit. To vše by vám pak mělo pomoci při tvorbě vlastních říkadel a motivačního názvosloví.

9 Stanovení času ke studiu
Proč se ve studijních oporách stanovuje čas potřebný ke studiu? k plánování vlastního studia k sebehodnocení a sebekontrole Jak odhadnout čas potřebný pro práci s oporou? podle počtu slov (Udává se, že čteme slov/min. Učíme se ovšem pomaleji, tj slov/min. na základě zkušeností s prvním nasazením studijní opory Jak odhadnout čas k vypracování testu? čas, který sám autor potřebuje na vypracování testu, se pro studujícího násobí 5krát, čas, který na vypracování testu potřebuje jiný odborník než autor, se pro studující násobí 3krát Je žádoucí, aby orientační čas MOTIVOVAL NESTRESOVAL NEPŮSOBIL SMĚŠNĚ

10 Náměty k zpracování textu 1
Nadpis by měl být upoutat, přitáhnout pozornost studentů. Vhodné je použití otázky v nadpisu. Všechny prvky textu studijní opory (kapitola, cvičení, obrázek atd.) přehledně a jednoduše číslujeme. Text členíme do krátkých odstavců. Text stylizujeme srozumitelně, vyhýbáme se příliš složitým, nepřehledně dlouhým souvětím. Uplatňujeme české termíny, význam přejatých slov a zkratek hned vysvětlujeme. Klademe důraz na jednotnost terminologie (zejména při zpracování textu kolektivem autorů).

11 Náměty k zpracování textu 1 - pokračování
Výčet řadíme přehledně pod sebe. Text se snažíme "odlehčit" ilustracemi, symboly, ale také např. humornými poznámkami a postřehy. Aktivizujeme studující řečnickými a kontrolními otázkami, podněty k zamyšlení, krátkými kontrolními a opakovacími aktivitami uvnitř textu. Zpracováváme příklady z praxe a náměty pro praktické využití získaných poznatků. Často se na studující obracíme a navozujeme pocit dialogu - např. jistě jste si všimli, jak vidíte apod.

12 Náměty k zpracování textu 2
Konverzační styl - otázky, slovesa ve 2. i 1. os. množ. čísla, tvary osobního zájmena vy a přivlastňovacího zájmena váš a svůj. Nižší míra formálnosti – jazykové prostředky s citovým zabarvením. Humor. Interaktivní charakter odkazů na multimediální komponenty. Dostatečné množství ilustrujících příkladů. Názornost textů. Návaznost, ukazování vzájemných souvislostí. Shrnutí jednotlivých kapitol

13 Úvodní slovo 1 Motivační funkce, uvedení do tematiky kurzu, kapitoly či studijní aktivity. „Fotbal se stal vášní a fenoménem 20. století. Jeho nepopsatelné kouzlo, které pochopí jen ten, komu se aspoň jednou v životě poštěstilo „kulatým nesmyslem“ trefit branku a napnout síť za zády brankáře, zaplavilo zeměkouli.“ (Macho, 1999, 9). Dost možná také proto, že „Fotbalová říše je největší na světě, je říší bez hranic. Říší, která všechny spojuje vášnivou láskou k fotbalu. Byla jí v dobách míru, v časech válek... Fotbalová říše je území malých a velkých dětí, pro něž míč znamená život.“ (Macho, 1999, 9).

14 Úvodní slovo 2 Halóó! Halóó, paní učitelky a páni učitelé. Zdravím vás. No pojďte dál. Nakoukli jste sem, ale možná si nejste pořádně jistí, jestli je to právě to, co chcete, že? Jako bych vás viděla. Na jedné straně vy, kteří aerobik znáte a chodíte si pravděpodobně každý týden zacvičit - co nového byste se asi tak mohli dozvědět? Na druhé straně vy, pro které je aerobik neznámou nebo téměř neznámou disciplínou. Vám hlavě možná zní – aerobik je jen hopsání. Stejně se to nikdy nenaučím. Tak ještě chvíli vydržte a čtěte dál... Za prvé vy, kteří začínáte – vy to zvládnete, protože já vás to naučím. Vím, že to dokážu, že to dokážeme společně - když vy budete chtít. Nejste totiž první (a doufám, že ani poslední), které to budu učit. A za druhé vy, kteří aerobik pro dospělé znáte. Tak vás vyvedu z omylu. Aerobik pro dospělé a pro děti to není totéž. AEROBIK PRO DĚTI, TO JE NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO NEŽ AEROBIK PRO DOSPĚLÉ. Je to jiná forma práce než s dospělými. Nemůžete děti učit stejným způsobem jako dospělé. No můžete, ale bez efektu. A to je nesmysl, ne?

15 Forma výukových materiálů
Studenti by neměli příliš skrolovat (1 studijní článek – max. 2 obrazovky) Členíme text do menších úseků (odrážkami, číslováním, různými úrovněmi, mezinadpisy) Čím méně barev, barevných či jiných efektů a různých druhů a velikostí písma na stránce použijete, tím lépe. Bezpatkové písmo (ARIAL) se obecně na obrazovce čte lépe než patkové (TIMES NEW ROMAN), kdežto u tištěných textů je tomu naopak.

16 Forma výukových materiálů - pokračování
Pro zdůraznění raději než podtržení používáme písmo tučné nebo kurzívu, ta se však na obrazovce hůře čte. Podtržením totiž narušíme linii písmenek, na kterou jsou oči zvyklé, což zpomalí čtení. Využíváme také rámečků. Zařazujeme tzv. "bílá místa" - volná místa určená pro vlastní poznámky studujících.

17 Procvičovací a kontrolní aktivity
Kontrolní otázky Interaktivní cvičení Autotesty Autokorektivní úkoly

18 Kontrolní otázky Otevřené Rozsáhlé tvořené odpovědi
Tvořené odpovědi jednoslovné, číslicové, symbolové, grafické Odpovědi doplňovací (s vynechaným klíčovým slovem, číslem, symbolem) Uzavřené Odpovědi volené z předložených variant Odpovědi založené na třídění Seřazovací odpovědi

19 Testy a autotesty Testové položky 1 uzavřené položky
1.1 s alternativní odpovědí 1.1.1 otázky binární otázky alternativní výběr – jedna odpověď správná výběr – více odpovědí správných 1.2 přiřazovací 1.3 seřazovací 2 otevřené položky 2.1 doplňovací 2.2 se stručnou odpovědí 2.3 se širokou odpovědí Pravidla pro sestavení testu či autotestu V jednom testu mohou být položky různého druhu. Položky jednoho druhu mají být ve skupině. Otázka má být srozumitelná, jednoznačná, stručná. Všechny alternativy v otázce mají být přibližně stejně dlouhé. Do otázek lze zařadit multimed. komponentu, vždy s dokonalým popisem.

20 Didaktické poznámky k přípravě testů
Posloupnost otázek: měly by korespondovat s metodickou posloupností prezentace učiva nebo měly by být řazeny se stoupající obtížností. Jednotlivé otázky musí být vzájemně nezávislé, správnost odpovědi na kteroukoli z nich nesmí být podmíněna správností odpovědi na jinou otázku. Ve studijním návodu je třeba zpracovat přesné pokyny, jak test vypracovat.

21 Didaktické poznámky k přípravě testů
V případě volených odpovědí je nutné uvést, zda má studující vybrat vždy jen jednu otázku nebo je možné označit více správných odpovědí. Test nesmí být příliš dlouhý a jeho vyhodnocení musí být rychlé a natolik přehledné, aby studující mohl „pracovat s chybou“. V autotestech je výhodnější použití okamžitého vyhodnocení po každé jednotlivé otázce.

22 Multimediální komponenty
Text podoba písemná mluvená Grafika – Statická: ilustrace, kresby, mapy, plány, fotografie Dynamická: videonahrávky, animace

23 Ilustrace – motivační a didaktické

24 Další multimediální komponenty
Animace videoukázka screenshot simulátor slideshow audionahrávka

25 Audionahrávky přispívají k zvýšení osobního charakteru on-line kurzu,
mohou zvýraznit některé důležité myšlenky, vedou k zvýšení motivace studentů, umožňují snadnější opakování, ideální pro studenty s dyslexií a výraznou auditivní pamětí. Mluvené slovo by mělo být předneseno profesionálně. Doporučená délka audionahrávky - méně než 5 minut. Start – Všechny Programy - Příslušenství – Zábava - Záznam zvuku

26 Videonahrávky Videonahrávka by měla být krátká a měla by jít přímo k věci. Použijte video pro zdůraznění nějaké myšlenky či nějakého důležitého obsahového prvku. Doporučuje se vytvořit videonahrávku interaktivní. Nemáte-li možnost vytvořit interaktivní video, doprovoďte ho nějakými otázkami pro studenty. Použijte video k ukázkám, jak něco dělat či jak něco nedělat. Doporučuje se použít skutečné herce, pokud využijeme tzv. hraní rolí. Buďte kreativní. I když nejste profesionálové, zkuste si představit,jak jsou vytvářeny televizní programy a zkuste napodobit jejich styl. Vložte do kurzu přepis videa. Zvolte technicky nejvhodnější řešení.

27 Zdroje multimediálních prvků


Stáhnout ppt "Tvorba studijních opor"

Podobné prezentace


Reklamy Google