Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba studijních opor. Principy Aplikace ve studijní opoře  Sebevzdělávání Systematizace učiva Didaktické zpracování učiva Dávkování učiva Pedagogické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba studijních opor. Principy Aplikace ve studijní opoře  Sebevzdělávání Systematizace učiva Didaktické zpracování učiva Dávkování učiva Pedagogické."— Transkript prezentace:

1 Tvorba studijních opor

2 Principy Aplikace ve studijní opoře  Sebevzdělávání Systematizace učiva Didaktické zpracování učiva Dávkování učiva Pedagogické impulsy Studijní návod  Individualizace Několik možných "cest" studiem Několik úrovní obtížnosti  Interaktivita Problémové úkoly Autokorektivní cvičení a testy Kontrolní otázky  Multimediální komponentyObrázky, grafy, schémata, fotografie atd. Audio, video, animace

3  Sestavíme osnovu textu.  Stylizujeme celkové a dílčí vzdělávací cíle.  Odhadneme časové nároky na osvojení si jednotlivých částí studijní opory.  Zformulujeme seznam vstupních vědomostí a dovedností.  Stylizujeme vlastní obsah textu, učivo dobře strukturujeme a rozdělíme na dávky (uvážíme zpracování několika úrovní obtížnosti textu).  Promyslíme grafickou stránku celého textu, vybereme nebo vytvoříme doplňky textu (ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, schémata, diagramy, mapky atd.).  Promyslíme zařazení multimediálních prvků.

4  Zařadíme příklady, autotesty, interaktivní cvičení či úkoly a vypracujeme modelová řešení.  Vypracujeme shrnutí jednotlivých kapitol.  Promyslíme způsob kontroly úspěšnosti studia (kontrolní otázky, testy, písemné práce atd.) a navrhneme formu a obsah závěrečné zkoušky.  Uvedeme strukturovaný přehled rozšiřující literatury a pramenů, zpracujeme klíčová slova, rejstřík, glosář apod.  Vypracujeme metodické poznámky pro studující (průvodce studiem, studijní návod). Didaktická rada: Je dobré začít od konce, např. vypracováním závěrečného testu. Od něj pak odvíjíme přípravu celé struktury elektronické studijní opory.

5  Cíl  Časové nároky  Vstupní aktivita - test, anketa, dotazník, zamyšlení  Vlastní text ◦ Obsah - základní a rozšiřující učivo ◦ Grafika - strukturace, zvýraznění určitých částí, úprava na stránce, písmo, barvy, schémata, obrázky atd. ◦ Interaktivita - řečnické a problémové otázky, zamyšlení, autokorektivní aktivity (zkuste si), zamyšlení atd.  Shrnutí učiva  Procvičovací a kontrolní aktivity - cvičení, testy, úkoly, kontrolní otázky apod.  Přehled literatury a pramenů, rejstřík, glosář  Metodické pokyny pro studující https://phix.zcu.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=9206 (Jak učit „učit se“)

6  Cíl je to, čeho chce autor dosáhnout ve vztahu ke studentům kurzu.  Ne: Vymezit pojmy pro……  Ano: Pochopíte pojmy, osvojíte si je, dokážete je aplikovat vpraxi…. Požadavky na cíle:  Konzistentnost  Přiměřenost  Jednoznačnost  Kontrolovatelnost

7  „Pochopení příčin vývojových vad v raném dětství.“  „Pochopit příčiny vývojových vad v raném dětství.“  „Student pochopí příčiny vývojových vad v raném dětství.“  „Pochopíte příčiny vývojových vad v raném dětství.“ Činnostní slovesaČinnostní slovesa:  Sestavíte.....,  Vypočítáte.....,  Pochopíte vztahy mezi.....,  Dokážete objasnit vztahy.....,  Budete schopni popsat, seřadit, srovnat, odhadnout, vysvětlit, vyzkoušet, navrhnout, zdůvodnit, zhodnotit............. Příklad: „Pochopíte pojem výrok, budete schopni rozlišit, co je a co není výrok, a dokážete utvořit negaci daného výroku.“

8 Cílem tohoto textu je osobní profesní rozvoj jednotlivých uživatelů, stejně tak nabízíme tento text jako teoretický podklad pro základní výuku vybraných atletických disciplín na ZŠ a SŠ. Jednotlivé atletické disciplíny představíme z hlediska jejich historického vývoje, podrobně se budeme zabývat technikou, biomechanickými zákonitostmi a metodickou řadou nácviku těchto disciplín. V textu rovněž přinášíme soubor průpravných cvičení pro rozvoj jednotlivých atletických disciplín s možností využití v herních formách. Po dokončení práce s tímto textem budete nejen schopni zařadit aerobik do hodin školní i mimoškolní tělesné výchovy, ale bude vám také zřejmé, kdy a jak ho zařadit. A co je důležité – dokážete vhodně zvolit také správnou formu aerobiku tak, aby děti zaujal a rády se k této moderní pohybové formě vracely. Na konci tohoto studia budete mít přehled, jak začínat s výukou aerobiku a jaké metody výuky choreografie zvolit. Nejenže budete schopni bez chyb zacvičit základní kroky aerobiku, ale bude vám zřejmé, jak s pomocí říkadel a motivačního názvosloví aerobiku tyto kroky naučit. To vše by vám pak mělo pomoci při tvorbě vlastních říkadel a motivačního názvosloví.

9 Proč se ve studijních oporách stanovuje čas potřebný ke studiu?  k plánování vlastního studia  k sebehodnocení a sebekontrole Jak odhadnout čas potřebný pro práci s oporou?  podle počtu slov (Udává se, že čteme 200 - 300 slov/min. Učíme se ovšem pomaleji, tj. 50 - 100 slov/min.  na základě zkušeností s prvním nasazením studijní opory Jak odhadnout čas k vypracování testu?  čas, který sám autor potřebuje na vypracování testu, se pro studujícího násobí 5krát,  čas, který na vypracování testu potřebuje jiný odborník než autor, se pro studující násobí 3krát Je žádoucí, aby orientační čas  MOTIVOVAL  NESTRESOVAL  NEPŮSOBIL SMĚŠNĚ

10  Nadpis by měl být upoutat, přitáhnout pozornost studentů. Vhodné je použití otázky v nadpisu.  Všechny prvky textu studijní opory (kapitola, cvičení, obrázek atd.) přehledně a jednoduše číslujeme.  Text členíme do krátkých odstavců.  Text stylizujeme srozumitelně, vyhýbáme se příliš složitým, nepřehledně dlouhým souvětím.  Uplatňujeme české termíny, význam přejatých slov a zkratek hned vysvětlujeme.  Klademe důraz na jednotnost terminologie (zejména při zpracování textu kolektivem autorů).

11  Výčet řadíme přehledně pod sebe.  Text se snažíme "odlehčit" ilustracemi, symboly, ale také např. humornými poznámkami a postřehy.  Aktivizujeme studující řečnickými a kontrolními otázkami, podněty k zamyšlení, krátkými kontrolními a opakovacími aktivitami uvnitř textu.  Zpracováváme příklady z praxe a náměty pro praktické využití získaných poznatků.  Často se na studující obracíme a navozujeme pocit dialogu - např. jistě jste si všimli, jak vidíte apod.

12  Konverzační styl - otázky, slovesa ve 2. i 1. os. množ. čísla, tvary osobního zájmena vy a přivlastňovacího zájmena váš a svůj.  Nižší míra formálnosti – jazykové prostředky s citovým zabarvením.  Humor. Humor  Interaktivní charakter odkazů na multimediální komponenty.  Dostatečné množství ilustrujících příkladů.  Názornost textů.  Návaznost, ukazování vzájemných souvislostí.  Shrnutí jednotlivých kapitol

13 Motivační funkce, uvedení do tematiky kurzu, kapitoly či studijní aktivity. „Fotbal se stal vášní a fenoménem 20. století. Jeho nepopsatelné kouzlo, které pochopí jen ten, komu se aspoň jednou v životě poštěstilo „kulatým nesmyslem“ trefit branku a napnout síť za zády brankáře, zaplavilo zeměkouli.“ (Macho, 1999, 9). Dost možná také proto, že „Fotbalová říše je největší na světě, je říší bez hranic. Říší, která všechny spojuje vášnivou láskou k fotbalu. Byla jí v dobách míru, v časech válek... Fotbalová říše je území malých a velkých dětí, pro něž míč znamená život.“ (Macho, 1999, 9).

14 Halóó! Halóó, paní učitelky a páni učitelé. Zdravím vás. No pojďte dál. Nakoukli jste sem, ale možná si nejste pořádně jistí, jestli je to právě to, co chcete, že? Jako bych vás viděla. Na jedné straně vy, kteří aerobik znáte a chodíte si pravděpodobně každý týden zacvičit - co nového byste se asi tak mohli dozvědět? Na druhé straně vy, pro které je aerobik neznámou nebo téměř neznámou disciplínou. Vám hlavě možná zní – aerobik je jen hopsání. Stejně se to nikdy nenaučím. Tak ještě chvíli vydržte a čtěte dál... Za prvé vy, kteří začínáte – vy to zvládnete, protože já vás to naučím. Vím, že to dokážu, že to dokážeme společně - když vy budete chtít. Nejste totiž první (a doufám, že ani poslední), které to budu učit. A za druhé vy, kteří aerobik pro dospělé znáte. Tak vás vyvedu z omylu. Aerobik pro dospělé a pro děti to není totéž. AEROBIK PRO DĚTI, TO JE NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO NEŽ AEROBIK PRO DOSPĚLÉ. Je to jiná forma práce než s dospělými. Nemůžete děti učit stejným způsobem jako dospělé. No můžete, ale bez efektu. A to je nesmysl, ne?

15  Studenti by neměli příliš skrolovat (1 studijní článek – max. 2 obrazovky)  Členíme text do menších úseků (odrážkami, číslováním, různými úrovněmi, mezinadpisy)  Čím méně barev, barevných či jiných efektů a různých druhů a velikostí písma na stránce použijete, tím lépe.  Bezpatkové písmo (ARIAL) se obecně na obrazovce čte lépe než patkové (TIMES NEW ROMAN), kdežto u tištěných textů je tomu naopak.

16  Pro zdůraznění raději než podtržení používáme písmo tučné nebo kurzívu, ta se však na obrazovce hůře čte. Podtržením totiž narušíme linii písmenek, na kterou jsou oči zvyklé, což zpomalí čtení.  Využíváme také rámečků.  Zařazujeme tzv. "bílá místa" - volná místa určená pro vlastní poznámky studujících.

17  Kontrolní otázky  Interaktivní cvičení  Autotesty  Autokorektivní úkoly

18  Otevřené 1. Rozsáhlé tvořené odpovědi 2. Tvořené odpovědi jednoslovné, číslicové, symbolové, grafické 3. Odpovědi doplňovací (s vynechaným klíčovým slovem, číslem, symbolem)  Uzavřené 1. Odpovědi volené z předložených variant 2. Odpovědi založené na třídění 3. Seřazovací odpovědi

19 Testové položky 1 uzavřené položky 1.1 s alternativní odpovědí 1.1.1 otázky binární 1.1.2. otázky alternativní 1.1.2.1 výběr – jedna odpověď správná 1.1.2.2 výběr – více odpovědí správných 1.2 přiřazovací 1.3 seřazovací 2 otevřené položky 2.1 doplňovací 2.2 se stručnou odpovědí 2.3 se širokou odpovědí Pravidla pro sestavení testu či autotestu  V jednom testu mohou být položky různého druhu.  Položky jednoho druhu mají být ve skupině.  Otázka má být srozumitelná, jednoznačná, stručná.  Všechny alternativy v otázce mají být přibližně stejně dlouhé.  Do otázek lze zařadit multimed. komponentu, vždy s dokonalým popisem.multimed. komponentu

20 1. Posloupnost otázek:  měly by korespondovat s metodickou posloupností prezentace učiva nebo  měly by být řazeny se stoupající obtížností. 2. Jednotlivé otázky musí být vzájemně nezávislé, správnost odpovědi na kteroukoli z nich nesmí být podmíněna správností odpovědi na jinou otázku. 3. Ve studijním návodu je třeba zpracovat přesné pokyny, jak test vypracovat.

21 4. V případě volených odpovědí je nutné uvést, zda má studující vybrat vždy jen jednu otázku nebo je možné označit více správných odpovědí. 5. Test nesmí být příliš dlouhý a jeho vyhodnocení musí být rychlé a natolik přehledné, aby studující mohl „pracovat s chybou“. 6. V autotestech je výhodnější použití okamžitého vyhodnocení po každé jednotlivé otázce.

22 Text podoba písemnámluvená Grafika – Statická: ilustrace, kresby, mapy, plány, fotografie Dynamická: videonahrávky, animace

23

24  Animace Animace  videoukázka http://www.youtube.com/watch?v=Gqb09bLVdoM http://www.youtube.com/watch?v=brGZlZkCwyk  screenshot  simulátor simulátor  slideshow  audionahrávka audionahrávka

25  přispívají k zvýšení osobního charakteru on-line kurzu,  mohou zvýraznit některé důležité myšlenky,  vedou k zvýšení motivace studentů,  umožňují snadnější opakování,  ideální pro studenty s dyslexií a výraznou auditivní pamětí.  Mluvené slovo by mělo být předneseno profesionálně.  Doporučená délka audionahrávky - méně než 5 minut.  Start – Všechny Programy - Příslušenství – Zábava - Záznam zvuku

26  Videonahrávka by měla být krátká a měla by jít přímo k věci.  Použijte video pro zdůraznění nějaké myšlenky či nějakého důležitého obsahového prvku.  Doporučuje se vytvořit videonahrávku interaktivní.  Nemáte-li možnost vytvořit interaktivní video, doprovoďte ho nějakými otázkami pro studenty.  Použijte video k ukázkám, jak něco dělat či jak něco nedělat.  Doporučuje se použít skutečné herce, pokud využijeme tzv. hraní rolí.  Buďte kreativní. I když nejste profesionálové, zkuste si představit,jak jsou vytvářeny televizní programy a zkuste napodobit jejich styl.  Vložte do kurzu přepis videa.  Zvolte technicky nejvhodnější řešení.

27 http://www.merlot.org/merlot/index.htm


Stáhnout ppt "Tvorba studijních opor. Principy Aplikace ve studijní opoře  Sebevzdělávání Systematizace učiva Didaktické zpracování učiva Dávkování učiva Pedagogické."

Podobné prezentace


Reklamy Google