Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 2 – Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu Autor Ing. Kateřina Smejkalová Tematická oblast Makroekonomie Anotace DUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie obecně Ročník Ročníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a3. Datum tvorby Prosinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu
„Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen.“ (W. R. Ashby)

3 Osnova Úvod Základní ekonomické otázky Ekonomické systémy
Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu Shrnutí a závěr Použité zdroje

4 Myšlenka. Zdroj: BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1
Myšlenka?! Zdroj: BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN , str. 199

5 Základní ekonomické otázky
Otázka řádu společnosti a mechanismu fungování Problematika regulace vnitřních a vnějších vztahů dotčené společnosti Existence různých způsobů pořádků Ekonomický pořádek (systém) se odvíjí od odpovědí na základní ekonomické otázky! Ekonomický pořádek upravuje vztahy mezi ekonomickými subjekty

6 Základní ekonomické otázky společnosti:
Co vyrábět (co dělat)? Jaké statky, jaké služby, v jakém množství? Problematika omezenosti zdrojů – jejich využívání. Jakým způsobem vyrábět? Volba technologií, postupů, způsobů Které zdroje čerpat, které dovážet a v jaké míře? Jak zdroje kombinovat? Pro koho vyrábět? Kdo je spotřebitelem? Dělení statků mezi spotřebitele Jaké trhy? Jaké potřeby? Jaká poptávky a proč?

7 Ekonomické systémy - základní
Základní ekonomické otázky zodpovídají základní ekonomické systémy (pořádky): Zvykový systém Systém centrální moci Tržní systém Smíšený systém

8 1. Zvykový systém Tradice, obyčeje, zvyky = faktory ovlivňující společenské včetně ekonomického rozhodování a jednání člověka Tradiční formy přetrvávají do dnešních dnů Zásadně se s tímto systémem setkáme u rozvojových zemí či u domorodých kmenů Jaká je dle vašeho názoru role tradic a zvyků ve společnosti? Jaké znáte hospodářské důsledky tradičního rozhodování v běžném životě? S čím se často pojí? Co a jak se bude vyrábět rozhoduje vůdce „kmene“

9 2. Systém centrální moci = příkazový systém
Naprostý = totální (totalita) vliv státu v hospodářství země Stát a jeho orgány rozhodují o všech ekonomických otázkách. Ekonomický život země je řízen prostřednictvím příkazů, které vydává centrální orgán – stát Plánování a realizace plánů zásadní úloha CPE – centrálně plánovaná ekonomika – doména 20. století (před rokem 1989) Obvykle uvažujeme společné vlastnictví výrobních prostředků Majetek „zestátněn“ Ekonomickým centrem je vládní moc a tato řídí ekonomický systém prostřednictvím moci zákonodárné a výkonné V současnosti jeho čistá podoba jen velmi zřídka Vhodný v krizových situacích jako určitý způsob krizového managementu (živelné pohromy, napadení nepřítelem, apod.)

10 Pro zajímavost  http://www.youtube.com/watch?v=SHl4LByGuHk
ist=PL367F BF2

11 http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=11365, 20.12.2013

12 3. Tržní systém Regulátorem a hlavním prostředkem řízení hospodářství dané společnosti je TRŽNÍ MECHANISMUS Tržní mechanismus realizován prostřednictvím nabídky a poptávky po určitém zboží, vývojem cen, dosahováním zisků, apod. Dobře funguje v podmínkách „dokonalé konkurence“ Dokonalá konkurence = trh, kde žádný výrobce ani spotřebitel není tak silný, aby mohl ovlivnit tržní cenu. Častěji nereálný model. Nedokonalá konkurence – př. monopolní postavení některých firem, jiné okolnosti, které narušují model dokonalé konkurence – výsledkem je pak SMÍŠENÝ SYSTÉM

13 4. Smíšený systém Tržní systém, ve kterém má významnou roli stát. Svůj vliv stát vykonává prostřednictvím institucí. Dominantní roli ovšem hraje tržní mechanismus. Stát plní funkci: a/ tržního subjektu b/ koordinátora ekonomického vývoje země c/ tvořitele ekonomické legislativy d/ eliminátora negativních účinků tržního mechanismu = zmírňuje nedokonalosti přerozdělováním státního rozpočtu Charakteristický systém současného vyspělého světa.

14 Porovnání efektivity ekonomických systémů BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL
Porovnání efektivity ekonomických systémů BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN

15 Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu
Po 2. sv. válce nástup socialistického zřízení Změny v československém hospodářství: Všechny průmyslové podniky zestátněny Zemědělství násilně kolektivizováno – vznik JZD Centrální řízení ekonomiky státu Celostátní hospodářský plán Základní ekonomický zákon = pětiletka = pětiletý plán Československý průmysl se orientuje na východ a na těžký průmysl náročný na suroviny a energii – vysoké ekologické zatížení

16 1989 – pád komunismu – Československo nastupuje etapu návratu k tržní ekonomice
Přechod od centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku tržní byl bolestný Transformaci provází řada problémů Ztráta odbytiště východních trhů (v důsledku jejich rozpadu) Postupné omezování strojní výroby a těžby hnědého i černého uhlí Následkem vysoká nezaměstnanost v dotčených regionech – severní Čechy a severní Morava Orientace na obchodní vztahy s vyspělými světovými ekonomikami Výsledkem změn v hospodářství bylo rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku –

17 Nově vzniklá ČR pokračuje v transformaci formou privatizace – náročné, komplikované, problematické, s nezvratnými dopady Privatizace = převedení státního majetku do vlastnictví nestátních subjektů

18 Privatizace měla 3 procesy:
Restituce = navrácení podle nového práva neoprávněně odebraného majetku původnímu majiteli Malá privatizace = Převody provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu nestátním subjektům. Nový nabyvatel získával vlastnictví provozovny za peníze, licitací ve veřejných aukcích. Velká privatizace = Střední a větší podniky především v oblasti průmyslu. Privatizace centralizovaná (státní kontrola), existence privatizačních zákonů a řízena vládou. Na podniky určené k privatizaci mohl zájemce podat privatizační projekt.

19 Číst: KOHOUT. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta
Číst: KOHOUT. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. ISBN , str

20 Kuponová privatizace http://www.youtube.com/watch?v=JNvqzsN3sG0
V KP byla velká část státních podniků převedena do soukromého vlastnictví ve formě a. s. KP nevytvořila efektivní vlastnické vztahy Nebyl vytvořen etický právní rámec Z daného vyplynula ve 2. pol. 90. let recese ČR chce stimulovat ekonomiku významnými investičními pobídkami a výhodami pro zahraniční investory

21 Vstup do Evropské unie 1.5.2004 Zlepšení mezinárodního postavení ČR
Možnost zlepšit výkonnost ekonomiky Větší příliv zahraničních investic Možnost dostávat příspěvky ze strukturálních fondů EU na rozvoj odvětví a regionů Pracovní příležitosti v zemích EU Odstranění obchodních překážek

22 Shrnutí a opakování Z množství ekonomických otázek jsou rozhodující tři základní, dle kterých následně určujeme ekonomické systémy. Těmito otázkami jsou: CO vyrábět? JAK? PRO KOHO? Známe 4 základní ekonomické systémy: Zvykový Příkazový Tržní Smíšený Moderní ekonomiky mají smíšený systém hospodářství. Po 2. sv. válce – česká ekonomika centrálně plánována Po r – návrat k tržnímu systému procesem privatizace Klíčové pojmy pro transformaci jsou: privatizace, restituce, malá a velká kuponová privatizace Řada problémů způsobená nedostatečným právním rámcem Květen 2004 – vstup ČR do EU

23 Cvičení: Privatizace = ?
Jaké jsou tři základní ekonomické otázky? Vyjmenuj a charakterizuj jednotlivé ekonomické systémy. Co znamená zkratka CPE? Jaký ekonomický systém převládá v současných moderních ekonomikách? Vyjmenuj alespoň 4 změny v československém hospodářství po 2. sv. válce. – význam data? Popiš jednotlivé kroky transformace ekonomiky po „Sametové revoluci“ z r Kdo byl ministrem tehdejší vlády? Co je „terapie šokem“? (viz prezentace „Historický vývoj Československa z pohledu hospodářství léta 20. století“) Privatizace = ? Jaké procesy měla privatizace po roce 1989 na území našeho státu? Charakterizuj. Zkus stručně uvést myšlenku z předčítaného textu knihy Pavla Kohouta a Pavla Kohouta „Dramata a frašky ekonomie“ Jaká negativa měla kuponová privatizace? Co pro českou ekonomiku znamenal vstup do Evropské unie? Zkus formulovat svůj názor na probrané téma.

24 Na shledanou a hezký zbytek dne. 

25 Použitá literatura a další zdroje:
ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 128 s. Universum (Knižní klub). ISBN BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN KOHOUT, Pavel a Zdeněk MENDL. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram: Pistorius, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. Universum (Knižní klub). ISBN BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN , str. 199


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google