Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 2 – Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy – Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie obecně RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY A EKONOMICKÉ SYSTÉMY – PŘECHOD OD PLÁNOVANÉHO HOSPODÁŘSTVÍ K TRŽNÍMU „Nejsme s to pochopit činnost jakéhokoliv systému, nevíme-li, k čemu je určen.“ (W. R. Ashby)

3 Osnova  Úvod  Základní ekonomické otázky  Ekonomické systémy  Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu  Shrnutí a závěr  Použité zdroje

4 Myšlenka?! Zdroj: BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-3912-5., str. 199

5 Základní ekonomické otázky  Otázka řádu společnosti a mechanismu fungování  Problematika regulace vnitřních a vnějších vztahů dotčené společnosti  Existence různých způsobů pořádků  Ekonomický pořádek (systém) se odvíjí od odpovědí na základní ekonomické otázky!  Ekonomický pořádek upravuje vztahy mezi ekonomickými subjekty

6 Základní ekonomické otázky společnosti: Co vyrábět (co dělat)? Jaké statky, jaké služby, v jakém množství? Problematika omezenosti zdrojů – jejich využívání. Jakým způsobem vyrábět? Volba technologií, postupů, způsobů Které zdroje čerpat, které dovážet a v jaké míře? Jak zdroje kombinovat? Pro koho vyrábět? Kdo je spotřebitelem? Dělení statků mezi spotřebitele Jaké trhy? Jaké potřeby? Jaká poptávky a proč?

7 Ekonomické systémy - základní  Základní ekonomické otázky zodpovídají základní ekonomické systémy (pořádky): Zvykový systém Systém centrální moci Tržní systém Smíšený systém

8 1. Zvykový systém  Tradice, obyčeje, zvyky = faktory ovlivňující společenské včetně ekonomického rozhodování a jednání člověka  Tradiční formy přetrvávají do dnešních dnů  Zásadně se s tímto systémem setkáme u rozvojových zemí či u domorodých kmenů  Jaká je dle vašeho názoru role tradic a zvyků ve společnosti?  Jaké znáte hospodářské důsledky tradičního rozhodování v běžném životě? S čím se často pojí?  Co a jak se bude vyrábět rozhoduje vůdce „kmene“

9 2. Systém centrální moci = příkazový systém  Naprostý = totální (totalita) vliv státu v hospodářství země  Stát a jeho orgány rozhodují o všech ekonomických otázkách.  Ekonomický život země je řízen prostřednictvím příkazů, které vydává centrální orgán – stát  Plánování a realizace plánů zásadní úloha  CPE – centrálně plánovaná ekonomika – doména 20. století (před rokem 1989)  Obvykle uvažujeme společné vlastnictví výrobních prostředků  Majetek „zestátněn“  Ekonomickým centrem je vládní moc a tato řídí ekonomický systém prostřednictvím moci zákonodárné a výkonné  V současnosti jeho čistá podoba jen velmi zřídka  Vhodný v krizových situacích jako určitý způsob krizového managementu (živelné pohromy, napadení nepřítelem, apod.)

10 Pro zajímavost  http://www.youtube.com/watch?v=SHl4LByGuHk http://www.youtube.com/watch?v=SHl4LByGuHk  http://www.youtube.com/watch?v=TWPzLa8ccR4&l ist=PL367F830484248BF2 http://www.youtube.com/watch?v=TWPzLa8ccR4&l ist=PL367F830484248BF2

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzexhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex, 20.12.2013 http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=11365http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=11365, 20.12.2013 http://zavladsky.blog.idnes.cz/c/323974/Co-jsme-kupovavali-5.htmlhttp://zavladsky.blog.idnes.cz/c/323974/Co-jsme-kupovavali-5.html, 20.12.2013 http://www.readersdigest.cz/magazin/sloupky/bony-tuzex-a-vekslacihttp://www.readersdigest.cz/magazin/sloupky/bony-tuzex-a-vekslaci, 20.12.2013

12 3. Tržní systém  Regulátorem a hlavním prostředkem řízení hospodářství dané společnosti je TRŽNÍ MECHANISMUS  Tržní mechanismus realizován prostřednictvím nabídky a poptávky po určitém zboží, vývojem cen, dosahováním zisků, apod.  Dobře funguje v podmínkách „dokonalé konkurence“  Dokonalá konkurence = trh, kde žádný výrobce ani spotřebitel není tak silný, aby mohl ovlivnit tržní cenu. Častěji nereálný model.  Nedokonalá konkurence – př. monopolní postavení některých firem, jiné okolnosti, které narušují model dokonalé konkurence – výsledkem je pak SMÍŠENÝ SYSTÉM

13 4. Smíšený systém  Tržní systém, ve kterém má významnou roli stát. Svůj vliv stát vykonává prostřednictvím institucí.  Dominantní roli ovšem hraje tržní mechanismus.  Stát plní funkci:  a/ tržního subjektu  b/ koordinátora ekonomického vývoje země  c/ tvořitele ekonomické legislativy  d/ eliminátora negativních účinků tržního mechanismu = zmírňuje nedokonalosti přerozdělováním státního rozpočtu  Charakteristický systém současného vyspělého světa.

14 Porovnání efektivity ekonomických systémů BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3..

15 Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu  Po 2. sv. válce nástup socialistického zřízení  Změny v československém hospodářství: Všechny průmyslové podniky zestátněny Zemědělství násilně kolektivizováno – vznik JZD Centrální řízení ekonomiky státu Celostátní hospodářský plán Základní ekonomický zákon = pětiletka = pětiletý plán Československý průmysl se orientuje na východ a na těžký průmysl náročný na suroviny a energii – vysoké ekologické zatížení

16 1989 – pád komunismu – Československo nastupuje etapu návratu k tržní ekonomice  Přechod od centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku tržní byl bolestný  Transformaci provází řada problémů  Ztráta odbytiště východních trhů (v důsledku jejich rozpadu)  Postupné omezování strojní výroby a těžby hnědého i černého uhlí  Následkem vysoká nezaměstnanost v dotčených regionech – severní Čechy a severní Morava  Orientace na obchodní vztahy s vyspělými světovými ekonomikami  Výsledkem změn v hospodářství bylo rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku – 1.1.1993

17  Nově vzniklá ČR pokračuje v transformaci formou privatizace – náročné, komplikované, problematické, s nezvratnými dopady  Privatizace = převedení státního majetku do vlastnictví nestátních subjektů

18 Privatizace měla 3 procesy: Restituce = navrácení podle nového práva neoprávněně odebraného majetku původnímu majiteli Malá privatizace = Převody provozoven maloobchodu a služeb z vlastnictví státu nestátním subjektům. Nový nabyvatel získával vlastnictví provozovny za peníze, licitací ve veřejných aukcích.. Velká privatizace = Střední a větší podniky především v oblasti průmyslu. Privatizace centralizovaná (státní kontrola), existence privatizačních zákonů a řízena vládou. Na podniky určené k privatizaci mohl zájemce podat privatizační projekt.

19  Číst: KOHOUT. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. ISBN 978-80-87053-65-2., str. 39- 45

20 Kuponová privatizace  http://www.youtube.com/watch?v=JNvqzsN3sG0 http://www.youtube.com/watch?v=JNvqzsN3sG0  V KP byla velká část státních podniků převedena do soukromého vlastnictví ve formě a. s.  KP nevytvořila efektivní vlastnické vztahy  Nebyl vytvořen etický právní rámec  Z daného vyplynula ve 2. pol. 90. let recese  ČR chce stimulovat ekonomiku významnými investičními pobídkami a výhodami pro zahraniční investory

21 Vstup do Evropské unie  1.5.2004  Zlepšení mezinárodního postavení ČR  Možnost zlepšit výkonnost ekonomiky  Větší příliv zahraničních investic  Možnost dostávat příspěvky ze strukturálních fondů EU na rozvoj odvětví a regionů  Pracovní příležitosti v zemích EU  Odstranění obchodních překážek

22 Shrnutí a opakování  Z množství ekonomických otázek jsou rozhodující tři základní, dle kterých následně určujeme ekonomické systémy.  Těmito otázkami jsou: CO vyrábět? JAK? PRO KOHO?  Známe 4 základní ekonomické systémy: 1. Zvykový 2. Příkazový 3. Tržní 4. Smíšený  Moderní ekonomiky mají smíšený systém hospodářství.  Po 2. sv. válce – česká ekonomika centrálně plánována  Po r. 1989 – návrat k tržnímu systému procesem privatizace  Klíčové pojmy pro transformaci jsou: privatizace, restituce, malá a velká kuponová privatizace  Řada problémů způsobená nedostatečným právním rámcem  Květen 2004 – vstup ČR do EU

23 Cvičení:  Jaké jsou tři základní ekonomické otázky?  Vyjmenuj a charakterizuj jednotlivé ekonomické systémy.  Co znamená zkratka CPE?  Jaký ekonomický systém převládá v současných moderních ekonomikách?  Vyjmenuj alespoň 4 změny v československém hospodářství po 2. sv. válce.  17.11.1989 – význam data?  Popiš jednotlivé kroky transformace ekonomiky po „Sametové revoluci“ z r. 1989.  Kdo byl ministrem tehdejší vlády?  Co je „terapie šokem“? (viz prezentace „ Historický vývoj Československa z pohledu hospodářství 1918 - 90. léta 20. století“)  Privatizace = ?  Jaké procesy měla privatizace po roce 1989 na území našeho státu? Charakterizuj.  Zkus stručně uvést myšlenku z předčítaného textu knihy Pavla Kohouta a Pavla Kohouta „Dramata a frašky ekonomie“  Jaká negativa měla kuponová privatizace?  Co pro českou ekonomiku znamenal vstup do Evropské unie?  Zkus formulovat svůj názor na probrané téma.

24  Na shledanou a hezký zbytek dne.

25 Použitá literatura a další zdroje:  ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 128 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-86686-98-1.  BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3.  KOHOUT, Pavel a Zdeněk MENDL. Dramata a frašky ekonomie: Kohout se ptá Kohouta. 1. vyd. Příbram: Pistorius, 2011, 179 s., [16] s. obr. příl. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-87053-65-2.  BUCKINGHAM, Will. Kniha filozofie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013, 352 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-3912-5., str. 199  http://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs http://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex  http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/tuzex-poukazky http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/tuzex-poukazky


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google