Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu
Název školy Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_18_Úvod do slovotvorby Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 18 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 slovotvorný prostředek – formant, morfém, kmen,
Anotace Materiál seznamuje žáky se základní terminologií slovotvorby, se slovotvorným a morfologickým rozborem. Autor Mgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Slovotvorba – derivologie, slova původní (kořenná), slova základová, slova utvořená, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek – formant, morfém, kmen, slova příbuzná, slovní čeleď Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Tematická oblast Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 Úvod – základní terminologie
SLOVOTVORBA Úvod – základní terminologie

4 SLOVOTVORBA = DERIVOLOGIE
Jazykovědná disciplína Zabývá se způsoby tvoření slov - odvozování (derivace) - skládání (kompozice) - zkracování (abreviace) stavbou slova z hlediska utvořenosti - slovotvornými vztahy k jiným slovům

5 TERMINOLOGIE Slova původní (kořenná) Slova základová Slova utvořená
Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek - formant Morfém Kmen Slova příbuzná Slovní čeleď

6 Slova původní (kořenná) – nebyla utvořena z žádného jiného slova
(a, v, ty, voda, dům) Slova utvořená – vznikla z jiných slov → slov základových (tykat, vodní, domovní) Slova základová – východiska slovotvorby – mohou být: původní – ryba – rybář utvořená – rybář - rybářský

7 Učivo Černozem Slovník Letec Praskot Lékařský Brek Maličký
Určete, o které základové slovo (popř. která základová slova) se opírají uvedená slova utvořená Učivo Černozem Slovník Letec Praskot Lékařský Brek Maličký

8 Řešení Učivo – učit Černozem – černá zem Slovník – slovo Letec – letět
Praskot- praskat Lékařský – lékař Brek –brečet Maličký - malý

9 SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = část základového slova, z níž je utvořeno slovo nové Slovotvorným základem může být: samo základové slovo: les - lesní b) část základového slova (kořen, kmen): učit - učitel c) Předložkové spojení se základovým slovem: po břehu - pobřežní

10 SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = část základového slova, z níž je utvořeno slovo nové Slovotvorným základem může být: samo základové slovo: les - lesní b) část základového slova (kořen, kmen): učit - učitel c) Předložkové spojení se základovým slovem: po břehu - pobřežní

11 SLOVOTVORNÝ PROSTŘEDEK - FORMANT
= část slova, pomocí něhož se ze základového slova tvoří nové slovo Formantem může být: a) předpona (prefix): prales b) přípona (sufix): vodní c) soubor koncovek: žena d) zvratné se, si: hrát – hrát si e) spojovací samohláska při skládání slov: lesostep

12 U uvedených slov určete slovotvorný základ a formant
Podchod Novinářka Školní Zpívat si Smutnější Černozem Vesele Bicí

13 Řešení Pod- / - chod Novinář- / -ka Škol- / -ní Zpívat si
Smutn- / -ější Čern- /-o-/ -zem Vesel- / -e Bic- / -í

14 ZMĚNA (ALTERNACE) HLÁSEK V SLOVOTVORNÉM ZÁKLADU
souhlásky samohlásky Krácení: létat – let Dloužení: vyrobit – výrobek Střídání: nůž – nožík Dvojhláska za samohlásku: kluk – klouček Vznik nové samohlásky: poslat – posel Zánik samohlásky: lev - lvi Měkčení, střídání: h – ž: noha – nožka ch – š: hoch – hošík k- č: ruka – ručka g – ž: Kongo - Konžan s – š, z – ž, r – ř, t – c, c –č aj. • Opak - tvrdnutí: ď – d: loď – lodní ž – h: běžet – běh

15 SLOVOTVORNÁ STAVBA SLOVA
2 základní části: - slovotvorný základ formant Postup při slovotvorném rozboru: nalezení základového slova zjištění slovotvorného základu určení formantu

16 SLOVOTVORNÝ ROZBOR – slovotvorný základ (StZ) + formant (F)
URČUJEME JEN 2 ČÁSTI – slovotvorný základ (StZ) + formant (F) příklady: rybářský (SZ = rybář) – StZ = rybář-, F = příp. –ský rybář (SZ = ryba) – StZ = ryb- , F = -ář zahradník (SZ = zahrada) – StZ = zahrad-, F = -ník zahrada (SZ = zahradit) – StZ = zahrad-, F = -a zahradit (SZ = hradit) – StZ = -hradit, F = za- hradit (SZ = hrad) – StZ = hrad-, F = -i-(t)

17 Proveďte slovotvorný rozbor uvedených slov
Posluchárna Nakladatelství Nerozpustitelný Vodoléčebný Zlepšovat

18 Řešení Posluchárna: StZ posluch-, F -árna
Nakladatelství: StZ nakladatel-, F -ství Nerozpustitelný: StZ –rozpustitelný, F ne- Vodoléčebný: StZ – vodoléčeb-, F -ný Zlepšovat: StZ zlepš-, F -ovat

19 MORFÉM = nejmenší jednotka slova nesoucí nějaký význam. Typy morfémů:
kořen – společný všem příbuzným slovům, nese význam věcný, lexikální: vod – ní; předpona (prefix), přípona (sufix) – nesou význam slovotvorný i věcný: po – vodí, vod- árna; koncovka – nese význam mluvnický, a to tvaroslovný, ale jejich soubor se u daného slova účastní i slovotvorby: vod - a.

20 KMEN = část slova po oddělení koncovky Může jím být:
Kořen sám: moř - e Kořen a přípona: mořsk - ý Kořen a předpona: pomoř - í Kořen a předpona a přípona: přímořsk -ý

21 MORFEMATICKÝ ROZBOR = zjištění morfémové stavby slova (morfém, morfematický šef) do-ruč-ova-tel-é (předp.-kořen-příp.-příp.-konc.) ne-o-práv-n-ěn-ý (předp.-předp.-kořen-příp. -příp.- konc.) za-vrh-nou-t (předp.-kořen-příp.-infinit. koncovka)

22 Proveďte morfematický rozbor uvedených slov
Posluchárna Nakladatelství Nerozpustitelný Vodoléčebný Zlepšovat

23 Řešení Po-sluch-ár-n-a (předp.-kořen-přípony-konc.)
Na-klad-a-tel-stv-í Ne-roz-pust-i-tel-n-ý (předpony-kořen-přípony-koncovka) Vod-o-léč-(e)-b-n-ý (kořen-spoj.vokál-kořen-přípony-koncovka) Z-lep-š-ova(t) (předpona-kořen-příp.-příp. s infinit.koncovkou)

24 SLOVA PŘÍBUZNÁ, SLOVNÍ ČELEĎ
Slova se stejným kořenem a společným základním významem jsou slova příbuzná. Souhrn všech příbuzných slov vytváří slovní čeleď.

25 SLOVNÍ ČELEĎ - RYBA SLOVA ODVOZENÁ paryba porybný
ryba - rybka -rybička - rybenka - rybník - rybníček - rybníkář – rybníkařit - rybář – rybařit – zarybařit si dorybařit - rybářka - rybářský - rybářství - rybí - rybnatý – rybnatější - zarybnit – zarybňovat – zarybňovaný SLOVA SLOŽENÁ rybolov – rybolovný velryba – velrybí velrybář – velrybářský velrybářství rybochovný

26 Domácí úkol 1. Proveďte slovotvorný a morfematický rozbor slov: vychovatelka rychločistírna spisovatelský 2. Vytvořte slovní čeleď od slova loď

27 Zdroje: Kamiš, K.;Kuba, L.;Müllerová, E.Mluvnická, pravopisná a lexikální cvičení k Mluvnici češtiny pro střední školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, s. Kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. Kostečka, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN, s. Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, s. (edice Maturita) Novotný, J. a kol. Mluvnice češtiny pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. Sochrová, M. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ. 1. vyd. Praha: Fragment, s. Sochrová, M. Český jazyk v kostce pro SŠ. 2. vyd. Praha: Fragment, s.


Stáhnout ppt "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google