Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba slova. Části slova •několik částí, které se dál nečlení 1.Kořen 2.Předpona 3.Přípona 4.Koncovka •Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba slova. Části slova •několik částí, které se dál nečlení 1.Kořen 2.Předpona 3.Přípona 4.Koncovka •Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem."— Transkript prezentace:

1 Stavba slova

2 Části slova •několik částí, které se dál nečlení 1.Kořen 2.Předpona 3.Přípona 4.Koncovka •Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem = slova příbuzná

3 Slova příbuzná •slova se stejnou společnou částí a významově blízká. •odvozenypředponou příponou •příbuzná slova od kořene LES: lesík, zalesnit, polesí, bezlesí, prales, lesopark, lesostep, lesák, lesovna, lesnictví...

4 Kořen •Část slova, která je společná všem příbuzným slovům •př. BAB - babička, bába, babice, babizna, ježibaba, bábinka MIL - miláček, milenec, milovat, zamilovaný

5 Úkol: Vymysli příbuzná slova od kořene HRAD hrad ?????????

6 zahrada hrad hradba ohradapředzahrádkahradební zahrádka ?

7 Přípona •Část slova, která stojí za kořenem a která obměňuje význam slova (slovní druh) •př. rybář-sk-ý hor-sk-ý strom-ek les-nat-ý

8 2.úkol: urči příponovou část u slov: •zahrádka •maličký •letohradský •podvodní •horský •výprava •rozsypaný •vycvičit •narazit •lehce •zahrád-ka •mal-ičký •letohrad-ský •podvod-ní •hor-ský •výprav-a •rozsyp-aný •vycvič-it •naraz-it •leh-ce

9 Koncovka 1. lékař 0 2. lékař- e 3. lékař-i, lékař- ovi 4. lékař-e 5. lékař-i 6. lékař-i 7. lékař-em •1. os.nes – u •2.os.nes -eš •3. os.nes – e •1. os. nes-eme •2.os.nes-ete •3.os.nes-ou • část slova, která mění tvar slova • při skloňování - určuje číslo a pád u jmen • číslo a osobu u sloves

10 Jak poznám koncovku? •slovo začnu skloňovat nebo časovat •Doplňte i/y a vyznačte koncovku: na pol__ch, ostré střep__, pod větvem__, volal Jirkov__, cesta k cíl__, barevné drahokam__, do údol__, s veverkam__, dej to Petrov__, pod kol__.

11

12 3.úkol: Urči koncovku u slov: •Klára •maminka •kotě •pračka •pracuje •vaří •pes •Klár-a •mamink-a •kot-ě •pračk-a •pracuj-e •vař-í •pes 0

13 Předpona •Před kořenem na začátku slova •Obměňuje jeho význam •př. pra-člověkpra-les pře-krásnýpře-hrada od-néstod-pracovat vy-nášetvy-krást pra-horypře-veliký od-hodit vy-hodit

14 4.úkol: Urči předponu: •odnášet •přenést •obnošený •vystavit •podnos •přednes •nejlepší •nalít •bezcenný •od-nášet •pře-nést •ob-nošený •vy-stavit •pod-nos •před-nes •nej-lepší •na-lít •bez-cenný

15 Příklad vy/syp/at předpona kořen přípona předponová část příponová část

16 Rozdíl předložka a předpona! 1.předložka -je samostatné slovo -píše se zvlášť - př. nad lesy, pod patou, za hlavou 2.předpona -je součástí slova - píše se dohromady - př. nadlesní, podpatek, záhlavek

17 •Kde je předložka a kde předpona? od (nesl) nad (skočil) bez (zubu) bez (zubý) bez (starostný) předponaod-nad-pod-před-bez-roz-ob- předložkaodnadpodpředbez

18 Předložka se nemá ráda se slovesem!!!! •u sloves je to vždy předpona, nikdy předložka bez (zubu) → bez zubu bez (zubý) → bezzubý •Pamatuj! – bezstarostný, bezzubý, rozsvítit, rozzářit, rozzlobit, bezúčelný, bezútěšný } zdvojené souhlásky

19 předpon. částpřípon. část před.1před.2kořenpříponakoncovka hrad ba zahrad-a předzahrádka zahradník- zahradnictví

20 cvičení do sešitu: Přepiš slova a urči části slova •odplavit •podvrh •narazit •noční •noviny •synáček •vodstvo •nejměkčí •přihrávat •nákupní •od-plav-i-t •pod-vrh •na-raz-i-t •noč-n-í •nov-in-y •syn-áček •vod-stv-o •nej-měk-č-í •při-hrá-va-t •ná-kup-n-í

21 Pojmenuj části slov: •předpona + kořen vý + let •kořen +přípona les + ník •kořen + přípona holub + ník •předpona + kořen + přípona vy+ mysl + et •předpona + kořen + koncovka po + břež + í •výlet •lesník •holubník •vymyslet •pobřeží

22 Rozeber stavbu slov: •ředitelkou •řidič •spisovatelský •poškolákovi •řed - i - tel - k - ou •řid - i - č - 0 •s - pis - ova - tel - sk – ý •po- škol-ák - ovi

23


Stáhnout ppt "Stavba slova. Části slova •několik částí, které se dál nečlení 1.Kořen 2.Předpona 3.Přípona 4.Koncovka •Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem."

Podobné prezentace


Reklamy Google