Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba slova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba slova."— Transkript prezentace:

1 Stavba slova

2 Části slova = slova příbuzná několik částí, které se dál nečlení Kořen
Předpona Přípona Koncovka Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem = slova příbuzná

3 Slova příbuzná slova se stejnou společnou částí a významově blízká.
odvozeny předponou příponou příbuzná slova od kořene LES: lesík, zalesnit, polesí, bezlesí, prales, lesopark, lesostep, lesák, lesovna, lesnictví...

4 Kořen Část slova, která je společná všem příbuzným slovům
př. BAB - babička, bába, babice, babizna, ježibaba, bábinka MIL - miláček, milenec, milovat, zamilovaný

5 Úkol: Vymysli příbuzná slova od kořene HRAD

6

7 Přípona Část slova, která stojí za kořenem a která obměňuje význam slova (slovní druh) př. rybář-sk-ý hor-sk-ý strom-ek les-nat-ý

8 2.úkol: urči příponovou část u slov:
zahrádka maličký letohradský podvodní horský výprava rozsypaný vycvičit narazit lehce zahrád-ka mal-ičký letohrad-ský podvod-ní hor-ský výprav-a rozsyp-aný vycvič-it naraz-it leh-ce

9 Koncovka část slova, která mění tvar slova
při skloňování - určuje číslo a pád u jmen číslo a osobu u sloves 1. lékař 0 2. lékař- e 3. lékař-i, lékař- ovi 4. lékař-e 5. lékař-i 6. lékař-i 7. lékař-em 1. os. nes – u 2.os. nes -eš 3. os. nes – e 1. os. nes-eme 2.os. nes-ete 3.os. nes-ou

10 Jak poznám koncovku? slovo začnu skloňovat nebo časovat
Doplňte i/y a vyznačte koncovku: na pol__ch, ostré střep__, pod větvem__, volal Jirkov__, cesta k cíl__, barevné drahokam__, do údol__, s veverkam__, dej to Petrov__, pod kol__.

11

12 3.úkol: Urči koncovku u slov:
Klára maminka kotě pračka pracuje vaří pes Klár-a mamink-a kot-ě pračk-a pracuj-e vař-í pes 0

13 Předpona Před kořenem na začátku slova Obměňuje jeho význam
př. pra-člověk pra-les pře-krásný pře-hrada od-nést od-pracovat vy-nášet vy-krást pra-hory pře-veliký od-hodit vy-hodit

14 4.úkol: Urči předponu: odnášet přenést obnošený vystavit podnos
přednes nejlepší nalít bezcenný od-nášet pře-nést ob-nošený vy-stavit pod-nos před-nes nej-lepší na-lít bez-cenný

15 Příklad vy/syp/at předpona kořen přípona předponová část příponová část

16 Rozdíl předložka a předpona!
- je samostatné slovo - píše se zvlášť - př. nad lesy, pod patou, za hlavou 2. předpona - je součástí slova - píše se dohromady - př. nadlesní, podpatek, záhlavek

17 Kde je předložka a kde předpona? od (nesl) nad (skočil) bez (zubu)
pod- před- bez- roz- ob- předložka od nad pod před bez Kde je předložka a kde předpona? od (nesl) nad (skočil) bez (zubu) bez (zubý) bez (starostný)

18 Předložka se nemá ráda se slovesem!!!!
u sloves je to vždy předpona, nikdy předložka bez (zubu) → bez zubu bez (zubý) → bezzubý Pamatuj! – bezstarostný, bezzubý, rozsvítit, rozzářit, rozzlobit, bezúčelný, bezútěšný } zdvojené souhlásky

19 předpon. část přípon. část před.1 před.2 kořen přípona koncovka hrad b a za - před hrád k ník nictv í

20 cvičení do sešitu: Přepiš slova a urči části slova
odplavit podvrh narazit noční noviny synáček vodstvo nejměkčí přihrávat nákupní od-plav-i-t pod-vrh na-raz-i-t noč-n-í nov-in-y syn-áček vod-stv-o nej-měk-č-í při-hrá-va-t ná-kup-n-í

21 Pojmenuj části slov: výlet lesník holubník vymyslet pobřeží
předpona + kořen             vý + let kořen +přípona                  les      + ník kořen + přípona                  holub + ník předpona + kořen + přípona vy+ mysl    + et předpona + kořen + koncovka  po + břež   + í  

22 Rozeber stavbu slov: ředitelkou řidič spisovatelský poškolákovi

23


Stáhnout ppt "Stavba slova."

Podobné prezentace


Reklamy Google