Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Lenka Dvořáková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Tvoření slov – morfémová slovotvorná stavba slova, typy morfémů, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Při závěrečném opakování je použito animací. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Tvoření slov

3 Tvoření slov nauka zabývající se tvořením slov se nazývá slovotvorba (derivologie) popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě už existujících slov těmito způsoby: a/ odvozování (derivace) - např. hrad - hradní - přehradní b/ skládání (kompozice) - např. samoobsluha, vícečetný c/ zkracování (abreviace) - např. Pofis, KB zvláštní způsoby: a/ změna jen významu beze změny formy, substantivizace adjektiva - např. cestující, zdraví b/ změna jen formy beze změny významu - např. líný - lenivý c/ spřahováním - např. pětadvacet

4 Morfémová stavba slova
morfematický rozbor: kmen do - ruč - ova - telk - a předpona kořen kmenotvorná přípona koncovka přípona

5 Morfémová stavba slova
morfém – nejmenší jednotka slova nesoucí nějaký význam Typy morfémů: a/ kořen = část slova, která vyjadřuje význam slova a je společná všem příbuzným slovům např. cukr-árna, cukr-ář, cukr-ový b/ předpona = část slova před kořenem např. ne-cukrovat, po-cukrovat c/ přípona = část slova za kořenem slova nebo mezi kořenem a koncovkou např. - cukr-ář

6 Morfémová stavba slova
d/ koncovka = část slova na konci slova, nesoucí mluvnický význam, mění se při ohýbání (určuje pád u jmen, osobu u sloves); koncovka může být i nulová např. cukrář-e, cukrář-0, pocukruj-e; e/ kmen = část ohebného slova, která zůstane po oddělení koncovky např. cukrářsk-ý, cukrov-ý f/ kmenotvorná přípona = kmen v sobě obsahuje kořen + kmenotvornou příponu např. dopis-ova-telka, pros-i-l, tisk-n-out

7 Slovotvorná stavba slova
slovotvorný rozbor: do - ruč - ova - telk - a předpona kořen kmenotvorná přípona koncovka přípona slovotvorný základ slovotvorný slovotvorný tvarotvorný prostředek prostředek prostředek

8 Slovotvorná stavba slova
výsledek způsobu vytvoření slova při tvoření slov rozčleňujeme slova na dvě části: a/ slovotvorný základ b/ slovotvorný prostředek a/ slovotvorný základ - část slova základového, která je základem pro vytvoření slova nového např. slovo nazelenalý vytvořeno od základového slova zelený => slovotvorným základem je část zelen-; součást slovotvorného základu bývá: kořen = část slovotvorného základu (zel-), je společný všem slovům příbuzným; kmen – u sloves, vznikne odtržením – t, při tvoření ze slovesných tvarů (nosi-t →nosi-tel) 

9 Slovotvorná stavba slova
b/ slovotvorný prostředek (formant) – část slova, která přistupuje k slovotvornému základu a pomocí níž vzniká nové slovo např. ke slovotvornému základu les jsou připojeny slovotvorné prostředky => po-lesí, les-natý, les-ník slovotvorné prostředky jsou: přípona – připojuje se za slovotvorný základ slova, její součástí je i koncovka např. truhl-a => truhlář-ský předpona – připojuje se před slovotvorný základ slova např. jít => ode-jít 

10 Kontrolní otázky 1. Rozlište slova odvozená a složená:
vzducholoď, náměstí, trávopolní, loděnice, prales, krasobruslař, zatravnit, okamžik, nocleh, rozsáhlý. 2. Vysvětli pojem morfém, jaké znáte typy morfémů? 3. Jakým způsobem vznikla slova: jihoamerický, Čedok, žlutozelený, nakreslit, daleko, trojhranný, EU, domácnost, cédéčko. 4. Vytvořte morfematický rozbor slova: námořnického rozházíš

11 Správné řešení 1. slova složená: vzducholoď, trávopolní, krasobruslař, okamžik, nocleh slova odvozená: náměstí, loděnice, prales, zatravnit, rozsáhlý 2. Morfém je nejmenší jednotka slova nesoucí nějaký význam. Typy morfémů jsou: předpona, kořen, přípona, koncovka, kmen. 3. a/ odvozováním: nakreslit, daleko, domácnost b/ skládáním: jihoamerický, žlutozelený, trojhranný c/ zkracováním: Čedok, EU, cédéčko 4. námořnického: ná- předpona, -moř- kořen, -ni- přípona, -ck- přípona, -ého koncovka, námořnick- kmen; rozházíš: roz- předpona, -ház- kořen, -í- kmenotvorná přípona, -š koncovka, rozhází- kmen;

12 Použité zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google