Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde hledat zaručené informace o životním prostředí?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde hledat zaručené informace o životním prostředí?"— Transkript prezentace:

1 Kde hledat zaručené informace o životním prostředí?
… aneb co máme za humny Jiří Hradec

2 MOTTO informace o ŽP jsou zajímavé – pro veřejnost
mají svůj význam – pro odborníky a NNO mají svůj účel – pro rozhodování veřejné správy má smysl je vytvářet – pro podnikatele a podniky

3 Požadavky na informační servis
INFORMACE o stavu a dynamice rozvoje životního prostředí v České republice kvalitní hodnověrné srozumitelné snadno dostupné neomezenému okruhu uživatelů INFORMACE pro hodnocení ŽP jeho stavu a změny včetně interpretace INFORMAČNÍ služby flexibilní informační podpora

4 Mapové služby = geoportal.cenia.cz

5 geoportal.cenia.cz – NATURA 2000
Překrytím různých datových vrstev lze získat řadu zajímavých informací

6 geoportal.cenia.cz - IRZ
Integrovaný registr znečišťování emise i havarijní do ovzduší, vody, půdy a o přenosy 72 ohlašovaných látek

7 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Proces IPPC – soubor informací a jejich sdílení komplexní přístup ke snížení či vyloučení emisí včetně opatření týkajících se odpadů evidence zařízení s podanou či vyřízenou žádostío IPPC seznam nejlepších dostupných technik (BAT)

8 sez.cenia.cz - Systém evidence kontaminovaných míst
kontaminovaná místa - sanace, staré skládky, staré zátěže, území po Sovětské armádě

9 geoportal.cenia.cz - sesuvy

10 Geologická mapa DETAIL
geoportal.cenia.cz – Geologická mapa Geologická mapa DETAIL Zlomy a plochy

11 geoportal.cenia.cz – povodně
arwen.cenia.cz/izgard

12 geoportal.cenia.cz – ÚSES

13 Posuzování vlivů na ŽP (EIA/SEA)
IS evidence posuzovaných vlivů a koncepcí zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování subjekty vázané k aktivitám EIA, aktivity, oprávněné osoby, …

14 Meteorologický a klimatologický IS
předpověď počasí, předpověď větru, předpovědní mapa pro Evropu, výstrahy, biometeorologická předpověď, UV index, systém detekce blesků, tornáda,…

15 Meteorologický a klimatologický IS
v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací Hlásná a předpovědní povodňová služba, hydrologické výstrahy hydro.chmi.cz Začátek května 2006 – pohotovost i ohrožení

16 Meteorologický a klimatologický IS
v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací Hlásná a předpovědní povodňová služba Labe – stanice Ústí nad Labem Historie vodního stavu a modelová předpověď

17 Meteorologický a klimatologický IS
v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací Radarová měření ČHMÚ – detekce a odhady srážek Bude-li pak na čarodějnice pršet?

18 Meteorologický a klimatologický IS
Stavy a průtoky, srážky, jakost vod (MŽP+MZ)

19 Hydroekologický informační systém (HEIS)
modely množství a jakosti vod, vodní toky, podzemní vody, objekty povrchových vod, objekty užívání vody, odběry a vypouštění, časové řady, mapové vrstvy hydrologie podzemních a povrchových vod, jakost vod, kvantitativní údaje, hydrologické předpovědi, hydrofond,… Detailní informace heis.vuv.cz

20 Zde je národní park, využití větru není možné
geoportal.cenia.cz – „Větrné info“ Síla větru 40 metrů nad povrchem země Větrné elektrárny – střet s ochranou přírody Vysoký potenciál využití větrné energie Zde je národní park, využití větru není možné

21 Informační systém o odpadech (ISOH)
evidence vykazovaných odpadů, skládky a zařízení k úpravě, využití a zneškodnění odpadů, informace o produkci a nakládání s odpady,… ceho.vuv.cz

22 Portál indikatory.env.cz
Informace o udržitelném rozvoji (environmentální, sociální i ekonomické oblasti) časové řady grafy, tabulky, komentáře doplněk statistické ročenky Úspěch? Jen změna metodiky  Ne vše se daří

23 Informační systém statistiky ŽP
Agregované informace o životním přostředí a udržitelném rozvoji (environmentální, sociální i ekonomické oblasti) Ohlašovací povinnosti Ohlašované údaje Přímé provázání s ČSÚ a dalšími zdroji Dostupnost od prosince 2006

24 3D interaktivní mapa ČR 24

25 Další odborné IS resortu ŽP
Informační systém ochrany přírody (ISOP) Lokality, botanika, fytocenologie, zoologie, maloplošná CHKO, památné stromy, geologie, dálkový průzkum Země, archív leteckých snímků,… Ústřední seznam ochrany přírody Přehled národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních parků Registr emisních zdrojů znečištění (REZZO) emisní bilance, změny skladby vytápění, emisní hustoty,… Informační systém kvality ovzduší (ISKO) Aktuální stav ovzduší, přízemní ozon, monitoring ovzduší, modely znečištění ovzduší, atmosférická depozice (S,N,H,Pb,Cd,Ni), srážky, letová měření,… Geologický informační systém (GEOINFO) Digitální atlas map České republiky GEOČR 500, geologické databáze GEOČR 1:25000, významné geologické lokality ČR, databáze petrografických a mineralogických analýz, geodatabáze map radonového rizika ČR 1:50 000, geochemie povrchových vod ČR, litogeochemická databáze ČR, geochronologie hornin ČR, GEOMON - monitoring malých povodí, databáze petrografických a mineralogických analýz, …

26 Další odborné IS resortu ŽP
Surovinový informační systém (SURIS) Mapy ložiskové ochrany, ostatní ložiska, průzkumná území Geofond Vrtná prozkoumanost, sesuvy, ložiska, poddolovaná území Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí Pokuty a správní rozhodnutí ČIŽP Poplatky zdrojům znečišťování ovzduší, Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Natura 2000 Resortní informační střediska Bibliografické databáze, znalostní báze Alternativní zdroje energie Genofond okrasných rostlin Podpůrné informační systémy Portál životního prostředí, katalog životního prostředí, metainformační systém, katalog, knihovnické systémy, datový sklad resortu MŽP, …

27 Jednotná vstupní brána – aneb jak se v tom vyznat
PORTÁL ŽP jednotná vstupní brána k informacím o stavu, vývoji ŽP a aktivitách státu v ochraně ŽP prezentace dílčích informačních systémů resortu 3 základní funkce: zdroj aktuálních informací o dění v oblasti rozcestník k dalším informačním zdrojům resortu prezentace základních statistik stavu a vývoje ŽP vytvořením, zveřejněním a provozem portálu pověřena CENIA

28 „Životní prostředí v České republice 1989-2004“
V knize rovněž najdete: vývoj veřejné správy v oblasti životního prostředí kde a jaké informace o životním prostředí v ČR lze získat co si lidé myslí o ŽP jeho ochraně, co jsou ochotni a schopni pro ochranu ŽP co mohou podnikatelské subjekty udělat dobrovolně co mohou dělat občané a municipality - byl vývoj v posledních patnácti letech udržitelný?

29 Resort ŽP – jednotné řízení informací
Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP) sdružuje všechny informační zdroje resortu ŽP - sjednocuje jednotlivé subsystémy MŽP a podřízených organizací v současnosti zhruba 40 informačních systémů a cca 5000 databází Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Státní fond životního prostředí Národní parky Krkonošský NP NP a SCHKO Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko Agentura ochrany přírody a krajiny Český hydrometeorologický ústav Výzkumný ústav vodohospodářský TGM CENIA, česká informační agentura životního prostředí Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Česká geologická služba - Geofond Česká geologická služba

30 Reports Assessments Information Data Monitoring
Řízení informační výměny Reports Assessments Information Data Monitoring Ministerstvo životního prostředí Neurčitost Hodnocení jehož obsah a forma je již plně cílena na koncového uživatele Interpretovaná Informace: znalost, hodnocení, posouzení, kvalifikovaný odhad CENIA Vizualizace dat: tabulky, mapy, grafy Konsolidované výsledky monitoringu: databáze Výzkumné instituce Sbírané údaje: monitoring ŽP, statistická šetření, expertní odhad; výsledky měření, základní výzkum

31 CENIA česká informační agentura životního prostředí
integrační prvek JISŽP organizační a znalostní zázemí předpoklady pro harmonizované získávání informací o ŽP zpřehlednění informační podpory poskytování informačních služeb - veřejné správě, podnikatelům, odborné i široké veřejnosti aj.

32 Služby CENIA pro Vás detailní informace a data ze všech složek životního prostředí CENIA je zpracovatelem Statistické ročenky životního prostředí České republiky a (nově) Zpráv o stavu ŽP ČR ekonomické a environmentální analýzy hodnocení udržitelnosti rozvoje průřezové analýzy a hodnocení vzájemného ovlivňování ŽP a dalších sektorů (např. doprava versus životní prostředí) informační výstupy - mapy, grafy, statistiky, rešerše

33 Děkuji Vám za pozornost
telefon:


Stáhnout ppt "Kde hledat zaručené informace o životním prostředí?"

Podobné prezentace


Reklamy Google