Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde hledat zaručené informace o životním prostředí? Jiří Hradec … aneb co máme za humny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde hledat zaručené informace o životním prostředí? Jiří Hradec … aneb co máme za humny."— Transkript prezentace:

1 Kde hledat zaručené informace o životním prostředí? Jiří Hradec … aneb co máme za humny

2 MOTTO informace o ŽP jsou zajímavé – pro veřejnost mají svůj význam – pro odborníky a NNO mají svůj účel – pro rozhodování veřejné správy má smysl je vytvářet – pro podnikatele a podniky

3 Požadavky na informační servis INFORMACE o stavu a dynamice rozvoje životního prostředí v České republice –kvalitní –hodnověrné –srozumitelné –snadno dostupné neomezenému okruhu uživatelů INFORMACE pro hodnocení ŽP –jeho stavu a změny včetně interpretace INFORMAČNÍ služby –flexibilní informační podpora

4 Mapové služby = geoportal.cenia.cz

5 Překrytím různých datových vrstev lze získat řadu zajímavých informací geoportal.cenia.cz – NATURA 2000

6 geoportal.cenia.cz - IRZ Integrovaný registr znečišťování emise i havarijní do ovzduší, vody, půdy a o přenosy 72 ohlašovaných látek

7 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) Proces IPPC – soubor informací a jejich sdílení –komplexní přístup ke snížení či vyloučení emisí včetně opatření týkajících se odpadů –evidence zařízení s podanou či vyřízenou žádostío IPPC –seznam nejlepších dostupných technik (BAT) www.env.cz/ippcwww.ippc.cz

8 sez.cenia.cz - Systém evidence kontaminovaných míst kontaminovaná místa - sanace, staré skládky, staré zátěže, území po Sovětské armádě

9 geoportal.cenia.cz - sesuvy

10 geoportal.cenia.cz – Geologická mapa Geologická mapa DETAIL Zlomy a plochy

11 geoportal.cenia.cz – povodně arwen.cenia.cz/izgard

12 geoportal.cenia.cz – ÚSES

13 Posuzování vlivů na ŽP (EIA/SEA) IS evidence posuzovaných vlivů a koncepcí zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování –subjekty vázané k aktivitám EIA, aktivity, oprávněné osoby, … www.cenia.cz

14 Meteorologický a klimatologický IS předpověď počasí, předpověď větru, předpovědní mapa pro Evropu, výstrahy, biometeorologická předpověď, UV index, systém detekce blesků, tornáda,… www.chmi.cz

15 Meteorologický a klimatologický IS v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací –Hlásná a předpovědní povodňová služba, hydrologické výstrahy hydro.chmi.cz Začátek května 2006 – pohotovost i ohrožení

16 Meteorologický a klimatologický IS v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací –Hlásná a předpovědní povodňová služba Labe – stanice Ústí nad Labem Historie vodního stavu a modelová předpověď

17 Meteorologický a klimatologický IS v mimořádných situacích (např. záplavy) cenný zdroj aktuálních informací –Radarová měření ČHMÚ – detekce a odhady srážek Bude-li pak na čarodějnice pršet? www.chmi.cz/meteo/rad

18 Meteorologický a klimatologický IS Stavy a průtoky, srážky, jakost vod (MŽP+MZ) www.povodi.cz

19 Hydroekologický informační systém (HEIS) modely množství a jakosti vod, vodní toky, podzemní vody, objekty povrchových vod, objekty užívání vody, odběry a vypouštění, časové řady, mapové vrstvy hydrologie podzemních a povrchových vod, jakost vod, kvantitativní údaje, hydrologické předpovědi, hydrofond,… Detailní informace heis.vuv.cz

20 Větrné elektrárny – střet s ochranou přírody Zde je národní park, využití větru není možné geoportal.cenia.cz – „Větrné info“ Síla větru 40 metrů nad povrchem země Vysoký potenciál využití větrné energie

21 Informační systém o odpadech (ISOH) evidence vykazovaných odpadů, skládky a zařízení k úpravě, využití a zneškodnění odpadů, informace o produkci a nakládání s odpady,… ceho.vuv.cz

22 Portál indikatory.env.cz Informace o udržitelném rozvoji (environmentální, sociální i ekonomické oblasti) časové řady grafy, tabulky, komentáře doplněk statistické ročenky Ne vše se daří Úspěch? Jen změna metodiky 

23 Informační systém statistiky ŽP Agregované informace o životním přostředí a udržitelném rozvoji (environmentální, sociální i ekonomické oblasti) Ohlašovací povinnosti Ohlašované údaje Přímé provázání s ČSÚ a dalšími zdroji Dostupnost od prosince 2006

24 3D interaktivní mapa ČR 24 www.cenia.cz/3dmodel

25 Další odborné IS resortu ŽP Informační systém ochrany přírody (ISOP) –Lokality, botanika, fytocenologie, zoologie, maloplošná CHKO, památné stromy, geologie, dálkový průzkum Země, archív leteckých snímků,… Ústřední seznam ochrany přírody –Přehled národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních parků Registr emisních zdrojů znečištění (REZZO) –emisní bilance, změny skladby vytápění, emisní hustoty,… Informační systém kvality ovzduší (ISKO) –Aktuální stav ovzduší, přízemní ozon, monitoring ovzduší, modely znečištění ovzduší, atmosférická depozice (S,N,H,Pb,Cd,Ni), srážky, letová měření,… Geologický informační systém (GEOINFO) –Digitální atlas map České republiky GEOČR 500, geologické databáze GEOČR 1:25000, významné geologické lokality ČR, databáze petrografických a mineralogických analýz, geodatabáze map radonového rizika ČR 1:50 000, geochemie povrchových vod ČR, litogeochemická databáze ČR, geochronologie hornin ČR, GEOMON - monitoring malých povodí, databáze petrografických a mineralogických analýz, …

26 Surovinový informační systém (SURIS) –Mapy ložiskové ochrany, ostatní ložiska, průzkumná území Geofond –Vrtná prozkoumanost, sesuvy, ložiska, poddolovaná území Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí Pokuty a správní rozhodnutí ČIŽP –Poplatky zdrojům znečišťování ovzduší, –Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Natura 2000 Resortní informační střediska Bibliografické databáze, znalostní báze Alternativní zdroje energie Genofond okrasných rostlin Podpůrné informační systémy –Portál životního prostředí, katalog životního prostředí, metainformační systém, katalog, knihovnické systémy, datový sklad resortu MŽP, … Další odborné IS resortu ŽP

27 Jednotná vstupní brána – aneb jak se v tom vyznat PORTÁL ŽP –jednotná vstupní brána k informacím o stavu, vývoji ŽP a aktivitách státu v ochraně ŽP –prezentace dílčích informačních systémů resortu 3 základní funkce: –zdroj aktuálních informací o dění v oblasti –rozcestník k dalším informačním zdrojům resortu –prezentace základních statistik stavu a vývoje ŽP vytvořením, zveřejněním a provozem portálu pověřena CENIA

28 „Životní prostředí v České republice 1989-2004“ V knize rovněž najdete:  vývoj veřejné správy v oblasti životního prostředí  kde a jaké informace o životním prostředí v ČR lze získat  co si lidé myslí o ŽP jeho ochraně, co jsou ochotni a schopni pro ochranu ŽP  co mohou podnikatelské subjekty udělat dobrovolně  co mohou dělat občané a municipality - byl vývoj v posledních patnácti letech udržitelný?

29 Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP) sdružuje všechny informační zdroje resortu ŽP - sjednocuje jednotlivé subsystémy MŽP a podřízených organizací v současnosti zhruba 40 informačních systémů a cca 5000 databází Resort ŽP – jednotné řízení informací Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Státní fond životního prostředí Český hydrometeorologický ústav Česká geologická služba Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Česká geologická služba - Geofond Národní parky - Krkonošský NP - NP a SCHKO Šumava - NP Podyjí - NP České Švýcarsko CENIA, česká informační agentura životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny

30 Sbírané údaje: monitoring ŽP, statistická šetření, expertní odhad; výsledky měření, základní výzkum Řízení informační výměny R eports A ssessments I nformation D ata M onitoring Neurčitost Ministerstvo životního prostředí CENIA Výzkumné instituce Hodnocení jehož obsah a forma je již plně cílena na koncového uživatele Interpretovaná Informace: znalost, hodnocení, posouzení, kvalifikovaný odhad Vizualizace dat: tabulky, mapy, grafy Konsolidované výsledky monitoringu: databáze

31 CENIA česká informační agentura životního prostředí integrační prvek JISŽP –organizační a znalostní zázemí –předpoklady pro harmonizované získávání informací o ŽP –zpřehlednění informační podpory poskytování informačních služeb - veřejné správě, podnikatelům, odborné i široké veřejnosti aj.

32 Služby CENIA pro Vás  detailní informace a data ze všech složek životního prostředí  CENIA je zpracovatelem Statistické ročenky životního prostředí České republiky a (nově) Zpráv o stavu ŽP ČR  ekonomické a environmentální analýzy  hodnocení udržitelnosti rozvoje  průřezové analýzy a hodnocení vzájemného ovlivňování ŽP a dalších sektorů (např. doprava versus životní prostředí)  informační výstupy - mapy, grafy, statistiky, rešerše

33 Děkuji Vám za pozornost telefon:267-225-226 email:info@cenia.cz


Stáhnout ppt "Kde hledat zaručené informace o životním prostředí? Jiří Hradec … aneb co máme za humny."

Podobné prezentace


Reklamy Google