Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová."— Transkript prezentace:

1 1 Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová

2 2 Národní Strategické Referenční Rámce Každy členský stát musí definovat N je komisi do 5 měsíců od doby, kdy jsou publikovány Každy členský stát musí definovat Národní Strategické Referenční Rámce a předložit je komisi do 5 měsíců od doby, kdy jsou publikovány Strategické směrnice společenství Co musí obsahovat ? Co musí obsahovat ?  Popis strategie členského státu  Seznam operačních programů  Orientační roční příděl z každého fondu podle programu

3 3 Prováděcí rámec: Obecné předpisy a předpisy související s financováním, rozhodování Lisabon Národní Strategický Referenční Rámec Národní Strategický Referenční Rámec Strategické směrnice společenství Strategické směrnice společenství ---------------------------------------------------------------------- Regionální a Sektorové Operační programy

4 4 Operační programy Definují prioritní osy a oblasti podpory Definují prioritní osy a oblasti podpory Stanoví struktury managementu Stanoví struktury managementu Obsahují finanční plán Obsahují finanční plán Prioritní osy rozvoje musí být založeny na jednom fondu Prioritní osy rozvoje musí být založeny na jednom fondu Musí obsahovat maximální míru společného financování programu pro jednotlivé státy Musí obsahovat maximální míru společného financování programu pro jednotlivé státy Obsahuje seznam hlavních projektů Obsahuje seznam hlavních projektů

5 5 Strategické obecné zásady Společenství Národní strategický referenční rámec Operační programy Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Projekty Programová rovina Projektová rovina hl. priority strategické cíle řízení koordinace tématické a regionální cíle

6 6 Operační programy ( 26) OP Podnikání a Inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MOSV) OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Životní prostředí (MŽP) OP Doprava (MD) Integrovaný operační program (IOP) – (MMR) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost (Mag. Praha) OP Praha – Adaptabilita (Mag. Praha) Cíl konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce ESPON 2013 INTERACT II ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Střední Čechy Tématické (8) Regionální ROP (7) hl.m. Praha (2) všechny regiony (9)

7 7 EU STRUKTURÁLNÍ FONDY Příležitosti 2007-2013 Co je potřeba vědět?

8 8 Základní Povinnosti DokumentyČlenské státy Evropská komise Národní Strategický referenční rámec (NSRF) Koordinující Ministerstvo (Ministerstvo pro regionální rozvoj, Úřad vlády) Jednání komise Operační programy (OP) Řídíci autoritaJednání komise Oblast podpory (Opatření) Prostředník / Realizační subjekt Dohledy komise ProjektyNavrhovatel projektu

9 9 Evropská komise: Strategie a kontrola Úlohy: Úlohy:  Definování rámců (předpisy, Strategické obecné zásady)  Projednání programů s členskými státy  Zajištění sladění řízení při implementace  Provádění plateb  Kontrola, audit, vyhodnocení  Strategická úloha: zajistit dosažení Lisabonského plánu Generální ředitelství sídlící v Bruselu Generální ředitelství sídlící v Bruselu  Generální ředitelství regionální politiky(Evropský fond regionálního rozvoje, Kohezní fond)  Generální ředitelství zaměstnanosti a sociální věci (Evropský sociální fond)

10 10 Klíčoví hráči ve členských státech: Kdo co dělá? Řídící autorita: Řídící autorita: Program « vlastnictví »: celkový management programuProgram « vlastnictví »: celkový management programu „Úzké“ vztahy s Komisí„Úzké“ vztahy s Komisí Prostředník / Realizační subjekt:: Prostředník / Realizační subjekt:: Spadá do pravomoci Řídící autoritySpadá do pravomoci Řídící autority Stará se o finanční směrnice programuStará se o finanční směrnice programu Vyhlašuje výzvy k předložení projektůVyhlašuje výzvy k předložení projektů Výběr projektů,Výběr projektů, Kontrola implementace projektů příjemciKontrola implementace projektů příjemci Kontrolní výbor: Kontrolní výbor: Složená ze zástupců Řídící autoritySložená ze zástupců Řídící autority Zapojuje se do závěrečného výběru projektů, po té co bylo provedeno jejich hodnoceníZapojuje se do závěrečného výběru projektů, po té co bylo provedeno jejich hodnocení

11 11 Jak probíhá výzva k předložení návrhů? Navrhovatel projektu VÝZVAK PŘEDLOŽENÍNABÍDEKVÝZVAK PŘEDLOŽENÍNABÍDEK Impelemtující subjekt Kontaktní místo během zpracování projektové nabídky Vyhodnocovací pracovní skupina vede 3 stupňové vyhodnocení Kontrolní výbor: Výběr projektů Předložení nabídek navrhovatelem projektu Prostředníkovi Řídící autorita: Konečné rozhodnutí t

12 12 Česká republika: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání 737, 1 MEUR Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání 737, 1 MEUR   Oblast podpory 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji   Oblast podpory 2.2 Podpora vyššího technického vzdělávání   Oblast podpory 2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání   Příjemci vysoké školy (všechny typy), vyšší odborné školy, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství.   2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - příspěvek maximálně 85%   Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13 13 Česká republika: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3: Další vzdělávání 341,0 MEUR Prioritní osa 3: Další vzdělávání 341,0 MEUR   Příjemci ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města a obce, občané s trvalým pobytem v ČR   Další vzdělávání - příspěvek maximálně 85%   Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14 14 Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1142,5 MEUR Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1142,5 MEUR  Oblast podpory 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro Ekologický výukový program  Oblast podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech   Cíl oblasti podpory Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu využitelných pro inovace v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu.   Typ operace Individuální projekty popř. velké projekty.   Forma podpory   Dotace až do 100 % z veřejných zdrojů (85 % z komunitárních zdrojů a zbytek z národních zdrojů) podle pravidel Společenství.   Příjemce   veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné   instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy,   neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec   Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací   Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Prostředník: CzechInvest

15 15 Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji 647,9 MEUR Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji 647,9 MEUR  Oblast podpory 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a ve výzkumných institucích  Oblast podpory 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o výzkumu a vývoji a jeho následcích pro inovaci Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 596,8 MEUR Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 596,8 MEUR   Prioritní osa 3 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.   Příjemci:   veřejné vysoké školy   státní vysoké školy   soukromé vysoké školy.  Oblast podpory 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání   Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Prostředník: CzechInvest

16 16 Česká republika: Praha - Konkurenceschopnost OP Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí 263,7 MEUR Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí 263,7 MEUR   Oblast podpory 1.3 Rozvoj a dostupnost ICT (Informační a komunikační technologie) – e- Government - - Přístup k Informační a komunikační technologii, součinnost, ochrana před rizikem, výzkum, inovace, elektronický obsah   Kategorie výdajů   11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)   13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)   14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)   15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky   Předpokládané rozsahem významné projekty   Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty   Územní zaměření podpory   Region soudržnosti NUTS II Praha   Příjemci   Hlavní město Praha   Podnikatelské subjekty   Nestátní neziskové organizace   Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)   Prostředník: Hlavní město Praha

17 17 Česká republika: Praha - Konkurenceschopnost OP Prioritní osa 2: Inovace a podnikání 69,3 MEUR Prioritní osa 2: Inovace a podnikání 69,3 MEUR   Oblast podpory 2.1 Vývoj inovačního prostředí a vztahů mezi výzkumnými ústavy, vývoje a praxí - - Vědecká centra, inkubátorů, inovačních center, center excelence - - Poradenská centra pro inovaci a převod technologie - - Investice do společností přímo propojených s vývojem a výzkumem: inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, stávající výzkumná a vývojová centra - - Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky   Předpokládané rozsahem významné projekty   Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty   Územní zaměření podpory   Region soudržnosti NUTS II Praha   Příjemci   Hlavní město Praha   Městské části hl. m. Prahy   Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy   Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)   Podnikatelské subjekty   Nestátní neziskové organizace   Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)   Prostředník: Hlavní město Praha

18 18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google