Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3."— Transkript prezentace:

1 Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3

2 Zúčtovací vztahy Jsou upraveny českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 Závazky 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 Zúčtování daní a dotací 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a členy družstva 36 Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 37 Jiné pohledávky a závazky 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

3 Obsah přednášky Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Zálohy, směnky Zúčtovací vztahy se zaměstnanci Přechodné účty aktiv a pasiv

4 Pohledávky z obchodních vztahů
Účtová skupina 31, aktivní účty Pohledávka = právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu Krátkodobé pohledávky – splatnost do 1 roku Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok Jde vždy o zůstatkovou dobu splatnosti pohledávky Důležité pro hodnocení solventnosti a likvidity-ukazatelé finanční analýzy Tento aspekt je třeba rozlišit v analytické evidenci

5 Pohledávky z obchodních vztahů
311 – Odběratelé 312 – Směnky k inkasu 313 - Pohledávky za eskontovanými cennými papíry 314 – Poskytnuté zálohy 315 – Ostatní pohledávky z obchodních vztahů – účet slouží k zachycení např. reklamací uplatněných vůči dodavatelům, k zachycení pohledávek z leasingu-viz. cvičení

6 Závazky z obchodních vztahů
Účtová skupina 32, pasivní účty - Krátkodobé závazky – splatnost do 1 roku Závazek = povinnost dlužníka poskytnout věřiteli plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu Dlouhodobé závazky – splatnost nad 1 rok – účtujeme v účtové třídě 4 Opět posuzujeme vždy zůstatkovou dobu splatnosti závazku Důležité pro hodnocení solventnosti a likvidity-ukazatelé finanční analýzy

7 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky-slouží k zachycení vztahů s leasingovou společností, s institucemi, které zajišťují obchody s cennými papíry apod.

8 Zálohy A) Přijaté zálohy
- Mají charakter závazku vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění) B) Poskytnuté zálohy - Mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze)

9 Zálohy Podle splatnosti
Přijaté/poskytnuté do 1 roku –krátkodobé (324, 314) Přijaté/poskytnuté nad 1 rok – dlouhodobé (475) Podle účelu Provozní zálohy (31) Zálohy na dlouhodobý majetek (sk. 05) Zálohy na oběžný majetek – zásoby(sk. 15) - Každé členění je odraženo v samostatných syntetických účtech účtového rozvrhu

10 Příklad - zálohy poskytnuté
1. VzBÚ – úhrada zálohové faktury(zálohová faktura se sama o sobě neúčtuje) Kč 2. Daňový doklad – záloha na nákup materiálu: a) Pořizovací cena 1000 Kč b) DPH 200 Kč 3. D-fa nákup materiálu: a) Pořizovací cena 2000 Kč b) DPH 400 Kč 4. VÚD – storno DPH z poskytnuté zálohy 200 Kč 5. VÚD – zúčtování poskytnuté zálohy 1200 Kč 5. VzBÚ – doplatek faktury 1200 Kč

11 Příklad - zálohy poskytnuté
Běžný účet Poskytnuté zálohy DPH Dodavatelé Pořízení materiálu 6.1200

12 Směnky Směnka = dluhový CP, který zakládá právo věřitele na zaplacení směnečné částky v určitém čase a povinnost dlužníka zaplatit. Směnka může sloužit jako: A) platební prostředek – slouží k uhrazení dluhu, následně může sloužit jako nástroj krytí úvěrových operací (eskontní úvěr, viz. UC2) B) cenný papír určený k obchodování (eviduje se v ú.s. 06 nebo 25, podle splatnosti) C) zajišťovací nástroj – k zajištění smluvené povinnosti (bude proplacena pouze tehdy, když nebude uhrazena smluvní povinnost, např. splátka úvěru, leasingu..)

13 Směnky I. Vlastní směnky – dlužník se zavazuje, že ve lhůtě splatnosti zaplatí dluh věřiteli, obsahuje sloveso „zaplatím“ II. Cizí směnky – výstavce směnky-dlužník, přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila věřiteli dlužnou částku ve lhůtě splatnosti, obsahuje příkaz „zaplaťte“ , třístranný vztah, třetí osoba tzv. směnečník s tímto musí souhlasit – akcept směnky

14 Směnky A) k inkasu(312) – představují pohledávku(aktivum), obdrží jí dodavatel od odběratele místo platby, k den splatnosti má věřitel nárok na zaplacení směnečné sumy (tedy včetně úroků) B) k úhradě(322) – představují závazek(pasivum), vystaví ji odběratel svému dodavateli, místo toho, aby mu zaplatil, v den splatnosti směnky však směnečný dluh dlužník musí uhradit a to včetně úroků

15 Směnky Podnik A prodal výrobky podniku B. Vystavil mu tedy fakturu na 5000 Kč. Podnik B však závazek neuhradil a místo úhrady vystavil směnku vlastní, s tím že dluh splatí za 6 měsíců, včetně směnečného úroku 100 Kč. Zaúčtujte výše uvedené transakce v podniku A i B.

16 Směnky Podnik A Odběratelé Tržby Směnky k inkasu Úroky
a) b)100 Běžný účet 3.5100 Vystavená faktura na prodané výrobky 5000 Kč Akceptace směnky:a) pohledávka 5000 Kč b) směnečný úrok 100 Kč (výše směnečné pohledávky = 5100 Kč) 3. VzBÚ – úhrada směnky v den splatnosti 5100 Kč

17 Směnky Podnik B Dodavatelé Pořízení zboží Směnky k úhradě Úroky
2.a) b)100 Běžný účet 3.5100 1. Došlá faktura – nákup zboží 5000 Kč 2.Vystavení směnky: a) závazek Kč b) směnečný úrok 100 Kč (výše směnečného závazku = 5100 Kč) 3. VzBÚ – úhrada směnky v den splatnosti 5100 Kč

18 Zúčtovací vztahy se zaměstnanci
Účtová skupina 33 – aktivní i pasivní účty 331 Zaměstnanci – závazky při zúčtování mezd 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům – např. při vyúčtování záloh 335 Pohledávky za zaměstnanci – při vyúčtování záloh, náhrad manka a škody pod.

19 Mzdy Splatné za měsíc pozadu, vznik nároku – po odpracování posledního dne v měsíci, výplata – cca v polovině následujícího měsíce, po tuto dobu ú.j. dluží svým zaměstnancům mzdy Mzdy = provozní náklady – ú.s. 52, účet 521 Evidují se na účtě 331 Zaměstnanci, který má primárně závazkový charakter, zúčtování na MD by se však dalo určit jako pohledávkové.

20 Mzdy MD 331 ZAMĚSTNANCI D Nárok na hrubou mzdu Srážka SP a ZP (11%)
Záloha na daň z příjmů Fakultativní odvody Saldo = výplata čisté mzdy z BÚ zaměstnavatele nejčasněji na BÚ zaměstnance ve výplatním termínu SP = sociální pojištění (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) – 6,5% z HM ZP = zdravotní pojištění (náklady na léčbu, léky, lékařskou péči ,ošetření) 4,5% z HM Daň z příjmů = FP 15% ze základu daně minus slevy na dani a daňová zvýhodnění Fakultativní odvody = výživné, exekuce, spoření, pojištění apod.

21 Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance
Hrubá mzda x 1,34 = Superhrubá mzda Koeficient 1,34 = 34% ZP a SP hrazené zaměstnavatelem z objemu hrubých mezd(26% SP a 9% ZP) Základ daně (po zaokrouhlení na stovky Kč nahoru) X 0,15 (15% sazba daně z Př. FO) = Záloha na daň z příjmů - Slevy na dani (na poplatníka, na studium, invaliditu apod. - Daňové zvýhodnění (na vyživované dítě) Výsledná záloha na daň z příjmů Aktuální výše slev a daňových zvýhodnění – Z o DzP v platném znění

22 Výpočet čisté mzdy Hrubá mzda - Zdravotní pojištění
- Sociální zabezpečení - Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti - Ostatní fakultativní srážky + Dávky nemocenského pojištění = čistá mzda (vyplácená ve výpl. termínu)

23 Účtování mezd 1. ZaVL: Hrubé mzdy zaměstnanců 1000 2. ZaVL:
3. a) srážka Z a SP 110 Kč b) srážka zálohy na daň z příjmů 100 Kč 4. VÚD: předpis S a ZP hrazeného zaměstnavatelem 340 Kč 5. VÚD: nemocenské dávky 200 Kč 6. BV: výplata čisté mzdy 990 Kč

24 Účtování mezd Zúčtování s institucemi Z a SP Zaměstnanci Hrubé mzdy
4) a) a)110 1) )1000 3) b)100 4)200 5) 990 Ostatní přímé daně Zákonné sociální N BÚ 2b) ) )990

25 Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová sk. 38 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní

26 Dohadné účty aktivní S.Ú. 388
Nahrazují účty pohledávek v případě, kdy účetní jednotka musí zaúčtovat pohledávku, avšak nezná její skutečnou výši (účtuje se ve výši odhadu) Např. pojistná událost, výnosové úroky, odhad inkasa z majetkových práv (dividendy) apod. v rozvaze – krátkodobé či dlouhodobé

27 Dohadné účty pasivní S.ú. 389
Nahrazují účty závazků v případě, kdy účetní jednotka musí zaúčtovat závazek, avšak nezná jeho skutečnou výši (účtuje ve výši odhadu) Např. nevyfakturované dodávky, nákladové úroky, náhrada za nevybranou dovolenou zaměstnanci apod. V rozvaze-krátkodobé či dlouhodobé

28 Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google