Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3. Zúčtovací vztahy Jsou upraveny českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 Závazky 33 Zúčtování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3. Zúčtovací vztahy Jsou upraveny českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 Závazky 33 Zúčtování."— Transkript prezentace:

1 Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3

2 Zúčtovací vztahy Jsou upraveny českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 Závazky 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 Zúčtování daní a dotací 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a členy družstva 36 Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 37 Jiné pohledávky a závazky 38 Přechodné účty aktiv a pasiv 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

3 Obsah přednášky Pohledávky a závazky z obchodních vztahů Zálohy, směnky Zúčtovací vztahy se zaměstnanci Přechodné účty aktiv a pasiv

4 Pohledávky z obchodních vztahů Účtová skupina 31, aktivní účty Pohledávka = právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu Krátkodobé pohledávky – splatnost do 1 roku Dlouhodobé pohledávky – splatnost nad 1 rok Jde vždy o zůstatkovou dobu splatnosti pohledávky Důležité pro hodnocení solventnosti a likvidity-ukazatelé finanční analýzy Tento aspekt je třeba rozlišit v analytické evidenci

5 Pohledávky z obchodních vztahů 311 – Odběratelé 312 – Směnky k inkasu 313 - Pohledávky za eskontovanými cennými papíry 314 – Poskytnuté zálohy 315 – Ostatní pohledávky z obchodních vztahů – účet slouží k zachycení např. reklamací uplatněných vůči dodavatelům, k zachycení pohledávek z leasingu-viz. cvičení

6 Závazky z obchodních vztahů Účtová skupina 32, pasivní účty - Krátkodobé závazky – splatnost do 1 roku Závazek = povinnost dlužníka poskytnout věřiteli plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu Dlouhodobé závazky – splatnost nad 1 rok – účtujeme v účtové třídě 4 Opět posuzujeme vždy zůstatkovou dobu splatnosti závazku Důležité pro hodnocení solventnosti a likvidity- ukazatelé finanční analýzy

7 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 321 Dodavatelé 322 Směnky k úhradě 324 Přijaté zálohy 325 Ostatní závazky-slouží k zachycení vztahů s leasingovou společností, s institucemi, které zajišťují obchody s cennými papíry apod.

8 Zálohy A) Přijaté zálohy - Mají charakter závazku vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění) B) Poskytnuté zálohy - Mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze)

9 Zálohy Podle splatnosti a)Přijaté/poskytnuté do 1 roku –krátkodobé (324, 314) b)Přijaté/poskytnuté nad 1 rok – dlouhodobé (475) Podle účelu a)Provozní zálohy (31) b)Zálohy na dlouhodobý majetek (sk. 05) c)Zálohy na oběžný majetek – zásoby(sk. 15) - Každé členění je odraženo v samostatných syntetických účtech účtového rozvrhu

10 Příklad - zálohy poskytnuté 1. VzBÚ – úhrada zálohové faktury(zálohová faktura se sama o sobě neúčtuje) 1200 Kč 2. Daňový doklad – záloha na nákup materiálu: a) Pořizovací cena 1000 Kč b) DPH 200 Kč 3. D-fa nákup materiálu: a) Pořizovací cena 2000 Kč b) DPH 400 Kč 4. VÚD – storno DPH z poskytnuté zálohy 200 Kč 5. VÚD – zúčtování poskytnuté zálohy 1200 Kč 5. VzBÚ – doplatek faktury 1200 Kč

11 Příklad - zálohy poskytnuté Běžný účet Poskytnuté zálohy DPH 1. 1200 1.1200 2.200 2.200 4.200 6. 1200 4. 200 5.1200 3.400 Dodavatelé Pořízení materiálu 5. 1200 3.2400 3.2000 6.1200

12 Směnky -Směnka = dluhový CP, který zakládá právo věřitele na zaplacení směnečné částky v určitém čase a povinnost dlužníka zaplatit. -Směnka může sloužit jako: -A) platební prostředek – slouží k uhrazení dluhu, následně může sloužit jako nástroj krytí úvěrových operací (eskontní úvěr, viz. UC2) -B) cenný papír určený k obchodování (eviduje se v ú.s. 06 nebo 25, podle splatnosti) -C) zajišťovací nástroj – k zajištění smluvené povinnosti (bude proplacena pouze tehdy, když nebude uhrazena smluvní povinnost, např. splátka úvěru, leasingu..)

13 Směnky -I. Vlastní směnky – dlužník se zavazuje, že ve lhůtě splatnosti zaplatí dluh věřiteli, obsahuje sloveso „zaplatím“ -II. Cizí směnky – výstavce směnky-dlužník, přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila věřiteli dlužnou částku ve lhůtě splatnosti, obsahuje příkaz „zaplaťte“, třístranný vztah, třetí osoba tzv. směnečník s tímto musí souhlasit – akcept směnky

14 Směnky A) k inkasu(312) – představují pohledávku(aktivum), obdrží jí dodavatel od odběratele místo platby, k den splatnosti má věřitel nárok na zaplacení směnečné sumy (tedy včetně úroků) B) k úhradě(322) – představují závazek(pasivum), vystaví ji odběratel svému dodavateli, místo toho, aby mu zaplatil, v den splatnosti směnky však směnečný dluh dlužník musí uhradit a to včetně úroků

15 Směnky Podnik A prodal výrobky podniku B. Vystavil mu tedy fakturu na 5000 Kč. Podnik B však závazek neuhradil a místo úhrady vystavil směnku vlastní, s tím že dluh splatí za 6 měsíců, včetně směnečného úroku 100 Kč. Zaúčtujte výše uvedené transakce v podniku A i B.

16 Směnky Podnik A Odběratelé Tržby Směnky k inkasu Úroky 1.5000 2.a)5000 1.5000 2.5100 3.5100 2.b)100 Běžný účet 3.5100 1.Vystavená faktura na prodané výrobky 5000 Kč 2.Akceptace směnky:a) pohledávka 5000 Kč b) směnečný úrok 100 Kč (výše směnečné pohledávky = 5100 Kč) 3. VzBÚ – úhrada směnky v den splatnosti 5100 Kč

17 Směnky Podnik B Dodavatelé Pořízení zboží Směnky k úhradě Úroky 2.a)5000 1.5000 1.5000 3.5100 2.5100 2.b)100 Běžný účet 3.5100 1. Došlá faktura – nákup zboží 5000 Kč 2.Vystavení směnky: a) závazek 5000 Kč b) směnečný úrok 100 Kč (výše směnečného závazku = 5100 Kč) 3. VzBÚ – úhrada směnky v den splatnosti 5100 Kč

18 Zúčtovací vztahy se zaměstnanci Účtová skupina 33 – aktivní i pasivní účty 331 Zaměstnanci – závazky při zúčtování mezd 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům – např. při vyúčtování záloh 335 Pohledávky za zaměstnanci – při vyúčtování záloh, náhrad manka a škody pod.

19 Mzdy Splatné za měsíc pozadu, vznik nároku – po odpracování posledního dne v měsíci, výplata – cca v polovině následujícího měsíce, po tuto dobu ú.j. dluží svým zaměstnancům mzdy Mzdy = provozní náklady – ú.s. 52, účet 521 Evidují se na účtě 331 Zaměstnanci, který má primárně závazkový charakter, zúčtování na MD by se však dalo určit jako pohledávkové.

20 Mzdy MD 331 ZAMĚSTNANCI D Nárok na hrubou mzdu Srážka SP a ZP (11%) Záloha na daň z příjmů Fakultativní odvody Saldo = výplata čisté mzdy z BÚ zaměstnavatele nejčasněji na BÚ zaměstnance ve výplatním termínu

21 Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance Hrubá mzda x 1,34 = Superhrubá mzda Koeficient 1,34 = 34% ZP a SP hrazené zaměstnavatelem z objemu hrubých mezd(26% SP a 9% ZP) Základ daně (po zaokrouhlení na stovky Kč nahoru) X 0,15 (15% sazba daně z Př. FO) = Záloha na daň z příjmů - Slevy na dani (na poplatníka, na studium, invaliditu apod. - Daňové zvýhodnění (na vyživované dítě) Výsledná záloha na daň z příjmů Aktuální výše slev a daňových zvýhodnění – Z o DzP v platném znění

22 Výpočet čisté mzdy Hrubá mzda - Zdravotní pojištění - Sociální zabezpečení - Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti - Ostatní fakultativní srážky + Dávky nemocenského pojištění = čistá mzda (vyplácená ve výpl. termínu)

23 Účtování mezd 1. ZaVL: Hrubé mzdy zaměstnanců 1000 2. ZaVL: 3. a) srážka Z a SP 110 Kč b) srážka zálohy na daň z příjmů 100 Kč 4. VÚD: předpis S a ZP hrazeného zaměstnavatelem 340 Kč 5. VÚD: nemocenské dávky 200 Kč 6. BV: výplata čisté mzdy 990 Kč

24 Účtování mezd Zúčtování s institucemi Z a SP Zaměstnanci Hrubé mzdy 4)200 2a)110 2a)110 1)1000 1)1000 3) 340 2b)100 4)200 5) 990 Ostatní přímé daně Zákonné sociální N BÚ 2b)100 3)340 5)990

25 Přechodné účty aktiv a pasiv Účtová sk. 38 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní

26 Dohadné účty aktivní -S.Ú. 388 -Nahrazují účty pohledávek v případě, kdy účetní jednotka musí zaúčtovat pohledávku, avšak nezná její skutečnou výši (účtuje se ve výši odhadu) -Např. pojistná událost, výnosové úroky, odhad inkasa z majetkových práv (dividendy) apod. -v rozvaze – krátkodobé či dlouhodobé

27 Dohadné účty pasivní S.ú. 389 Nahrazují účty závazků v případě, kdy účetní jednotka musí zaúčtovat závazek, avšak nezná jeho skutečnou výši (účtuje ve výši odhadu) -Např. nevyfakturované dodávky, nákladové úroky, náhrada za nevybranou dovolenou zaměstnanci apod. -V rozvaze-krátkodobé či dlouhodobé

28 Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Zúčtovací vztahy I Účtová třída 3. Zúčtovací vztahy Jsou upraveny českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 Závazky 33 Zúčtování."

Podobné prezentace


Reklamy Google