Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová média ve výtvarné výchově

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová média ve výtvarné výchově"— Transkript prezentace:

1 Nová média ve výtvarné výchově

2 Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995)
NOVÁ MÉDIA = MULTIMÉDIA ---> směsice obrazu, textu, zvuku, videa a animací hypertextualita (vnitřní struktura díla nezávislá na uživateli) interaktivita (vyjevuje se teprve aktivním užíváním díla) číselná reprezentace - modularita

3 Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995, Praha) Média a Obraznost (sympozium INSEA 2000, Praha) RVP a Výtvarná výchova (sympozium INSEA 2004, Plzeň) Filmová/audiovizuální výchova (doplňující obor od , diskuse na portálu RVP od 2007)

4 UMĚNÍ vs UČENÍ VCAE Visual Culture Art Education vizuální kultura
DBAE Discipline Based Art Education

5 Lev Manovich Languages of new media, 2001
Číselná reprezentace Modularita (diskrétní jednotky) Automatizace Variabilita Překódování Nicolas Bouriaud Postprodukce, 2004 Recyklace obrazů Interpretace, reprodukování, nové vystavování, samplování Umělecké dílo jako surovina? Nové programování děl, pobývání v historických stylech a formách...

6 Walter Benjamin Umění ve věku reprodukovatelnosti, 1936
Projekt „Passages“ – roztříštěnost a rozptýlení, prchavost, blýskavý svět kapitalismu Studie přínosu technologických inovací pro zacházení s uměním – pod vlivem fotografie, ale hlavně filmu Východiskem pojem reprodukce, která od r.1900 – podrobuje si všechna umělecká díla ---> změna podmínek recepce umění – reprodukční technologie začínají zpětně působit na umění Pravost nějaké věci je souhrn všeho, co si sebou nese od vzniku, trvání hmotného až po historické svědectví (hermeneutická identita UD!) AURA – jedinečnost UD má základnu v rituálu (některé proudy ve Vv spojené s touto ideou, např. Jiří David) L‘art pour l‘artismus Originál ---> vystavování (opakování) – film – poprvé závažný důvod k reprodukci – filmy existují v kopiích a realizují se teprve masovým promítáním – kultem hvězd si vytváří „sekundární auru“

7 Walter Benjamin Umění ve věku reprodukovatelnosti, 1936
„Technická reprodukovatelnost změnila poměr mas k umění. Jejich zaostalost, jak se projevuje například před obrazem Picassovým, se převrací v probudilost, např. v poměru k Chaplinovi...“ ---> demokratizace umění (pluralita umění – Vančát) Vlivy fašismu, propaganda Marinettiho manifest futurismu oslavující válku jako estetický zážitek... Ve filmu lidstvo „které bylo u Homéra předmětem podívané pro olympské bohy, se stalo podívanou samo pro sebe“. Hudba: Spíše je soudobý poslech pokleslejší, ustrnulý na infantilním stupni. Naslouchající subjekty ztrácejí svobodu volby a odpovědnosti nejen schopnost vědomého poznávání hudby, která byla vždy omezená na úzké skupiny, nýbrž vzdorně negují možnost takového poznání vůbec“. CD – atomizace poslechu po stopách... Celková hudební kompozice se stává cizejší...

8 Rámcový vzdělávací program ZŠ, GV
výuka budoucích učitelů v kontextu RVP ---> východisko pro zahrnutí znalosti práce s novými médii do studijních programů techné x arété H.-G. Gadamer: „Že areté není učitelná, jako jsou učitelné téchnai, představuje v jistém smyslu ústřední problém veškeré výchovy...“

9 Rámcový vzdělávací program ZŠ
okruhy učiva VV Rozvíjení smyslové citlivosti Uplatňování subjektivity Ověřování komunikačních účinků Okruhy učiva FV/AV Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání Upletnění kreativity, fantazie a senzibility Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností

10 Nová média v RVP UČIVO: Rozvíjení smyslové citlivosti – smyslové účinky vizuáoně obrazných vyjádření (umělecká tvorba, fotografie, fillm, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) Uplatňování subjektivity – typy vizuálně obrazných vyjádření (jejich výběr a uplatnění; hračky, objekty, ilustrace, malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama) Ověřování komunikačních účinků

11 Nová média v RVP Očekávané výstupy 1.stupeň:
1.období – mimo jiné … vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky 2.období – užívá a kombinuje prvky viz.obr.vyjádření ve vztahu k celku - pro vyjádření nových i neobvyklých postupů svobodně volí a kombinuje prostředky včetně postupů současného výtvarného umění

12 Nová média v RVP Klíčové kompetence: kompetence k učení
kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence pracovní (téchnai) kompetence sociální a personální kompetence občanské

13 Nová média v RVP UČIVO: Rozvíjení smyslové citlivosti
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama

14 Nová média v RVP UČIVO: Uplatňování subjektivity
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)

15 Nová média v RVP UČIVO: Ověřování komunikačních účinků
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v  rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

16 Nová média v RVP Očekávané výstupy 2.stupeň:
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních

17 KRESBA MALBA Tomáš, 9 let: Supervánoce, 2001 >
Karolína, 8 let: Velbloud, 2000 > Míša, 11 let: Raketa, 2000 > Jana, 8 let: Kachnička, 2000 > Karolína, 8 let: Vlk, 2000 > Tereza, 9 let: Šnek, 2001 > MALBA

18 OP-ART GEOMETRICKÁ ABSTRAKCE
Bridget Riley Pohyb ve čtvercích David, 8 let Tvary, 2000 >

19 MINIMALISMUS Sol LeWitt Barevné oblouky ve čtyřech směrech, 1999
David, 8 let Tvary, 2000 >

20 OP-ART Victor Vasarely Vega Jakub, 14 let Pokus, 2000 >

21 OP-ART Bridget Riley Blaze 4 Tomáš, 9 let Oko, 2001 >

22 OP-ART Bridget Riley Punjab, 1971 Tomáš, 9 let TUT, 2001 >

23 ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS
Karel Appel Smiling together Kryštof, 9 let KKKOOPPP, 2001 >

24 POP-ART Roy Lichtenstein Blam Míša, 11 let Tanky, 2000 >

25 POP-ART Roy Lichtenstein Interior with Skyline Míša, 12 let
Vodou na televizi, 2001 >

26 POP-ART Roy Lichtenstein Spray Míša, 12 let Moc ketchupu do auta, 2001
>

27 PRINCIPY DADA A SURREALISMU
Jana, 8 let: Mudla, 2000 > Míša, 12 let: Mona Lisa, 2001 > Karolína, 9 let: Ally, 2001 > Míša, 12 let: Vláďa Čecháč, 2001 > David, 12 let: Volvo přežije vše, 2001 >

28 FOTOGRAFIE A KOLÁŽ Matěj, 9 let: Hummer, 2001 >
Karolína, 8 let: Srna, 2000 >

29 Anaglyf Jako anaglyph je označována metoda, která umožňuje uživateli vidět prostorově (stereoskopicky) fotografie, video a podobně. Tato metoda využívá rozložení obrazů pro levé a pravé oko na barevné složky (modrozelenou a červenou). Pro vytvoření anaglyphu je třeba mít k dispozici dva záběry jedné scény - pohled levým okem a pohled pravým okem a odpovídající software. Pro prohlížení anaglyphu je třeba použít brýle s barevnými průzory - modrozeleným a červeným.

30 Autostereogramy Využívají horizontální rozmístění objektů se specificky nastaveným rozpalem.

31 DTP A GRAFICKÝ DESIGN Jakub, 9 let: Blood, 2001 >
Karolína, 9 let: Britney, 2001 >

32 PRINCIPY ANIMOVANÉ TVORBY A FILMOVÉHO STŘIHU
Kristýna, 8 let: Drákula, 2000 > Karolína, 9 let: Drákula, 2001 > Tereza, 9 let: Balónek, 2001 > Kryštof, 9 let: Film, 2001 > Kristýna a Katka, 9 let: Patricie, 2001 > David, 12 let: Secret, 2001 > Petr, 9 let: Wang, 2001 >

33 INTERAKTIVITA Kristýna, 9 let: Ryby, 2001 >
Míša, 12 let: Dobrá a špatná, 2001 > Kryštof, 9 let: Koulovačka, 2001 >

34 Nová média v kontextu současné vizuální kultury
Cyberspace. Společná halucinace zakoušená každý den miliony poslušných operátorů, všemi národy, dětmi, které se učí základy matematiky… Grafická reprezentace dat abstrahovaných z bank všech počítačů lidského systému. Nedomyslitelná komplexnost. Linie světel seřazených v neprostoru mysli, shluky a souhvězdí dat. Jako světla města, ztrácející se v nedohlednu... [p. 51] Gibson, William. Neuromancer. New York: Ace Books, 1984.

35 Média a obraznost (sympozium INSEA 2000)
Odstartovala vlna polemik o nových médiích ve Vv Jaroslav Vančát Evžen Linaj Zděněk Hosman Polemika nad kategoriemi ‚znak‘ a ‚výraz‘ Jan Slavík

36 Charles R.Garoian a Yvonne M. Gaudeliusová„Performing Resistance“
citují Neila Postmana, kritika soudobé konzumní společnosti, který vyzývá ke ‚kritické pedagogice‘ (Postman in Garoian, Gaudelius, 2004, s.59). … koncept ‚vzdorujícího bojovníka‘ je metaforou binárních operací rezistorů, které pracují proti systému, který samy podporují. „Vzdorující bojovník chápe, že technologie nikdy nesmí být akceptována jako část přirozeného řádu věcí, že každá technologie – od IQ testu po automobil, přes televizi až po počítač – je produktem specifického politického a ekonomického kontextu a nese v sobě program, agendu a filosofii, která může nebo nemusí zvyšovat kvalitu života, a proto vyžaduje podrobné zkoumání, kriticismus a kontrolu.“

37 Multimédium = Rozmanité médium Howard Gardner: Multiple intelligencies Paul Duncan: VC is not only Visual: Multiliteracy, Modality and Meaning razance, s jakou vyplňují MM naši každodennost díky masové kultuře, je neustále maximalizována Pamela L. Taylor ve svém textu o hyperestetice technosvěta cituje Marshalla McLuhana, teoretika mediální kultury: „…když se naše životy objevily v takových technologiích jako je televize, film a interaktivní computery, byli jsme zaplaveni tím, co Marshall McLuhan nazývá ‚nový transformující pohled a vědomí‘“ (Taylor, 2004, s328) Technická média podle Taylorové často „katapultují naše vnímání a vidění do světa reálného a nereálného- tedy známého a neznámého“ Počítačová kultura mění naše životy na bázi „personální, politické, ekonomické, estetické, psychologické a sociální“

38 Kůst: MM součástí, efektem i příčinou změn
Flood, Bamford 2007: ztráta taktilní komunikace, angažovanost především v imaginaci (počítačové hry) Baudrillard: simulakra garantující pokračování reálného…příklad – dinosaurus v muzeu/dinosaurus ve filmu Jurrasic Park… Rozměr fikce nespočívá v odstupu od reálného , ale v sugerování, že se skutečností může stát (také in Slavík, Umění zážitku, zážitek umění)

39 Kůst: Estetika podívané, Estetika surface play
Miltos Manetas: Neen Manifest (2000, Gagosian Gallery, Manhattan, NY, US) NEEN, Telic Peter Lunenfeld: Generation Flash

40 Marshall McLuhan Jak rozumět médiím
Médium je poselství Médium je extenze Každé vývojově mladší médium do sebe zahrnulo médium vývojově starší a transformovalo ho Počítač – horké či chladné médium??

41 Záznam pohybu 1882 francouzský fyziolog Étienne-Jules Marey ( ) chronofotografická puška ...

42 Převzato z: www.expo-marey.com

43 Převzato z: www.expo-marey.com

44 Převzato z: www.expo-marey.com

45 Převzato z: www.expo-marey.com

46 Převzato z: www.expo-marey.com

47 Duchamp, M. Akt sestupující se schodů N.2

48 Giacomo Balla: Pes na vodítku

49 Francis Bacon: Muž se psem

50 Internet ART Mark Napier http://www.potatoland.org/
Vuk Cosic Jodi Heath Bunting eToy Douglas Davies Olia Lialina

51 Digital Art

52 Historie Charles Csuri Herbert W. Franke John Whitney Nam June Paik
(Zdeněk Sýkora)

53 Současné – 2D Scott Griesbach Charles Cohen Paul Smith
Waren Neidich John Maeda

54 Současné – socha Robert Lazzarini (Hans Holbein Ambassadors, 1533)

55 Současné – instalace Jeffrey Shaw
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau Ken Goldberg & Joseph Santarromana Kenneth Rinaldo ( Stelarc Monika Fleishmann ( Golan Levin

56 Současné – net-Art Lynn Hershmann Lisa Jevbratt Mark Napier eToy Jodi

57 České prostředí Federico Díaz Lucie Svobodová Silver

58 Zajímavé odkazy Ars Electronica Center ZKM Whitneybiennial

59

60 V souladu se zahraničními výzkumy následující shody:
1/ děti v prostředí počítačové grafiky více experimentují (Freedman, 1991) ---> faktor tzv. seriace 2/ počítačové programy jsou tvořeny tak, aby simulovaly prostředí tradičních technik, proto i práce s nimi je zejména v počátcích silně pod vlivem postupů přinášených z klasických technik.

61 Andrej Tarkovsky, Nostalghia

62 21 gramů Záhada Blairwitch

63 Sin City

64 “. Dítě se neučí slovíčka
“...Dítě se neučí slovíčka. Učí se jazyk tak, jako se učí chodit, poslouchat nebo vidět, jako způsob vidění. Učí se jazyk jako způsob cítění a zkoumání prostředí.” McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2001, ISBN

65

66 © vlazik 2011


Stáhnout ppt "Nová média ve výtvarné výchově"

Podobné prezentace


Reklamy Google