Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995) NOVÁ MÉDIA = MULTIMÉDIA ---> směsice obrazu, textu, zvuku, videa a animací •hypertextualita (vnitřní struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995) NOVÁ MÉDIA = MULTIMÉDIA ---> směsice obrazu, textu, zvuku, videa a animací •hypertextualita (vnitřní struktura."— Transkript prezentace:

1 Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995) NOVÁ MÉDIA = MULTIMÉDIA ---> směsice obrazu, textu, zvuku, videa a animací •hypertextualita (vnitřní struktura díla nezávislá na uživateli) •interaktivita (vyjevuje se teprve aktivním užíváním díla) •číselná reprezentace - modularita

2 Lev Manovich Languages of new media, 2001 •Číselná reprezentace •Modularita (diskrétní jednotky) •Automatizace •Variabilita •Překódování Nicolas Bouriaud Postprodukce, 2004 •Recyklace obrazů •Interpretace, reprodukování, nové vystavování, samplování •Umělecké dílo jako surovina •Nové programování děl, pobývání v historických stylech a formách...

3 Walter Benjamin Umění ve věku reprodukovatelnosti, 1936 •Projekt „Passages“ – roztříštěnost a rozptýlení, prchavost, blýskavý svět kapitalismu •Studie přínosu technologických inovací pro zacházení s uměním – pod vlivem fotografie, ale hlavně filmu •Východiskem pojem reprodukce, která od r.1900 – podrobuje si všechna umělecká díla ---> změna podmínek recepce umění – reprodukční technologie začínají zpětně působit na umění •Pravost nějaké věci je souhrn všeho, co si sebou nese od vzniku, trvání hmotného až po historické svědectví (hermeneutická identita UD!) •AURA – jedinečnost UD má základnu v rituálu (některé proudy ve Vv spojené s touto ideou, např. Jiří David) •L‘art pour l‘artismus •Originál ---> vystavování (opakování) – film – poprvé závažný důvod k reprodukci – filmy existují v kopiích a realizují se teprve masovým promítáním – kultem hvězd si vytváří „sekundární auru“

4 Walter Benjamin Umění ve věku reprodukovatelnosti, 1936 „Technická reprodukovatelnost změnila poměr mas k umění. Jejich zaostalost, jak se projevuje například před obrazem Picassovým, se převrací v probudilost, např. v poměru k Chaplinovi...“ ---> demokratizace umění (pluralita umění – Vančát) Vlivy fašismu, propaganda Marinettiho manifest futurismu oslavující válku jako estetický zážitek... Ve filmu lidstvo „které bylo u Homéra předmětem podívané pro olympské bohy, se stalo podívanou samo pro sebe“. Hudba: Spíše je soudobý poslech pokleslejší, ustrnulý na infantilním stupni. Naslouchající subjekty ztrácejí svobodu volby a odpovědnosti nejen schopnost vědomého poznávání hudby, která byla vždy omezená na úzké skupiny, nýbrž vzdorně negují možnost takového poznání vůbec“. CD – atomizace poslechu po stopách... Celková hudební kompozice se stává cizejší...

5 Nová média v RVP UČIVO: Rozvíjení smyslové citlivosti •uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření •reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly •smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama

6 Nová média v RVP UČIVO: Uplatňování subjektivity •prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby •typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama •přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)

7 Nová média v RVP UČIVO: Ověřování komunikačních účinků •komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření •proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

8 KRESBA •Tomáš, 9 let: Supervánoce, 2001 >> •Karolína, 8 let: Velbloud, 2000 >> •Míša, 11 let: Raketa, 2000 >> •Jana, 8 let: Kachnička, 2000 >> •Karolína, 8 let: Vlk, 2000 >> •Tereza, 9 let: Šnek, 2001 >> MALBA

9 OP-ART GEOMETRICKÁ ABSTRAKCE •Bridget Riley Pohyb ve čtvercích •David, 8 let Tvary, 2000 >

10 MINIMALISMUS •Sol LeWitt Barevné oblouky ve čtyřech směrech, 1999 •David, 8 let Tvary, 2000 >

11 OP-ART •Victor Vasarely Vega •Jakub, 14 let Pokus, 2000 >

12 OP-ART •Bridget Riley Blaze 4 •Tomáš, 9 let Oko, 2001 >

13 OP-ART •Bridget Riley Punjab, 1971 •Tomáš, 9 let TUT, 2001 >

14 ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS •Karel Appel Smiling together •Kryštof, 9 let KKKOOPPP, 2001 >

15 POP-ART •Roy Lichtenstein Blam •Míša, 11 let Tanky, 2000 >

16 POP-ART •Roy Lichtenstein Interior with Skyline •Míša, 12 let Vodou na televizi, 2001 >

17 POP-ART •Roy Lichtenstein Spray •Míša, 12 let Moc ketchupu do auta, 2001 >

18 PRINCIPY DADA A SURREALISMU •Jana, 8 let: Mudla, 2000 >> •Míša, 12 let: Mona Lisa, 2001 >> •Karolína, 9 let: Ally, 2001 >> •Míša, 12 let: Vláďa Čecháč, 2001 >> •David, 12 let: Volvo přežije vše, 2001 >>

19 FOTOGRAFIE A KOLÁŽ •Matěj, 9 let: Hummer, 2001 >> •Karolína, 8 let: Srna, 2000 >>

20 DTP A GRAFICKÝ DESIGN •Jakub, 9 let: Blood, 2001 >> •Karolína, 9 let: Britney, 2001 >>

21 PRINCIPY ANIMOVANÉ TVORBY A FILMOVÉHO STŘIHU •Kristýna, 8 let: Drákula, 2000 >> •Karolína, 9 let: Drákula, 2001 >> •Tereza, 9 let: Balónek, 2001 >> •Kryštof, 9 let: Film, 2001 >> •Kristýna a Katka, 9 let: Patricie, 2001 >> •David, 12 let: Secret, 2001 >> •Petr, 9 let: Wang, 2001 >>

22 INTERAKTIVITA •Kristýna, 9 let: Ryby, 2001 >> •Míša, 12 let: Dobrá a špatná, 2001 > Kryštof, 9 let: Koulovačka, 2001 >>

23 Nová média v kontextu současné vizuální kultury Cyberspace. Společná halucinace zakoušená každý den miliony poslušných operátorů, všemi národy, dětmi, které se učí základy matematiky… Grafická reprezentace dat abstrahovaných z bank všech počítačů lidského systému. Nedomyslitelná komplexnost. Linie světel seřazených v neprostoru mysli, shluky a souhvězdí dat. Jako světla města, ztrácející se v nedohlednu... [p. 51] Gibson, William. Neuromancer. New York: Ace Books, 1984.

24 Média a obraznost (sympozium INSEA 2000) Odstartovala vlna polemik o nových médiích ve Vv •Jaroslav Vančát •Evžen Linaj •Zděněk Hosman Polemika nad kategoriemi ‚znak‘ a ‚výraz‘ •Jan Slavík •Jaroslav Vančát

25 Charles R.Garoian a Yvonne M. Gaudeliusová„Performing Resistance“ citují Neila Postmana, kritika soudobé konzumní společnosti, který vyzývá ke ‚kritické pedagogice‘ (Postman in Garoian, Gaudelius, 2004, s.59). … koncept ‚vzdorujícího bojovníka‘ je metaforou binárních operací rezistorů, které pracují proti systému, který samy podporují. „Vzdorující bojovník chápe, že technologie nikdy nesmí být akceptována jako část přirozeného řádu věcí, že každá technologie – od IQ testu po automobil, přes televizi až po počítač – je produktem specifického politického a ekonomického kontextu a nese v sobě program, agendu a filosofii, která může nebo nemusí zvyšovat kvalitu života, a proto vyžaduje podrobné zkoumání, kriticismus a kontrolu.“

26 Multimédium = Rozmanité médium Howard Gardner: Multiple intelligencies Paul Duncan: VC is not only Visual: Multiliteracy, Modality and Meaning razance, s jakou vyplňují MM naši každodennost díky masové kultuře, je neustále maximalizována Pamela L. Taylor ve svém textu o hyperestetice technosvěta cituje Marshalla McLuhana, teoretika mediální kultury: „…když se naše životy objevily v takových technologiích jako je televize, film a interaktivní computery, byli jsme zaplaveni tím, co Marshall McLuhan nazývá ‚nový transformující pohled a vědomí‘“ (Taylor, 2004, s328) Technická média podle Taylorové často „katapultují naše vnímání a vidění do světa reálného a nereálného- tedy známého a neznámého“ Počítačová kultura mění naše životy na bázi „personální, politické, ekonomické, estetické, psychologické a sociální“

27 •Kůst: MM součástí, efektem i příčinou změn •Flood, Bamford 2007: ztráta taktilní komunikace, angažovanost především v imaginaci (počítačové hry) •Baudrillard: simulakra garantující pokračování reálného…příklad – dinosaurus v muzeu/dinosaurus ve filmu Jurrasic Park… •Rozměr fikce nespočívá v odstupu od reálného, ale v sugerování, že se skutečností může stát (také in Slavík, Umění zážitku, zážitek umění)

28 •Kůst: Estetika podívané, Estetika surface play •Miltos Manetas: Neen Manifest (2000, Gagosian Gallery, Manhattan, NY, US) NEEN, Telic •Peter Lunenfeld: Generation Flash

29 Marshall McLuhan Jak rozumět médiím •Médium je poselství •Médium je extenze •Každé vývojově mladší médium do sebe zahrnulo médium vývojově starší a transformovalo ho •Počítač – horké či chladné médium??

30 Záznam pohybu •1882 francouzský fyziolog Étienne-Jules Marey (1860- 1904) chronofotografická puška...

31 Převzato z: www.expo-marey.com

32

33

34

35

36 Duchamp, M. Akt sestupující se schodů N.2

37 Giacomo Balla: Pes na vodítku

38 Francis Bacon: Muž se psem

39 Internet ART •Mark Napier http://www.potatoland.org/http://www.potatoland.org/ •Vuk Cosic http://www.ljudmila.org/~vuk/http://www.ljudmila.org/~vuk/ •Jodi http://wwwwwwwww.jodi.org/ http://404.jodi.org/http://wwwwwwwww.jodi.org/ http://404.jodi.org •Heath Bunting http://www.irational.org/heath/skint/ http://www.irational.org/heath/skint/ •eToy http://www.etoy.com/projects/http://www.etoy.com/projects/ •Douglas Davies http://artport.whitney.org/collection/davis/Senten ce/sentence1.html http://artport.whitney.org/collection/davis/Senten ce/sentence1.html •Olia Lialina http://art.teleportacia.org/http://art.teleportacia.org/

40

41 V souladu se zahraničními výzkumy následující shody: •1/ děti v prostředí počítačové grafiky více experimentují •(Freedman, 1991) •---> faktor tzv. seriace •2/ počítačové programy jsou tvořeny tak, aby simulovaly prostředí tradičních technik, proto i práce s nimi je zejména v počátcích silně pod vlivem postupů přinášených z klasických technik.

42 Andrej Tarkovsky, Nostalghia

43 21 gramů Záhada Blairwitch

44 Sin City

45 © vlazik 2007


Stáhnout ppt "Uvidět čtvrtý rozměr (sympozium INSEA 1995) NOVÁ MÉDIA = MULTIMÉDIA ---> směsice obrazu, textu, zvuku, videa a animací •hypertextualita (vnitřní struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google