Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Labské pískovce Skalní rokle, kaňony – Ploučnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Labské pískovce Skalní rokle, kaňony – Ploučnice"— Transkript prezentace:

1

2 Labské pískovce Skalní rokle, kaňony – Ploučnice
Mnohé geomorfologické tvary Geologie: základ velmi chudé kvádrové pískovce - ten tvoří základ skalních měst a roklí ale! další ostrůvkovitě se vyskytující substráty terciérní elevace čedičových hornin – vrch Růžák výchozy krystalinika v kaňonu Labe další geomorfologicky podmíněné faktory kaňon Labe jako kombinace pískovcového a říčního fenoménu inverze – výskyt horských druhů v údolích

3 Vegetace – kontrast pískovce a jiných podkladů
pískovce: Luzulo-Fagion Genisto germanicae-Quercion reliktní bory Dicrano-Pinion místy prameniště a rašeliniště na plošinách různý výskyt společenstev podle reliéfu a orientace – viz obr. specifitou je zejména protiklad borů na osluněných a zastíněných stanovištích Dicrano-Pinetum vs. Ledum-Pinus sylvestris – v těchto porostech též např. Empetrum nigrum a Sphagnum sp. div. čediče a krystalinikum: květnaté bučiny Fagion Tilio-Acerion

4 Inverze - obvykle minima horských druhů (Hřensko má 115 m!)
Streptopus amplexifolius Viola biflora Thalictrum aquilegiifolium Lycopodium annotinum Huperzia selago v těchže polohách subatlanti Lastraea limbosperma Blechnum spicant Chrysosplenium oppositifolium Pronikají sem některé západní prvky Galium saxatile Lotus uliginosus Phyteuma nigrum Nepřítel vejmutovka: Pinus sylvestris x P. strobus Floristické rarity: Atlantský Hymenophyllum tunbridgense gametofyt Trichomanes speciosum Luronium natans!!

5 Šluknovská pahorkatina
Geologie: žuly, granodiority, místy proraženy čediči Původní vegetace – málo lesů Vlhké louky – Caricion fuscae, Calthion Na jihu okolí rybníků Světlík a Velký (Thelypteris palustris, Utricularia vulgaris) Prameniště kyselá – Caricion rostratae Suchá místa Violion caninae, snad i Thero-Airion Tam nejzajímavější subatlantské prvky Aira caryophyllea, A. praecox, Teucrium scorodonia, Arnoseris minima. Dříve i Gentianella campestris a baltica; naopak některé subatlanty sem nedosáhly, např. Gagea spathacea Potamogeton alpinus – pomalu tekoucí vody – i jinde v s. Čechách

6 Frýdlantská pahorkatina
Geologie: žula a rula, u Frýdlantu i čedičové výlevy, terciérní písky a štěrkopísky Z původní vegetace místy bučiny kyselé i květnaté Polonské dubohabřiny – Tilio-Carpinetum (dub nahrazen lípou srdčitou) V těchto polohách zasahuje ze Slezska Galium schultesii Luhy podél potoků – Alnion incanae – Carici remotae- Fraxinetum, Stellario –Alnetum Vlhké louky obdobně jako na Šluknovsku Málo Violion caninae, kdysi i vlhké písky Radiolion linoidis Opět subatlanti: Chrysosplenium oppositifolium, Teesdalia, Filago minima, Armeria ZJizerských hor sestupují mnozí dealpini Blechnum, Lastraea, Polygonatum verticillatum., Trientalis Ve vodě Hottonia palustris ! Kdysi i Sparganium minimum Luronium natans (dnes ne)

7 Významné lokality: Meandry Smědé u Černous polonské dubohabřiny - Lilium, Adoxa, Corydalis cava + intermedia mokřadní olšiny Alnion glutinosae - Calla palustris Křížový vrch u Frýdlantu ještě habřina a suťák s dubem jarní aspekt + Veronica montana

8 Geologie: Křídové usazeniny, jimi eruptiva třetihorní, např
Geologie: Křídové usazeniny, jimi eruptiva třetihorní, např. vrch Klíč u Svoru, Jedlová u Jiřetína, Tolštejn Významný klimatický větrný předěl – sz. proudění, na sz. okraji Evropské rozvodí, pramenná oblast Vegetace Z původních společenstev bučiny a suťové lesy (obojí na vyvřelinách) , vzácně dubohabřiny na j okraji Lesní a svahová prameniště (Cardaminion amarae): oba mokrýše, Cardamine amara, flexuosa, Circaea alpina Vlhké louky: Filipendulenion, Calthion, Magnocaricion rašelinné okraje rybníků: dosti hojně Menyanthes, Dactylorhiza majalis, D. longebracteata louky u Dolní Chřibské: Triglochin palustre, Cx davalliana, Geum rivale Epipactis palustris apod. Lužické hory

9 Poslední oblast hojného výskytu subatlantských druhů směrem na V
Ch. oppositifolium Juncus bulbosus, acutiflorus, squarrosus Blechnum, Pedicularis sylvatica Lokality Klíč – dealpinský výskyt: Aster alpinus, Woodsia ilvensis, Allium sibiricum teplomilné druhy a keříčky: Geranium sanguineum, Cotoneaster na vrcholu Cynancho-Quercetum květnaté bučiny – Dentario-Fagetum ty jsou i v okolí Jedlové na dalších čedičových kopcích Jezevčí vrch suťáky krásné Lunario-Aceretum s velmi hojnou Lunaria, Arum, Polystichum aculeatum bučiny květnaté s čistými porosty Fagus, Hordelymus, Festuca altissima Studený vrch JZ od Chřibské - bučiny v kombinaci s volnými sutěmi, bučiny květnaté - např. Polystichum aculeatum, Lunaria apod. Kytlice - jedna z nejznámějších severočeských lokalit Crocus ?heuffelianus Invaze Digitalis purpurea + D. grandiflora na pasekách

10

11 Ralsko-bezdězská tabule a Českolipsko
Význačně subatlantská oblast – asi nejvíce v severních Čechách Geologie různorodá druhohorní a třetihorní sedimenty, zejména severočeská křída Pískovce kvádrové, vápnité pískovce a slínovce: SZ oblast kyselejší kvádrové pískovce (Hradčanské stěny, navazující s. část Polomených hor) naopak jv. část – Bělsko – slinité pískovce, prachovce, slínovce a vápnité pískovce výchozy terciérních vyvřelin, převážně čedičových hornin (Ralsko, Bezdězy, další menší vrchy, Provodínské skály) písčité nivy – údolí Ploučnice (meandry) deprese s rybníky (Novozámecký, Břehyně, Máchovo jezero) Vegetace rovněž velmi různorodá, podrobněji u lokalit Valná část je bývalý vojenský prostor

12 Endemity Pinguicula bohemica Dactylorhiza bohemica (maculata) Velmi vzácné Najas minor Rhynchspora fusca Hammarbya paludosa Dactylorhiza incarnata serotina Minuartia cespitosa Astragalus arenarius

13 Významné lokality niva Ploučnice: Veronico longifoliae-Lysimachion
Veronica longifolia Carex buekii Kummmergebirge – Hradčanské stěny Typická vřesoviště nižších poloh – Euphorbio –Callunion střídající se s vápnitějšími pískovci – tam např. Pulsatilla patens, Oxytropis pilosa, Minuartia setacea, Sesleria, Aster amellus, Gypsophila fastigiata, Hierochole australis, Scabiosa coluimbaria Minuartia cespitosa – jen zde, popsána z Harzu, velkokvětá okruh M. verna Kyselé bory, mnoho psamofytů Astragalus arenarius . jen zde a Podorličí, sarmatský prvek Arctostaphylos uva-ursi Chimaphilla umbellata

14 Písčiny (Koelerion glaucae)
Koeleria glauca Festuca psamophilla Carex stenophylla Plantago indica Teesdalia Spergula morisonii Helichrysum arenarium vegetace kyselá a bazická se prolíná vřes a borůvka do těchto teplomilných druhů Provodín - Lysá hora Botrychium matricariifolium Gagea bohemica kdysi Alysso-Festucion pallentis Agropyrum intermedium Erysimum crepidifolium Melica transsilvanica Stipa capillata, joannnis

15

16 Rybníky Dokeské pánve – Novozámecký, Břehyně, Máchovo (Swamp), Hradčanské
obecně nejbohatší výskyt vlhkomilných, litorálních a slatinných druhů v s. Čechách Ve srovnání s Třeboňskem jsou odtud známy rostliny jak typické pro teplejší bažinnou a vodní floru, tak typicky subatlantské teplejší: Schoenus nigricans, Nymphoides peltata, Alisma gramineum subatlantské: Elatine hexandra, Rhynchospora alba, R. fusca, Bidens radiatus, Litorella uniflora, Naumburgia thyrsiflora, Hydrocotyle vylgaris, Nymphaea candida, Potamogeton alpinus, Ranunculus lingua, Sparganium minimum Carex lasiocarpa,C. demissa a viridula (oederi) Carex hostiana – výběžkatá (x distans) Myosotis cespitosa – K do 1/2 dělený, lodyhy oblé (x M palustris agg.) vzácnosti: Břehyně: Hammarbya paludosa,Liparis loeselii (Břehyně) Swamp: Rhynchospora fusca,Najas marina, minor Hradčanské: Catabrosa aquatica, Andromeda, Ledum Novozámecký: Tofieldia calyculata, Allium angulosum, Dactylorhiza incarnata serotina

17 Olšiny – Novozámecký a Holanské rybníky – Carici elongatae-Alnetum
Cicuta virosa Dryopteris cristata – v olšinách Thelypteris palustris Peucedanum palsutre Slatinné louky u Jestřebí – Shnilé louky, Slunečný dvůr, Konvalinkový vršek (Ledum palustre) Pinguicula bohemica Dactylorhiza bohemica – nezřetelné skvrny, dl. listy - od D. maculata Ligularia sibirica Lycopodiella inundata Carex dioica Salix repens !!! ne rosmarinifolia Carex lepidocarpa Carex appropinguata Eleocharis quinqueflora Liparis loeseli Utricularia minor vlhčí lesy v prostoru Poa remota; Valeriana procurrens Arctium nemorosum

18 Eruptiva čedič Ralsko – bučiny, pěkné suťové lesy, na vrcholu reliktní bory Aster alpinus (1990) Carex pediformis subsp. macroura Allium s trictum Woodsia ilvensis Dianthus gratianopolitanus Thesium alpinum Děvín a Ostrý – květnaté bučiny Cephalanthera rubra Epipactis atrorubens Velký a Malý Bezděz Allium strictum Aster alpinus kdysi, neověřen Stipa joannis, Melica transsilvanica Cardaminopsis petraea Calamagrostis varia (Malý Bezděz)

19 Bělá – nejvápnitější: bory Pulsatillo-Pinetum
Pulsatilla vernalis vernalis Pulsatilla bohemica Pulsatilla patens a kříženec Gypsophila fastigiata Daphne cneorum Equisetum variegatum – nově i v pískovně u Provodína Carex ericetorum Vlhké slatiny – Rečkov Ligularia sibirica Juncus subnodulosus Nasturtium officinale – z Polabí louky s množstvím hybridů Cirsium (acaule, oleraceum, palustre) Kytky tankodromů Equisetum hyemale Iris sibirica Phyteuma orbiculare

20 Polomené hory Geologie: Pískovce velmi různé kyselosti
převažují kyselé s velmi chudou vegetací (borůvka, brusinka, vřes) Bory obvykle sekundární, na dnech inverze: Huperzia, Trientalis, Petasites albus, Cirsium heterophyllum jen místy výchozy vápnitých pískovců - projevují se spíše v nelesní vegetaci na hranách, méně v lesích příkladem jsou vápnomilné bučiny u Osinalic: orchideje: Orchis purpurea (!), Coralorhiza trifida, Cephalanthera damasonium pouze na severu eruptiva - Ronov, Vlhošť

21 Teplomilná vegetce: na JZ: výchozy vápnitých pískovců, zejména nad Liběchovkou (Tupadly, Želízy - Hluboký důl, Truskavenský důl) a nad Pšovkou v Kokořínském dole Iris aphylla Daphne cneorum, Allium montanum Silene nemoralis, Pulsatilla bohemica Carex humilis, Campanula bononiensis, Dictamnus albus, Scorzonera purpurea Na j okraji často Bromion s teplými druhy - Žerka Prunella grandiflora, Inula salicina, Carex flacca, Globularia bisnagarica, Aster linosyris, Gentiana cruciata, Thalictrum minus, Orobanche elatior, O. lutea, Scorzonera hispanica, Stipa joannis!! – bílé stráně

22 Okolí Korců u Dubé ještě vzbytky xerotermní vegetace: Stipa capillata, skalní druhy Galium glaucum, Festuca pallens v okolí Dubé a Deštné jižní svahy teplé – Deštenské pastviny Brachypodieta: hojně Origanum, Agrimmonia, Polygala comosa, Gentianopsis ciliata, Anemone sylvestris v roklích vedle Arunco-Aceretum Eruptivní vrcholy na S okraji Ronov obdoba Ralska: vrchol břeková doubrava s xerotermními druhy: Cerasus fruticosa, Allium montanum, Lappula squarrosa Vlhošť zalesněný, pěkné bučiny a suťové lesy Dryopteris affinis

23 Údolí Liběchovky a Pšovky – vlké louky, pobřežní porosty, vodní vegetace
Liběchovka – Nasturtium officinale, N. x sterile (Deštná), Trollius Deštná-Vrabcov Carici acutiformis-Alnetum: Equisetum telmateia, Thelypteris palustris, Cardamine dentata Pšovka kyselejší, významné druhy spíše vodní – Potamogeton alpinus, Ranunculus lingua, Nymphaea candida

24 Český ráj Geologie: Kvádrové pískovce, křídové usazeniny, vápnitých vložek pomálu na severu perm – údolí Jizery Usazeniny krásně vodorovně uložené, eroze- skalní města Vyvřelin málo.- Trosky, Mužský Pro svou geomorfologickou malebnost nejstaší CHKO – 1953 Vegetace: chudá kyselá vegetace, druhotné lesy, jen bory na některých místech původní Pteridium, Calluna v principu malo dealpinů, rašelinných druhů i termofytů kytka oblasti – Equisetum telmateia, nejbohatší výskyt na Čechách v lesích hojně Lysimachia nemorum – tak trochu karpatský prvek

25 Inverzní polohy – výskyt horských druhů
Blechnum, Streptopus, Petasites albus, Huperzia, Lycopodium annotinum ze severu, na jih už ne (Příhrazské skály) významné je údolí Jizery – zde Valeriama sambucifolia, Anthriscus nitida, Carduus personata, Thalictrum aquiilegifolium, Cardaminopsis halleri naopak pronikají hájové prvky na sever, na vápnitých vložkách Gymnocarpium robertianum některé kytky jen na permu (Chrysosplenium oppositifolium) některé jen na křídě (Equisetum telmatiea)

26 vlhké louky: Calthion, Filipendulion, vz. Caricion davallianae:
Ophioglossum, Epipactis palustris vzácná rašeliniště – u obce Borek pod Troskami Dactylorhiza longebracteata, Carex lasiocarpa, Eriophorum gracile, Thelypteris palustris, Epipactis palustris, Parnassia subatlantské Sparganium minimum a Hydrocotyle vulgaris Místy rybníky se zrašeliněnými břehy, např. Žabakar – Menyanthes, Drosera, Thelypteris palustris, Ranunculus lingua, Nymphaea candida, Calla, Pedicularis palustris od jihu Hottonia palustris Trosky: Erysimum crepidifolium, Melica transsilvanica Prachovské skály - Carex pendula - karpatský migrant

27

28 Podkrkonoší Střídání teplomilných prvků a v údolích prvků horských
Údolí Jizery, Kamenice, Labe Semilsko – melafyry, Saxifraga rosacea subsp. steinmannii V údolích mnoho demontánů – Homogyne, Thalictrum aquilegiifolium, Blechnum, Trientalis, Valeriana sambucifolia, Carduus personata (karpatský prvek), Ranunculus platanifolius Campanula latifolia (karp. prvek), Centaurea phrygia, Pleurospermum austriacum Naproti tomu pronikání teplomilných prvků Muscari comosum, Cotoneatser, Salvia pratensis, Potentilla arenaria

29 Sudetské mezihoří Geologicky velmi různorodé
Slínovce, opuky, kvádrové pískovce, ale i karbonské pískovce Vraní hory, Javoří hory – prvohorní vyvřeliny: melafyry, ryolity, tufy Ostaš a Hejda, Hejšovina, Broumovské stěny – pískovce Adršpaško-teplické skály – řazeny do oreofytika! Vegetace lesní Nejzachovalejší reliktní bory na kvádrových pískovcích – Dicrano-Pinion (Broumovské stěny, Ostaš) Dále suťové lesy (Tilio-Acerion) na příkrých svazích Mnohem méně bučiny (Eu-Fagenion, Luzulo-Fagion) a v inverzích smrčiny (Piceion excelsae) Vegetace nelesní Vlhké louky velmi redukovány, zbytky se zachovaly v okolí Machova (Hejšovina) Zbytky rašelinišť a slatin (Machov, Teplice n. Met. Jetřichov) Těžba triasových pískovců – vlhčiny s Lycopodiella, Drosera, Botrychium matricariifolium, Pedicularis sylvatica

30 Podorlické fytochoriony
Pronikání karpatských prvků do Čech , prvky listnatých lesů i vlhkých luk Isopyrum thalictroides Ranunculus cassubicus Cirsium rivulare Geranium phaeum (Euphorbia amygdaloides) –Čsm mezihoří – Žel. Hory Carex pendula Carex pilosa Carex ornithopoda Galium schultesii Knautia drymeia Knautia kitaibelii Glyceria nemoralis patrné zejména v pahorkatinných oblastech naopak dosti velký výskyt subatlantských druhů zasahuje z Pardubicka do dolního Poorličí Aira caryophyllea, Aira praecox Arnoseris minima Jasione montana Vulpia a mnoho dalších

31

32 Orlické podhůří členitá vrchovina, zaříznutá údolí Metuje a přítoků
pestrá geologická stavba: fylity, permské pískovce a jílovce, slínovce z turonu Lesní vegetace květnaté bučiny Dentario enneaphylli-Fagetum Kyselé bučiny Luzulo-Fagetum v nižších polohách Melampyro nemorosi-Carpinetum acidofilní doubravy Luzulo-Quercetum v údolích hojně asociací suťových lesů Bezlesí vzácně tu a tam Bromion Nivní louky v kombinaci s podhorskými olšinami – lokality Leucojum vernum (odtud až na SZ Moravu)

33 Významné lokality Peklo Polystichum braunii P. aculeatum Huperzia
Lycopodium annotinum Rosa pendulina Equisetum hyemale Gymnocarpium robertianum Rašeliniště Kačerov u Uhřínova Caricion fuscae: Menyanthes, Montia fontana niva Olešenky v okolí obce Rzí u Nového Hrádku Calthion, Caricion davallianae, olšiny: Menyanthes, Carex davalliana, C. pulicaris, C. appropinquata, C. diandra, C. hartmannii, Parnassia, Comarum, Drosera

34 Orlické opuky Okolí Opočna a Dobrušky na jih k Rychnovu a Kostelci n. Orlicí podklad je tvořen skutečně opukami - jemnozrné usazeniny: slínovce, prachovce, pískovce Lesní vegetace dubohabřiny Melampyro-Carpinetum pěkné (Halín, Chlum, Včelný) navazují květnaté bučiny Tilio cordatae-Fagetum bezlesí: Bromion - Arrhenatherion ale i Berberidion pronikání teplomilných a bazifilních prvků, zejména bezlesí Geranium sanguineum Lathyrus latifolius – z východu Dorycnium herbaceum Trifolium rubens Rosa gallica Campanula glomerata Cirsium pannonicum

35 Významné lokality les Včelný u Rychnova n. Kněžnou
dubohabřiny + vápnomilné bučiny: Cypripedium calceolus Aquilegia vulgaris Cephalanthera damasonium Zámělský borek u Vamberka Orchis purpurea Mellitis Corydalis intermedia Adoxa Cephalanthera alba C. rubra Viola mirabilis Peucedanum cervaria Gentiana ciliata Zámělský rybník Thelypteris palustris Carex pseudocyperus Podchlumský rybník - slatinné louky Sesleria uliginosa Carex davalliana Trollius

36

37 Dolní Poorličí ploché území s poměrně velkým lesním pokryvem
starší horniny překryty čtvrtohorními terasovými štěrkopísky místy spraše a váté písky soubor menších podokresů Křivina nejvíc pahorkatina z lesů dubohabřiny (např. i s výskytem Cypripedium ve vlhčích polohách) kyčelnicové bučiny (D. enneaphyllos, bulbifera) občas bezkolencové doubravy (vlhký Genisto-germanicae-Quercion) Malý Chlum- komplex lesa a písčin: Melampyrum bohemicum Peucedanum oreoselinum Spergula morisonni Astragalus arenarius kdysi Arnoseris, Teesdalia

38 Týnišťský úval vlhké ploché území, lesy často sekundární, ale zachována i škála přirozených lesních porostů převažují písečné půdy Lesní vegetace vlhké moliniové doubravy (Molino arundinaceae-Quercetum) - terénní sníženiny brusinkové borové doubravy Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum - terénní vyvýšeniny bažinné olšiny Carici elongatae-Alnetum (rezervace na Bahně sledovaná už 70 let) Orlice není regulovaná - občas ještě slepá ramena - porosty svazů Hydrocharition a Potamion P. natans, lucens, crispus, acutifolius, obtusifolius, Hydrocharis, Nuphar, Myriophyllum verticillatum etc.

39 Významné lokality Bošínská obora
Ulmenion jako v Polabí s jarním aspektem Týniště - Černoblatská louka rašelinné březiny (Betulion pubescentis) Thelypteris palustris Berula erecta Circaea intermedia u Petrovic lesní rybníky Calla, Equisetum pratense, Hottonia, Stellaria longifolia, Thelypteris palustris, Blechnum vedle Týništská obora - staré duby místy pískovny - písčiny Astragalus arenarius, Veronica dillenii, verna Filago minima, Corynephorus, Spergula morisonii louky jen místy, většinou pole nebo hnojené psárkové louky pokud zbytky, pak Allium angulosum, Pseodolysimachon maritimum. Serrratula¨ místy porosty Carex buekii

40 Chvojenská plošina od Hradce Králové po Choceň
štěrkopískové terasy, plochá, zalesněné bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) - protiklad dubohabřin sv. Carpinion ve východním Polabí Vaccinio vitis idaeae-Quercetum v těchto porostech několik lokalit Chimaphilla umbellata (rezervace) lokality Hoděšovice- mezofilní a vlhké louky - Molinion Orchis morio, Carex umbrosa, C. davalliana, Gentiana pneumonanthe Horní Jelení - rybník Pětinoha Callitriche hermaphroditica Naumburgia, Oxyccocus Carex diandra, C. distans vedle Trientalis

41 Litomyšlská pánev poměrně rovinný terén s údolími (povodí Loučné)
lesů není mnoho, charakteristické Carpinion (Melampyro-Quercetum), Genisto germanicae-Quercion (acidofilní doubravy) chybějí bučiny dubohabřiny: Nedošínský háj Aconitum vulparia, A. variegatum, Epipactis purpurata, Lilium martagon, Carex pilosa bezlesí louka mezi Chocní a Sruby Molinion, Caricion davallianae, Calthion Epipactis palustris, Orchis morio, Silaum silaus, Laserpitium prutenicum, Salix rosmarinifolia, Carex davalliana teplé druhy: Vysokomýtsko Ornithogalum kochii, Cerinthe minor, Clematis recta, Peucedanum cervaria Litomyšl Rosa gallica, Bupleurum falcatum až k Poličce Inula salicina

42 Českomoravské mezihoří
Geologicky velmi pestré Křídové usazeniny různé bazicity Cenomanské pískovce a slíny Třebovská migrační brána pro teplomilnou vegetaci i fytogeograficky složitě strukturovaná oblast Lesní vegetace původní převažují bučiny kyselé a květnaté, vzácně i okroticové (Žampach) suťové lesy skalní výchozy - reliktní bory Fytogeografie Opět střídání horských a teplých prvků u obojího vliv karpatského migrantu úd. Tiché Orlice Stachys alpina Polystichum lobatum (karpatský druh) Equisetum telmateia Arum maculatum Cephalanthera longifolia Cypripedium Allium ursinum ucrainicum (hladké květní stopky) dubohabřiny u Letohradu Ranunculus cassubicus Lappula squarrosa

43 Peliny u Chocně – opuky bazické
Orchis pallens- karp. prvek Alyssum saxatile Melica transsilvanica Sorbus aria Anthericum ramosum Cotoneaster integerima Stpahyllea pinnata – zde pův. – opět prvek z JV Carex pilosa - Carici pilosae-Carpinetum!! v údolí Orlice květnaté bučiny s karpatskými prvky zde zejména Isopyrum thalictroides Galium schultesii v moravské části přistupují (Hřebečovský hřbet) Cimicifuga foetida Chamaecytisus ciliatus v celém území údolí s Leucojum vernum

44 Další významné lokality
Tichá Orlice u Verměřovic květnaté bučiny na opuce Cypripedium Arum cylindraceum vertikální oddenek, Morava Slatina n. Zdobnicí suťové lesy na opuce Epipactis atrorubens Lunaria rediviva Asplenium viride Divoká Orlice - Modlivý důl květnaté bučiny a suťové lesy Lonicera nigra Polystichum aculeatum Veronica montana Divoká Orlice - hradní kopec Litice Tilio-Acerion, Eu-Fagenion ráj kapradin suťových i skalních


Stáhnout ppt "Labské pískovce Skalní rokle, kaňony – Ploučnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google