Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fytogeografie ČR. Fytogeografická charakteristika ČR  jedna z nejdůležitějších evropských křižovatek různých migračních proudů  velká orografická členitost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fytogeografie ČR. Fytogeografická charakteristika ČR  jedna z nejdůležitějších evropských křižovatek různých migračních proudů  velká orografická členitost,"— Transkript prezentace:

1 Fytogeografie ČR

2 Fytogeografická charakteristika ČR  jedna z nejdůležitějších evropských křižovatek různých migračních proudů  velká orografická členitost, klimatické rozdíly a geologická pestrost = pestrá mozaika biotopů = bohatá flóra (ca 2000 druhů)  nížinná a středohorská středoevropská flóra  endemitní taxony – výběr *Cerastium alsinifolium, Minuartia smejkalii *Poa riphaea, Campanula gelida, Campanula bohemica, Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus, Plantago atrata subsp. sudetica, *Dianthus moravicus, Pinguicula vulgaris subsp. bohemica *Sorbus bohemica, Sorbus sudetica *Hieracium sp. div. *Potentilla lindackeri *Melampyrum bohemicum, Aconitum callibotryon, Gentianella praecox subsp. bohemica, Phyteuma nigrum

3 Cerastium alsinifolium Sorbus bohemica Sorbus sudetica

4 Phyteuma nigrum Melampyrum bohemicum Gentianella bohemica

5 Fytogeografické členění ČR  Skalický 1988 – Květena ČR  krajina charakterizovaná souborem ekosystémů *jejich edifikátorem je vegetace tvořená určitým souborem rostlin *na území ČR rozlišeny 3 základní fytogeografické oblasti  středoevropská květenná oblast přijata jako základ = mezofytikum *opadavý listnatý les  díky klimatickým podmínkám a orografické členitosti možno vymezit extrazonální oblasti *termofytikum (oblast teplomilné květeny) teplomilné lesy ze svazu Quercion pubescenti-petraeae a subxerofilní křídlo svazu Carpinion, křoviny svazu Prunion fruticosae travinná společenstva třídy Festuco-Brometea *oreofytikum (oblast chladnomilné horské květeny) jehličnaté lesy boreální zóny subarktická lesotundra (avšak prakticky bez pravých arktických druhů)

6

7 Termofytikum  Doupovská pahorkatina  Chomutovsko-slánský okruh  Lounsko-labské středohoří  Džbán  Český Kras  Dolní Povltaví  Polabí  Jihomoravský okruh – Panonské termofytikum *Znojemsko-brněnská pahorkatina *Mikulovská pahorkatina *Jihomoravský úval *Bílé Karpaty stepní *Jihomoravská pahorkatina  Haná

8 Mezofytikum Českomoravské mezofytikum  Podkrušnohorský okruh  Horní Poohří  Český les  Plzeňský okruh  Tepelské vrchy  Doupovské vrchy  Jesenicko-rakovnická plošina  Křivoklátsko  Podbrdský okruh  Šumavsko-novohradské podhůří  Předšumavské vápence  Jihočeské pánve  Votický okruh  Jihočeská pahorkatina

9 Mezofytikum  Střední Povltaví  Milešovské a Verneřické středohoří  Severočeské pískovce  Lužický okruh  Lužické hory  Podkrkonošský okruh  Podorlický okruh  Východočeská křída  Sázavsko-chrudimský okruh  Českomoravská vrchovina

10 Mezofytikum  Moravské podhůří Vysočiny  Moravský kras  Drahanská vrchovina  Zábřežsko-uničovský úval  Podjesenický okruh Karpatské mezofytikum  Severomoravský okruh  Moravskokarpatský okruh  Ostravská pánev

11 Oreofytikum České oreofytikum  Krušné hory  Slavkovský les  Jihočeské oreofytikum *Brdy, Šumava, Novohradské hory, Jihlavské vrchy  Sudety *Západní Jizerské hory, Krkonoše, Teplicko-adršpašské skály, Orlické hory, *východní Králický Sněžník, Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník Karpatské oreofytikum  Moravskoslezské Beskydy

12 Vegetační stupně aktuální vegetace  stupňovitost je odrazem souhrnu ekologických faktorů *klima, reliéf, substrát, vodní poměry, historický vývoj, včetně vlivu člověka  kolinní stupně *planární (nížina) úvalové oblasti termofytika *převážně zkulturněná oblast *vegetace luhy (Ulmion), slepá říční ramena (Hydrocharition), pobřežní pláště, váté písky (Corynephorion canescentis, Koelerion glaucae), slatiny (Schoenetum nigricantis, Seslerietum uliginosae), slaniska a subhalofilní louky, zaplavované louky svazu Cnidion venosi *nejnižší nadmořské výšky – 150–210 (–240)

13

14 Vegetační stupně aktuální vegetace *kolinní (pahorkatina) mírně i silněji zvlněné oblasti termofytika *většinou odlesněné, starosídelní oblasti *vegetace lesní: Carpinion, Quercion pubescenti-petraeae, bučiny chybí ( s výjimkoiu vápnomilných) nelesní: Festucion valesiacae, Koelerio-Phleion phleoidis, Bromion erecti, Geranion sanguinei, Prunion fruticosae, Heliantho cani-Festucion pallentis horní hranici tvoří teplomilnější série habrových doubrav, na vhodných stanovištín teplomilné doubravy a šipákové doubravy Onopordion acanthii, Caucalion lappulae výskyt Loranthus europaeus *nadmořské výšky – 135–500 (–740)

15

16 Vegetační stupně aktuální vegetace *suprakolinní (kopcovina) mezofytikum typu kotlin s habrovými doubravami chladnější a vlhčí řady (často s bukem a jedlí), acidofilními doubravami, dubovými jedlinami nižší náhorní plošiny a chladnější nebo vlhčí zvlněné krajiny s rekonstruovanými acidofilními doubravami, dnes převážně odlesněné a xerofytizované oblasti mozaikovitého výskytu ekotopů od kolinního do submontánního stupně (kaňony vodních toků) na podmáčených místech již možnost vzniku slatin a přechodových rašelinišť, podmáčené jedlové smrčiny v okolí *odlesnění zpravidla až v době historické *dolní hranice společenstev: Eu-Fagenion, Sphagnion medii, Rhynchosporion albae, Eriophorion gracilis druhů (přirozený výskyt): Picea abies, Abies alba, Pinus rotundata, Ledum palustre, Eriophorum vaginatum, Arnica montana, Scorzonera humilis *horní hranice Carpinion, Acer campestre, Sorbus torminalis, Lathyrus niger, Eryngium campestre * nadmořské výšky – (115–)200–550 (–650)

17

18 Vegetační stupně aktuální vegetace  Montánní stupně *submontánní (podhorský), vrchovina okresy mezofytika, odpovídající převážně oblasti květnatých bučin (Eu-Fagenion) a jedlin nižších a středních poloh (Galio-Abietenion) a acidofilních bučin a jedlin (Luzulo-Fagion nižších poloh *odlesnění ve středověku a počátkem novověku *horní hranice společenstev: např. Arrhenatherion, Molinion, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Prunion spinosae, Bromion erecti druhů (přirozený výskyt): např. Quercus petraea, Tilia cordata, Rhamnus catharticus, Lonicera xylosteum, Swida sanguinea, Berberis vulgaris, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Galium sylvaticum, Hypericum montanum, H. hirsutum, Cirsium oleraceum *nadmořské výšky – 450–800, výjimečně sestupuje až do 120 m a vystupuje do ca 1000 m (J Čechy)

19

20 Vegetační stupně aktuální vegetace *montánní, hornatina okresy oreofytika, ve kterých je dominujícím klimaxem horský smíšený les se smrkem, jedlí, bukem a klenem (acidofilní horské smrčiny, Luzulo-Fagion montánních poloh) a podmáčené až rašelinné jedliny či smrčiny častá vrchoviště *převážně lesnatá území, trvalé osídlení až v novověku *typické vegetační jednotky podmáčené jedliny až smrčiny (Bazzanio-Piceetum), horské louky (Polygono- Trisetion) a pastviny *horní hranice druhů (přirozený výskyt): např. Abies alba, Corylus avellana, Dentaria enneaphyllos, D. bulbifera, Tilia platyphyllos *dolní hranice Aconitum callibotryon, Luzula sylvatica, Gentiana pannonica, Gentiana asclepiadea *nadmořské výšky – 750–1100, výjimečně sestupuje již od 500 m a vystupuje do ca 1300 m (boubínská skupina Šumavy)

21

22 Vegetační stupně aktuální vegetace *supramontánní, vyšší středohory oblast oreofytika s klimaxovými smrčinami *odlesnění na horské louky a pastviny (Nardion) *horní hranici tvoří hranice lesa *končí zde výskyt Alnus incana, Fagus sylvatica *nadmořské výšky – 1100–1370 (jižní část Šumavy), výjimečně sestupuje již od 800 m (Jizerské hory)

23

24 Vegetační stupně aktuální vegetace  Alpínské stupně *subalpínský, nižší vysokohory *oreofytikum nad přirozenou hranicí souvislého lesa, částečně sekundární bezlesí při této hranici *typická vegetace klečové klimaxové porosty a bezlesí *nadmořské výšky – 1200–1602, výjimečně sestupuje již od 1030 m (Labská jáma)

25


Stáhnout ppt "Fytogeografie ČR. Fytogeografická charakteristika ČR  jedna z nejdůležitějších evropských křižovatek různých migračních proudů  velká orografická členitost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google