Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově."— Transkript prezentace:

1 Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. ředitel RMTVC

2 Program jednání 1) Úvodní slovo ředitele projektu RMTVC prof. Ing. Miroslava Kursy, CSc. 2) Vystoupení rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. 3) Prezentace partnera projektu Přestávka na občerstvení 4) Prezentace výzkumných programů 5) Vystoupení partnerů z aplikační sféry 6) Diskuze

3

4  čtvrtý největší český operační program  z fondů EU vyčleněno 2,4 mld. eur  zaměřen na budování špičkového výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory:  center excelence (prioritní osa 1: 806 mil. eur)  regionálních VaV center (prioritní osa 2: 806 mil. eur)  komercializace a popularizace VaV (prioritní osa 3: 251 mil. eur)  infrastruktury vysokých škol (prioritní osa 4: 487 mil. eur)

5 V současné době je vyhlášená alokace na všechny výzvy v celkové hodnotě 47 mld. Kč.  PO 1 - Centra excelence - 1 výzva s alokací 17 mld. Kč: ◦ registrováno celkem 15 projektových žádostí s požadovanou výší dotace cca 29 mld. Kč ◦ do mezinárodního hodnocení postoupilo 11 (z toho 5 projektů je velkých) ◦ do Výběrové komise na úrovní Řídícího orgánu postoupilo 9 projektů (z toho 5 projektů je velkých)

6

7 Název projektuNázev žadatele Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) Biologické centrum AV ČR, v. v. i. CEITEC - středoevropský technologický institutMasarykova univerzita Centrum excelence IT4Innovations VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTUREFyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NTIS - Nové technologie pro informační společnostZápadočeská univerzita v Plzni

8  PO 2 - Regionální VaV centra - 2 výzvy: ◦ 1. výzva:  alokace 6 mld. Kč  registrováno bylo celkem 44 projektových žádostí s požadovanou alokací cca 24 mld. Kč  10 projektů je již v realizaci, zbývající 2 jsou před podpisem Rozhodnutí ◦ 2. výzva :  alokace 11 mld. Kč  registrováno 59 projektových žádostí s požadovanou výší alokace cca 30 mld. Kč  do mezinárodního hodnocení postoupilo 36 z nich (z toho 2 velké projekty)  do Výběrové komise na úrovni ŘO postoupilo 29 projektů (z toho 1 velký projekt)

9 Název příjemceNázev projektuCelková výše dotace Vysoké učení technické v Brně NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) 767 502 287 Technická Univerzita v Liberci Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 800 009 500 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně 365 263 120 Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií 432 941 962 Masarykova univerzita, BrnoCETOCOEN543 974 958 Univerzita Palackého v Olomouci Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 832 938 232 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 680 107 000 Univerzita Palackého v Olomouci Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje 883 877 406 Vysoké učení technické v Brně Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně 232 772 000 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava Inovace pro efektivitu a životní prostředí 170 825 205

10 Název projektuNázev žadatele AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v PlzniUniverzita Karlova v Praze Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum nových technologií a materiálůZápadočeská univerzita v Plzni Centrum polymerních systémůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum rozvoje strojírenského výzkumu LiberecVÚTS, a.s. Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech)MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně Centrum výzkumu neželezných kovů "CEVYNEK"VÚK Panenské Břežany a.s. CENTRUM ZAHRADNICKÉHO VÝZKUMUMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

11 Název projektuNázev žadatele Dopravní VaV centrumCentrum dopravního výzkumu, v.v.i. ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ExAM Experimental Animal ModelsÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Institut environmentálních technologií VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Membránové inovační centrumMemBrain s.r.o. Národní ústav duševního zdraví České RepublikyPSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility České vysoké učení technické v Praze Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

12 Název projektuNázev žadatele Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)Západočeská univerzita v Plzni Regionální technologický institut - RTIZápadočeská univerzita v Plzni Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita UDRŽITELNÁ ENERGETIKACentrum výzkumu Řež s.r.o. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrumVýzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) České vysoké učení technické v Praze Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s.

13 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Typ projektu:běžný projekt Číslo a název výzvy:2. 1 Regionální VaV centra Číslo a název prioritní osy:2. Regionální VaV centra Maximální výše dotace680.107.000,- Kč Z toho stroje a zařízení493.410.000,- Kč Z toho dotace ze státního rozpočtu 102.016.950,- Kč Dotace z rozpočtu EU578.090.950,- Kč

14 Postavení v projektu Podíl na projektu Organizace Příjemce75 %Vysoká škola báňská – TU Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, útvar 606 - Institut fyziky HGF - Pracovníci CPIT Partner25 %MATERIÁLOVÁ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Pracoviště zapojená do přípravy a vlastního řešení projektu

15 Ředitel centra: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Management: Ing. Richard Bonček, MBA – vedoucí kanceláře ředitele Ing. David Dvořák - manažer investic Ing. Kateřina Míčková – vedoucí oddělení marketingu a administrativy Kety Věžníková – administrativa projektu Personální zajištění administrativní stránky projektu RMTVC miroslav.kursa@vsb.cz +420 59 732 4501

16 Cíl projektu Cílem projektu RMTVC je vybudovat výzkumnou infrastrukturu laboratoří a vědecko-výzkumné týmy, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich přípravy pro aplikační sféru. Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých absolventů doktorského studia do výzkumu a vývoje. Splnění hodnot závazných projektových indikátorů

17 Závazné hodnoty projektových indikátorů ke dni 31. 12. 2015 Odborné publikace dle metodiky RVV325 Výsledky VaV chráněné na základě zvláštního právního předpisu 3 Aplikované výsledky výzkumu24 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)65000 Počet úspěšných absolventů mgr. studijních programů115 Počet úspěšných absolventů doktor. studijních programů61 Počet projektů spolupráce s aplikační sférou10 Počet nově vytvořených prac. míst, zaměstnanci celkem51,5 Počet nově vytvořených prac. míst, prac. VaV celkem36,5 Počet nově vytvořených prac. míst, prac. VaV do 35 let36,5

18 Aplikační sféra Zkoušení vlastností materiálů Technologické aplikace Příprava materiálů Práškové technologie Procesy tváření Nanostrukturní materiály

19 Vybavení laboratoří novými zařízeními bude probíhat v letech 2010 - 2013 Oddělení přípravy materiálů  laboratoř technologie přípravy speciálních materiálů  laboratoř čistých kovů Oddělení práškových technologií  laboratoř magnetických a keramických materiálů  laboratoř frikčních kompozitů Oddělení procesů tváření  laboratoř intenzivních procesů tváření materiálů  laboratoř modelování a optimalizace technologií tváření Oddělení hodnocení vlastností materiálů  laboratoř strukturní analýzy  laboratoř mechanických vlastností  laboratoř chemických analýz  laboratoř hodnocení povrchových analýz a koroze  laboratoř fyzikálních vlastností materiálů a nanostruktur Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace  laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů  laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi V rámci projektu bude vybudována nová výzkumně vývojová základna materiálového výzkumu kovových a složených funkčních materiálů. Bude pořízeno 35 investic s hodnotou v rozpětí 4 - 34 mil Kč. Celková hodnota stojů a zařízení je 493,5 mil. Kč

20 Č. lab.Název odděleníVedoucí oddělení 1Oddělení přípravy materiálůprof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. 2Oddělení práškových technologiíprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. 3Oddělení procesů tvářeníprof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 4Oddělení hodnocení vlastností materiálů Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. 5Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace Ing. Jaroslav Pindor, Ph. D.

21 Poř.č.Název výzkumného programu 1 Vývoj a optimalizace nových technologií přípravy vysoce čistých materiálů, speciálních kovových slitin a intermetalických sloučenin s definovanou strukturou a fyzikálními vlastnostmi pro aplikace v elektronice, medicíně, strojírenském a chemickém průmyslu. Garant – prof. Drápala 2 Vývoj a optimalizace procesů práškových technologií pro výrobu vybraných druhů materiálů a výrobků se zaměřením na magnetické a frikční materiály. Garant – prof. Kursa 3 Řízení specifických vlastností intenzivně válcovaných a termomechanicky zpracovávaných materiálů využitím jejich strukturního potenciálu. Garant – prof. Schindler 4 Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace. Garant – prof. Strnadel 5 Výzkum nanostrukturních materiálů. Garant – prof. Pištora 6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. Garant – Ing. Pindor

22 v. pr. Potenciální partneři v aplikační sféře 1 výzkumné ústavy a instituce, podniky zpracovávající neželezné kovy a jejich slitiny, spolupracující pracoviště z oblasti fakultních nemocnic, stomatologické laboratoře, oblast elektrotechnického a elektronického průmyslu, vakuové techniky, oblast strojírenství, automobilový průmysl, svaz kováren. 2 výrobci a uživatelé klasických výrobků vyráběných technologiemi práškové metalurgie, výrobci a uživatelé magnetických materiálů, výrobci různých typů kontrolních a měřících přístrojů využívajících magnetické materiály, výrobci elektrických motorů, automobilový průmysl využívající třecí kompozitní materiály. 3 podniky zabývající se tvářením materiálů a výrobou různých polotovarů na bázi oceli a neželezných kovů a jejich slitin(plechy, dráty, trubky).

23 v. pr. Potenciální partneři v aplikační sféře - pokračování 4 široké spektrum podniků metalurgického a strojírenského průmyslu, oblast energetiky, kontrolní a expertní činnost, vývoj metodik posuzování vlastností materiálů a jejich degradace 5 výrobci magnetických a feroelektrických senzorů pro nedestruktivní diagnostiku (detekce korozních jevů, trhlin, prasklin atd.), spintronika (modelování nových struktur), GMR aplikace v elektrotechnice a strojírenství (senzory magnetických polí), optické multivrstevné filtry (automobilový průmysl a optické komunikace), SPR a MOSPR senzory (materiálový výzkum, biomedicína), materiály a konstrukce nových permanentních magnetů, návrh a konstrukce magnetických obvodů (transformátory a generátory magnetického pole), návrhy a konstrukce magnetických nedestruktivních defektoskopů ocelových lan, trubek a membránových stěn. 6 spolupráce s aplikační sférou tj. s výrobci oceli v oblasti její základní výroby, sekundární metalurgie a plynulého odlévání včetně odlévání do kokil. Dále to jsou výrobci kovárenských výrobků a v neposlední řadě slévárny jako budoucí nový uživatel vyvinutých technologických procesů.

24 O spolupráci s RMTVC projevily zájem následující firmy a společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, a. s. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. BONATRANS GROUP a. s. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s. ArcelorMittal Ostrava a. s. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a. s. KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. Strojírny Třinec, a.s. Škoda holding a.s. ČEZ, a. s Řetězárna a.s. SVAZ KOVÁREN ČR o.s. ForSTEEL, s.r.o Sinomag, s.r.o. Slévárny Třinec, a.s. Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. VÚK - Čisté Kovy, s.r.o. VÚHŽ, a.s. a další

25 Poradní skupina - Členové poradní skupiny jsou významní představitelé podniků a oborů, s kterými RMTVC spolupracuje v rámci výzkumně vývojové činnosti - Minimálně 2/3 členů poradní skupiny musí být odborníci mimo VŠB-TU a MMV. -Poradní skupinu jmenuje správní rada RMTVC - Členové se scházejí minimálně 2x ročně a bude působit v období udržitelnosti projektu, resp. Provozní fázi projektu - Poslání Poradní skupiny spoluvytvářet odborné zaměření VaV centra, poskytovat rady z oblasti marketingu, spolupráce s externími subjekty, podnikatelskou sférou, institucemi veřejné správy apod.

26 Náměty na spolupráci s aplikační sférou - Realizace smluvního výzkumu na základě požadavků aplikační sféry, podniků a institucí -Příprava společných projektů zaměřených na získávání dotačních prostředků na podporu výzkumu a vývoje - Technologická agentura Alfa, MPO, MŽP - Poskytování servisních a expertních služeb v oblasti hodnocení vlastností materiálů - Vývoj nových metodik hodnocení vlastností materiálů - Využití speciální infrastruktury externími subjekty

27 Náměty na interní spolupráci v rámci VŠB – TU Ostrava - Centrum excelence IT4Innovations - Spolupráce s řešiteli dalších projektů OP VaVpI, které VŠB – TU O získala, nebo získá - Inovace pro efektivitu a životní prostředí CZ.1.05/2.1.00/01.0036 Předpokládáme získání těchto projektů z 2. výzvy - ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Spolupráce s katedrami FMMI a dalších fakult při podávání a řešení projektů VaV

28 Funkce201020112012201320142015 Vedoucí výzk. pro.3333 Senior researcher10 12 Junior researcher9,510,511,5 Ph. D. student6710 Celkem výzkumníci 28,530,536,5 Podpůrní prac.8,510,5 12,5 Management projektu 2,5 Celkem prac.39,543,549,551,5 Výzk. prac. do 35 let – nová prac. m. 68101316 Vývoj zaměstnanců v čase

29 Děkuji za pozornost Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. ředitel projektu RMTVC

30


Stáhnout ppt "Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově."

Podobné prezentace


Reklamy Google