Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionálního materiálově technologického výzkumného centra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionálního materiálově technologického výzkumného centra"— Transkript prezentace:

1 Regionálního materiálově technologického výzkumného centra
Vítáme účastníky presentace aktivit Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. ředitel RMTVC

2 Program jednání 1) Úvodní slovo ředitele projektu RMTVC prof. Ing. Miroslava Kursy, CSc. 2) Vystoupení rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. 3) Prezentace partnera projektu Přestávka na občerstvení 4) Prezentace výzkumných programů 5) Vystoupení partnerů z aplikační sféry 6) Diskuze

3 Základní údaje o programu OP VaVpI

4 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
čtvrtý největší český operační program z fondů EU vyčleněno 2,4 mld. eur zaměřen na budování špičkového výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory: center excelence (prioritní osa 1: 806 mil. eur) regionálních VaV center (prioritní osa 2: 806 mil. eur) komercializace a popularizace VaV (prioritní osa 3: 251 mil. eur) infrastruktury vysokých škol (prioritní osa 4: 487 mil. eur)

5 Stav implementace OP VaVpI (1/3)
V současné době je vyhlášená alokace na všechny výzvy v celkové hodnotě 47 mld. Kč. PO 1 - Centra excelence - 1 výzva s alokací 17 mld. Kč: registrováno celkem 15 projektových žádostí s požadovanou výší dotace cca 29 mld. Kč do mezinárodního hodnocení postoupilo 11 (z toho 5 projektů je velkých) do Výběrové komise na úrovní Řídícího orgánu postoupilo 9 projektů (z toho 5 projektů je velkých)

6 Seznam postupujících projektových žádostí

7 Seznam postupujících projektových žádostí – Centra excelence
Název projektu Název žadatele Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) Biologické centrum AV ČR, v. v. i. CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita Centrum excelence IT4Innovations VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni

8 Stav implementace OP VaVpI (2/3)
PO 2 - Regionální VaV centra - 2 výzvy: 1. výzva: alokace 6 mld. Kč registrováno bylo celkem 44 projektových žádostí s požadovanou alokací cca 24 mld. Kč 10 projektů je již v realizaci, zbývající 2 jsou před podpisem Rozhodnutí 2. výzva : alokace 11 mld. Kč registrováno 59 projektových žádostí s požadovanou výší alokace cca 30 mld. Kč do mezinárodního hodnocení postoupilo 36 z nich (z toho 2 velké projekty) do Výběrové komise na úrovni ŘO postoupilo 29 projektů (z toho 1 velký projekt)

9 Přehled příjemců dotace OP VaVpI 2. 1 Regionální VaV centra
Název příjemce Název projektu Celková výše dotace Vysoké učení technické v Brně NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) Technická Univerzita v Liberci Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Masarykova univerzita, Brno CETOCOEN Univerzita Palackého v Olomouci Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Inovace pro efektivitu a životní prostředí

10 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 1/3
Název projektu Název žadatele AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni Centrum polymerních systémů Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s. Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Centrum výzkumu neželezných kovů "CEVYNEK" VÚK Panenské Břežany a.s. CENTRUM ZAHRADNICKÉHO VÝZKUMU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

11 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 2/3
Název projektu Název žadatele Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Institut environmentálních technologií Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o. Národní ústav duševního zdraví České Republiky PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility České vysoké učení technické v Praze Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

12 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 3/3
Název projektu Název žadatele Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni Regionální technologický institut - RTI Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) České vysoké učení technické v Praze Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s.

13 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Typ projektu: běžný projekt Číslo a název výzvy: 2. 1 Regionální VaV centra Číslo a název prioritní osy: 2. Regionální VaV centra Maximální výše dotace ,- Kč Z toho stroje a zařízení ,- Kč Z toho dotace ze státního rozpočtu ,- Kč Dotace z rozpočtu EU ,- Kč

14 Pracoviště zapojená do přípravy a vlastního řešení projektu
Postavení v projektu Podíl na projektu Organizace Příjemce 75 % Vysoká škola báňská – TU Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, útvar 606 - Institut fyziky HGF - Pracovníci CPIT Partner 25 % MATERIÁLOVÁ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

15 Personální zajištění administrativní stránky projektu RMTVC
Ředitel centra: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Management: Ing. Richard Bonček, MBA – vedoucí kanceláře ředitele Ing. David Dvořák - manažer investic Ing. Kateřina Míčková – vedoucí oddělení marketingu a administrativy Kety Věžníková – administrativa projektu  

16 Cíl projektu Cílem projektu RMTVC je vybudovat výzkumnou infrastrukturu laboratoří a vědecko-výzkumné týmy, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich přípravy pro aplikační sféru. Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých absolventů doktorského studia do výzkumu a vývoje. Splnění hodnot závazných projektových indikátorů

17 Závazné hodnoty projektových indikátorů ke dni 31. 12. 2015
Odborné publikace dle metodiky RVV 325 Výsledky VaV chráněné na základě zvláštního právního předpisu 3 Aplikované výsledky výzkumu 24 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) 65000 Počet úspěšných absolventů mgr. studijních programů 115 Počet úspěšných absolventů doktor. studijních programů 61 Počet projektů spolupráce s aplikační sférou 10 Počet nově vytvořených prac. míst, zaměstnanci celkem 51,5 Počet nově vytvořených prac. míst, prac. VaV celkem 36,5 Počet nově vytvořených prac. míst, prac. VaV do 35 let

18 Aplikační sféra Příprava materiálů Procesy tváření Technologické
aplikace Zkoušení vlastností materiálů Práškové technologie Nanostrukturní materiály

19 Oddělení přípravy materiálů
Vybavení laboratoří novými zařízeními bude probíhat v letech Oddělení přípravy materiálů laboratoř technologie přípravy speciálních materiálů laboratoř čistých kovů Oddělení práškových technologií laboratoř magnetických a keramických materiálů laboratoř frikčních kompozitů Oddělení procesů tváření laboratoř intenzivních procesů tváření materiálů laboratoř modelování a optimalizace technologií tváření Oddělení hodnocení vlastností materiálů laboratoř strukturní analýzy laboratoř mechanických vlastností laboratoř chemických analýz laboratoř hodnocení povrchových analýz a koroze laboratoř fyzikálních vlastností materiálů a nanostruktur Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi V rámci projektu bude vybudována nová výzkumně vývojová základna materiálového výzkumu kovových a složených funkčních materiálů. Bude pořízeno 35 investic s hodnotou v rozpětí mil Kč. Celková hodnota stojů a zařízení je 493,5 mil. Kč

20 Č. lab. Název oddělení Vedoucí oddělení 1 Oddělení přípravy materiálů prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. 2 Oddělení práškových technologií prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. 3 Oddělení procesů tváření prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 4 Oddělení hodnocení vlastností materiálů Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. 5 Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace Ing. Jaroslav Pindor, Ph. D.

21 Název výzkumného programu
Poř.č. Název výzkumného programu 1 Vývoj a optimalizace nových technologií přípravy vysoce čistých materiálů, speciálních kovových slitin a intermetalických sloučenin s definovanou strukturou a fyzikálními vlastnostmi pro aplikace v elektronice, medicíně, strojírenském a chemickém průmyslu. Garant – prof. Drápala 2 Vývoj a optimalizace procesů práškových technologií pro výrobu vybraných druhů materiálů a výrobků se zaměřením na magnetické a frikční materiály. Garant – prof. Kursa 3 Řízení specifických vlastností intenzivně válcovaných a termomechanicky zpracovávaných materiálů využitím jejich strukturního potenciálu. Garant – prof. Schindler 4 Nové zdroje pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace. Garant – prof. Strnadel 5 Výzkum nanostrukturních materiálů. Garant – prof. Pištora 6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. Garant – Ing. Pindor

22 Potenciální partneři v aplikační sféře
v. pr. Potenciální partneři v aplikační sféře 1 výzkumné ústavy a instituce, podniky zpracovávající neželezné kovy a jejich slitiny, spolupracující pracoviště z oblasti fakultních nemocnic, stomatologické laboratoře, oblast elektrotechnického a elektronického průmyslu, vakuové techniky, oblast strojírenství, automobilový průmysl, svaz kováren. 2 výrobci a uživatelé klasických výrobků vyráběných technologiemi práškové metalurgie, výrobci a uživatelé magnetických materiálů, výrobci různých typů kontrolních a měřících přístrojů využívajících magnetické materiály, výrobci elektrických motorů, automobilový průmysl využívající třecí kompozitní materiály. 3 podniky zabývající se tvářením materiálů a výrobou různých polotovarů na bázi oceli a neželezných kovů a jejich slitin(plechy, dráty, trubky).

23 Potenciální partneři v aplikační sféře - pokračování
v. pr. Potenciální partneři v aplikační sféře - pokračování 4 široké spektrum podniků metalurgického a strojírenského průmyslu, oblast energetiky, kontrolní a expertní činnost, vývoj metodik posuzování vlastností materiálů a jejich degradace 5 výrobci magnetických a feroelektrických senzorů pro nedestruktivní diagnostiku (detekce korozních jevů, trhlin, prasklin atd.), spintronika (modelování nových struktur), GMR aplikace v elektrotechnice a strojírenství (senzory magnetických polí), optické multivrstevné filtry (automobilový průmysl a optické komunikace), SPR a MOSPR senzory (materiálový výzkum, biomedicína), materiály a konstrukce nových permanentních magnetů, návrh a konstrukce magnetických obvodů (transformátory a generátory magnetického pole), návrhy a konstrukce magnetických nedestruktivních defektoskopů ocelových lan, trubek a membránových stěn. 6 spolupráce s aplikační sférou tj. s výrobci oceli v oblasti její základní výroby, sekundární metalurgie a plynulého odlévání včetně odlévání do kokil. Dále to jsou výrobci kovárenských výrobků a v neposlední řadě slévárny jako budoucí nový uživatel vyvinutých technologických procesů.

24 O spolupráci s RMTVC projevily zájem následující firmy a společnosti
Škoda holding a.s. ČEZ, a. s Řetězárna a.s. SVAZ KOVÁREN ČR o.s. ForSTEEL, s.r.o Sinomag, s.r.o. Slévárny Třinec, a.s. Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. VÚK - Čisté Kovy, s.r.o. VÚHŽ, a.s. a další TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, a. s. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. BONATRANS GROUP a. s. VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s. ArcelorMittal Ostrava a. s. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a. s. KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. Strojírny Třinec, a.s.

25 Poradní skupina - Členové poradní skupiny jsou významní představitelé podniků a oborů, s kterými RMTVC spolupracuje v rámci výzkumně vývojové činnosti - Minimálně 2/3 členů poradní skupiny musí být odborníci mimo VŠB-TU a MMV. Poradní skupinu jmenuje správní rada RMTVC - Členové se scházejí minimálně 2x ročně a bude působit v období udržitelnosti projektu, resp. Provozní fázi projektu - Poslání Poradní skupiny spoluvytvářet odborné zaměření VaV centra, poskytovat rady z oblasti marketingu, spolupráce s externími subjekty, podnikatelskou sférou, institucemi veřejné správy apod.

26 Náměty na spolupráci s aplikační sférou
- Realizace smluvního výzkumu na základě požadavků aplikační sféry, podniků a institucí Příprava společných projektů zaměřených na získávání dotačních prostředků na podporu výzkumu a vývoje - Technologická agentura Alfa, MPO, MŽP - Poskytování servisních a expertních služeb v oblasti hodnocení vlastností materiálů - Vývoj nových metodik hodnocení vlastností materiálů - Využití speciální infrastruktury externími subjekty

27 Náměty na interní spolupráci v rámci VŠB – TU Ostrava
- Centrum excelence IT4Innovations - Spolupráce s řešiteli dalších projektů OP VaVpI, které VŠB – TU O získala, nebo získá - Inovace pro efektivitu a životní prostředí CZ.1.05/2.1.00/ Předpokládáme získání těchto projektů z 2. výzvy - ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Spolupráce s katedrami FMMI a dalších fakult při podávání a řešení projektů VaV

28 Vývoj zaměstnanců v čase
Funkce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedoucí výzk. pro. 3 Senior researcher 10 12 Junior researcher 9,5 10,5 11,5 Ph. D. student 6 7 Celkem výzkumníci 28,5 30,5 36,5 Podpůrní prac. 8,5 12,5 Management projektu 2,5 Celkem prac. 39,5 43,5 49,5 51,5 Výzk. prac. do 35 let – nová prac. m. 8 13 16

29 Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. ředitel projektu RMTVC
Děkuji za pozornost Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. ředitel projektu RMTVC

30


Stáhnout ppt "Regionálního materiálově technologického výzkumného centra"

Podobné prezentace


Reklamy Google