Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE FFUP V O LOMOUCI DESIGN EMPIRICKÉHO VÝZKUMU PRO STUDENTY PSYCHOLOGIE V MODULU PSYCHOLOGIE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Richard Kořínek doc. PhDr. P. Cakirpaloglu, Dr.Sc.

2 P SYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH “ Proč mnoho romských dětí v ČR neuspívá ve školském vzdělávacím systému  Problém: Proč mnoho romských dětí v ČR neuspívá ve školském vzdělávacím systému? sociálně znevýhodněného prostředí  Velké procento těchto dětí pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí lehké mentální retardace  Tyto dětí navštěvují základní školy praktické a mají stanovenu diagnózu lehké mentální retardace problematika diagnostiky  S tím nutně souvisí i problematika diagnostiky těchto dětí v poradenských pracovištích psychologické vyšetření  Nezbytnou podmínkou stanovení diagnózy lehké mentální retardace je psychologické vyšetření  Validitačastozpochybňována  Validita těchto psychologických vyšetření je často zpochybňována s poukazem na to, že není zjevné, jestli inteligenční testy měří inteligenci ve smyslu kapacity CNS, nebo jestli spíše reflektují sociokulturní "vzdálenost" prostředí, ve kterém děti vyrůstají od norem běžné společnosti

3 T EZE  Předškolní vzdělávání příznivě a dlouhodobě ovlivňuje vývoj kognitivních a sociálních dovednosti děti a jejich adaptibilitu na školní prostředí.  Tato skutečnost je zřetelnější u dětí vyrůstající v nepříznivých sociálně-ekonomických podmínkách.

4 C ÍLE VÝZKUMU  Analyzovat korelačních souvislosti mezi zkušeností s předškolním vzděláváním a obecným vývojem dítěte se zřetelem na vybrané aspekty kognitivního a sociálního vývoje:  intelekt,  myšlení,  percepce,  exekutivní funkce,  kooperace,  Adaptace  další sociální dovednosti ….  Účast na předškolním vzdělávání je nezávislá proměnná.

5 V ÝZKUMNÝ DESIGN I  Cca 20 dětí po nástupu do 1. třídy a zároveň mají zkušenost s předškolním vzděláváním (návštěvou školky, min. 1 rok před nástupem do ZŠ).  Získané výsledky budou porovnávány s výsledky níže uvedených testů stejné velké kontrolní skupiny dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nemají zkušenost s předškolním vzděláváním.  Příslušné kognitivní a sociální funkce u obou skupin dětí budou sledovány v průběhu jednoho roku.

6 C ÍLE VÝZKUMU II  Zjištění možností a limitů podpůrných programů, zaměřených na posílení rozvoje inteligence a kognitivních funkcí dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

7 V ÝZKUMNÝ DESIGN II  Předškolní kluby ČvT a partnerů  Sledování předškolních dětí v průběhu docházky do klubu  Sledování rozvoje kognitivních funkcí, sociálních dovedností  Vývoj těchto dovedností v čase  Terénní výzkum v rodinách – hodnocení prostředí ve kterém děti vyrůstají

8 P ŘÍNOS VÝZKUMU Identifikace problematických oblastí, díky kterým děti selhávají ve školním vzdělávání, podrobný popis jednotlivých aspektů sociokulturního znevýhodnění těchto dětí Evaluace podpůrných programů pro tyto děti Zmapování (vymezení) účinných postupů zvládání problémových aspektů školního selhávání (a další segregace ve společnosti) na základě analýzy již existujících podpůrných programů a vzdělávacích služeb pro romské děti. Další rozvoj sociálních a vzdělávacích služeb pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

9 V ÝZKUMNÝ SOUBOR  Rodiny žijící v SVL v Olomouci, Prostějově a Přerově, kontaktované sociálními pracovníky společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a spolupracujících organizací.

10 M ETODY  Testy  Edfeldtův reverzní test (funkce vnímání),  Obrázkový inteligenční test A (alternativně Ravenovy progresivní matice – barevné),  Vinelandská škála sociální zralosti,  Test Hanojské věže (exekutivní funkce),

11 M ETODY  Anamnestický dotazník,  Dotazník sociální dovednosti (sebeobsluha),  Dotazník Předškolní přípravy – dovednosti rodičů  Terénní výzkum – sledování a analýza interakce rodič - dítě v přirozeném prostředí

12 K VALITATIVNÍ KAZUISTICKÁ ANALÝZA I.dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, které selhávají v umělém testovém prostředí; II.zhodnocení, jak tyto děti fungují ve svém přirozeném prostředí, zda i tam mají obtíže v sociálním kontaktu a základním fungování či fungují bez obtíží; III.jak zvládají počátky školní docházky, jednotlivé vzdělávací oblastí, oblasti vztahové, sociální, identifikace podpůrných systémů a služeb, jejich zhodnocení + Dynamické testování u dětí ze SVL: doplnění školní zralosti.

13 E TIKA VÝZKUMU A ZACHÁZENÍ S DATY  S daty bude nakládáno v souladu s etickými standardy běžně uplatňovanými ve výzkumu, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  Zpracovaná data budou anonymizována.  Respondenti a jejich děti dostanou písemný informovaný souhlas, který je poučí o charakteru výzkumu, způsobu zacházení s daty, účelem studie.  Podepsaný informovaný souhlas bude archivován v souladu se zákonem o nakládání s osobními údaji.

14 M OŽNÁ RIZIKA PRO KLIENTY A VYŠETŘUJÍCÍ  Studenti, kteří se budou výzkumu účastnit, budou vystaveni zvýšeným rizikům: ▫příležitostný výskyt hepatitidy A v lokalitách, kde budou pracovat; ▫charakter terénního výzkumu.  Je vhodné, aby před zahájením výzkumu byli klienti očkováni proti hepatitidě A zároveň znali základní pravidla prevence onemocnění těmito chorobami.  Ohledně rizik práce v terénu budou studenti proškoleni pracovníky společnosti Člověk v tísni, se kterými budou také do sociálně vyloučených lokalit vstupovat.

15 P UBLIKACE VÝZKUMU Jednotlivé komponenty výzkumu budou publikovány v časopisech: Psychologie a její kontexty Sociální práce Československá psychologie E-Psychologie Recenzovaný zahraniční časopis v oboru

16 P ŘÍNOS VÝZKUMU Katedra psychologie:  Zvýšení zájmu o výzkum problematiky dětí se sociokulturním znevýhodněním  Zvýšení citlivosti vůči problematice menšin, kulturních odlišností i sociálního vyloučení  Rozvoj terénní metodologie výzkum v psychologii Člověk v tísní, o.p.s.  Podpora sociálních služeb poskytovaných této cílové skupině (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, předškolní kluby apod.)  Přínosy k posouzení jejich efektivity, lepší zaměření na konkrétní problémy a aspekty rozvoje dětí  Rozvoj nových postupů a metod zaměřených na podporu cílové skupiny založených na hlubším pochopení příčin

17 Ú KOLY V PROJEKTU Doc. PhDr. P. Cakirpaloglu, DrSc Doc. PhDr. P. Cakirpaloglu, DrSc.:  design konkrétních výzkumných kroků  vedení výzkumu  zaškolení studentů  zpracování dat  podíl na tvorbu publikace Mgr. Richard Kořínek Mgr. Richard Kořínek:  koordinace se sociálními pracovníky  proškolení studentů ohledně působení v terénu  podíl na tvorbu publikace Studenti Studenti:  realizace terénních výzkumů  podíl na zpracování dat  podíl na zpracování výzkumných zpráv

18 DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI


Stáhnout ppt "R EGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.07/2.4.00/28.0153 N ÁZEV PROJEKTU : V ZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU K ATEDRY PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google