Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Marta Osersová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Marta Osersová."— Transkript prezentace:

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Marta Osersová

2 Externality Co jsou to externality?

3 Externality Příklad 1 – Elektrárna poškozující lesy Elektrárna stojící v blízkosti lesů vyrábí el. energii spalováním uhlí → vznikají emise → emise vypouštěné do ovzduší poškozují lesy. Elektrárna není nucena lesům vzniké škody hradit. Příklad 2 – Hluk z letadel Mezinárodní společnost vybrala vhodné místo pro přistávání letadel a postavila zde nové letiště → místo se nachází nedaleko městečka → obyvatelé městečka trpí hlukem z letadel, někteří dokonce uvažují o prodeji svých domů a přestěhování se jinam. Letiště nemusí obyvatele městečka za hluk a škody nijak odškodňovat.

4 Externality Příklad 3 – Zemědělec a majitel rybníka Pan Svoboda má pole, které sousedí s rybníkem pana Nováka. Pan Svoboda pěstuje na svém poli pšenici, pro zvýšení úrody používá hnojiva → déšť splavuje hnojiva do rybníka → v rybníce pana Nováka hynou ryby. Pan Svoboda má ale právo na svém poli používat hnojiva a nemusí panu Novákovi hradit škody z uhynulých ryb. Příklad 4 – Kuřáci a nekuřáci Dvě kolegyně spolu sedí v jedné kanceláři. Paní Anna je silná kuřačka, paní Barbora je nekuřačka a kouř z cigaret jí velmi vadí. Paní Anna však má právo při práci kouřit a paní Barbora musí snášet kouř z cigaret.

5 Co mají tyto příklady společného? Jeden subjekt působí škodu jinému a není za tuto škodu odpovědný → to znamená nenese plně všechny náklady své činnosti a část těchto nákladů přenáší na jiné → tak vzniká NEGATIVNÍ EXTERNALITA.

6 Externality Příklad 5 – Včelař a sadaři Zahrádkářskou kolonii obývají pěstitelé jablek, do sousedství se přistěhoval včelař. Včely přináší včelaři výnosy z medu, zároveň opylují květy jabloní → zvyšuje se úroda jablek → sadaři mají ze včel také prospěch, ale neposkytují včelaři za služby jeho včel žádnou odměnu. Příklad 6 – Les čistící vodu Majitel lesa má výnosy z těžby a prodeje dřeva, jeho les také pročišťuje spodní vodu a brání erozi půdy → obyvatelé blízkých obcí tak mají čistší vodu ve studních a úrodnější půdu na polích → za tuto službu však od nich majitel lesa nic nezískává.

7 A co mají společného tyto příklady? Jde o příklady, kde si člověk nemůže přisvojit veškeré výnosy ze své činnosti nebo majetku a část těchto výnosů si přisvojují jiní → takto vzniká POZITIVNÍ EXTERNALITA.

8 Příčiny vzniku externalit Jsou externality problémem fyzikálním, chemickým nebo biologickým? Př. Hluk z letadel Hluk z letadel je negativní externalitou pro obyvatele městečka, ale co zaměstnanci letiště? Je negativní externalitou i pro ně? Z hlediska fyzikálního na ně působí hluk stejně jako na obyvatele městečka, z hlediska zdravotního jim způsobuje stejné zdravotní potíže.., ale → lidé pracující na letišti přijali tuto práci dobrovolně a hluk z letadel je jim kompenzován vyšší mzdou.

9 Příčiny vzniku externalit Externalita je porušením něčího práva. Negativní externalita vzniká, když na někoho přenesete nějaký náklad a on s tím nesouhlasí. Pozitivní externalita vzniká, když vám někdo brání v dosažení úplného výnosu vaší činnosti a vy s tím nesouhlasíte. … děje se tak nedobrovolně!

10 Řešení externalit Arbitrární rozhodnutí Soud určí na čí straně je zákon, kdo smí koho poškozovat a kdo bude koho odškodňovat. Je ale toto řešení pro společnost nejefektivnější? Př. Elektrárna poškozující lesy Rozhodnutí soudu: A)Zákon je na straně elektrárny → smí vypouštět emise do ovzduší → úbytek lesů. B)Zákon je na straně majitelů lesů → elektrárna musí instalovat odsiřovací zařízení → růst ceny elektřiny. Co je důležitější? Krásné lesy x levná elektřina

11 Řešení externalit Soukromá vyjednávání Pokud spolu strany mohou vyjednávat a vzájemně se odškodňovat, dojdou k efektivnímu řešení. Př. Zemědělec a majitel rybníka A)Zákon je na straně majitele rybníka → pan Svoboda přijde za panem Novákem a nabídne mu, že když bude smět své pole hnojit, za uhynulé ryby v rybníce mu zaplatí určitou částku→ pan Novák přijme → dohodnou se. B) Zákon je na straně zemědělců → pan Novák půjde za panem Svobodou a nabídne mu, že když bude své pole hnojit méně, získá od něj za ušle zisky na obilí finanční náhradu → pan Svoboda akceptuje → opět se dohodnou. → vzniká společensky efektivní řešení.

12 Překážky soukromých vyjednávání Př. Zemědělec a majitel rybníka – modifikace Bude-li rybník majetkem pana Nováka, bude mít jistě zájem s panem Svobodou vyjednávat, neboť je to pro něj výhodné. Bude-li ovšem rybník ve vlastnictví města nebo obce, bude ochoten s panem Svobodou také někdo vyjednávat? Městským či obecním úředníkům bude nejspíš stav rybníka lhostejný, nejedná se o jejich škody – ryby v rybníce nejsou jejich majetek. → Je-li znečišťovaný subjekt v soukromém vlastnictví a je-li soukromé vlastnictví ve státě chráněno, je pravděpodobnější, že dojde k efektivnímu vyjednávání.

13 Překážky soukromých vyjednávání Př. Zemědělec a majitel rybníka – modifikace Pole pana Svobody nesousedí s rybníkem pana Nováka, ale s řekou, podél níž leží chatová osada → hnojení znemožňuje chatařům koupání v řece, rybáři nemohou chytat ryby. Zákon je na straně chatařů: pan Svoboda by rád vyjednával, ale je pro něj příliš nákladné kontaktovat všechny chataře, jednat s každým zvlášť o výši odškodnění a uzavírat smlouvu.. Zákon je na straně zemědělců: pan Svoboda má právo znečišťovat řeku, chataři by rádi vyjednávali, ale znamenalo by to kontaktovat všechny, zorganizovat vyjednávání a zaplatit všechny správní a právní poplatky spojené s uzavřením smluv – je to příliš nákladné. → překážkou soukromých vyjednávání jsou vysoké transakční náklady.

14 Shrnutí Nejefektivnějším způsobem řešení externalit jsou soukromá vyjednávání. Ta se mohou uskutečnit pokud jsou jasně definovaná vlastnická práva. Pokud spolu strany mohou vyjednávat a odškodňovat se, dojdou k efektivnímu řešení, a to bez ohledu na to, na čí straně je zákon – tento poznatek je znám jako Coaseho teorém. Ronald H. Coase (*1910) použil ve svém článku „The Problem of Social Cost“ pro vysvětlení svého teorému příklad chovatele dobytka a pěstitele obilí.

15 Shrnutí Překážkou soukromých vyjednávání jsou vysoké transakční náklady – náklady na samotný průběh vyjednávání, uzavírání a vymáhání smluv (nepatří sem hrazení škod!). Soukromá vyjednávání také komplikuje, pokud se znečišťovaný subjekt nachází ve veřejném vlastnictví. → v těchto případech jsou většinou externality řešeny soudně → zdanění/subvence původce negativní/pozitivní externality.

16 Informace o škole, studiu a fakultě Sídlo školy: Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67, Praha 3. → Tram. 5, 9, 26 do zastávky Husinecká Výuka na Jižním Městě: Ekonomická 957, 148 00, Praha 4. → Metro C, stanice Chodov nebo Opatov, bus. 122, 177 do zastávky Volha Výuka probíhá každý všední den od 7:30 do 19:30 hod.

17 Studijní programy a obory otevírané na NF v akademickém roce 2008/09 Bakalářské studijní programy: (3 roky) Obor Ekonomie: Studium tohoto oboru vás naučí porozumět fungování trhů v kontextu mezinárodních ekonomických a hospodářsko-politických vztahů. Absolventi se uplatňují v analytických i manažerských pozicích mezinárodních institucí a nadnárodních společností.

18 Studijní programy a obory otevírané na NF v akademickém roce 2008/09 Bakalářské studijní programy: (3 roky) Obor Národní hospodářství: Absolventi budou rozumět fungování hospodářství a institucí. Uplatní se v ekonomických a finančních sekcích jak tuzemských firem, tak i firem se zahraniční kapitálovou účastí. Mohou také realizovat svou kariéru ve státní správě.

19 Studijní programy a obory otevírané na NF v akademickém roce 2008/09 Bakalářské studijní programy: (3 roky) Obor Veřejná správa a regionální rozvoj: Tento obor vás kvalitně připraví pro uplatnění ve sféře soukromé i ve veřejném sektoru – ať již budete chtít pracovat v Bruselu nebo orgánech státních, krajských či municipálních.

20 Studijní programy a obory otevírané na NF v akademickém roce 2008/09 Navazující magisterské studijní programy: (2 roky) Obor Ekonomická analýza, Obor Ekonomika a správa životního prostředí, Obor Hospodářská politika, Obor Regionální studia, Obor Veřejná správa. Bližší informace o studijních programech a oborech na: nf.vse.cz

21 Podmínky přijetí na bakalářský studijní program 1)Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – prokazuje se odevzdáním čestného prohlášení 2)V období od 1. 9. 2007 do 1. 6. 2008 absolvovat písemný test obecných studijních předpokladů u společnosti Scio. Výhody těchto testů: Možnost absolvovat test až 3x, studentovi se započítá nejlepší dosažený výsledek, testy se konají v 15 městech v ČR a na Slovensku, test nevyžaduje jednorázovou přípravu, důležité jsou vaše obecné studijní předpoklady.

22 Podmínky přijetí na bakalářský studijní program Fakulta národohospodářská zavedla testy obecných studijních předpokladů v roce 2007, jako první fakulta VŠE, s cílem provádět spravedlivé přijímací řízení - to má být náročné s jednoznačným zadáním a vyhodnocením, musí být transparentní a veřejností kontrolovatelné, ale zároveň nemá být nepříjemné a obtěžovat zájemce víc, než je nutné → to splňují přijímací zkoušky společnosti Scio. Podrobné informace o přijímacích zkouškách na stránkách www.scio.cz.

23 Podmínky přijetí na bakalářský studijní program Přijetí ke studiu O pořadí přijímaných rozhoduje výsledek testu obecných studijních předpokladů, tzv. přepočtený percentil stanovený společností Scio. NF VŠE zveřejní 13. 6. 2008 na své Úřední desce a na stránkách http://nf.vse.cz percentilovu hranici → uchazeči s vyšším či stejným počtem bodů mají možnost zapsat se ke studiu, uchazeči s nižším počtem bodů nebudou ke studiu přijati. Termíny zápisů ke studiu budou rovněž uveřejněny na Úřední desce a na stránkách http://nf.vse.cz

24 Podmínky přijetí na bakalářský studijní program Přihláška ke studiu Na NF je nutno podat samostatnou přihlášku, a to buď elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz (nutné je následně doručit vytištěnou a potvrzenou přihlášku) nebo písemně na formuláři SEVT 491450 „Přihláška ke studiu na vysoké škole…“. Součástí přihlášky je i doklad o zaplacení poplatku.

25 Proč studovat právě Národohospodářskou fakultu a VŠE? NF je nejdynamičtěji se rozvíjející fakultou VŠE NF má stále se zdokonalující systém kreditů ECTS a možnost obchodovat s kredity Na NF působí řada významných osobností Na NF se pravidelně uskutečňují zajímavé společenské akce a přednášky Na NF není povinnost studovat angličtinu Na NF máte možnost studovat semestr na zahraniční univerzitě Na NF máte možnost potkat mnoho zajímavých lidí a seznámit se Na NF z vás budou dobří ekonomové!!!

26 Proč studovat právě Národohospodářskou fakultu a VŠE? Studenti VŠE si dělají vlastní rozvrh podle svých potřeb a možností Za volné kreditové poukázky možnost studovat předměty, které vás skutečně zajímají Každý student má vlastní emailovou schránku na adrese veverka.vse.cz, prostřednictvím které komunikuje s ostatními Na stránkách vseborec.cz je unikátní systém materiálů ke studiu, který vás zachrání téměř před každou zkouškou Studenti VŠE mají možnost výběru ze široké nabídky sportů a sportovních kurzů v rámci tělesné výchovy

27 Proč studovat právě Národohospodářskou fakultu a VŠE? Studenti VŠE vydávají vlastní časopis a účastní se řady zajímavých soutěží Studenti mají 2 kluby – Karlos a Blanice na kolejích na Jižním Městě VŠE má moderní technické vybavení a bezdrátový bezplatný přístup k internetu ve všech prostorách školy Škola má bezbariérový přístup a studenti s postižením mají možnost využívat služeb Centra pro handicapované VŠE vám má co nabídnout, tak to přijďte zkusit!

28 Den otevřených dveří Můžete se k nám přijít také osobně podívat a VŠEchno si na vlastní oči prohlédnout, a to vždy první (popř. druhou) sobotu v lednu.

29 Děkuji vám za pozornost. Nyní je prostor pro vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Marta Osersová."

Podobné prezentace


Reklamy Google