Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská kulturní agenda Možnosti podpory mezinárodních kulturních projektů Eva Žáková Rakouské kulturní fórum Praha 22. května 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská kulturní agenda Možnosti podpory mezinárodních kulturních projektů Eva Žáková Rakouské kulturní fórum Praha 22. května 2012."— Transkript prezentace:

1

2 Evropská kulturní agenda Možnosti podpory mezinárodních kulturních projektů Eva Žáková Rakouské kulturní fórum Praha 22. května 2012

3 Česká kancelář programu Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Culture a dalších programech EU, které lze využít k podpoře kulturních projektů  součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů (tzv. CCP)  www.programculture.cz www.programculture.cz  www.culturenet.cz www.culturenet.cz

4

5 Evropská kulturní agenda  politické pozadí – strategie programů a fondů EU  základní informace o programech a fondech

6 čl. 167 Lisabonské smlouvy  základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury  kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

7 Podpora kulturní rozmanitosti  podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti a zdůraznění společného kulturního dědictví  povzbuzování spolupráce čl. zemí podpora oblastí: zlepšování a šíření znalosti kultury a dějin evropských národů, nekomerční kulturní výměny, umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru  podpora spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi  EU ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smluv přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur

8 Evropský program pro kulturu  Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizujícím se světě, květen 2007  první strategický dokument  jedinečná role EU v podpoře svého kulturního bohatství a rozmanitosti  kultura jako nezbytný prvek při dosažení strategických cílů EU – prosperita, solidarita, bezpečnost, upevnění pozice na mezinárodní scéně  užití kultury  horizontální charakter kultury

9 3 cíle evropského programu pro kulturu 1.podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus) 2.podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, umělecký management, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast) 3.podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů EU (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

10 1.cíl Kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog  podpora mobility (umělců a odborníků, uměleckých děl), zlepšení evropské koordinace týkající se mobility zaměstnanců)  podpora mezikulturního dialogu – Evropský rok mezikulturního dialogu 2008  www.mezikulturnidialog.cz

11 2. Cíl Kultura jako katalyzátor kreativity  Ekonomika kultury v Evropě, studie, 2006 r. 2003 - podíl na HDP: 2,6 % (chemický průmysl - 2,3 %, obchod s nemovitostmi - 2,1%)  Zelená kniha o využití potenciálu kulturních a kreativních průmyslů (2010)  Evropská strategie 2020

12 Vymezení kulturních a kreativních průmyslů umění : výtvarné umění (řemesla, malířství, sochařství, fotografie); scénická umění (divadlo, tanec, cirkus, festivaly); kulturní dědictví (muzea, knihovny, archeologická naleziště, archivy) kulturní průmysly: film a video; TV a rozhlas; videohry; hudba (hudební nahrávky i živá vystoupení); knihy a tisk (vydávání knih a tisku) kreativní průmysly: design; architektura; reklama příbuzná průmyslová odvětví: výrobci PC; výrobci MP3 přehrávačů; odvětví mobilních telefonů atd.

13 Zelená kniha - témata  Jak financovat tyto průmysly?  Jak zvyšovat odborné znalosti a dovednosti?  Jak ochraňovat duševní vlastnictví a jak zacházet s autorskými právy (digitalizace)?  Jak využít informační a komunikační technologie pro nové modely podnikání?  Jak stimulovat soukromé investice do této oblasti?  Jak zahrnout tuto oblast do místních a regionálních strategií?  Jak posílit mobilitu umělců a uměleckých děl?  Jak stimulovat partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi?

14 Kulturní a kreativní průmysly  výstupy výzkumných projektů IDU  www.idu.cz věda, výzkum www.idu.cz kreativní průmysly  Kulturní a kreativní průmysly v ČR (elektronická publikace)  Strategická příručka Jak strategicky využít evropské podpůrné programy pro uvolnění potenciálu kultury pro rozvoj na místní, regionální a národní úrovni a dopadů kultury na širší ekonomiku? (dostupné na www.culturenet.cz podpora EU - Strukturální fondy)www.culturenet.cz

15 Přehled programů a fondů EU několikaleté programy, průběžně se modifikují a vznikají nové, každý má svou koncepci a pravidla výběrového řízení A.Komunitární programy – podpora především mezinárodních projektů, určené členským zemím a spravované Evropskou komisí, j sou otevřeny i pro kandidátské země B.Strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni

16 A. Program Media  2007-2013 www.mediadesk.cz podpora činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a ve fázi následující po ní (distribuce, propagace) granty jsou určeny nezávislým evropským společnostem z oboru audiovize do výše 50% nákladů

17 A. Program celoživotního učení  2007 – 2013 www.naep.cz čtyři hlavní podprogramy:  Comenius - předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání (včetně aktivit eTwinningu)  Erasmus - vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni  Leonardo da Vinci - zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu  Grundtvig - zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení

18 A. Mládež v akci  2007 – 2013 mládež (13-30 let) a pracovníci s mládeží, podpora a rozvoj neformálního vzdělávání pět akcí: 1 Mládež pro Evropu: výměny mládeže, iniciativy mládeže, projekty participativní demokracie 2Evropská dobrovolná služba: vysílání jednotlivců nebo skupin do zemí EU a partnerských zemí, aktivity zaměřené na ekologii, umění 3Mládež ve světě: výměny mládeže se sousedními zeměmi EU a zeměmi, se kterými jsou podepsány dohody 4Systémy na podporu mládeže: školení, semináře, stáže pro mládež a pracovníky s mládeží 5Podpora evropské spolupráce: semináře k evropským tématům; výzkumy, spolupráce s mez. organizacemi

19 A. Evropa pro občany  2007-2013www.euroskop.cz budování demokracie, společné Evropy, aktivní zapojení občanů do veřejného života čtyři akce: 1Aktivní občané pro Evropu: partnerství měst, projekty občanů 2Aktivní občanská společnost v Evropě 3Společně pro Evropu 4Aktivní evropská paměť: ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi a připomínání památky obětí

20 A. Věda a třetí země  7. rámcový programwww.fp7.cz sociálně-ekonomické a humanitní vědy, informační a komunikační technologie  programy vnější spolupráce EuropeAid

21 B. Strukturální fondy  2007−2013www.strukturalni-fondy.cz 26 OP 7 regionálních OP (ROP NUTS II Moravskoslezsko) 8 tematických OP (Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program) Cíl Evropská územní spolupráce: programy přeshraniční spolupráce

22 Informace  culturenet.cz Podpora - granty, dotace newsletter  programculture.cz  seminář: 7. 6. 2012, Praha

23 děkuji za pozornost  Česká kancelář Culture, Celetná 17, 110 00 Praha 1  info@programculture.cz  T 224 809 118, 119, 134


Stáhnout ppt "Evropská kulturní agenda Možnosti podpory mezinárodních kulturních projektů Eva Žáková Rakouské kulturní fórum Praha 22. května 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google