Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost a základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu
Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd

2 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
ČÁST A – Společenská odpovědnost firem v těžebním průmyslu Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

3 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Co je to CSR? Corporate Social Responsibility (CSR) Společenská odpovědnost firem (SOF) Prvním pokusem je definice uvedená v „Zelené knize“, která byla Evropskou komisí vydána v roce 2001, a podle které je CSR definována jako idea /koncept/, na základě které firmy dobrovolně integrují sociální a environmentální problematiku do vlastní činnosti (podnikání), ale i do vztahů s jejich dalšími hlavními účastníky. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

4 V praxi to znamená, že firmy…
dobrovolně stanovují vysoké etické standardy jsou poctivými partnery na trhu pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci podporují region, ve kterém působí snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

5 Jak dlouho se koncept CSR utváří?
Vítkovické horní a hutní těžířstvo – ředitel Kupelwiesser – Období první republiky léta 20.století – firma Baťa, Značný pokrok lze sledovat od roku 1995, kdy ČR vstoupila do OECD. Dalším mezníkem ve vývoji konceptu CSR v ČR byl vstup ČR do EU v roce 2004. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

6 Základní charakteristiky CSR
3 oblasti 1. ekonomická 2. sociální 3. environmentální dobrovolnost dlouhodobost důvěryhodnost dialog se stakeholdery Společenská odpovědnost firem se promítá paralelně ve 3 rovinách - ekonomické, environmentální (oblast životního prostředí) i sociální. Důležitým prvkem odpovědného podnikání je jeho dobrovolnost. Společensky odpovědná firma vyvíjí aktivity CSR nad rámec svých povinností vymezených zákonem. Společenská odpovědnost firmy je dlouhodobou záležitostí. Budování odpovědné strategie a sledování přínosů je možné jen v delším časovém horizontu. Začlenění principů CSR do denního fungování firmy, nakloněný vlastník i management konceptu CSR, zaměstnanci se ztotožňují s hodnotami firmy, vhodná komunikace CSR ven – to vše vytváří důveryhodnost CSR aktivit. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů 6

7 Ekonomická oblast Sociální oblast Ekologická oblast
kodex podnikatelského chování firmy (etický kodex) transparentnost kvalitní a bezpečné produkty a služby odmítání korupce včasné placení faktur ochrana duševního vlastnictví marketingová a reklamní etika recyklační program úspora energie/vody hospodaření s odpady balení a přeprava soulad s normami a standardy (např. ISO) ekologická výroba, produkty a služby ochrana přírodních zdrojů zdraví a bezpečnost vzdělávání a rozvoj vyváženost pracovního a osobního života rovné příležitosti rozmanitost na pracovišti podpora propouštěných zaměstnanců firemní dárcovství firemní dobrovolnictví podpora kvality života občanů rozvoj zaměstnanosti a místní infrastruktury Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů 7

8 Reportování společenské odpovědnosti firem
Vznikají mnohé národní a mezinárodní standardy měření a reportování CSR. Dosud nejznámějším jsou: GRI = Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines 2002 GRI Mining and Metals Sector Supplement 2005 OECD Guideliness for Multinational Enterprises Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

9 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

10 GRI = Global Reporting Initiative
Pro sestavení zprávy jsou stanoveny tzv. CORE INDIKATORS (základní indikátory). 24 sociálních 16 environmentálních 10 ekonomických Platná zpráva je tehdy, pokud se firma vyjádří ke všem indikátorům nebo řádně odůvodní, proč některé z nich vynechala. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

11 Kritéria specifická pro kovoprůmysl a těžební průmysl
těžební aktivity v chráněném území hodnocení biodiverzity analýza geologických rizik a nebezpečí ukládka a likvidace hlušiny rekultivace lomů, monitoring zavřených lokalit energetická efektivita produkce kovů využití sekundárních odpadů Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

12 Hodnocení společenské odpovědnosti v těžebním průmyslu
Plusy Trvanlivost, recyklovatelnost kovů Pozitivní vliv na pracovní trh a infrastrukturu Snaha omezovat negativní vliv velkých projektů Mínusy Zásahy do životního prostředí Častý konflikt zájmů mezi původními obyvateli Kontroverzní environmentální postupy Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

13 Udržitelný rozvoj z pohledu firmy
Cíle environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny Czech Coal: minimalizovat obchodní rizika pro zákazníky a dodavatele v oboru hnědého uhlí vyplývající z: nejistoty dalšího vývoje environmentální a energetické legislativy nepříznivého sociálního vývoje Mosteckého regionu zvyšovat povědomí zákazníků o svých právech na demonopolizovaném trhu elektrické energie vytvářet dostatečné finanční prostředky pro podporu projektů regionálního rozvoje a revitalizaci rekultivovaných území rozvoj monitoringu environmentálních dopadů a vytváření podmínek pro další snižování znečištění uvnitř společností Skupiny vytvářet podmínky pro další zvyšování bezpečnosti práce a rozvoj kvalifikace zaměstnanců. 13 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb

14 Udržitelný rozvoj a nefinanční reporting
Reporting reflektuje praxi skupiny Praxe: Proměna vlivů průmyslové činnosti Obnova životního prostředí (snížení znečištění, rekultivace) Restrukturalizace odvětví (snížení těžby a zaměstnanosti) Zlepšování pracovních a sociálních podmínek Rozvoj dialogu se zainteresovanými subjekty (Spolužití) Finanční podpora regionu (Regionální politika) Průběžný monitoring vlivů a přínosů činnosti skupiny Reporting: faktory udržitelného rozvoje Výsledky monitoringu a diskuse se stakeholdery ( ) Metodické zpracování a publikace Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Důvěra začíná tam, kde existuje transparentnost. Tam, kde existují údaje, začíná diskuse. Diskuse je podmínkou spolupráce. 14 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb

15 Závěr: Přínosy nefinančního reportingu
Vnitro-firemní přínosy: komplexní metoda reportingu poskytuje smysluplné indikátory a data pro řízení každoroční zpráva - dokument pro vnitrofiremní komunikaci znalost mezinárodně uznávaného know-how pro monitoring, reporting a řízení UR Stakeholder engagement = Zpětná vazba od zájmových skupin znalost potřeb a očekávání různých zájmových skupin, vč. podmínek svolení s činností definice měřítka - data jsou komplemetární s daty státní správy na nejnižší úrovni (obce) zájmové skupiny – „stakeholders“ participují na reportingu a obsahu zprávy Obchodní přínosy – dlouhodobá komparativní podnikatelská výhoda informace pro obchodní a strategické partnery a oborová sdružení (i EU) významná pomůcka v marketingu (odlišení od konkurence; transparentnost) společná znalost rizik a příležitostí vzhledem k vývoji v energetice 15 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb

16 Organizace působící v ČR zaměřené na CSR
Business Leaders Forum ( nebo sof.cz) Občanské sdružení AISIS ( Fórum dárců ( CG Partners, s.r.o. ( CSR CONSULT, s.r.o. ( Databáze nejlepších praktik ( EPS, o.s. ( AIESEC Hestia o.s. ( Hospodářská komora ČR ( Institut Svazu průmyslu ( Nadace Via (nadacevia.cz) Fórum dárců ( Transparency International ( Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

17 Standardy používané v ČR
ISO 9001 – Systémy managementu jakosti ISO Systém enviromentálního managementu je mezinárodní systém zaměřený na životní prostředí SA Social Accountability 8000 je certifikační systém zaměřený na oblast pracovních vztahů OHSAS –Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ? ISO Systémy společenské odpovědnosti (social responsibility) – nejen firemního sektoru ale všech organizací – v přípravě viz Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

18 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Příprava mezinárodní normy ISO – Společenská odpovědnost Tato norma pro oblast společenské odpovědnosti by měla vejít v platnost v roce 2009 a bude určena pro všechny typy organizací vč. vládních a neziskových. Zabývat se bude principy společenské odpovědnosti a stanovením „kritických bodů“ v organizaci. Není určena k certifikaci třetí stranou ! Cílem normy bude: .transparentní, srozumitelná norma určená pro všechny typy organizací .poskytnout návod pro funkční společenskou odpovědnost .identifikovat a zapojit do práce zainteresované strany .zvýšit důvěryhodnost organizací, a tím i jejich konkurenceschopnost .zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků .podporovat jednotnou terminologii pro společenskou odpovědnost .být v souladu s již existujícími dokumenty, kodexy a dalšími mezinárodními dohodami (např. Světová deklarace lidských práv, Deklarace ILO) Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

19 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

20 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Část B – Základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

21 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Výsledky vyhledávání pojmů a jejich ekvivalentů pomocí vyhledávače Google Pojem Angličtina Čeština Němčina Francouzština Ruština Španělština Těžební firma 1 640 42 000 71 500 Hornictví Hornické muzeum 95 000 6 880 Z výše uvedených údajů je zřejmé, že o problematice těžby nerostných surovin je možné získat na Internetu velké množství informací V současné době je možné považovat internet za jeden ze základních informačních zdrojů o těžbě nerostných surovin Z pohledu srovnání kvality, množství a aktuálnosti informací bohužel české weby za zahraničními zaostávají Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

22 Weby světově významných těžebních firem
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

23 Seznam nejvýznamnějších hornických muzeí v ČR a ve světě
Pro názornost a hlubší pochopení informací je pro člověka nejvhodnější seznamovat se s problematikou těžby nerostných surovin v expozicích muzeí. Specializovaná hornická muzea resp. expozice v regionálních a místních muzeích v hornických oblastech, mohou prezentovat na základě historických ověřených fakt, mnohaletou koexistenci těžby nerostných surovin a místní komunity. Německé hornické muzeum Bochum - Německo Hornický skanzen Lewarde – Francie Hornický skanzen Wieliczka –Polsko Hornický skanzen Zollverein – Německo Hornický skanzen Rammelsberg – Německo Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

24 Seznam nejvýznamnějších hornických muzeí v ČR a ve světě
Slovenské banské museum v Bánské Štiavnici – Slovensko Hornické muzeum v Příbrami - ČR Hornické muzeum OKD v Ostravě - ČR Národní uhelné hornické muzeum Anglie - Velká Británie Hornický skanzen Virginia - Spojené státy americké Hornický skanzen Terra Mystica a Terra Medica – Rakousko Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

25 Hornické památky v seznamu UNESCO
Hornické město Potosí – Bolívie Iwami Ginzan stříbrorudný důl – Japonsko Hornické město Guanajuato a důl Adjacent – Mexiko Hornické město Røros a důl Tlen – Norsko Hornický revír Falun měď – Švédsko Solný důl Wieliczka – Krakow, Polsko Historické město Bánská Štiavnica – Slovensko Hornická krajina Las Médulas - Španělsko Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

26 Hornické památky v seznamu UNESCO
Horní město Kutná Hora – Česká republika Uhelný důl Zollverein - Essen, Německo Industriální krajina Blaenavon – Velká Británie Hornická krajina Cornwall a West Devon – Velká Británie Doly v Rammelsbergu a historické město Goslar – Německo Neolitický důl Flint Mines v Spiennesu - Belgie Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

27 Výukový web o těžbě uhlí-oblast Kentucky
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

28 Universita Idaho – edukační web
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

29 Australská těžební firma s dobrou ukázkou CSR a edukace
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

30 Těžební firma v severním Walesu
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

31 Geopark v Bavorsku s těžbou kaolínu
Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

32 Adresy dalších univerzitních edukačních webů
Michigan Tech: Mining Engineering Department Provides education in mining engineering and research in mineral processing, the mining industry and underground construction. Mining Educator's Website Links to mining schools around the world, maintained by Dr. John R. Sturgul, Department of Metallurgical and Mining Engineering, University of Idaho. Southern Illinois University: Coal Research Center Center for coal, energy and environmental research. University of Arizona: College of Engineering and Mines Offering degrees in Mining and Geological Engineering, Hydrology and Water Resources, Chemical and Environmental Engineering, and other related fields. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

33 Adresy dalších univerzitních edukačních webů
University of Kentucky: Center for Applied Energy Research (CAER) Research center and institute providing a focal point for energy and environmental studies at UK. University of Missouri-Rolla: Mining Engineering Department Information of courses, degrees, faculty and research offered at MSMUMR. University of Missouri-Rolla: School of Mines and Metallurgy Provides instruction and research in subjects pertaining to the extraction and use of the earth's crustal resources. University of Nevada, Reno: Mackay School of Mines Offers academic programs in the earth, mineral and engineering sciences, along with diverse research activities. University of Texas Coal Research Conducts methane research at the Bureau of Economic Geology, focused on the geology and hydrology of major coal-bearing stratigraphic units in the lower Tertiary of the Texas Gulf Coast and Upper Cretaceous of western US coal basins. Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

34 Veřejně diskutované konflikty při těžbě nerostných surovin v ČR
Těžba hnědého uhlí v severních Čechách Těžba zemního plynu a černého uhlí Frenštátsko (Beskydy) Stanovení dobývacího prostoru Osečná, Brzkov, Polná, Jamné na Jihlavsku - uran (Uran Limited, Timex Zdice) Těžba zlata Zlaté Hory Povolení dobývání kaolínu Karlovarsko Těžba vápence Zábřeh na Moravě Těžba nafty Břeclav Těžba vápence Český kras (Tmáň) Nepovolená těžba vltavínů Těžba šterkopísků Dolní Benešov Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

35 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Výše sazby úhrady podle druhu vydobytého nerostu Druh vydobytého nerostu Sazba % 1. Radioaktivní nerosty ,3 2. Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami dotěžovanými pomocí druhotných těžebních metod ,5 3. Ropa a hořlavý zemní plyn 4. Rudy 5. Grafit 6. Diatomit 7. Sklářský a slévárenský písek 8. Bentonit 9. Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic 10. Technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny 11. Sádrovec 12. Keramické jíly a jílovce hlubinně dobývané ,5 13. Keramické jíly a jílovce dobývané povrchově 14. Kaolin pro výrobu porcelánu Druh vydobytého nerostu Sazba % 15. Kaolin pro papírenský průmysl 16. Ostatní druhy kaolinu 17. Živcové pegmatity 18. Ostatní živcové suroviny 19. Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko- technologickému zpracování nebo zpracování tavením 20. Vysokoprocentní vápenec 21. Ostatní vápence a cementářské suroviny 4 22. Uhlí hlubinně dobývané ,5 23. Uhlí dobývané povrchově ,5 24. Ostatní vyhrazené nerosty 25. Stavební kámen 26. Štěrkopísky 27. Cihlářské suroviny 28. Ostatní nevyhrazené nerosty Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

36 Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů
Kontaktní údaje Adresa: VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd, Dr. Malého 17, Mor. Ostrava Telefon: Děkujeme za pozornost ! Ing. Jaroslav Broulík, Ing. Jiří Žebrák Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google