Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost a základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák VŠB-TU Ostrava, katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost a základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák VŠB-TU Ostrava, katedra."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost a základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd

2 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů ČÁST A – Společenská odpovědnost firem v těžebním průmyslu

3 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Co je to CSR?  Corporate Social Responsibility (CSR)  Společenská odpovědnost firem (SOF)  Prvním pokusem je definice uvedená v „Zelené knize“, která byla Evropskou komisí vydána v roce 2001, a podle které je CSR definována jako idea /koncept/, na základě které firmy dobrovolně integrují sociální a environmentální problematiku do vlastní činnosti (podnikání), ale i do vztahů s jejich dalšími hlavními účastníky.

4 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů V praxi to znamená, že firmy…  dobrovolně stanovují vysoké etické standardy  jsou poctivými partnery na trhu  pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci  podporují region, ve kterém působí  snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí

5 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Jak dlouho se koncept CSR utváří?  Vítkovické horní a hutní těžířstvo – ředitel Kupelwiesser – 1876 - 1893  Období první republiky 20.-30.léta 20.století – firma Baťa,  Značný pokrok lze sledovat od roku 1995, kdy ČR vstoupila do OECD.  Dalším mezníkem ve vývoji konceptu CSR v ČR byl vstup ČR do EU v roce 2004.

6 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Základní charakteristiky CSR  3 oblasti 1. ekonomická 2. sociální 3. environmentální  dobrovolnost  dlouhodobost  důvěryhodnost  dialog se stakeholdery

7 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Ekonomick á oblast Soci á ln í oblast Ekologick á oblast kodex podnikatelskéhochování firmy (etickýkodex) transparentnost kvalitní a bezpečnéprodukty a služby odmítání korupce včasné placení faktur ochrana duševníhovlastnictví marketingová a reklamníetika zdraví a bezpečnost vzdělávání a rozvoj vyváženost pracovníhoa osobního života rovné příležitosti rozmanitost napracovišti podpora propouštěnýchzaměstnanců firemní dárcovství firemní dobrovolnictví podpora kvality životaobčanů rozvoj zaměstnanosti amístní infrastruktury recyklační program úspora energie/vody hospodaření s odpady balení a přeprava soulad s normami astandardy (např. ISO) ekologická výroba,produkty a služby ochrana přírodníchzdrojů

8 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Reportování společenské odpovědnosti firem  Vznikají mnohé národní a mezinárodní standardy měření a reportování CSR. a reportování CSR.  Dosud nejznámějším jsou:  GRI = Global Reporting Initiative   Sustainability Reporting Guidelines 2002   GRI Mining and Metals Sector Supplement 2005 OECD Guideliness for Multinational Enterprises  www.globalreporting.org www.globalreporting.org  www.sa-intl.org www.sa-intl.org

9 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů www.sa-intl.org

10 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů GRI = Global Reporting Initiative  Pro sestavení zprávy jsou stanoveny tzv. CORE INDIKATORS (základní indikátory).  24 sociálních  16 environmentálních  10 ekonomických Platná zpráva je tehdy, pokud se firma vyjádří ke všem indikátorům nebo řádně odůvodní, proč některé z nich vynechala.

11 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Kritéria specifická pro kovoprůmysl a těžební průmysl  těžební aktivity v chráněném území  hodnocení biodiverzity  analýza geologických rizik a nebezpečí  ukládka a likvidace hlušiny  rekultivace lomů, monitoring zavřených lokalit  energetická efektivita produkce kovů  využití sekundárních odpadů

12 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Hodnocení společenské odpovědnosti v těžebním průmyslu  Plusy  Trvanlivost, recyklovatelnost kovů  Pozitivní vliv na pracovní trh a infrastrukturu  Snaha omezovat negativní vliv velkých projektů  Mínusy  Zásahy do životního prostředí  Častý konflikt zájmů mezi původními obyvateli  Kontroverzní environmentální postupy

13 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb 13 Udržitelný rozvoj z pohledu firmy minimalizovat obchodní rizika pro zákazníky a dodavatele v oboru hnědého uhlí vyplývající z: nejistoty dalšího vývoje environmentální a energetické legislativy nepříznivého sociálního vývoje Mosteckého regionu zvyšovat povědomí zákazníků o svých právech na demonopolizovaném trhu elektrické energie vytvářet dostatečné finanční prostředky pro podporu projektů regionálního rozvoje a revitalizaci rekultivovaných území rozvoj monitoringu environmentálních dopadů a vytváření podmínek pro další snižování znečištění uvnitř společností Skupiny vytvářet podmínky pro další zvyšování bezpečnosti práce a rozvoj kvalifikace zaměstnanců. Cíle environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny Czech Coal:

14 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb 14 Udržitelný rozvoj a nefinanční reporting Praxe: Proměna vlivů průmyslové činnosti Obnova životního prostředí (snížení znečištění, rekultivace) Restrukturalizace odvětví (snížení těžby a zaměstnanosti) Zlepšování pracovních a sociálních podmínek Rozvoj dialogu se zainteresovanými subjekty (Spolužití) Finanční podpora regionu (Regionální politika) Průběžný monitoring vlivů a přínosů činnosti skupiny Reporting: faktory udržitelného rozvoje Výsledky monitoringu a diskuse se stakeholdery (2003-2005) Metodické zpracování a publikace Zprávy o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Reporting reflektuje praxi skupiny Důvěra začíná tam, kde existuje transparentnost. Tam, kde existují údaje, začíná diskuse. Diskuse je podmínkou spolupráce.

15 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb 15 Závěr: Přínosy nefinančního reportingu Vnitro-firemní přínosy: komplexní metoda reportingu poskytuje smysluplné indikátory a data pro řízení každoroční zpráva - dokument pro vnitrofiremní komunikaci znalost mezinárodně uznávaného know-how pro monitoring, reporting a řízení UR Stakeholder engagement = Zpětná vazba od zájmových skupin znalost potřeb a očekávání různých zájmových skupin, vč. podmínek svolení s činností definice měřítka - data jsou komplemetární s daty státní správy na nejnižší úrovni (obce) zájmové skupiny – „stakeholders“ participují na reportingu a obsahu zprávy Obchodní přínosy – dlouhodobá komparativní podnikatelská výhoda informace pro obchodní a strategické partnery a oborová sdružení (i EU) významná pomůcka v marketingu (odlišení od konkurence; transparentnost) společná znalost rizik a příležitostí vzhledem k vývoji v energetice

16 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Organizace působící v ČR zaměřené na CSR Business Leaders Forum (www.blf.cz nebo sof.cz) Občanské sdružení AISIS (www.aisis.cz) Fórum dárců (www.socialnimarketing.cz) CG Partners, s.r.o. (www.governance.cz) CSR CONSULT, s.r.o. (www.csr-online.cz) Databáze nejlepších praktik (www.bestpractices.cz) EPS, o.s. (www.responsibility.cz) AIESEC Hestia o.s. (www.hest.cz) Hospodářská komora ČR (www.komora.cz) Institut Svazu průmyslu (www.institut-sp.cz) Nadace Via (nadacevia.cz) Fórum dárců (www.donorsforum.cz) Transparency International (www.transparency.cz)

17 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Standardy používané v ČR ISO 9001 – Systémy managementu jakosti ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu je mezinárodní systém zaměřený na životní prostředí SA 8000 - Social Accountability 8000 je certifikační systém zaměřený na oblast pracovních vztahů OHSAS 18001 –Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ? ISO 26000 Systémy společenské odpovědnosti (social responsibility) – nejen firemního sektoru ale všech organizací – v přípravě viz www.iso.org/srwww.iso.org/sr

18 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Příprava mezinárodní normy ISO 26000 – Společenská odpovědnost Tato norma pro oblast společenské odpovědnosti by měla vejít v platnost v roce 2009 a bude určena pro všechny typy organizací vč. vládních a neziskových. Zabývat se bude principy společenské odpovědnosti a stanovením „kritických bodů“ v organizaci. Není určena k certifikaci třetí stranou ! Cílem normy bude:.transparentní, srozumitelná norma určená pro všechny typy organizací.poskytnout návod pro funkční společenskou odpovědnost.identifikovat a zapojit do práce zainteresované strany.zvýšit důvěryhodnost organizací, a tím i jejich konkurenceschopnost.zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků.podporovat jednotnou terminologii pro společenskou odpovědnost.být v souladu s již existujícími dokumenty, kodexy a dalšími mezinárodními dohodami (např. Světová deklarace lidských práv, Deklarace ILO)

19 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů

20 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Část B – Základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu

21 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Výsledky vyhledávání pojmů a jejich ekvivalentů pomocí vyhledávače Google Pojem AngličtinaČeštinaNěmčinaFrancouzštinaRuštinaŠpanělština Těžební firma3 200 0001 64042 000794 00071 500 Hornictví7 780 000701 000197 000917 000236 000193 000 Hornické muzeum264 00095 000127 0006 880 Z výše uvedených údajů je zřejmé, že o problematice těžby nerostných surovin je možné získat na Internetu velké množství informací V současné době je možné považovat internet za jeden ze základních informačních zdrojů o těžbě nerostných surovin Z pohledu srovnání kvality, množství a aktuálnosti informací bohužel české weby za zahraničními zaostávají

22 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Weby světově významných těžebních firem  www.newmont.com www.newmont.com  www.hecla-mining.com/ www.hecla-mining.com/  www.metalin.com www.metalin.com  www.stillwatermining.com www.stillwatermining.com  www.harmony.co.za www.harmony.co.za  www.stillwatermining.com www.stillwatermining.com  www.fcx.com www.fcx.com  www.cliftonmining.com www.cliftonmining.com  www.newjerseymining.com www.newjerseymining.com  www.barrick.com www.barrick.com  www.rosebudmining.com www.rosebudmining.com  www.kennecott.com www.kennecott.com  www.coldrivermining.com www.coldrivermining.com  www.bhpbilliton.com/ www.bhpbilliton.com/  www.marathon.com www.marathon.com  www.kockw.com www.kockw.com  www.texaco.com www.texaco.com  www.huntoil.com www.huntoil.com  www.uni-mainz.de www.uni-mainz.de  www.enoc.com www.enoc.com  www.lukoil.com www.lukoil.com  www.kgoc.com www.kgoc.com  www.aramco.com www.aramco.com  www.evraz.com www.evraz.com

23 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Seznam nejvýznamnějších hornických muzeí v ČR a ve světě Pro názornost a hlubší pochopení informací je pro člověka nejvhodnější seznamovat se s problematikou těžby nerostných surovin v expozicích muzeí. Specializovaná hornická muzea resp. expozice v regionálních a místních muzeích v hornických oblastech, mohou prezentovat na základě historických ověřených fakt, mnohaletou koexistenci těžby nerostných surovin a místní komunity. Německé hornické muzeum Bochum - Německo www.bergbaumuseum.de Hornický skanzen Lewarde – Francie www.chm-lewarde.com Hornický skanzen Wieliczka –Polsko www.kopalnia.pl Hornický skanzen Zollverein – Německo www.industriedenkmal.de/html/zeche_zollverein.html Hornický skanzen Rammelsberg – Německo www.rammelsberg.de

24 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Seznam nejvýznamnějších hornických muzeí v ČR a ve světě  Slovenské banské museum v Bánské Štiavnici – Slovensko www.muzeumbs.sk www.muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk  Hornické muzeum v Příbrami - ČR www.muzeum-pribram.cz www.muzeum-pribram.cz  Hornické muzeum OKD v Ostravě - ČR www.muzeumokd.cz www.muzeumokd.cz  Národní uhelné hornické muzeum Anglie - Velká Británie www.ncm.org.uk www.ncm.org.ukwww.ncm.org.uk  Hornický skanzen Virginia - Spojené státy americké www.coalwoodwestvirginia.com/coal_mining.htm www.coalwoodwestvirginia.com/coal_mining.htm  Hornický skanzen Terra Mystica a Terra Medica – Rakousko www.bergbauverein-bad-bleiberg.at www.bergbauverein-bad-bleiberg.at

25 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Hornické památky v seznamu UNESCO  Hornické město Potosí – Bolívie  Iwami Ginzan stříbrorudný důl – Japonsko  Hornické město Guanajuato a důl Adjacent – Mexiko  Hornické město Røros a důl Tlen – Norsko  Hornický revír Falun měď – Švédsko  Solný důl Wieliczka – Krakow, Polsko  Historické město Bánská Štiavnica – Slovensko  Hornická krajina Las Médulas - Španělsko

26 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Hornické památky v seznamu UNESCO  Horní město Kutná Hora – Česká republika  Uhelný důl Zollverein - Essen, Německo  Industriální krajina Blaenavon – Velká Británie  Hornická krajina Cornwall a West Devon – Velká Británie  Doly v Rammelsbergu a historické město Goslar – Německo Německo  Neolitický důl Flint Mines v Spiennesu - Belgie

27 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Výukový web o těžbě uhlí-oblast Kentucky http://www.coaleducation.org/

28 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Universita Idaho – edukační web www.uidaho.edu

29 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Australská těžební firma s dobrou ukázkou CSR a edukace http://www.griffincoal.com.au/de fault.aspx?MenuID=175

30 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Těžební firma v severním Walesu http://www.coal.com/index.htm

31 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Geopark v Bavorsku s těžbou kaolínu http://www.geopark-kaolinrevier.de/

32 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Adresy dalších univerzitních edukačních webů Michigan Tech: Mining Engineering Department Michigan Tech: Mining Engineering Department Provides education in mining engineering and research in mineral processing, the mining industry and underground construction. www.mg.mtu.edu Mining Educator's Website Mining Educator's Website Links to mining schools around the world, maintained by Dr. John R. Sturgul, Department of Metallurgical and Mining Engineering, University of Idaho. www.uidaho.edu Southern Illinois University: Coal Research Center Southern Illinois University: Coal Research Center Center for coal, energy and environmental research. www.siu.edu University of Arizona: College of Engineering and Mines University of Arizona: College of Engineering and Mines Offering degrees in Mining and Geological Engineering, Hydrology and Water Resources, Chemical and Environmental Engineering, and other related fields. www.engr.arizona.edu

33 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Adresy dalších univerzitních edukačních webů University of Kentucky: Center for Applied Energy Research (CAER) University of Kentucky: Center for Applied Energy Research (CAER) Research center and institute providing a focal point for energy and environmental studies at UK. www.caer.uky.edu University of Missouri-Rolla: Mining Engineering Department University of Missouri-Rolla: Mining Engineering Department Information of courses, degrees, faculty and research offered at MSMUMR. www.umr.edu University of Missouri-Rolla: School of Mines and Metallurgy University of Missouri-Rolla: School of Mines and Metallurgy Provides instruction and research in subjects pertaining to the extraction and use of the earth's crustal resources. www.umr.edu University of Nevada, Reno: Mackay School of Mines University of Nevada, Reno: Mackay School of Mines Offers academic programs in the earth, mineral and engineering sciences, along with diverse research activities. www.mines.unr.edu University of Texas Coal Research University of Texas Coal Research Conducts methane research at the Bureau of Economic Geology, focused on the geology and hydrology of major coal-bearing stratigraphic units in the lower Tertiary of the Texas Gulf Coast and Upper Cretaceous of western US coal basins. www.utexas.edu

34 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Veřejně diskutované konflikty při těžbě nerostných surovin v ČR  Těžba hnědého uhlí v severních Čechách  Těžba zemního plynu a černého uhlí Frenštátsko (Beskydy)  Stanovení dobývacího prostoru Osečná, Brzkov, Polná, Jamné na Jihlavsku - uran (Uran Limited, Timex Zdice) Jamné na Jihlavsku - uran (Uran Limited, Timex Zdice)  Těžba zlata Zlaté Hory  Povolení dobývání kaolínu Karlovarsko  Těžba vápence Zábřeh na Moravě  Těžba nafty Břeclav  Těžba vápence Český kras (Tmáň)  Nepovolená těžba vltavínů  Těžba šterkopísků Dolní Benešov

35 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Výše sazby úhrady podle druhu vydobytého nerostu Druh vydobytého nerostu Sazba % ----------------------------------------------------------------------- 1. Radioaktivní nerosty 0,3 2. Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami dotěžovanými pomocí druhotných těžebních metod 0,5 3. Ropa a hořlavý zemní plyn 5 4. Rudy 10 5. Grafit 1 6. Diatomit 2 7. Sklářský a slévárenský písek 6 8. Bentonit 2 9. Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic 8 10. Technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny 10 11. Sádrovec 5 12. Keramické jíly a jílovce hlubinně dobývané 0,5 13. Keramické jíly a jílovce dobývané povrchově 4 14. Kaolin pro výrobu porcelánu 8 Druh vydobytého nerostu Sazba % %----------------------------------------------------------------------- 15. Kaolin pro papírenský průmysl 6 15. Kaolin pro papírenský průmysl 6 16. Ostatní druhy kaolinu 2 16. Ostatní druhy kaolinu 2 17. Živcové pegmatity 1 17. Živcové pegmatity 1 18. Ostatní živcové suroviny 8 18. Ostatní živcové suroviny 8 19. Křemen, křemenec, dolomit, slín, 19. Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko- nerosty jsou vhodné k chemicko- technologickému zpracování nebo technologickému zpracování nebo zpracování tavením 4 zpracování tavením 4 20. Vysokoprocentní vápenec 10 20. Vysokoprocentní vápenec 10 21. Ostatní vápence a cementářské suroviny 4 21. Ostatní vápence a cementářské suroviny 4 22. Uhlí hlubinně dobývané 0,5 22. Uhlí hlubinně dobývané 0,5 23. Uhlí dobývané povrchově 1,5 23. Uhlí dobývané povrchově 1,5 24. Ostatní vyhrazené nerosty 5 24. Ostatní vyhrazené nerosty 5 25. Stavební kámen 2 25. Stavební kámen 2 26. Štěrkopísky 3 26. Štěrkopísky 3 27. Cihlářské suroviny 1 27. Cihlářské suroviny 1 28. Ostatní nevyhrazené nerosty 2 28. Ostatní nevyhrazené nerosty 2

36 13. 2. 2008Seminář Těžba nerostných surovin a řešení konfliktů Kontaktní údaje  Adresa: VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd, Dr. Malého 17, Mor. Ostrava  Telefon: 597 321 745  www.vsb.cz/katedry/711/vyzkum www.vsb.cz/katedry/711/vyzkum  Děkujeme za pozornost !  Ing. Jaroslav Broulík, Ing. Jiří Žebrák


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost a základní informace o komunikaci s veřejností v těžebním průmyslu Ing. Jaroslav Broulík Ing. Jiří Žebrák VŠB-TU Ostrava, katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google