Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVARY GEORELIÉFU GEOMORFOLOGIE - nauka o tvarech zemského povrchu a jejich vývoji GEORELIÉF – svrchní část litosféry - plocha styku litosféry s pedosférou,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVARY GEORELIÉFU GEOMORFOLOGIE - nauka o tvarech zemského povrchu a jejich vývoji GEORELIÉF – svrchní část litosféry - plocha styku litosféry s pedosférou,"— Transkript prezentace:

1 TVARY GEORELIÉFU GEOMORFOLOGIE - nauka o tvarech zemského povrchu a jejich vývoji GEORELIÉF – svrchní část litosféry - plocha styku litosféry s pedosférou, atmosférou a hydrosférou - podmořský a pevninský - vznikl a je přetvářen vlivem endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) pochodů - v současnosti i vliv člověka (antropogenní činnost) - mnoho tvarů vzniklo působením více geomorfologických činitelů – polygenetický původ. Je třeba posoudit, který činitel měl rozhodující vliv. - není-li žádný činitel dominantní – georeliéf polymorfní

2 PODMOŘSKÝ GEORELIÉF pevninský šelf (průměrně do 130 m až 200m ) – pokračování pevniny pod mořskou hladinou, velmi malý sklon, pevninská z.kůra, ropa, zemní plyn, rybolov pevninský svah – klesá od okraje šelfů do hloubky až 3 km pevninské úpatí – přechod do oceánských pánví, sedimenty hlubokooceánské pánve (3-6 km) – oceánská kůra, podmořské hory (1 až 1,5km) – mohou vystupovat nad hladinu (ostrovy), guyoty – tabulové hory, často je pokrývají korálové útesy středooceánské hřbety (2-3 km ze dna) – souvislý pás rozlámaného pohoří mezi pánvemi, kopírují divergentní rozhraní litosférických desek hlubokooceánské příkopy (až 11 km) – většina v Tichém oceánu, Mariánský příkop 10 924

3 PEVNINSKÝ GEORELIÉF Členění podle nadmořské výšky : prolákliny (záporná) nížiny (0 - 200 m. n. m) vysočiny (nad 200 m. n. m)

4 PEVNINSKÝ GEORELIÉF Členění podle výškových rozdílů v krajině: roviny (0 - 30m) pahorkatiny (30 – 150m), ploché p. (30-74), členité p.(75-149) vrchoviny (150 – 300m), ploché v. (150-199), členité v.(200-299) hornatiny (300 – 600m), ploché h. (300-449), členité h.(450-599) velehornatiny (nad 600 m) Pozn. Relativní výškový rozdíl je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem na jednotkové ploše

5 ENDOGENNÍ TVARY  Tvary tektonické o klenby a pánve (vyklenuté oválné kupovité struktury – klenby, prohnuté kruhové či oválné sníženiny – pánve) o vrásová pohoří (horské hřbety-antiklinály vrásy a údolí-synklinály vrásy) – př. Švýcarský Jura o příkrovová pohoří (složitá struktura vrásových příkrovů) – př. Alpy, Himálaj o kerná pohoří (pohyby ker podél zlomů) – př. Ťan-šan o vrásno-zlomová pohoří (kombinace vrás a zlomů) – př. Karpaty, Andy o příkopové propadliny (pokles ker - protáhlé sníženiny, často zality vodou)- př. jezero Bajkal o hrásti (výzdvih ker – protáhlé vyvýšeniny)

6 ENDOGENNÍ TVARY - VRÁSY o ANTIKLINÁLY – ohyby vrás vyklenuté nahoru o SYNKLINÁLY - ohyby vrás vyklenuté dolů o Antiklinály – horské hřbety o Synklinály – sníženiny (údolí) Obr.1 – Antiklinála a synklinála vrásy Obr.2-Synklinála Rainbow Basin, Barstow, California

7 ENDOGENNÍ TVARY  Tvary vulkanické o sopečná pohoří (kuželovité vulkány, protáhlé lávové proudy, deskovité lávové příkrovy) o sopky  stratovulkány – 90%, budovány střídavě sypkými pyroklastiky a lávovými proudy) – př. Etna, Vesuv, Stromboli, Mt. St.Helens, Pinatubo, Cotopaxi,  štítové sopky – výlevné lávové, málo viskózní magma – př. Kilauea, Mauna Loa, Mauna Kea  tufové sopky – tvořeny nezpevněným materiálem (pyroklastiky, tefrou) – sopečným prachem, popelem, pumami, tufy vznikají zpevněním tefry  maary – explozívní krátery, sopky bez kužele – př. pohoří Eifel (DEU) o laháry (bahnotoky) – vznikají smícháním pyroklastik s vodou o batolity, lakolity, plutony – utuhnuté magma pod povrchem

8 MOUNT ST.HELENS – 18.5.1980 MOUNT ST.HELENS – 18.5.1980 URČETE, VE KTERÉM ZE STÁTŮ USA LEŽÍ SOPKA MT.ST.HELENS. V jakém leží pohoří? Jak se nazývá nejvyšší sopka pohoří? (AS 124) Obr.3- animace Mount St. Helens den před erupcí (18.5.1980) a asi čtyři měsíce po erupci.

9 MAAROVÁ JEZÍRKA v pohoří Eifel MAAROVÁ JEZÍRKA v pohoří Eifel URČETE, VE KTERÉ ZE SPOLKOVÝCH ZEMÍ NĚMECKA JEZÍRKA LEŽÍ (AS 66,68) Obr.4- 3 Dauner Maare (Gemündener-7,2 ha, Weinfelder-16,8 ha, Schalkenmehrener-21,6 ha), vpravo nahoře městečko Daun

10 EXOGENNÍ TVARY  KRYOGENNÍ RELIÉF (GLACIÁLNÍ – ledovec, PERIGLACIÁLNÍ-mráz, NIVAČNÍ – sníh)  EOLICKÝ RELIÉF (modelovaný činností větru)  FLUVIÁLNÍ (ŘÍČNÍ) RELIÉF (je utvářen převážně činností tekoucích vod)  KRASOVÝ RELIÉF (vzniká působením vody v oblastech s krasovými horninami – vápence)  SVAHOVÝ RELIÉF (pohyby hmot ze svahu vlivem gravitace)  MARINNÍ (MOŘSKÝ) RELIÉF (modelován činností mořské vody)  ANTROPOGENNÍ RELIÉF (dotváření přírodních tvarů a vytváření nových tvarů člověkem)

11 KRYOGENNÍ RELIÉF GLACIÁLNÍ RELIÉF (činnost ledu)  LEDOVCE – PEVNINSKÉ (Antarktida, Grónsko) a HORSKÉ (Himálaj, Alpy)  - vznikají nad sněžnou čárou ze sněhu. (SNÍH→FIRN→FIRNOVÝ LED →LEDOVCOVÝ LED)  KAR – ledovcový kotel, ze kterého ledovec vzniká  TROG (ledovcové údolí) – tvaru U, vzniká erozivní činností ledovce  FJORD – ledovcové údolí zatopené mořem, úzký protáhlý záliv (NOR, NZL)  TILL – nevytříděný sediment (jílovitý, písčitý, kamenitý), který je součástí morény  MORÉNA – kamenný val vzniklý činností ledovce (čelní, boční, spodní, střední,vnitřní), často bývá hrází LEDOVCOVÉHO JEZERA  DRUMLIN – po ústupu ledovce pahorek doutníkového tvaru (N.IRL)  OBLÍK – oválný pahorek vzniklý modelací hornin v podloží ledovce  NUNATAK – skalnatý vrchol hory vystupující z pevninského ledovce (GRL)  SANDR – výplavová planina před čelem ledovce  ESKER – dlouhý úzký val, který kopíruje průběh toku PERIGLACIÁLNÍ RELIÉF (činnost mrazu) - opakované tání a mrznutí, mrazové zvětrávání - KAMENNÁ MOŘE

12 TROG Obr.5- ledovcové údolí tvaru U (trog) nedaleko osmitisícovky Kangchenjunga (8586)Kangchenjunga URČETE, KTERÉ HORY JSOU VYŠŠÍ NEŽ KAŇČENDŽUNGA 8598 (název i výška podle modrého atlasu, vysvětlete rozdíly v přepisu názvu i v nadmořské výšce), NA HRANICI KTERÝCH DVOU STÁTŮ HORA LEŽÍ?

13 FJORD Obr.6 – Sognefjord (NOR) – 3. nejdelší na světě 204 km,3. nejdelší na světě VYHLEDEJTE V ATLASE (70) SOGNEFJORD A NĚKTERÉ DALŠÍ FJORDY

14 MORÉNA Obr. 7 – boční moréna tvořená tillem (Hadley Glacier – USA,Washington)

15 EOLICKÝ RELIÉF -převládá v suchých tropických a polárních oblastech (málo vegetace) -vítr zdvihá a unáší prachové a pískové částice, kterými obrušuje skaliska a kameny v krajině – větrná abraze (koraze).  HRANEC – vzniká korazí, valoun s hladkými ploškami a ostrými hranami  JARDANGY – drobné prohlubně a hřbítky v pískovcích (žlábkové, jamkovité)  SKALNÍ MĚSTA, SKALNÍ OKNA, SKALNÍ BRÁNY, SKALNÍ ŘÍMSY – koraze méně odolných hornin ve skalách – u nás oblasti Labské pískovce, Broumovsko, Český ráj, Kokořínsko -při poklesu síly větru dochází k akumulaci materiálu a vznikají eolické sedimenty – spraše a váté písky  SPRAŠ – akumulace převážně prachových částic okolo překážek, SPRAŠOVÉ NÁVĚJE (návětrné strany) a SPRAŠOVÉ ZÁVĚJE (závětrné strany)  VÁTÉ PÍSKY – hlavně v pouštních oblastech, plošné pokryvy nebo přesypy  ČEŘINY – podobají se vlnám na plošných pokryvech  BARCHANY – přesypy (DUNY) srpovitého tvaru

16 FLUVIÁLNÍ RELIÉF -utvářen převážně činností tekoucích vod -hlavním zdrojem vody jsou atmosférické srážky  RON – nesoustředěný povrchový odtok vody (déšť, tání sněhu)  RONOVÉ RÝHY – na svazích  STRŽE – prohlubováním ronových rýh -soustředěný odtok – vodní tok – protéká korytem  ŘÍČNÍ KORYTA – tvar je dán intenzitou erozní, transportní a sedimentační činností vodního toku -eroze (hloubková, boční) -transport (splaveniny, plaveniny) -sedimentace (bary – ostrůvky sedimentů, delty – u ústí toků)  MĚLČINY (brody) a PROHLUBNĚ (tůně)  VODOPÁDY – vytvářeny skalními stupni  ŘÍČNÍ ÚDOLÍ – horní tok tvar V (hloubková eroze)- soutěsky a kaňony, peřeje a vodopády, dolní tok tvar U (boční eroze) – neckovitá údolí, MEANDRY – zákruty řeky  ÚDOLNÍ NIVA – tok teče ve svých náplavách  ŘÍČNÍ TERASY – plošiny, bývalá údolní dna  NÁPLAVOVÉ KUŽELY – akumulační tvary při úpatí hor

17 KRASOVÝ RELIÉF -utvářen působením vody v oblastech s krasovými horninami -krasové horniny – rozpustné ve vodě (vápence, dolomity, sůl kamenná, sádrovec) -krasovění – koroze (chemické rozpouštění) puklin v krasových horninách -povrchové tvary:  ŠKRAPY – ostrohranné prohloubeniny nebo drobné rýhy v podložním masívu  ZÁVRTY – okrouhlé sníženiny  UVALY – sníženina ze spojení více závrtů  POLJE – protáhlé uzavřené krasové sníženiny velké rozlohy s příkrými svahy -povrchové tvary:  JESKYNĚ – 95% krasového původu  KRÁPNÍKY – stalaktity (visí ze stropu), stalagmity (narůstají ze země), stalagnáty (srůstem stalaktitu a stalagmitu)

18 KRASOVÝ RELIÉF - STALAGNÁT Obr. 8 – Krápníková jeskyně - Grotta di Ispinigoli, Dorgali, východní Sardinie, Itálie.

19 SVAHOVÝ RELIÉF -pohyby hmot ze svahu vlivem gravitace -důvody : narušení stability - podmáčení, otřesy, odstranění vegetace atd.  SESUVY – krátkodobé klouzavé svahové pohyby  SKALNÍ ŘÍCENÍ – náhlý pohyb uvolněných skalních bloků  TEČENÍ – rychlý pohyb po svahu, např. BAHNOTOKY  LAVINY – rychlý sesuv velkého množství sněhu po svahu  OSYP – nahromadění kamenné suti, hromadí se na úpatí skály či svahu

20 SVAHOVÝ RELIÉF - OSYP Obr. 9 – Osyp - velké kameny jsou níže položeny pod úbočím skály

21 MARINNÍ (MOŘSKÝ) RELIÉF -utvářen činností mořské vody -POBŘEŽÍ – ABRAZNÍ (převaha eroze) a SEDIMENTÁRNÍ (převaha akumulace) -pobřeží – území od břehu k pevnině, na němž se projevují vlivy moře  ABRAZNÍ SRUBY (KLIFY) – pobřežní srázy  ABRAZNÍ TERASY – plošiny se skalním podkladem  PLÁŽ – oblast pobřeží s přínosem jemnozrnného materiálu (písek, štěrk)  KOSA – úzký a protáhlý písčitý výběžek do moře

22 MARINNÍ RELIÉF – KOSA A LIMAN Obr. 10 – Jihovýchodní pobřeží Baltu. (AS 67) POJMENUJTE PODLE ATLASU (67) JEDNOTLIVÉ KOSY: zleva doprava: Helská kosa, Viselská kosa a Kuršská kosa s typickými limany Viselského a Kurského zálivu. liman – zátoka či jezero téměř nebo zcela odříznuté od moře.

23 ANTROPOGENNÍ RELIÉF -výrazný podíl lidské společnosti  TVARY VYHLOUBENÉ :  LOMY, PÍSKOVNY, ŠTĚRKOVNY, TĚŽEBNÍ JÁMY  TVARY NASYPANÉ :  HALDY, VÝSYPKY, NÁSPY  TVARY PODZEMNÍ :  TUNELY, ŠACHTY, ŠTOLY  TVARY ROVINNÉ :  KOMUNIKACE, LETIŠTNÍ PLOCHY, VODNÍ NÁDRŽE  Jiné dělení antropogenních tvarů : těžební, průmyslové, zemědělské, vodohospodářské, sídelní, dopravní

24 TVARY RELIÉFU – samostatná práce Přiřaďte typy reliéfu k tvarům podle převládajícího činitele : vulkanický (V), glaciální (G), eolický (E), fluviální (F), krasový (K), svahový (S), marinní (M), antropogenní (A) tvartyptvartyptvartyptvartyptvartyp abrazní terasajardanglompoljestratovulkán barchankaňonmaarronová rýhastrž batolitkarmeandrříční terasaškrap drumlinklifmorénasandrtill dunakosanivaskalní římsatrog eskerkrápníknunataksprašuvala fjordlaharoblíkstalagmitváté písky haldalakolitosypstalagnátvýsypka hraneclavinaplutonstalaktitzávrt

25 TVARY RELIÉFU – samostatná práce - ŘEŠENÍ Přiřaďte typy reliéfu k tvarům podle převládajícího činitele : vulkanický (V), glaciální (G), eolický (E), fluviální (F), krasový (K), svahový (S), marinní (M), antropogenní (A) tvartyptvartyptvartyptvartyptvartyp abrazní terasaMjardangElomApoljeKstratovulkánV barchanEkaňonFmaarVronová rýhaFstržF batolitVkarGmeandrFříční terasaFškrapK drumlinGklifMmorénaGsandrGtillG dunaEkosaMnivaFskalní římsaEtrogG eskerGkrápníkKnunatakGsprašEuvalaK fjordGlaharVoblíkGstalagmitKváté pískyE haldaAlakolitVosypSstalagnátKvýsypkaA hranecElavinaSplutonVstalaktitKzávrtK

26 ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit. 2013-02-02].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Tciehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Syncline_and_anticline_norw.jpg Obr.2- [cit. 2013-02-02]..Licence: Public domain, Autor: Wilson44691http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rainbow_Basin.JPG Obr.3- [cit. 2013-02-02].. Licence: Public domain, Autor: Harry Glicken (původní zdroj – USGS), úpravy Cz-Davidhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sthelens1-animation.gif Obr.4- [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Martin Schildgenhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maare.jpg Obr. 5 - [cit. 2013-02-02].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Amarhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glacier_valley,_near_Thangshing.JPG Obr. 6 - [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Worldtravellerhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Sognefjord,_Norway.jpg Obr. 7 - [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Walter Siegmundhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LateralMoraine_6911.jpg Obr. 8 - [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: SehLaxhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Grotta_di_ispinigoli.jpg Obr. 9 - [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Jarvinhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gloppedalsura2.jpg Obr. 10 - [cit. 2013-02-02]..Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Miaow Miaow (vytvořeno: http://www.aquarius.geomar.de/make_map.html)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baltic_spits.png

27 ZDROJE INFORMACÍ 2: Litosféra. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z WWW: Reliéf. http://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_%28geografie%29 Povrchové tvary. http://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%BD_tvar Vulkanismus. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus Sopka. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka Ledovce. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovce Fjord. http://cs.wikipedia.org/wiki/Fjord Svahový pohyb. http://cs.wikipedia.org/wiki/Svahov%C3%BD_pohyb Osyp. http://cs.wikipedia.org/wiki/Osyp Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253-0586-7 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9 Reliéf. Dnešní svět-časopis pro moderní výuku. Praha : Vydává TERRA-KLUB, o. p.s. č.1, ročník 2012/2013. ISSN 1801-4119 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.


Stáhnout ppt "TVARY GEORELIÉFU GEOMORFOLOGIE - nauka o tvarech zemského povrchu a jejich vývoji GEORELIÉF – svrchní část litosféry - plocha styku litosféry s pedosférou,"

Podobné prezentace


Reklamy Google