Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitární programy Evropské unie Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Dott. Martina Dlabajová Mgr. Barbora Szolonyová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitární programy Evropské unie Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Dott. Martina Dlabajová Mgr. Barbora Szolonyová."— Transkript prezentace:

1 Komunitární programy Evropské unie Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Dott. Martina Dlabajová Mgr. Barbora Szolonyová

2 Granty Evropské unie Základní schéma evropský grantů: Granty EU Strukturální fondyProgramy EK Č lenské státy Regionální spolupráce SMEs konkurenceshopno st a inovace Interreg7PR Galileo MP CIP Progress Central Assia Life+ TEN IEE Priority EU - příklady Priority ČR ŽP doprava TOPROPOP Praha EÚS Občanský život Kultura Mládež Media Migrace Občané pro Evropu

3 Rozdíl mezi komunitárními programy a strukturálními fondy Komunitární programyStrukturální fondy Řízení programů Generální ředitelství Evropské komise Řídící orgány v ČR - ministerstva Poslání Podpora specifických oblastí přímo souvisejících s politikami Společenství Podpora hospodářské a sociální soudržnosti Zaměření projektů Spíše neinvestiční – VaV, celoživotní vzdělávání, kultura, životní prostředí, ochrana spotřebitele, bezpečnost Investiční i neinvestiční - (infrastruktura, DHM, zařízení a vybavení) dle priorit OP Dopad výsledků celoevropskýregionální (ČR) Partnerství evropskénárodní

4 Rozdíl mezi komunitárními programy a strukturálními fondy Komunitární programyStrukturální fondy Místo hodnocení Brusel /LucemburkČR Hodnotitelé Mezinárodní databáze hodnotitelů Národní databáze hodnotitelů Právní rámec smlouvy Brusel/LucemburkČR Podpis smlouvy Brusel/LucemburkČR

5 Charakteristika a principy komunitárních programů Nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech Celoevropské programy Za provádění těchto programů je většinou zodpovědná přímo Evropská komise Spravovány a řízeny přímo EK (DG) nebo zastoupeními, či delegovanými agenturami (evropské nebo národní) – výzvy přidělování dotací Metodické řízení finančních toků těchto programů zajišťuje Ministerstvo financí ČR, resp. odbor Národního fondu. Ministerstvo financí vydalo také „metodické vodítko“ k realizaci komunitárních programu Obecné zásady pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů Rozpočet alokovaný na témata a cíle (program), ne na zemi (zaměření na evropská témata, nikoli na národní)

6 Charakteristika a principy komunitárních programů Podpora vybraných oblastí politik EU Financování záměrů, na které není příliš mnoho zdrojů v rámci ČR či strukturálních fondů Tyto programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU Cíl programů: posílení evropského potenciálu v oboru Každý program má svá vlastní pravidla Evropské partnerství: nutnou podmínkou u většiny kom.programů Evropská přidaná hodnota Financování: 40 – 75%, nutné spolufinancování Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

7 Komu jsou programy určeny? Komunitární programy spočívají v nadnárodní spolupráci subjektů z více členských států Pokrývají území celé EU – možná spolupráce se zeměmi mimo EU, kandidátskými zeměmi, případně i mimoevropskými zeměmi Kromě financování nejrůznějších projektů všech členů EU slouží komunitární programy také např. jako užitečná příprava na vstup kandidátských zemí do EU – účast vybraných zemí na těchto programech je založena na Evropských dohodách, které byly uzavřeny s kandidátskými zeměmi či jinými zeměmi mimo EU.

8 Oblasti podpory komunitárních programů Vzdělání Výzkum, technologický vývoj a inovace Podnikání Životní prostředí Rozvoj dopravní a energetické infrastruktury Kultura Informační společnost Sociální politika Zdraví Svoboda, bezpečí a mnohé další

9 Vybrané komunitární programy: 7.Rámcový program pro vývoj a výzkum Inteligentní energie pro Evropu Celoživotní učení a vzdělávací programy EU(Comenius, Erasmus, Leonardo, Jean Monnet) Mládež v akci Kultura 2007 Media 2007 TEN (Transevropské dopravní a energetické sítě) Marco Polo II. Galileo CIP (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) Progress Life + Solidarita řízení migračních toků Bezpečnost a ochrana svobod atd.

10 Vybrané podmínky z komunitárních programů Mezinárodní partnerství Až na výjimky každý program vyžaduje pro přípravu a realizaci projektu vytvoření mezinárodního partnerství – mezinárodní partnerské konsorcium = partnerská smlouva. Projekt by měl sdružovat organizace, které působí v různých evropských zemích. Každá z těchto organizací by měla mít dlouholetou praxi ve svém oboru. Každý z partnerů projektu přispívá relevantní odborností. Odbornosti a zaměření partnerů by se měly doplňovat a mělo by se jednat o partnery na co nejvyšší odborné úrovni v dané oblasti.

11 Vybrané podmínky z komunitárních programů Evropská přidaná hodnota Nutno prokázat, že projekt nemůže být náležitě proveden a uplatněn pouze na lokální úrovni, že je zapotřebí mezinárodní spolupráce. Evropská přidaná hodnota je principem, na kterém je postavena spolupráce mezi organizacemi z evropských členských i asociovaných zemí. K tomu, aby organizace mohla zrealizovat svůj záměr předložený v projektu, musí využít znalostí ostatních firem, které se specializují na jiné pracovní oblasti a které budou v projektu spolupracovat na vytvoření konkrétního výstupu naplňujícího priority programu. Dochází zde k výměně expertíz a know-how a k řešení konkrétní problematiky/zadání v evropském měřítku.

12 Nástrahy u komunitárních programů 1) Projekt se musí zcela krýt s požadavky EK – pokud ne, měl by se původní záměr pozměnit 2) Základní info materiály: Pracovní program, Výzva (formulář žádosti), Guidelines for proposers, Guidelines for evaluators, Financial guide – stáhněte si vždy verzi platnou pro daný rok 3) Snadnější vstup do problematiky je v roli partnera! 4) Prověřte si spolehlivost koordinátora a partnerů. 5) Schopnost komunikace v angličtině, němčině či francouzštině (velký objem informací je pouze v cizím jazyce) 6) Neopomíjejte hodnotící kritéria při zpracování vašeho projektového záměru. 7) Časová a administrativní náročnost zpracování a realizace projektu

13 Pomoc při projektovém záměru Národní kontakt v ČR – agentura, národní kancelář Programme Infodesk (BRUX/LUX) Informační dny – důležité pro navázání kontaktů, spolupráce, známostí Komerční poradci – finančně náročné – nutné prověřit jejich schopnosti Zastoupení kraje v Bruselu – asistence při hledání informací z Bruselu i vhodných partnerů

14 Zdroje informací o komunitárních programech www.businessinfo.cz www.edotace.cz www.euroskop.cz www.mfcr.cz http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/ http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/econtent/ http://ec.europa.eu/enterprise/ciphttp://ec.europa.eu/enterprise/cip http://www.2007-2013.eu/community.php http://www.20072013.eu/documents/downloads/eufunding_in_brief. pdf http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/eu_komunitarni_ programy.html http://www.czelo.cz/dalsi-programy/

15 Zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje v Bruselu Děkujeme Vám za pozornost! dlabajova@sevenpartners.com szolonyova@sevenpartners.com


Stáhnout ppt "Komunitární programy Evropské unie Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Dott. Martina Dlabajová Mgr. Barbora Szolonyová."

Podobné prezentace


Reklamy Google