Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace a nadnárodní korporace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace a nadnárodní korporace."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace a nadnárodní korporace

2 Mezinárodní nevládní organizace Negativní vymezení  INGO nemůže být zisková,  Nemůže prosazovat nebo používat násilí  nemůže se jednat o školy, univerzity nebo politické strany Pozitivní vymezení:  Nadnárodní  neziskové  soukromé – členy jsou jednotlivci nebo národní organizace, které ovšem nereprezentují vládu  Dobrovolné  Zaměřují se na obecně prospěšné cíle (lidská práva, životní prostředí, zdravotní péče, humanitární pomoc, vzdělávání)

3 Mezinárodní nevládní organizace První formální definice INGO vznikla v roce 1945, definice OSN  Jedná se o mezinárodní organizace, které nejsou založeny na základě mezivládní smlouvy. Jedná se o dobrovolné asociace. Jejich činnost není územně omezena  Většina INGO je organizována jako federace národních nevládních organizací nebo je vytvořena centrální organizace s národními pobočkami  Např. Amnesty International je složena z národních poboček – hlavním rozhodovacím tělesem je mezinárodní rada, kde se přijímají rozhodnutí organizace na většinovém principu  Oxfam International je federací národních poboček, které působí na sobě nezávisle, ale spolupracují mezi sebou

4 Mezinárodní nevládní organizace Rozlišování na:  INGO Severu – základnu mají ve vyspělých zemích (členy OECD)  Př. Oxfam International (1943 jako organizace poskytující humanitární pomoc Řecku (hladomor) - Oxford Committee for Famine Relief )  INGO Jihu – základnu mají v rozvojových zemích  Př. Banka Gramín Založena Muhammadem Yunusem r. 1971 v Bangladéši Poskytování drobných půjček chudým podnikatelům Mikroúvěry za méně než 30 dolarů V r. 2006 získal Nobelovu cenu za mír

5 Mezinárodní nevládní organizace Rozlišení na:  Aktivistické = angažují se za prosazení práv (lidskoprávní organizace)  Poskytující služby = zabezpečují transfer zboží a služeb, ale není cílem prosadit práva, příp. je to jen vedlejší produkt činnosti  Lékařská pomoc, humanitární pomoc.  Rozdělení není úplně dokonalé, neboť některé organizace poskytující služby mají i politickou agendu

6 Mezinárodní nevládní organizace Funkce :  Tvorba a prosazení agendy  INGO působí jako nátlakové organizace a snaží se ovlivnit ostatní aktéry mezinárodních vztahů (státy, IGO, nadnárodní korporace), aby prosadily svoji agendu  Přímý tlak → kontaktování daných osob  Nepřímý → mezinárodní kampaně, soudní případy  Úspěch závisí na cílech a zdrojích

7 Mezinárodní nevládní organizace Sběr a distribuce informací  Vliv INGO zvyšuje důkladná znalost problémů a možných řešení  Mohou poskytovat expertní analýzy vládám nebo IGO Vytváření norem v mezinárodních vztazích  Přímo nebo nepřímo se podílí na tvorbě mezinárodních norem  Např. Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní konvence o lidských právech, Římský statut Mezinárodního trestního soudu  Zároveň jsou zdrojem idejí v MV  Např. působení INGO ve prospěch zákazu nášlapných min – vliv na změnu chování některých států, které přijaly tuto agendu za svou – Konvence o zákazu nášlapných min

8 Mezinárodní nevládní organizace Legitimační  Podílem na rozhodování posilují jeho legitimitu Implementační  Většinou operují v sociální oblasti  Např. distribuují humanitární pomoc, rozdávají léky a poskytují lékařskou pomoc  Monitorování dodržování dohod a upozorňování na ty aktéry, kteří neplní

9 Mezinárodní nevládní organizace Vztah mezi INGO a státy  INGO se snaží ovlivnit chování státu (aktivistické organizace)  Buď mohou být státy cílem INGO nebo prostředníkem v prosazení cíle  Cílem je stát, jehož chování se snaží změnit  Prostředníkem je stát, který má působit na jiný stát, aby změnil své chování. Stát jako prostředník může působit diplomatickými, ekonomickými i vojenskými prostředky na změnu chování jiného státu  Mohou působit na stát přímo (kontaktování osob), mohou působit jako zdroj idejí nebo působit na občany daného státu jako voliče (kampaně)

10 Mezinárodní nevládní organizace Vztah mezi INGO a IGO  IGO využívají INGO jako zdroje informací, zdroje idejí, aktéry, které mohou implementovat určitá opatření, aktéry, který zvyšují legitimitu rozhodování  INGO využívají IGO především jako prostředníka k prosazení svého zájmu  INGO mají obvykle poradní status u IGO  K upevnění vlivu INGO pomohl zejména systém OSN  Jejich hlavním prostředníkem je Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) Mohou zde činit prohlášení a podávat písemné návrhy, mohou žádat o zařazení určitého tématu do agendy ECOSOC  INGO se také podílejí na systému monitorování lidských práv OSN a jsou i schopné iniciovat řízení před Radou OSN pro lidská práva  OSN také podporuje účast INGO na světových konferencích  Neformální vliv – účast na pracích pracovních skupin OSN, zvláštní zpravodajové

11 Mezinárodní nevládní organizace Vztah mezi INGO a nadnárodními korporacemi (MNC)  Vliv na MNC prostřednictvím států. V současnosti mají INGO i přímý vliv na MNC.  INGO chápou MNC jako významné hráče na mezinárodní scéně. MNC mohou být cílem aktivity INGO nebo prostředníkem k prosazení zájmu  MNC jako prostředník. Pokud je získají na svou stranu, zvyšuje se možnost prosazení agendy  MNC mohou mít vliv na chování států: U domovského státu mohou ovlivnit vládní politiku nebo přístup stran U státu, kde působí, mohou změnit jeho chování prostřednictvím investic

12 Mezinárodní nevládní organizace MNC jako cíl – úsilí o změnu přístupu MNC např. v oblasti lidských práv, pracovních práv, ochraně životního prostředí  Hlavní páka INGO je medializace MNC a její očernění V posledních letech je vztah mezi NGO a MNC spíše kooperativní – jednání a vytváření režimů  Příkladem jsou tzv. kodexy chování MNC  Např. Dobrovolné principy bezpečnosti a lidských práv, ke kterým se zavázaly velké společnosti jako ExxonMobil, Rio Tinto a další a které byly vypracovány Amnesty International, Human Rights Watch Oxfamem  Kodex jednání u manufakturní výroby v rozvojových zemích, ke kterému se zavázaly HaM, Nike a další  Kodex boje proti korupci – v r. 2000 byly přijaty tzv. Wolfbergské principy boje proti korupci, ke kterým přistoupily významné banky ve spolupráci s Transparency International

13 Mezinárodní nevládní organizace Vztah mezi NGO navzájem  Obvykle jsou vztahy kooperativní a vytváří se síť INGO, které mezi sebou spolupracují v určité oblasti  Může ale i docházet k působení INGO na jiné INGO, aby prosadily svou agendu  Př. působení INGO Jihu na INGO Severu  Jižní INGO mívají méně prostředků a vlivu než organizace Severu, takže se snaží využít možností a vlivu severních INGO  Jižní INGO působí na Amnesty International, aby do své agendy zahrnula i ekonomická a sociální práva, zatímco AI se především věnuje dodržování občanských a politických práv

14 Mezinárodní nevládní organizace Hlavní problémy v působení INGO v MV  Legitimita  Silní aktéři (některé státy) jim nepřiznávají legitimitu. Tvrdí, že jednají pouze v zájmu své organizace, ale že nemohou mluvit jménem globální občanské společnosti.  Poukazují na to, že INGO nemají demokratickou legitimitu od občanů a není nad nimi vykonáván žádný dohled. Považují je za lobbyistické skupiny.  Legitimita INGO vyplývá z jejich práce – práci v určité komunitě, znalost problému, řešení problému  Reprezentativnost  Souvisí s předchozím problémem legitimity – koho INGO reprezentují?  Tento problém je umocněn závislostí mnoha INGO na vládách nebo MNC – tyto mohou zakládat NGO, aby prosadili svoji agendu (mohou být manipulovány)  Reprezentativní jsou ty INGO, které působí nezávisle na vládách nebo MNC

15 Mezinárodní nevládní organizace  Různorodost  Různorodost vs. jednota – čím vyšší jednota, tím se zvyšuje váha INGO v mezinárodních jednáních  Financování  Soukromé (členské příspěvky, dárci) nebo veřejné (vlády, IGO)  Problémy: Financování nikdy není 100% jisté a může se měnit Manipulace organizace, aby jednala v zájmu dárce. Oslabení nezávislosti NGO.  Řešením je diverzifikace zdrojů financování.

16 Transvládní organizace Odborné diskuze o vymezení transvládních organizací (TNO) 1. Vymezení Keohanea a Nye: Transnacionální interakce – interakce, kde alespoň jeden z aktérů není zástupce vlády nebo IGO Transnacionální organizace jsou institucionalizované formy transnacionálních interakcí Jedná se o širokou definici a ti, kteří ji používají, považují za TNO i MNC nebo INGO

17 Transvládní organizace 2. Druhé pojetí vychází z definice Samuela Huntingtona:  Transnacionální organizace jsou hierarchicky organizované a centrálně řízené byrokratické aparáty, které vykonávají specifické funkce ve více státech  Mohou v nich být zapojení jak vládní zástupci, tak nevládní  Jako příklady TNO uvádí např. CIA, letecké společnosti (Air France)  Harold Jacobson vyčleňuje z definice zástupce vlád. Označuje je hierarchicky organizované a centrálně řízené nevládní byrokratické aparáty, které vykonávají své funkce ve více než jednom státu  Jeho pojetí se přibližuje definici INGO, ale řadí sem i církve nebo obchodní společnosti, Meziparlamentní unie, Evropský výbor guvernérů národních centrálních bank

18 Transvládní organizace Jiní (např. M. Pollack) kladou důraz na vládní prvek  Transvládní vztahy charakterizují jako síť vládních úředníků, která vykonává svoji agendu nezávisle na rozhodnutí národní vlády  Vytváří se síť vztahů, která má polopermanentní charakter a ve které se aktéři ne vždy chovají jako zástupci či vyslanci svých vlád  Tyto sítě vznikají na základě pravidelné komunikace, fungují na bázi jasně stanovených pravidel vyplývajících z formálních a neformálních dohod

19 Nadnárodní korporace Nadnárodní korporace (MNC, BINGO)  Soukromé organizace orientované na zisk, které provozují obchodní aktivity a mají pobočky ve dvou a více zemích.  Vlastnictví, řízení a obchodní aktivity MNC přesahují hranice několika států.  Jejich cílem je produkovat zboží a služby na světových trzích za co nejnižší cenu a maximalizovat svůj profit.  Váhu MNC zvyšují jejich zdroje, kterými mohou ovlivnit ekonomiku státu i zahraniční politiku

20 Nadnárodní korporace Za nejstarší MNC se považují východoindické společnosti, které vznikaly v průběhu 17. století v souvislosti s obchodem s čajem, kořením, šperky, látkami  Britská Východoindická společnost měla sídlo v Londýně s pobočkami a obchodními aktivitami v Nizozemsku, Americe, Číně, jihovýchodní Asii a Indii Nejvýznamnější sídlí ve vyspělých zemích Severu. Dělí se do 4 kategorií:  Zemědělství a těžební průmysl – ropné společnosti Shell, Exxon  Finanční služby – banky, makléřské společnosti, pojišťovny  Průmyslové společnosti – IBM, Sony, automobilky (Volkswagen), obchodní společnosti jako Coca-cola  Služby – fast-foody, internetové společnosti, telefonické společnosti  Nejvýznamnější jsou finanční a průmyslové společnosti

21 Nadnárodní korporace Působení v MS:  Jsou považovány za hlavní sílu globální ekonomické integrace – provázanost ekonomik  Vliv na politiky států –hospodářská, zahraniční, bezpečnostní politika Ze strany IGO a INGO jsou MNC považovány za aktéra, který může účinně působit na chování státu.  Mohou se stát aktéry, které podpoří regionální stabilitu, přimějí vládu, aby změnila své chování v sociální nebo lidskoprávní oblasti, mohou podpořit mírové řešení konfliktu.  INGO apelují na MNC, aby převzaly část společenské odpovědnosti za situaci v prostředí, ve kterém působí

22 Nadnárodní korporace Proč by na tom měly mít MNC zájem?  Etické a morální hodnoty  Obchodní zisky – výhody stability  Hrozba očernění a medializace společnosti  Hrozba soudních řízení  Př. ropné společnosti UNOCAL, která působila v Barmě a podílela se na porušování lidských práv – v r. 1996 byla zažalována u kalifornského soudu  Př. energetické společnosti Talisman (Kanada), kterou zažalovali občané Sudánu u federálního soudu v New Yorku za to, že se podílela na občanském konfliktu v zemi – usnadnila etnickou čistku nemuslimského obyvatelstva

23 Nadnárodní korporace Po r. 2000 dochází ke snaze IGO a INGO začlenit MNC do svých aktivit  Aktivity OSN  V r. 1999 Kofi Annan představil iniciativu, která měla zavázat MNC k přijetí všeobecných principů v dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí a pracovní oblasti  Vazba mezi OSN a jejími agenturami a MNC, které sponzorují jejich aktivity (finance nebo poskytují služby)  Světová banka zase zavedla iniciativy, které mají podpořit investice MNC v rizikových oblastech


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace a nadnárodní korporace."

Podobné prezentace


Reklamy Google