Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní organizace"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní organizace
Mezinárodní nevládní organizace, transvládní organizace a nadnárodní korporace Mezinárodní organizace

2 Mezinárodní nevládní organizace
Negativní vymezení INGO nemůže být zisková, Nemůže prosazovat nebo používat násilí nemůže se jednat o školy, univerzity nebo politické strany Pozitivní vymezení: Nadnárodní neziskové soukromé – členy jsou jednotlivci nebo národní organizace, které ovšem nereprezentují vládu Dobrovolné Zaměřují se na obecně prospěšné cíle (lidská práva, životní prostředí, zdravotní péče, humanitární pomoc, vzdělávání)

3 Mezinárodní nevládní organizace
První formální definice INGO vznikla v roce 1945, definice OSN Jedná se o mezinárodní organizace, které nejsou založeny na základě mezivládní smlouvy. Jedná se o dobrovolné asociace. Jejich činnost není územně omezena Většina INGO je organizována jako federace národních nevládních organizací nebo je vytvořena centrální organizace s národními pobočkami Např. Amnesty International je složena z národních poboček – hlavním rozhodovacím tělesem je mezinárodní rada, kde se přijímají rozhodnutí organizace na většinovém principu Oxfam International je federací národních poboček, které působí na sobě nezávisle, ale spolupracují mezi sebou

4 Mezinárodní nevládní organizace
Rozlišování na: INGO Severu – základnu mají ve vyspělých zemích (členy OECD) Př. Oxfam International (1943 jako organizace poskytující humanitární pomoc Řecku (hladomor) - Oxford Committee for Famine Relief ) INGO Jihu – základnu mají v rozvojových zemích Př. Banka Gramín Založena Muhammadem Yunusem r v Bangladéši Poskytování drobných půjček chudým podnikatelům Mikroúvěry za méně než 30 dolarů V r získal Nobelovu cenu za mír

5 Mezinárodní nevládní organizace
Rozlišení na: Aktivistické = angažují se za prosazení práv (lidskoprávní organizace) Poskytující služby = zabezpečují transfer zboží a služeb, ale není cílem prosadit práva, příp. je to jen vedlejší produkt činnosti Lékařská pomoc, humanitární pomoc. Rozdělení není úplně dokonalé, neboť některé organizace poskytující služby mají i politickou agendu

6 Mezinárodní nevládní organizace
Funkce : Tvorba a prosazení agendy INGO působí jako nátlakové organizace a snaží se ovlivnit ostatní aktéry mezinárodních vztahů (státy, IGO, nadnárodní korporace), aby prosadily svoji agendu Přímý tlak → kontaktování daných osob Nepřímý → mezinárodní kampaně, soudní případy Úspěch závisí na cílech a zdrojích

7 Mezinárodní nevládní organizace
Sběr a distribuce informací Vliv INGO zvyšuje důkladná znalost problémů a možných řešení Mohou poskytovat expertní analýzy vládám nebo IGO Vytváření norem v mezinárodních vztazích Přímo nebo nepřímo se podílí na tvorbě mezinárodních norem Např. Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní konvence o lidských právech, Římský statut Mezinárodního trestního soudu Zároveň jsou zdrojem idejí v MV Např. působení INGO ve prospěch zákazu nášlapných min – vliv na změnu chování některých států, které přijaly tuto agendu za svou – Konvence o zákazu nášlapných min

8 Mezinárodní nevládní organizace
Legitimační Podílem na rozhodování posilují jeho legitimitu Implementační Většinou operují v sociální oblasti Např. distribuují humanitární pomoc, rozdávají léky a poskytují lékařskou pomoc Monitorování dodržování dohod a upozorňování na ty aktéry, kteří neplní

9 Mezinárodní nevládní organizace
Vztah mezi INGO a státy INGO se snaží ovlivnit chování státu (aktivistické organizace) Buď mohou být státy cílem INGO nebo prostředníkem v prosazení cíle Cílem je stát, jehož chování se snaží změnit Prostředníkem je stát, který má působit na jiný stát, aby změnil své chování. Stát jako prostředník může působit diplomatickými, ekonomickými i vojenskými prostředky na změnu chování jiného státu Mohou působit na stát přímo (kontaktování osob), mohou působit jako zdroj idejí nebo působit na občany daného státu jako voliče (kampaně)

10 Mezinárodní nevládní organizace
Vztah mezi INGO a IGO IGO využívají INGO jako zdroje informací, zdroje idejí, aktéry, které mohou implementovat určitá opatření, aktéry, který zvyšují legitimitu rozhodování INGO využívají IGO především jako prostředníka k prosazení svého zájmu INGO mají obvykle poradní status u IGO K upevnění vlivu INGO pomohl zejména systém OSN Jejich hlavním prostředníkem je Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) Mohou zde činit prohlášení a podávat písemné návrhy, mohou žádat o zařazení určitého tématu do agendy ECOSOC INGO se také podílejí na systému monitorování lidských práv OSN a jsou i schopné iniciovat řízení před Radou OSN pro lidská práva OSN také podporuje účast INGO na světových konferencích Neformální vliv – účast na pracích pracovních skupin OSN, zvláštní zpravodajové

11 Mezinárodní nevládní organizace
Vztah mezi INGO a nadnárodními korporacemi (MNC) Vliv na MNC prostřednictvím států . V současnosti mají INGO i přímý vliv na MNC. INGO chápou MNC jako významné hráče na mezinárodní scéně. MNC mohou být cílem aktivity INGO nebo prostředníkem k prosazení zájmu MNC jako prostředník. Pokud je získají na svou stranu, zvyšuje se možnost prosazení agendy MNC mohou mít vliv na chování států: U domovského státu mohou ovlivnit vládní politiku nebo přístup stran U státu, kde působí, mohou změnit jeho chování prostřednictvím investic

12 Mezinárodní nevládní organizace
MNC jako cíl – úsilí o změnu přístupu MNC např. v oblasti lidských práv, pracovních práv, ochraně životního prostředí Hlavní páka INGO je medializace MNC a její očernění V posledních letech je vztah mezi NGO a MNC spíše kooperativní – jednání a vytváření režimů Příkladem jsou tzv. kodexy chování MNC Např. Dobrovolné principy bezpečnosti a lidských práv, ke kterým se zavázaly velké společnosti jako ExxonMobil, Rio Tinto a další a které byly vypracovány Amnesty International, Human Rights Watch Oxfamem Kodex jednání u manufakturní výroby v rozvojových zemích, ke kterému se zavázaly HaM, Nike a další Kodex boje proti korupci – v r byly přijaty tzv. Wolfbergské principy boje proti korupci, ke kterým přistoupily významné banky ve spolupráci s Transparency International

13 Mezinárodní nevládní organizace
Vztah mezi NGO navzájem Obvykle jsou vztahy kooperativní a vytváří se síť INGO, které mezi sebou spolupracují v určité oblasti Může ale i docházet k působení INGO na jiné INGO, aby prosadily svou agendu Př. působení INGO Jihu na INGO Severu Jižní INGO mívají méně prostředků a vlivu než organizace Severu, takže se snaží využít možností a vlivu severních INGO Jižní INGO působí na Amnesty International, aby do své agendy zahrnula i ekonomická a sociální práva, zatímco AI se především věnuje dodržování občanských a politických práv

14 Mezinárodní nevládní organizace
Hlavní problémy v působení INGO v MV Legitimita Silní aktéři (některé státy) jim nepřiznávají legitimitu. Tvrdí, že jednají pouze v zájmu své organizace, ale že nemohou mluvit jménem globální občanské společnosti. Poukazují na to, že INGO nemají demokratickou legitimitu od občanů a není nad nimi vykonáván žádný dohled. Považují je za lobbyistické skupiny. Legitimita INGO vyplývá z jejich práce – práci v určité komunitě, znalost problému, řešení problému Reprezentativnost Souvisí s předchozím problémem legitimity – koho INGO reprezentují? Tento problém je umocněn závislostí mnoha INGO na vládách nebo MNC – tyto mohou zakládat NGO, aby prosadili svoji agendu (mohou být manipulovány) Reprezentativní jsou ty INGO, které působí nezávisle na vládách nebo MNC

15 Mezinárodní nevládní organizace
Různorodost Různorodost vs. jednota – čím vyšší jednota, tím se zvyšuje váha INGO v mezinárodních jednáních Financování Soukromé (členské příspěvky, dárci) nebo veřejné (vlády, IGO)  Problémy: Financování nikdy není 100% jisté a může se měnit Manipulace organizace, aby jednala v zájmu dárce. Oslabení nezávislosti NGO. Řešením je diverzifikace zdrojů financování.

16 Transvládní organizace
Odborné diskuze o vymezení transvládních organizací (TNO) Vymezení Keohanea a Nye: Transnacionální interakce – interakce, kde alespoň jeden z aktérů není zástupce vlády nebo IGO Transnacionální organizace jsou institucionalizované formy transnacionálních interakcí Jedná se o širokou definici a ti, kteří ji používají, považují za TNO i MNC nebo INGO

17 Transvládní organizace
Druhé pojetí vychází z definice Samuela Huntingtona: Transnacionální organizace jsou hierarchicky organizované a centrálně řízené byrokratické aparáty, které vykonávají specifické funkce ve více státech Mohou v nich být zapojení jak vládní zástupci, tak nevládní Jako příklady TNO uvádí např. CIA, letecké společnosti (Air France) Harold Jacobson vyčleňuje z definice zástupce vlád. Označuje je hierarchicky organizované a centrálně řízené nevládní byrokratické aparáty, které vykonávají své funkce ve více než jednom státu Jeho pojetí se přibližuje definici INGO, ale řadí sem i církve nebo obchodní společnosti, Meziparlamentní unie, Evropský výbor guvernérů národních centrálních bank

18 Transvládní organizace
Jiní (např. M. Pollack) kladou důraz na vládní prvek Transvládní vztahy charakterizují jako síť vládních úředníků, která vykonává svoji agendu nezávisle na rozhodnutí národní vlády Vytváří se síť vztahů, která má polopermanentní charakter a ve které se aktéři ne vždy chovají jako zástupci či vyslanci svých vlád Tyto sítě vznikají na základě pravidelné komunikace, fungují na bázi jasně stanovených pravidel vyplývajících z formálních a neformálních dohod

19 Nadnárodní korporace Nadnárodní korporace (MNC, BINGO)
Soukromé organizace orientované na zisk, které provozují obchodní aktivity a mají pobočky ve dvou a více zemích. Vlastnictví, řízení a obchodní aktivity MNC přesahují hranice několika států. Jejich cílem je produkovat zboží a služby na světových trzích za co nejnižší cenu a maximalizovat svůj profit. Váhu MNC zvyšují jejich zdroje, kterými mohou ovlivnit ekonomiku státu i zahraniční politiku

20 Nadnárodní korporace Za nejstarší MNC se považují východoindické společnosti, které vznikaly v průběhu 17. století v souvislosti s obchodem s čajem, kořením, šperky, látkami Britská Východoindická společnost měla sídlo v Londýně s pobočkami a obchodními aktivitami v Nizozemsku, Americe, Číně, jihovýchodní Asii a Indii Nejvýznamnější sídlí ve vyspělých zemích Severu. Dělí se do 4 kategorií: Zemědělství a těžební průmysl – ropné společnosti Shell, Exxon Finanční služby – banky, makléřské společnosti, pojišťovny Průmyslové společnosti – IBM, Sony, automobilky (Volkswagen), obchodní společnosti jako Coca-cola Služby – fast-foody, internetové společnosti, telefonické společnosti Nejvýznamnější jsou finanční a průmyslové společnosti

21 Nadnárodní korporace Působení v MS:
Jsou považovány za hlavní sílu globální ekonomické integrace – provázanost ekonomik Vliv na politiky států –hospodářská, zahraniční, bezpečnostní politika Ze strany IGO a INGO jsou MNC považovány za aktéra, který může účinně působit na chování státu. Mohou se stát aktéry, které podpoří regionální stabilitu, přimějí vládu, aby změnila své chování v sociální nebo lidskoprávní oblasti, mohou podpořit mírové řešení konfliktu. INGO apelují na MNC, aby převzaly část společenské odpovědnosti za situaci v prostředí, ve kterém působí

22 Nadnárodní korporace Proč by na tom měly mít MNC zájem?
Etické a morální hodnoty Obchodní zisky – výhody stability Hrozba očernění a medializace společnosti Hrozba soudních řízení Př. ropné společnosti UNOCAL, která působila v Barmě a podílela se na porušování lidských práv – v r byla zažalována u kalifornského soudu Př. energetické společnosti Talisman (Kanada), kterou zažalovali občané Sudánu u federálního soudu v New Yorku za to, že se podílela na občanském konfliktu v zemi – usnadnila etnickou čistku nemuslimského obyvatelstva

23 Nadnárodní korporace Po r dochází ke snaze IGO a INGO začlenit MNC do svých aktivit Aktivity OSN V r Kofi Annan představil iniciativu, která měla zavázat MNC k přijetí všeobecných principů v dodržování lidských práv, ochraně životního prostředí a pracovní oblasti Vazba mezi OSN a jejími agenturami a MNC, které sponzorují jejich aktivity (finance nebo poskytují služby) Světová banka zase zavedla iniciativy, které mají podpořit investice MNC v rizikových oblastech


Stáhnout ppt "Mezinárodní organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google