Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkurenceschopnost České republiky © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkurenceschopnost České republiky © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Konkurenceschopnost České republiky © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 Proč je národní konkurenceschopnost důležitá? Výhodná geografická poloha a potenciál jednotného trhu nestačí EU ztrácí ve světovém měřítku v posledních 10 letech konkurenceschopnost. ČR se proto musí srovnávat s nejlepšími na světě, ne jen v EU Musíme vytvořit podmínky, které umožní firmám čelit konkurenci uvnitř i vně trhu EU.

4  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 44 RCA index dle kvalifikační náročnosti výroby EU USA Japonsko Čína Graf vždy porovnává daný region se světovým průměrem. Modrý jednotkový čtverec přitom znázorňuje světový průměr obchodu dle daného kritéria. EU

5  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 55 Podíl na světovém obchodě dle kvalifikačních předpokladů výroby Pozn. Nejnovější dostupná data jsou z roku 2006 Zdroj: Evropská komise (2010)

6  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 66 USA EU Japonsko Čína Graf vždy porovnává daný region se světovým průměrem. Modrý jednotkový čtverec přitom znázorňuje světový průměr obchodu dle daného kritéria. RCA index dle technologické náročnosti výroby

7  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 77 Podíl na světovém vývozu dle technologických předpokladů výroby Zdroj: OECD, Eurostat (2010)

8  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 88 Ztráta konkurenční výhody ČR Náklady na produkci v dané zemi vůči jejím obchodním partnerům Počítáno relativně od roku vzniku Eura (1999) do 30. 9. 2010 Zdroj: Michl, Raiffeisenbank Reálný efektivní měnový kurs (rok 1999 = 100, zdroj dat: Eurostat)

9  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Innovation Scoreboard 2010 Zdroj: Evropská komise (2010)

10  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Proč se konkurenceschopností zabývá MPO? MPO připravuje meziresortní strategie – například energetická koncepce, exportní strategie a další Pro úspěch těchto strategií je nutné mít meziresortní přesah a znát dlouhodobé strategie ostatních resortů Průmysl a obchod jsou základem dlouhodobé prosperity české ekonomiky Konkurenceschopnost ČR je nosným tématem MPO MPO má pro formulování dlouhodobých strategií nutných pro rozvoj české ekonomiky předpoklady, znalosti, zkušenosti a kapacity

11  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Čeho chceme dosáhnout? Analýza konkurenceschopnosti ČR Popsala aktuální situaci ČR v mezinárodním srovnání Pojmenovala základní příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky české ekonomiky Strategie konkurenceschopnosti ČR Vytyčí dlouhodobé cíle pro jednotlivé pilíře ekonomiky Nastaví dlouhodobé nástroje a jednotlivé politiky Termín pro dokončení: pololetí 2011

12  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Strategie – změna myšlení

13 Základní doporučení MPO pro směřování Strategie konkurenceschopnosti ČR © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu

14  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Kam Reformovaná a modernizovaná veřejná správa Stát jako služba občanům a daňovým poplatníkům, služební zákon Transparentní zadávání veřejných zakázek Reformované soudnictví Eliminace korupce Instituce Odkud Neefektivní fungování veřejné správy Nízká transparentnost veřejné správy Nedostatečná vymahatelnost práva Vysoká míra korupce

15  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Infrastruktura Kam Digitalizace ČR Konkurenční prostředí v energetice, efektivní dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže a vize dlouhodobého energetického mixu Koncepce intermodální dopravy Rozvoj páteřních spojů Odkud Nedostatečná digitalizace Zastaralá energetická soustava a nízká propojenost na mezinárodní sítě vzhledem k energetické bezpečnosti a efektivnosti Nevyužitá dopravní infrastruktura

16  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Makroekonomická stabilita Kam Dlouhodobě vyrovnané veřejné rozpočty Vysoká a rostoucí úroveň reálného produktu a vysoká zaměstnanost (vytváření pracovních příležitostí) V oblasti monetární politiky - nízká a relativně stabilní inflace, nízké úrokové sazby a stabilní bankovní sektor Odkud Vysoká míra zadlužování veřejných financí

17  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Odkud Neefektivní a finančně náročný systém finančního zdravotnictví Nárůst civilizačních chorob (obezita, cukrovka, …) Kam Finančně udržitelné zdravotnictví nabízející vysokou kvalitu služeb Celospolečenské vnímání zdraví jako investice Společnost informovaná o zdravém životním stylu a o prevenci civilizačních chorob Zdraví

18  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Odborné kvalifikace Odkud Nesoulad mezi vzdělávacím systémem a požadavky na trhu práce Neadekvátní rozvoj lidských zdrojů Kam Reformovaná vzdělávací soustava včetně terciárního vzdělávání + technické obory + digitální gramotnost Systém celoživotního vzdělávání Vysoká gramotnost žáků v oblasti analyzování problémů, vyvozování adekvátních závěrů a kreativního řešení situací

19  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Regulace podnikatelského prostředí Odkud Vysoká míra administrativní zátěže – nepřehlednost legislativy Vysoká míra byrokracie při podnikání Roztříštěnost veřejných registrů Roztříštěný a nepřehledný systém zdanění Kam Jednodušší pravidla pro podnikání Efektivní využívání elektronické komunikace Propojení základních registrů

20  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Odkud Vysoké náklady zaměstnávání a propouštění Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil Dlouhodobá nezaměstnanost Kam Rostoucí úroveň vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly Vysoká mobilita pracovní síly Flexibilní pracovní trh Efektivita trhu práce

21  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Efektivita finančních trhů Odkud Nevhodné prostředí pro financování rozvoje firem rizikovým kapitálem Nedostatečná podpora podnikání formou finančních nástrojů s podporou státu Kam Dobrá dostupnost kapitálu pro malé a střední podniky Finanční trhy umožňující financování inovačních firem

22  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Technologické prostředí Odkud Neefektivní nástroje podpory rozvoje a zavádění nových technologií Zastaralá technologická vybavenost podniků vedoucí ke zvýšeným nárokům na energie Kam Ekonomika mající základ v technologiích klíčových pro 21. století Výroba inovací a jejich praktická aplikace Diverzifikované hospodářství

23  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Velikost trhu Odkud Odstraňování překážek na vnitřním trhu EU Kam Efektivně fungující vnitřní trh bez bariér bránících občanům a podnikatelům ve využívání 4 svobod EU Celospolečenská znalost výhod příležitostí, které vnitřní trh nabízí

24  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Kvalita a řízení podnikových procesů Odkud Nízká vzdělanost MSP v oblasti soft skills Nedostatek informací pro strategické rozhodování MPS Nedostatečná vzájemná spolupráce (Zejména VaV instituce a MSP) Nedostatečná podpora zapojování firem do globálních hodnotových řetězců Kam Nové firmy s pevným postavením na trhu díky inovativním výrobkům a silné značce u koncových zákazníků

25  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Inovace Odkud Roztříštěnost kompetencí a neefektivní využívání zdrojů Nekoncepční řízení Nedokonalé vyhodnocování výsledků bez ohledu na výstupy Duplicita a nepřehlednost podporovaných programů Izolovanost výzkumné činnosti a nízký zájem o samofinancování Nízké propojení inovačních firem se zahraničními trhy bránící efektivní komercionalizaci Závislost na veřejných financích Slabé inovace ve službách Nemotivující patentová ochrana Kam Reformovaný inovační systém s jasně stanovenými kompetencemi Dostupnost kapitálu pro inovativní podniky Spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou Kvalitní nabídka podnikatelských služeb pro inovační podnikání Propojení inovativních firem s agenturou Czech Trade, která usnadní jejich expanzi na globální trh

26  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Projektový záměr MPO připravilo návrh šablony jednotlivých opatření připravované Strategie V tomto formátu je možné zasílat Vaše návrhy v rámci veřejné konzultace

27  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27

28  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Co z toho plyne? ČR se nemůže poměřovat pouze s průměrem EU musí mířit mezi nejlepší Konkurenceschopnost ekonomiky nebude spočívat na kvalifikační a technologické způsobilosti to bude podmínka pouze nutná nikoliv dostačující Budoucí konkurenceschopnost bude založena na inovačních schopnostech na schopnosti včas rozeznat vznikající globální poptávku a adekvátně a rychle umět na nové trendy reagovat Uspějí ekonomiky s inovačními a internacionalizovanými firmami Pro jejich vznik a působení je nutné vytvořit podmínky ve všech klíčových pilířích ekonomiky

29  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Děkujeme za pozornost © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "Konkurenceschopnost České republiky © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google