Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU"— Transkript prezentace:

1 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
05 April 2017 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU VYUŽITÍ MAPOVÝCH PORTÁLŮ A VEŘEJNÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, Olomouc Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761, Opava SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost EKOTOXA s.r.o. Opava

2 Zdroje geografických dat
05 April 2017 organizace datové servery, databáze mapové portály, WMS služby EKOTOXA s.r.o. Opava

3 Zdroje geografických dat
05 April 2017 organizace datové servery, databáze mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ poskytnutí „ostrých“ dat data použitelná i na další analýzy licenční omezení, obvykle placené služby vizualizace a zpracování vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software řada formátů (kompatibilita) EKOTOXA s.r.o. Opava 3

4 Zdroje geografických dat - organizace
05 April 2017 MZe ČR – Ministerstvo zemědělství Ministerstvo dopravy ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů ČGS – Česká geologická služba Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška AOPK – Agentura pro ochranu přírody a krajiny Podniky povodí Pozemkové úřady Orgány samosprávy a státní správy Geodis Brno, EKOTOXA s.r.o., univerzity ... EKOTOXA s.r.o. Opava 4

5 Zdroje geografických dat - organizace
05 April 2017 Data především získaná průzkumy, zákresy, snímkováním nebo dalším zpracováním, v rámci grantů, projektů, data odvozená, na zakázku, obecně data, jejichž pořízení stálo peníze či úsilí, a nejsou tedy obvykle poskytována bezplatně. Různé licenční podmínky, někdy lze zapůjčit menší území, poskytnout k projektu nebo autorizované osobě, jinak je obvykle nutné data zakoupit. EKOTOXA s.r.o. Opava 5

6 Zdroje geografických dat
05 April 2017 organizace datové servery, databáze mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ stahování „ostrých“ dat ze serverů data použitelná i na další analýzy možnosti autorizace, licenční omezení vizualizace a zpracování vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software řada formátů (kompatibilita) EKOTOXA s.r.o. Opava 6

7 Zdroje geografických dat – datové servery, databáze
05 April 2017 MZe ČR – zpřístupnění LPIS VÚV TGM – DIBAVOD ČSÚ – registry, statistiky Ve volné verzi obvykle data se základní databází, agregovaná, data s nižším rozlišením, obecná nebo globální data s nižší přesností, data poskytovaná státem. EKOTOXA s.r.o. Opava 7

8 Zdroje geografických dat
05 April 2017 organizace datové servery, databáze mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ vizualizace dat ve formě přednastavených mapových kompozic předdefinované prostředí bez možnosti přizpůsobení základní vizualizační nástroje u sofistikovanějších systémů možnosti editace či klasifikace automaticky generovaná legenda export / tisk EKOTOXA s.r.o. Opava 8

9 Zdroje geografických dat
05 April 2017 organizace datové servery, databáze mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ načítání dat ze serverů vlastní prostředí pro vizualizaci dat pouze statická vizualizace vlastní mapové kompozice ve vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software možnosti autorizace EKOTOXA s.r.o. Opava 9

10 Zdroje geografických dat – WMS služby
Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.) skutečnost, že je obrázek georeferencován (umístěn do souřadnic) umožní jeho správnou prezentaci

11 Zdroje geografických dat – WMS služby
Vyhledávání odkazů na mapové služby přímo stránky organizací nebo poskytovatelů služby (ČGÚ, VÚMOP, ČÚZK, stránky krajských úřadů, Geodis, AOPK, ČVUT aj.) stránky ministerstev a státní správy (např. metadatový portál Cenia, , Portál farmáře) vyhledávače (Google aj.)

12 Zdroje geografických dat – WMS služby
Syntaxe WMS odkazu - příklady (Cenia, Geodis, barevná ortofotomapa , 0,5m) (UJEP, rastrové mapy II. vojenského mapování) (VÚMOP, ohrožení erozí) (AOPK, ZCHÚ a území Natury 2000) (územní plány obcí Pardubického kraje) Pod jedním odkazem může být sdruženo více datových vrstev.

13 Zdroje geografických dat – WMS služby
Výhody z hlediska uživatele služby: uživatel si může připojit / zobrazit vrstvu, kterou potřebuje nemusí řešit klad listů nebo rozsah vrstvy, u rozsáhlejších rastrů se načítají se data, která vidí v okně zapojení dat do vlastních projektů např. jako podkladovou vrstvu uživatel není závislý na typu mapového serveru a operačním systému, na němž tento server funguje k datům je přes WMS možné přistupovat s pomocí různých zařízení, která mají přístup k internetu – počítač, GPS navigace, totální stanice a podobně data jsou skladována na jednom místě - obvykle u správce těchto dat – který zajišťuje jejich aktualizaci a další správu server může využívat dat jiných serverů WMS je navržena tak, aby podporovala nejrůznější souřadnicové systémy, které se vyskytují na Zemi (nutnost definovat souřadný systém) Výhody pro vlastníka dat: uživatel přistupuje k datům pouze vzdáleně a informace je prezentována ve formě obrazových dat, čímž je minimalizováno riziko zneužití, i možnosti jejich dalšího užití data mohou být vlastníky dat poskytována za úplatu, selektivně s různou mírou přístupu

14 Zdroje geografických dat – WMS služby
Nevýhody: nezbytný přístup k internetu nároky na rychlost internetu na straně uživatele nároky na servery – rozsáhlá disková pole, konektivita, zatížení – s tím spojené potenciální výpadky služby či zpomalení načítání na straně klienta se data pouze zobrazí, nedají se stáhnout, manipulovat s nimi, analyzovat je a podobně metadata, legenda možnost omezení přístupu či zpoplatnění služby

15 Vizualizace dat WMS Způsoby vizualizace dat WMS
05 April 2017 Způsoby vizualizace dat WMS v prostředí desktop GIS ArcGIS Quantum GIS Open JUMP aj. ve volně stažitelných WMS prohlížečích Gaia ve WMS prohlížečích na internetu Intergraph OGC Viewer WMS prohlížeč Help Service - REMOTE SENSING spol. s r.o. WMS portál ČÚZK: EKOTOXA s.r.o. Opava 15

16 Portál farmáře Ministerstvo zemědělství – Portál farmáře
05 April 2017 Ministerstvo zemědělství – Portál farmáře dvě varianty veřejná (pLPIS) – od autorizovaná – pro farmáře (ilPIS) – od roku 2005 EKOTOXA s.r.o. Opava 16

17 Portál farmáře Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis
05 April 2017 Veřejná varianta bez nutnosti přihlášení základní funkce (postupně se rozšiřují) prohlížení bloků LPIS, NZO, erozního ohrožení, krajinných prvků (v přípravě), vyhledávání klasifikace dle kultury, ekologického zemědělství stažení bloků LPIS dle katastrálního území EKOTOXA s.r.o. Opava 17

18 Portál farmáře Varianta pro farmáře po přihlášení uživatele
05 April 2017 Varianta pro farmáře po přihlášení uživatele podrobné informace o blocích, export do PDF editační funkce, evidence osevních postupů, hnojení, parcel ... další vrstvy (katastr, NZO, eroze aj.)... stažení vlastních bloků LPIS EKOTOXA s.r.o. Opava 18

19 SOWAC VÚMOP – SOWAC GIS ms.sowac-gis.cz
Geografický informační systém o půdě Projekty Základní charakteristiky BPEJ WMS: Vodní a větrná eroze půd ČR WMS: Mapový server v erozní sekci další vrstvy (ke kterým neexistují WMS linky): Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC Maximální přípustné hodnoty faktoru C Dlouhodobý průměrný smyv půdy (agregace na bloky)

20 SOWAC – základní charakteristiky BPEJ

21 SOWAC - Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC

22 SOWAC - Maximální přípustné hodnoty faktoru C

23 SOWAC - Dlouhodobý průměrný smyv půdy

24 SOWAC – Podkladové vrstvy

25 ČVUT – erozní mapa ČR ČVUT
Erozní mapa ČR WMS: Mapa ztráty půdy Mapa erozního ohrožení

26 DIBAVOD Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
05 April 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) sekce Download referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný Vybrané datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány zdarma ke stažení ve formátu ESRI shapefile komprimovaném do archivu (.zip) EKOTOXA s.r.o. Opava

27 DIBAVOD 05 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava

28 DIBAVOD Ukázka dat: ortofotomapa 0,5m (zdroj: Portál veřejné zprávy)
05 April 2017 Ukázka dat: ortofotomapa 0,5m (zdroj: Portál veřejné zprávy) data LPIS (zdroj: Portál farmáře) ochranná pásma vodních zdrojů (zdroj: VÚV DIBAVOD) EKOTOXA s.r.o. Opava

29 Webové mapové služby pro katastrální mapy
05 April 2017 Český úřad zeměměřičský a katastrální Sekce: Nahlížení do katastru  WMS služba bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí WMS: WMS portál: EKOTOXA s.r.o. Opava

30 Webové mapové služby pro katastrální mapy
05 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava

31 Mapové služby Portálu veřejné správy
05 April 2017 Portál veřejné správy České republiky Sekce Mapy Nápověda: WMS: U všech WMS služeb jsou podporovány jsou následující souřadnicové systémy: název EPSG kód S-JTSK 102067 S-42 28403 UTM 32633 WGS-84 4326 ETRS-89 3035 EKOTOXA s.r.o. Opava

32 Mapové služby Portálu veřejné správy

33 Mapové služby Portálu veřejné správy
05 April 2017 Název služby Popis cenia_arccr_admin Správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ cenia_arccr_nad Podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo cenia_arccr_pod Podkladová vrstva - lesy cenia_biorez Biosférické rezervace UNESCO cenia_b_auto_sde Automapa 1: cenia_b_corine CORINE 2000 generalizováno pro malá měřítka cenia_b_ortorgb05m_sde Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m cenia_b_ortorgb1m_sde Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m cenia_b_vitr Hustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem cenia_corine CORINE 1990 & 2000 pro střední a velká měřítka cenia_fin_urad Hranice působnosti finančních úřadů cenia_fytogeo Fytogeografické členění cenia_geocr Geologická mapa ČR cenia_geomorf Geomorfologická mapa ČR cenia_hluk_pbol Hluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně cenia_hluk_silnice Hluková mapa silnic cenia_hluk_zeleznice Hluková mapa železnic cenia_hust_zalid Hustota zalidnění cenia_chlucr Chráněná ložisková území cenia_chopav Chráněné oblasti přirozené akumulace vod cenia_II_voj_map II. vojenské mapování cenia_irz_ippc05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2005 cenia_irz_ippc06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2006 cenia_irz_nosep Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2004 cenia_irz_okec Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2004 cenia_irz_okec05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2005 EKOTOXA s.r.o. Opava

34 Mapové služby Portálu veřejné správy
05 April 2017 Název služby Popis cenia_irz_okec06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2006 cenia_jdvm Vektorová mapa pozemních komunikací a celostátní sčítání dopravy 2005 cenia_kladzm Klad listů Základních map 1:10 000, 1:50 000, 1: a 1: cenia_koup_vody_2007 Kvalita koupacích vod - sezona 2007 cenia_koup_vody_2008 Kvalita koupacích vod - sezona 2008 cenia_krajina Typologie české krajiny cenia_matr_urad Hranice působnosti matričních úřadů cenia_natura NATURA 2000 cenia_obce_2000 Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP cenia_obyv_byt Počet obyvatel na 1 byt cenia_posty Adresy poštovních úřadů cenia_ppv Potenciální přirozená vegetace cenia_sez Kontaminovaná místa cenia_sprava_csu Hranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů cenia_stav_urad Hranice působnosti stavebních úřadů cenia_uat_aktual Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, aktuální cenia_uat_prognoza Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, prognóza cenia_uhli Vybavenost budov topením na uhlí cenia_ulice Názvy ulic cenia_vitr_rychlost Průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí cenia_vybav_kanal Vybavenost obcí - kanalizace cenia_vybav_knih Vybavenost obcí - veřejné knihovny cenia_vybav_nemoc Vybavenost obcí - nemocnice cenia_vybav_plyn Vybavenost obcí - plynofikace cenia_vybav_vod Vybavenost obcí - veřejný vodovod cenia_zchu Zvláště chráněná území - NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP cenia_zchu_zony Zonace NP a CHKO EKOTOXA s.r.o. Opava

35 Mapové služby Portálu veřejné správy
05 April 2017 Ukázka dat: barevná ortofotomapa 0,5m a Zonace NP, CHKO (zdroj: Portál veřejné správy) EKOTOXA s.r.o. Opava

36 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů sekce: Mapy Oblastní plány rozvoje lesů WMS: obsahuje přehledovou mapu lesních oblastí, mapu typologickou, lesních vegetačních stupňů, cílového hospodářství, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesů , územního systému ekologické stability, funkčního potenciálu lesů a mapu deklarovaných funkcí lesa Název služby Popis Archeologicka_naleziste_zony Archeologické zóny Biocentrum_USES Biocentrum Biokoridor_L_F Funkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_L_NF Nefunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_NR_F Funkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_NR_NF Nefunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_R_F Funkční biokoridor regionálního významu Biokoridor_R_NF Nefunkční biokoridor regionálního významu Buldozerova_priprava_pudy Buldozerová příprava půdy EKOTOXA s.r.o. Opava

37 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Název služby Popis Cesty_odvozni Lesní komunikace CIHO Cílový hospodářský soubor CIHO_l Hranice cílového hospodářského souboru Desukcni_plocha Hydrický potenciál Dilci_populace_drevin Dílčí populace dřevin Dobyvaci_prostory Dobývací prostory GENO Semenný porost Genova_zakladna Genová základna Geodeticky_bod Geodetický bod (zeměměřický) HMLCR Obrysová mapa LHP LČR Chranena_loziskova_uzemi Chráněná ložisková území Intenzivni_skody_zveri Plocha poškozená zvěří JINE Jiný veřejný zájem JINE_p Jiný veřejný zájem - bodově kraje Území krajů ku Katastrální území kulturni_pamatka Kulturní památka kulturni_pamatka_p Kulturní památka - bodově Les_barierovy Lesy barierové Les_lazensky Lesy lázeňské Les_ochranny Lesy ochranné Les_OPRL Plocha půdy, která je předmětem šetření OPRL Les_OPRL_l Hranice lesní půdy Les_primestsky Lesy příměstské a rekreační Les_pudoochranny Půdoochranný potenciál Les_s_kritickym_sklonem_svahu Kritický sklon svahu Les_skolni Lesy školní EKOTOXA s.r.o. Opava

38 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Název služby Popis Les_vojensky Lesy vojenské Les_vyzkumny Lesy výzkumné Les_vyzkumny_p Lesy výzkumné - bodově Lesni_oblast Přírodní lesní oblast Lesni_typ Nejnižší jednotka diferenciace růstových podmínek vymezeného stanoviště Lesni_typ_lc Hranice lesních typů - červená Lesni_typ_lz Hranice lesních typů - žlutá Lesni_vegetacni_stupen Lesní vegetační stupeň Lesni_vegetacni_stupen_l Hranice lesního vegetačního stupně listysmo Klad SMO - listy LO_cast Podoblast přírodní lesní oblasti Monitorovaci_bod Sonda lesního typu Myslivost Myslivecká zařízení Naruseno_vetrnymi_polomy Plocha poškozená větrným polomem Odlesneni Plánované odlesnění Odvozni_celek Odvozní celek (dočasně nepřístupné) Ohrozeno_snehem_a_namrazou Plocha poškozená sněhem orp Obec s rozšířenou působností Ortofoto_cb Šedotónová ortofota snímkovaná v letech PALZ Ochranné pásmo léčivých zdrojů Pasmo_ohrozeni_imisemi Pásmo ohrožení imisemi Pasmo_ohrozeni_imisemi_IMIS Hranice imisní degradace půd PHO Pásmo hygienické ochrany PHO_p Pásmo hygienické ochrany 1 - bodově Poddolovana_uzemi Poddolovaná území Poddolovana_uzemi_p Poddolovaná území - bodově EKOTOXA s.r.o. Opava

39 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Název služby Popis Podmacene_lokality Podmáčená lokalita Podsadby_Kotliky Bodový stabilizační prvek Povodi Území povodí Pristavaci_plocha Přistávací plocha pro vrtulníky Rekreacni_potencial_lesa Rekreační potenciál sekcesmo Klad SMO - sekce Skala_mala Skála malá Skala_velka Skála velká Skaly Skály Skaly_liniove Skály - linie Smer_borivych_vetru Směr bořivých větrů SMO Rastr SMO Stabilizacni_prvek Liniový stabilizační prvek Sut Suť Svazna_uzemi Svážná území Svazna_uzemi_p Svážná území - bodově Transportni_segment Transportní segment (dočasně nepřístupné) VKP Významný krajinný prvek Vrstevnice Vrstevnice_t Vrstevnice - popis Vyskova_kota Kóta Zelena_cara_ZELC Hranice povoleného rozšíření náhradních dřevin a modřínu Zemnik Zemník EKOTOXA s.r.o. Opava

40 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Ukázka dat: barevná ortofotomapa 0,5m (zdroj: Portál veřejné správy), data LPIS (zdroj: Portál farmáře), územní systémy ekologické stability (zdroj: ÚHUL) EKOTOXA s.r.o. Opava

41 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
05 April 2017 Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků WMS: hodnocení zdravotního stavu lesů na základě snímku z družic Landsat družicové snímky pocházejí z let A - mapa poškození a mortality lesních porostů B - mapa defoliace a mortality jehličnatých porostů C - mapa vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů D - mapa ohrožení jehličnatých porostů E - mapa trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů Honitby ČR WMS: přehled honiteb v rámci ČR stav k EKOTOXA s.r.o. Opava

42 AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny
05 April 2017 Agentura pro ochranu přírody a krajiny Přírodní biotopy, habitaty N2000 Kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody Území soustavy Natura 2000 Působnost regionálních pracovišť AOPK ČR Pole síťového mapování 0. – 3. řádu Zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 Přírodní lesy v České republice EKOTOXA s.r.o. Opava 42

43 Ministerstvo dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa
05 April 2017 Jednotná dopravní vektorová mapa Hlavní menu  O aplikaci GIS JDVM provozuje Centrum dopravního výzkumu v.v.i. informační systém zahrnuje mapovou a obecně informační část obsahuje data o dopravní infrastruktuře všech druhů dopravy v ČR (silniční, železniční, letecká a vodní doprava) včetně jejich atributů dostupné informace mají v rámci ČR celoplošný rozsah a jsou garantovány a aktualizovány svými pořizovateli EKOTOXA s.r.o. Opava

44 Ministerstvo dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa
05 April 2017 Jednotná dopravní vektorová mapa Hlavní menu  O aplikaci pro tvorbu obsahu jsou využívána data těchto institucí - Správa Železniční dopravní cesty, České dráhy a.s., Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Řízení letového provozu, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest využívá i tematická data z jiných resortů, ke kterým se doprava svojí působností váže nebo má na ně vliv (životní prostředí apod.) obecně informační část má za cíl odkazovat na garantované, celoplošné a aktualizované informační zdroje využitelné v oblasti dopravy EKOTOXA s.r.o. Opava

45 Jednotná dopravní vektorová mapa
05 April 2017 Jednotná dopravní vektorová mapa WMS: Za parametr "map=" lze dosadit tyto služby: cdv_intenzita_silnice.map cdv_intenzita_zeleznice.map cdv_landsat.map cdv_letiste.map cdv_nehody.map cdv_silnice.map cdv_strategie.map cdv_vav.map cdv_voda.map cdv_vyhled.map cdv_zaplavy.map cdv_zeleznice.map EKOTOXA s.r.o. Opava

46 Česká geologická služba
05 April 2017 Česká geologická služba Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR tvoří základních geologické, odvozené a účelové mapy území České republiky poskytuje regionální geologické informace Hlavní menu  GeoDATA  Mapový server  WMS služby EKOTOXA s.r.o. Opava

47 Česká geologická služba

48 Česká geologická služba
05 April 2017 WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z rastrových podkladů Hydrogeologická mapa Československa 1 : Mapa vodonosných charakteristik 1 : Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : (z let ) EKOTOXA s.r.o. Opava

49 Česká geologická služba
05 April 2017 WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z vektorových dat Geologická mapa České republiky 1 : (anglická verze) Regionálně geologické schéma České republiky (1 : , anglická verze) Mapa kvartérního pokryvu 1 : Radiometrická mapa 1 : Geomagnetická mapa 1 : Půdní mapa 1 : Mapa radonového rizika 1 : Hydrogeologické rajony ČGS 1 : Inženýrskogeologické rajony 1 : EKOTOXA s.r.o. Opava

50 Další zdroje 05 April 2017 Topografická mapa ČR reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice Mapy 2. vojenského mapování Krajské WMS služby např. Pardubický kraj tematické mapy topografické mapy územní plány ortofota EKOTOXA s.r.o. Opava 50

51 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
05 April 2017 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU VYUŽITÍ MAPOVÝCH PORTÁLŮ A VEŘEJNÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, Olomouc Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761, Opava EKOTOXA s.r.o. Opava


Stáhnout ppt "GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google