Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI"— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
03 April 2017 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, Olomouc EKOTOXA s.r.o. Opava

2 Z pohledu nákladů můžeme geodata rozdělit na:
03 April 2017 Z pohledu nákladů můžeme geodata rozdělit na: Poskytovaná bezplatně bez omezení (zpravidla se závazkem uvést zdroj dat) Poskytovaná bezplatně za určitých podmínek (licencovaná k určitému projektu, bezplatná data pouze v určitém rozsahu, k diplomové práci apod.) Poskytovaná za úplatu Vlastní EKOTOXA s.r.o. Opava

3 Z pohledu přístupu k datům a jejich formy lze geodata rozdělit na:
03 April 2017 Z pohledu přístupu k datům a jejich formy lze geodata rozdělit na: „Ostrá“ – data v původním, „surovém“ stavu, se kterými se dá fyzicky pracovat, dají se analyzovat, upravovat, doplňovat, ukládat Použitelná s omezeními přes vzdálený přístup – příkladem mohou být různé mapové či WMS servery použitelná i ve vlastních projektech určená pouze k prohlížení Vlastní EKOTOXA s.r.o. Opava

4 Z pohledu podrobnosti data můžeme rozdělit na data:
GEODATA 03 April 2017 Z pohledu podrobnosti data můžeme rozdělit na data: Primární – původní data v originální přesnosti s kompletní (či zestručněnou) databází Upravená – primární data přepracovaná tak, aby z nich nebyla zpětně odvoditelná data primární (která jsou obvykle poskytována na komerční bázi), úpravy spočívají obvykle v agregování hodnot na delší časové pásmo, na nějakou plochu, ve zjednodušení geometrie, degradace rozlišení u rastru nebo ve vypuštění podrobnějších údajů. EKOTOXA s.r.o. Opava

5 PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM
GEODATA - zdroje 03 April 2017 ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM DATOVÉ ZDOJE MINISTERSTVA Ministerstvo životního prostředí kompetence za oblast ochrany půdy legislativní činnost základní informace o půdě databáze CENIA (řada vrstev) Ministerstvo zemědělství kompetence za oblast zemědělské výroby a potravinové bezpečnosti legislativní činnost, dotace pozemkové úpravy ochrana lesní půdy registr půdních bloků LPIS Ministerstvo zdravotnictví kompetence za zdravotní rizika vyplývající z kontaminace půdy Ministerstvo financí nutnost zajištění rozpočtu ORGANIZACE V RESORTU MŽP Česká geologická služba geologie geologický substrát jako hlavní faktor ovlivňující vznik, vývoj a vlastnosti půd geologické mapy 1 : 50 000, tematické mapy geofaktorů ŽP AOPK SCHKO Nár. parky vlastnosti půd CHÚ, atributy NATURA chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd pedologické mapy 1 : 50 000 velkoplošná a maloplošná CHÚ, přírodní parky, ÚSES NATURA 2000 bazální monitoring půd v CHÚ metodiky (komplexní hodnocení půd) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady meliorace půd degradovaných stanovišť, vápnění a hnojení lesních porostů půdní mikrobiologie posuzování vlivu porostů na fyzikální a chemické vlastnosti půd monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i vnosy látek do půdy (odpad) interakce půda – voda fyzikální, chemické a mikrobiologické analýzy podklady pro nitrátovou směrnici databáze HEIS a DIBAVOD digitální a rastrové mapy a data o vodě Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i zprostředkovaně v rámci činností odd. ekologie krajiny a ekologie lesa EKOTOXA s.r.o. Opava

6 PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM
GEODATA - zdroje 03 April 2017 ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM DATOVÉ ZDOJE ORGANIZACE V RESORTU MZe Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno agrochemické zkoušení půd, aplikace látek do půdy, hnojení a výživa rostlin, registrace hnojiv monitoring půd chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd (národní referenční laboratoř) obsahy látek v  půdách výsledky bazálního monitoringu zemědělských půd výsledky AZP výsledky sledování vlastností lesních půd registr kontaminovaných ploch Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, v.v.i. ekonomické hodnocení klasifikace půd správce databáze, aktualizace BPEJ meliorace půd chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd digitalizace map a zpráv KPP databáze BPEJ výzkumné zprávy (degradace, kontaminace, fyzikální vlastnosti) metody rekultivací mapy erozní ohroženosti půd, GAEC Ústav zemědělské ekonomiky a informací ekonomické hodnocení půd Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. ekologie rostlin ekotoxikologie pěstitelské technologie rostlinolékařství výživa rostlin poradenství hospodaření na půdě zařazené do ZOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. hodnocení lesních půd pro potřeby lesního hospodářství lesnická typologie databáze SW Turboveg a Juice IDC, typologické mapy, vrstvy OPRL SLTKN ORGANIZACE V RESORTU MZ Státní zdravotní ústav monitoring kontaminace urbánních půd databáze obsahů kontaminantů v městských půdách výzkumné zprávy DALŠÍ Český úřad zeměměřičský a katastrální nahlížení do KN mapové služby správa sítě pro určování polohy letecká ortofota mapové služby, archivní mapy AKADEMIE VĚD ČR Ústav půdní biologie Akademie věd ČR Interakce mezi půdními mikroorganismy a bezobratlými a jejich vliv na půdní procesy (rozklad organické hmoty, koloběh živin) Ekotoxikologie a vliv polutantů na půdní organismy Geologický ústav Akademie věd ČR Výzkum, kvarterní geologie a pedologie EKOTOXA s.r.o. Opava

7 PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM
GEODATA - zdroje 03 April 2017 ORGANIZACE PŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEM DATOVÉ ZDOJE UNIVERSITY A VYSOKÉ ŠKOLY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita - Ústav půdoznalství a mikrobiologie AF - Ústav agrochemie a výživy rostlin AF - Ústav geologie a pedologie LF - Ústav ekologie lesa LF základní výzkum, klasifikace půd, půdní procesy chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd obsahy látek v lesních a zemědělských půdách výzkumné zprávy metodické postupy Česká zemědělská univerzita - Katedra pedologie a geologie - Katedra agrochemie a výživy rostlin - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování pedologické mapy 1: Masarykova universita Brno - RECETOX osud chemických látek v ŽP, včetně půdy rizikové analýzy databáze obsahů POPs v půdě osudy POPs Karlova univerzita Praha geomorfologické a morfometrické charakteristiky historický vývoj land use daných půdních jednotek Vysoké učení technické Brno pozemkové úpravy, eroze, hydrologie Jihočeská universita České Budějovice Universita Palackého Olomouc SOUKROMÉ ORGANIZACE Ekotoxa. s.r.o hodnocení půd (acidifikace, kontaminace) kritické zátěže hodnocení rizik interpretace v GIS Evernia s.r.o. hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí obsahy rizikových látek a rizikových prvků v půdách GEODIS Brno geodézie fotogrammetrie katastr nemovitostí ortofota geodetické přístroje, tisky Tocoen s.r.o. postavení půdy v biogeochemických cyklech rizikové látky v půdě databáze projektu UNIDO – obsahy rizikových látek ve složkách ŽP EKOTOXA s.r.o. Opava

8 WMS SLUŽBY - definice Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.) skutečnost, že je obrázek georeferencován (umístěn do souřadnic) umožní jeho správnou prezentaci

9 WMS SLUŽBY – vyhledání odkazů
Vyhledávání odkazů na mapové služby přímo stránky organizací nebo poskytovatelů služby (ČGÚ, VÚMOP, ČÚZK, stránky krajských úřadů, Geodis, AOPK, ČVUT aj.) stránky ministerstev a státní správy (např. metadatový portál Cenia, , Portál farmáře) vyhledávače (Google aj.)

10 WMS SLUŽBY Syntaxe WMS odkazu - příklady
(Cenia, Geodis, barevná ortofotomapa , 0,5m) (UJEP, rastrové mapy II. vojenského mapování) (VÚMOP, ohrožení erozí) (AOPK, ZCHÚ a území Natury 2000) (územní plány obcí Pardubického kraje) Pod jedním odkazem může být sdruženo více datových vrstev.

11 WMS SLUŽBY Výhody z hlediska uživatele služby:
uživatel si může připojit / zobrazit vrstvu, kterou potřebuje nemusí řešit klad listů nebo rozsah vrstvy, u rozsáhlejších rastrů se načítají se data, která vidí v okně zapojení dat do vlastních projektů např. jako podkladovou vrstvu uživatel není závislý na typu mapového serveru a operačním systému, na němž tento server funguje k datům je přes WMS možné přistupovat s pomocí různých zařízení, která mají přístup k internetu – počítač, GPS navigace, totální stanice a podobně data jsou skladována na jednom místě - obvykle u správce těchto dat – který zajišťuje jejich aktualizaci a další správu server může využívat dat jiných serverů WMS je navržena tak, aby podporovala nejrůznější souřadnicové systémy, které se vyskytují na Zemi (nutnost definovat souřadný systém) Výhody pro vlastníka dat: uživatel přistupuje k datům pouze vzdáleně a informace je prezentována ve formě obrazových dat, čímž je minimalizováno riziko zneužití, i možnosti jejich dalšího užití data mohou být vlastníky dat poskytována za úplatu, selektivně s různou mírou přístupu

12 WMS SLUŽBY Nevýhody: nezbytný přístup k internetu
nároky na rychlost internetu na straně uživatele nároky na servery – rozsáhlá disková pole, konektivita, zatížení – s tím spojené potenciální výpadky služby či zpomalení načítání na straně klienta se data pouze zobrazí, nedají se stáhnout, manipulovat s nimi, analyzovat je a podobně metadata, legenda možnost omezení přístupu či zpoplatnění služby

13 VIZUALIZACE WMS v prostředí desktop GIS
03 April 2017 v prostředí desktop GIS ArcGIS Quantum GIS, Open JUMP, gvSIG, Janitor aj. ve volně stažitelných WMS prohlížečích Gaia ve WMS prohlížečích na internetu Intergraph OGC Viewer WMS prohlížeč Help Service - REMOTE SENSING spol. s r.o. WMS portál ČÚZK: EKOTOXA s.r.o. Opava 13

14 PORTÁL FARMÁŘE 03 April 2017 Registr půdních bloků LPIS je systém pro evidenci využití zemědělské půdy. Smyslem jeho vytvoření a provozování je administrace a kontrola žádostí o zemědělské dotace. Na základě registru LPIS mohou farmáři nejen zažádat o dotace na plochu, ale též zjistit, jaká omezení se vztahují na jejich hospodaření. LPIS je postaven na centrální databázi spravované firmou Sitewell, změny v LPIS (s vědomím farmáře) probíhají prostřednictvím 63 regionálních pracovišť MZe ČR online, za správnost dat ručí Ministerstvo zemědělství. Základní evidenční jednotkou LPIS je farmářský blok, který představuje souvislou plochu zemědělské půdy s jednou kulturou užívanou jedním farmářem. Náhled do LPIS je farmáři umožněn přes webové rozhraní na adrese v sekci Portál farmáře – Registr půdy LPIS. Přístup funguje ve dvou módech – veřejném (od ) a autorizovaném (od roku 2005) EKOTOXA s.r.o. Opava 14

15 PORTÁL FARMÁŘE Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis
03 April 2017 Veřejná varianta bez nutnosti přihlášení základní funkce (postupně se rozšiřují) zobrazení hranic půdních bloků s informací o kultuře, ekologickém hospodaření omezení vyplývající z nitrátové směrnice – zranitelné oblasti, uložení hnojiv, vč. detailu (meliorace, zamokřené půdy, zóny od vodních útvarů, půdy ohrožené erozí) nezávazná OPVZ eroze – opatření pro osevy enviro louky viniční tratě krajinné prvky [vše pouze ve verzi účinné (aktuálně platné) bez rozlišení uživatele půdy] stažení bloků LPIS dle katastrálního území EKOTOXA s.r.o. Opava 15

16 PORTÁL FARMÁŘE Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis
03 April 2017 Veřejná varianta EKOTOXA s.r.o. Opava 16

17 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná)
03 April 2017 Varianta pro farmáře (autorizovaná) po přihlášení uživatele podrobné informace o blocích bloky přihlášeného uživatele jsou odlišeny jinou barvou obrysu v seznamu vrstev je možnost zobrazit rozpracované zákresy bloků, bloky zrušené, bloky dle živin AZP, GMO, LFA, ZCHÚ, MCHÚ, AEO, Naturu2000, nitrátovou směrnici, evidenci hnojišť, EUP, kontroly SZIF a v rámci ostatních položek podrobnější informace v ovládacím panelu ikony na tisk a zobrazení GPS souřadnic a editační tlačítka na zákres pozemků, hnojišť a dalších ploch není dořešena kompatibilita s prohlížeči, a proto se stránka korektně načte pouze v Internet Exploreru, který navíc vyžaduje doinstalování ActiveX doplňku; příznivci alternativních prohlížečů – Firefox, Opera aj. – přijdou o symboliku (legendu) vrstev, což je dost významné mínus, a především o editační nástroje., export do PDF] EKOTOXA s.r.o. Opava 17

18 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná)
03 April 2017 Varianta pro farmáře (autorizovaná) v informačním panelu je řada informací s návazností na bloky farmáře podrobné údaje o farmáři, seznam bloků s informacemi o kódu, kultuře, výměře, eko hospodaření a data zaevidování, evidence parcel (viz dále), areálů, tisky, KP k evidenci, řízení, hospodářství, hnojiště a dotace. ke každému bloku půdy podrobné informace (umístění, vzdálenost od vody, sklonitost, informace o BPEJ), informace o parcelách na bloku, omezení vyplývající z nitrátové směrnice (hnojení, střídání plodin, hospodaření na svazích, uložení hnojiv, hospodaření poblíž útvarů povrchových vod), kalkulace výměr v LFA, ZCHÚ, MCHÚ, Natura2000, vhodnost k zatravnění, dotace, výpis vlastníků dle katastru, erozní ohrožení a PEO, AZZP, OPVZ, GMO, historie a změny. podrobné dokumentace a manuály stažení vlastních bloků LPIS EKOTOXA s.r.o. Opava 18

19 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná) 03 April 2017
EKOTOXA s.r.o. Opava 19

20 SOWAC GIS VÚMOP – SOWAC GIS ms.sowac-gis.cz Webový archiv KPP
Komplexní průzkum půd (KPP) Geneticko agronomická klas. Přehled půdních typů Mapový server (veřejné služby) Základní charakteristiky BPEJ Vodní a větrná eroze půd ČR Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC Maximální přípustné hodnoty faktoru C Dlouhodobý průměrný smyv půdy (agregace na bloky) Metadatový katalog (MICKA) Webový sklad map BPEJ (autorizovaný)

21 SOWAC GIS

22 SOWAC GIS

23 SOWAC GIS

24 SOWAC GIS

25 ČVUT – erozní mapa ČR WMS: Mapa ztráty půdy Mapa erozního ohrožení

26 DIBAVOD Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
03 April 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) sekce Download referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný Vybrané datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány zdarma ke stažení ve formátu ESRI shapefile komprimovaném do archivu (.zip) EKOTOXA s.r.o. Opava

27 DIBAVOD 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava

28 KATASTR Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz
03 April 2017 Český úřad zeměměřičský a katastrální Sekce: Nahlížení do katastru  WMS služba bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí WMS: WMS portál: EKOTOXA s.r.o. Opava

29 KATASTR 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava

30 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 03 April 2017 Portál veřejné správy České republiky Sekce Mapy Nápověda: WMS: U všech WMS služeb jsou podporovány jsou následující souřadnicové systémy: název EPSG kód S-JTSK 102067 S-42 28403 UTM 32633 WGS-84 4326 ETRS-89 3035 EKOTOXA s.r.o. Opava

31 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

32 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava Název služby
Popis cenia_arccr_admin Správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ cenia_arccr_nad Podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo cenia_arccr_pod Podkladová vrstva - lesy cenia_biorez Biosférické rezervace UNESCO cenia_b_auto_sde Automapa 1: cenia_b_corine CORINE 2000 generalizováno pro malá měřítka cenia_b_ortorgb05m_sde Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m cenia_b_vitr Hustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem cenia_corine CORINE 1990 & 2000 pro střední a velká měřítka cenia_fin_urad Hranice působnosti finančních úřadů cenia_fytogeo Fytogeografické členění cenia_geocr Geologická mapa ČR cenia_geomorf Geomorfologická mapa ČR cenia_hluk_pbol Hluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně cenia_hluk_silnice Hluková mapa silnic cenia_hluk_zeleznice Hluková mapa železnic cenia_hust_zalid Hustota zalidnění cenia_chlucr Chráněná ložisková území cenia_chopav Chráněné oblasti přirozené akumulace vod cenia_II_voj_map II. vojenské mapování cenia_irz_ippc05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2005 cenia_irz_ippc06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2006 cenia_irz_nosep Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2004 cenia_irz_okec Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2004 cenia_irz_okec05 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2005 EKOTOXA s.r.o. Opava

33 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava Název služby
Popis cenia_irz_okec06 Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2006 cenia_jdvm Vektorová mapa pozemních komunikací a celostátní sčítání dopravy 2005 cenia_kladzm Klad listů Základních map 1:10 000, 1:50 000, 1: a 1: cenia_koup_vody_2007 Kvalita koupacích vod - sezona 2007 cenia_koup_vody_2008 Kvalita koupacích vod - sezona 2008 cenia_krajina Typologie české krajiny cenia_matr_urad Hranice působnosti matričních úřadů cenia_natura NATURA 2000 cenia_obce_2000 Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP cenia_obyv_byt Počet obyvatel na 1 byt cenia_posty Adresy poštovních úřadů cenia_ppv Potenciální přirozená vegetace cenia_sez Kontaminovaná místa cenia_sprava_csu Hranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů cenia_stav_urad Hranice působnosti stavebních úřadů cenia_uat_aktual Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, aktuální cenia_uat_prognoza Fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, prognóza cenia_uhli Vybavenost budov topením na uhlí cenia_ulice Názvy ulic cenia_vitr_rychlost Průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí cenia_vybav_kanal Vybavenost obcí - kanalizace cenia_vybav_knih Vybavenost obcí - veřejné knihovny cenia_vybav_nemoc Vybavenost obcí - nemocnice cenia_vybav_plyn Vybavenost obcí - plynofikace cenia_vybav_vod Vybavenost obcí - veřejný vodovod cenia_zchu Zvláště chráněná území - NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP cenia_zchu_zony Zonace NP a CHKO EKOTOXA s.r.o. Opava

34 ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz, sekce: Mapy
03 April 2017 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů sekce: Mapy Oblastní plány rozvoje lesů WMS: obsahuje přehledovou mapu lesních oblastí, mapu typologickou, lesních vegetačních stupňů, cílového hospodářství, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesů , územního systému ekologické stability, funkčního potenciálu lesů a mapu deklarovaných funkcí lesa Název služby Popis Archeologicka_naleziste_zony Archeologické zóny Biocentrum_USES Biocentrum Biokoridor_L_F Funkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_L_NF Nefunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_NR_F Funkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_NR_NF Nefunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_R_F Funkční biokoridor regionálního významu Biokoridor_R_NF Nefunkční biokoridor regionálního významu Buldozerova_priprava_pudy Buldozerová příprava půdy EKOTOXA s.r.o. Opava

35 ÚHÚL 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava Název služby Popis
Cesty_odvozni Lesní komunikace CIHO Cílový hospodářský soubor CIHO_l Hranice cílového hospodářského souboru Desukcni_plocha Hydrický potenciál Dilci_populace_drevin Dílčí populace dřevin Dobyvaci_prostory Dobývací prostory GENO Semenný porost Genova_zakladna Genová základna Geodeticky_bod Geodetický bod (zeměměřický) HMLCR Obrysová mapa LHP LČR Chranena_loziskova_uzemi Chráněná ložisková území Intenzivni_skody_zveri Plocha poškozená zvěří JINE Jiný veřejný zájem JINE_p Jiný veřejný zájem - bodově kraje Území krajů ku Katastrální území kulturni_pamatka Kulturní památka kulturni_pamatka_p Kulturní památka - bodově Les_barierovy Lesy barierové Les_lazensky Lesy lázeňské Les_ochranny Lesy ochranné Les_OPRL Plocha půdy, která je předmětem šetření OPRL Les_OPRL_l Hranice lesní půdy Les_primestsky Lesy příměstské a rekreační Les_pudoochranny Půdoochranný potenciál Les_s_kritickym_sklonem_svahu Kritický sklon svahu Les_skolni Lesy školní EKOTOXA s.r.o. Opava

36 ÚHÚL 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava Název služby Popis
Les_vojensky Lesy vojenské Les_vyzkumny Lesy výzkumné Les_vyzkumny_p Lesy výzkumné - bodově Lesni_oblast Přírodní lesní oblast Lesni_typ Nejnižší jednotka diferenciace růstových podmínek vymezeného stanoviště Lesni_typ_lc Hranice lesních typů - červená Lesni_typ_lz Hranice lesních typů - žlutá Lesni_vegetacni_stupen Lesní vegetační stupeň Lesni_vegetacni_stupen_l Hranice lesního vegetačního stupně listysmo Klad SMO - listy LO_cast Podoblast přírodní lesní oblasti Monitorovaci_bod Sonda lesního typu Myslivost Myslivecká zařízení Naruseno_vetrnymi_polomy Plocha poškozená větrným polomem Odlesneni Plánované odlesnění Odvozni_celek Odvozní celek (dočasně nepřístupné) Ohrozeno_snehem_a_namrazou Plocha poškozená sněhem orp Obec s rozšířenou působností Ortofoto_cb Šedotónová ortofota snímkovaná v letech PALZ Ochranné pásmo léčivých zdrojů Pasmo_ohrozeni_imisemi Pásmo ohrožení imisemi Pasmo_ohrozeni_imisemi_IMIS Hranice imisní degradace půd PHO Pásmo hygienické ochrany PHO_p Pásmo hygienické ochrany 1 - bodově Poddolovana_uzemi Poddolovaná území Poddolovana_uzemi_p Poddolovaná území - bodově EKOTOXA s.r.o. Opava

37 ÚHÚL 03 April 2017 EKOTOXA s.r.o. Opava Název služby Popis
Podmacene_lokality Podmáčená lokalita Podsadby_Kotliky Bodový stabilizační prvek Povodi Území povodí Pristavaci_plocha Přistávací plocha pro vrtulníky Rekreacni_potencial_lesa Rekreační potenciál sekcesmo Klad SMO - sekce Skala_mala Skála malá Skala_velka Skála velká Skaly Skály Skaly_liniove Skály - linie Smer_borivych_vetru Směr bořivých větrů SMO Rastr SMO Stabilizacni_prvek Liniový stabilizační prvek Sut Suť Svazna_uzemi Svážná území Svazna_uzemi_p Svážná území - bodově Transportni_segment Transportní segment (dočasně nepřístupné) VKP Významný krajinný prvek Vrstevnice Vrstevnice_t Vrstevnice - popis Vyskova_kota Kóta Zelena_cara_ZELC Hranice povoleného rozšíření náhradních dřevin a modřínu Zemnik Zemník EKOTOXA s.r.o. Opava

38 AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny
03 April 2017 Agentura pro ochranu přírody a krajiny Přírodní biotopy, habitaty N2000 Kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody Území soustavy Natura 2000 Působnost regionálních pracovišť AOPK ČR Pole síťového mapování 0. – 3. řádu Zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 Přírodní lesy v České republice EKOTOXA s.r.o. Opava 38

39 Česká geologická služba
03 April 2017 Česká geologická služba Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR tvoří základních geologické, odvozené a účelové mapy území České republiky poskytuje regionální geologické informace Hlavní menu  GeoDATA  Mapový server  WMS služby EKOTOXA s.r.o. Opava

40 Česká geologická služba

41 Česká geologická služba
03 April 2017 WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z rastrových podkladů Hydrogeologická mapa Československa 1 : Mapa vodonosných charakteristik 1 : Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : (z let ) EKOTOXA s.r.o. Opava

42 Česká geologická služba
03 April 2017 WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z vektorových dat Geologická mapa České republiky 1 : (anglická verze) Regionálně geologické schéma České republiky (1 : , anglická verze) Mapa kvartérního pokryvu 1 : Radiometrická mapa 1 : Geomagnetická mapa 1 : Půdní mapa 1 : Mapa radonového rizika 1 : Hydrogeologické rajony ČGS 1 : Inženýrskogeologické rajony 1 : EKOTOXA s.r.o. Opava

43 Další zdroje 03 April 2017 Topografická mapa ČR reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice Mapy 2. vojenského mapování Krajské WMS služby např. Pardubický kraj tematické mapy topografické mapy územní plány ortofota EKOTOXA s.r.o. Opava 43

44 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
03 April 2017 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, Olomouc EKOTOXA s.r.o. Opava


Stáhnout ppt "GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI"

Podobné prezentace


Reklamy Google