Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS SPOLUFINANCOVÁNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS SPOLUFINANCOVÁNO."— Transkript prezentace:

1 Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

2 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 2 GEODATA Z pohledu nákladů můžeme geodata rozdělit na:  Poskytovaná bezplatně bez omezení (zpravidla se závazkem uvést zdroj dat)  Poskytovaná bezplatně za určitých podmínek (licencovaná k určitému projektu, bezplatná data pouze v určitém rozsahu, k diplomové práci apod.)  Poskytovaná za úplatu  Vlastní

3 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 3 GEODATA Z pohledu přístupu k datům a jejich formy lze geodata rozdělit na:  „Ostrá“ – data v původním, „surovém“ stavu, se kterými se dá fyzicky pracovat, dají se analyzovat, upravovat, doplňovat, ukládat  Použitelná s omezeními přes vzdálený přístup – příkladem mohou být různé mapové či WMS servery  použitelná i ve vlastních projektech  určená pouze k prohlížení  Vlastní

4 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 4 GEODATA Z pohledu podrobnosti data můžeme rozdělit na data:  Primární – původní data v originální přesnosti s kompletní (či zestručněnou) databází  Upravená – primární data přepracovaná tak, aby z nich nebyla zpětně odvoditelná data primární (která jsou obvykle poskytována na komerční bázi), úpravy spočívají obvykle v agregování hodnot na delší časové pásmo, na nějakou plochu, ve zjednodušení geometrie, degradace rozlišení u rastru nebo ve vypuštění podrobnějších údajů.

5 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 5 GEODATA - zdroje ORGANIZACEPŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEMDATOVÉ ZDOJE MINISTERSTVA Ministerstvo životního prostředí  kompetence za oblast ochrany půdy  legislativní činnost  základní informace o půdě  databáze CENIA (řada vrstev) Ministerstvo zemědělství  kompetence za oblast zemědělské výroby a potravinové bezpečnosti  legislativní činnost, dotace  pozemkové úpravy  ochrana lesní půdy  registr půdních bloků LPIS Ministerstvo zdravotnictví  kompetence za zdravotní rizika vyplývající z kontaminace půdy Ministerstvo financí  nutnost zajištění rozpočtu ORGANIZACE V RESORTU MŽP Česká geologická služba  geologie  geologický substrát jako hlavní faktor ovlivňující vznik, vývoj a vlastnosti půd  geologické mapy 1 : 50 000,  tematické mapy geofaktorů ŽP AOPK SCHKO Nár. parky  vlastnosti půd CHÚ,  atributy NATURA  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd  pedologické mapy 1 : 50 000  velkoplošná a maloplošná CHÚ,  přírodní parky,  ÚSES  NATURA 2000  bazální monitoring půd v CHÚ  metodiky (komplexní hodnocení půd) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady  meliorace půd degradovaných stanovišť, vápnění a hnojení lesních porostůvápnění a hnojení lesních porostů  půdní mikrobiologie  posuzování vlivu porostů na fyzikální a chemické vlastnosti půd  monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i  vnosy látek do půdy (odpad)  interakce půda – voda  fyzikální, chemické a mikrobiologické analýzy  podklady pro nitrátovou směrnici  databáze HEIS a DIBAVOD  digitální a rastrové mapy a data o vodě Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i  zprostředkovaně v rámci činností odd. ekologie krajiny a ekologie lesa

6 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 6 GEODATA - zdroje ORGANIZACEPŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEMDATOVÉ ZDOJE ORGANIZACE V RESORTU MZe Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno  agrochemické zkoušení půd,  aplikace látek do půdy,  hnojení a výživa rostlin, registrace hnojiv  monitoring půd  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd (národní referenční laboratoř)  obsahy látek v půdách  výsledky bazálního monitoringu zemědělských půd  výsledky AZP  výsledky sledování vlastností lesních půd  registr kontaminovaných ploch Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, v.v.i.  ekonomické hodnocení  klasifikace půd  správce databáze, aktualizace BPEJ  meliorace půd  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd  digitalizace map a zpráv KPP  databáze BPEJ  výzkumné zprávy (degradace, kontaminace, fyzikální vlastnosti)  metody rekultivací  mapy erozní ohroženosti půd, GAEC Ústav zemědělské ekonomiky a informací  ekonomické hodnocení půd Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.  ekologie rostlin  ekotoxikologie  pěstitelské technologie  rostlinolékařství  výživa rostlin  poradenství  hospodaření na půdě zařazené do ZOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L.  hodnocení lesních půd pro potřeby lesního hospodářství  lesnická typologie  databáze SW Turboveg a Juice IDC, typologické mapy,  vrstvy OPRL SLTKN ORGANIZACE V RESORTU MZ Státní zdravotní ústav  monitoring kontaminace urbánních půd  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd  databáze obsahů kontaminantů v městských půdách  výzkumné zprávy DALŠÍ Český úřad zeměměřičský a katastrální  nahlížení do KN  mapové služby  správa sítě pro určování polohy  letecká ortofota  mapové služby, archivní mapy AKADEMIE VĚD ČR Ústav půdní biologie Akademie věd ČR  Interakce mezi půdními mikroorganismy a bezobratlými a jejich vliv na půdní procesy (rozklad organické hmoty, koloběh živin)  Ekotoxikologie a vliv polutantů na půdní organismy Geologický ústav Akademie věd ČR  Výzkum, kvarterní geologie a pedologie

7 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 7 GEODATA - zdroje ORGANIZACEPŮSOBNOST VE VZTAHU K PŮDĚ, ZEMDATOVÉ ZDOJE UNIVERSITY A VYSOKÉ ŠKOLY Mendelova zemědělská a lesnická univerzita - Ústav půdoznalství a mikrobiologie AF - Ústav agrochemie a výživy rostlin AF - Ústav geologie a pedologie LF - Ústav ekologie lesa LF  základní výzkum, klasifikace půd, půdní procesy  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd  obsahy látek v lesních a zemědělských půdách  výzkumné zprávy  metodické postupy Česká zemědělská univerzita - Katedra pedologie a geologie - Katedra agrochemie a výživy rostlin - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování  základní výzkum, klasifikace půd, půdní procesy  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd  pedologické mapy 1:500 000  obsahy látek v lesních a zemědělských půdách  výzkumné zprávy  metodické postupy Masarykova universita Brno - RECETOX  osud chemických látek v ŽP, včetně půdy  rizikové analýzy  databáze obsahů POPs v půdě  osudy POPs Karlova univerzita Praha  geomorfologické a morfometrické charakteristiky  historický vývoj land use daných půdních jednotek Vysoké učení technické Brno  pozemkové úpravy, eroze, hydrologie Jihočeská universita České Budějovice  základní výzkum, klasifikace půd, půdní procesy  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd Universita Palackého Olomouc  základní výzkum, klasifikace půd, půdní procesy  chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy půd SOUKROMÉ ORGANIZACE Ekotoxa. s.r.o  hodnocení půd (acidifikace, kontaminace)  kritické zátěže  hodnocení rizik  interpretace v GIS Evernia s.r.o.  hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí  obsahy rizikových látek a rizikových prvků v půdách GEODIS Brno  geodézie  fotogrammetrie  katastr nemovitostí  ortofota  geodetické přístroje, tisky Tocoen s.r.o.  postavení půdy v biogeochemických cyklech  rizikové látky v půdě  databáze projektu UNIDO – obsahy rizikových látek ve složkách ŽP

8 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 8 WMS SLUŽBY - definice  Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba  jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium  služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu  výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.)  skutečnost, že je obrázek georeferencován (umístěn do souřadnic) umožní jeho správnou prezentaci

9 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 9 WMS SLUŽBY – vyhledání odkazů Vyhledávání odkazů na mapové služby  přímo stránky organizací nebo poskytovatelů služby (ČGÚ, VÚMOP, ČÚZK, stránky krajských úřadů, Geodis, AOPK, ČVUT aj.)  stránky ministerstev a státní správy (např. metadatový portál Cenia, http://mis.cenia.cz/, Portál farmáře) http://mis.cenia.cz/  vyhledávače (Google aj.)

10 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 10 WMS SLUŽBY Syntaxe WMS odkazu - příklady http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sd ehttp://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05m_sd e (Cenia, Geodis, barevná ortofotomapa 2006-2007, 0,5m) http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_maphttp://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map (UJEP, rastrové mapy II. vojenského mapování) http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asphttp://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp (VÚMOP, ohrožení erozí) http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chuhttp://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu (AOPK, ZCHÚ a území Natury 2000) http://195.113.178.19/html/wms_up.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_up.dll (územní plány obcí Pardubického kraje) Pod jedním odkazem může být sdruženo více datových vrstev.

11 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 11 WMS SLUŽBY Výhody z hlediska uživatele služby:  uživatel si může připojit / zobrazit vrstvu, kterou potřebuje  nemusí řešit klad listů nebo rozsah vrstvy, u rozsáhlejších rastrů se načítají se data, která vidí v okně  zapojení dat do vlastních projektů např. jako podkladovou vrstvu  uživatel není závislý na typu mapového serveru a operačním systému, na němž tento server funguje  k datům je přes WMS možné přistupovat s pomocí různých zařízení, která mají přístup k internetu – počítač, GPS navigace, totální stanice a podobně  data jsou skladována na jednom místě - obvykle u správce těchto dat – který zajišťuje jejich aktualizaci a další správu  server může využívat dat jiných serverů  WMS je navržena tak, aby podporovala nejrůznější souřadnicové systémy, které se vyskytují na Zemi (nutnost definovat souřadný systém) Výhody pro vlastníka dat:  uživatel přistupuje k datům pouze vzdáleně a informace je prezentována ve formě obrazových dat, čímž je minimalizováno riziko zneužití, i možnosti jejich dalšího užití  data mohou být vlastníky dat poskytována za úplatu, selektivně s různou mírou přístupu

12 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 12 WMS SLUŽBY Nevýhody:  nezbytný přístup k internetu  nároky na rychlost internetu na straně uživatele  nároky na servery – rozsáhlá disková pole, konektivita, zatížení – s tím spojené potenciální výpadky služby či zpomalení načítání  na straně klienta se data pouze zobrazí, nedají se stáhnout, manipulovat s nimi, analyzovat je a podobně  metadata, legenda  možnost omezení přístupu či zpoplatnění služby

13 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 13 VIZUALIZACE WMS •v prostředí desktop GIS •ArcGIS •Quantum GIS, Open JUMP, gvSIG, Janitor •aj. •ve volně stažitelných WMS prohlížečích •Gaia http://www.thecarbonproject.com/gaia.phphttp://www.thecarbonproject.com/gaia.php •ve WMS prohlížečích na internetu •Intergraph OGC Viewer •WMS prohlížeč Help Service - REMOTE SENSING spol. s r.o. •WMS portál ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/

14 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 14 PORTÁL FARMÁŘE Registr půdních bloků LPIS je systém pro evidenci využití zemědělské půdy. Smyslem jeho vytvoření a provozování je administrace a kontrola žádostí o zemědělské dotace. Na základě registru LPIS mohou farmáři nejen zažádat o dotace na plochu, ale též zjistit, jaká omezení se vztahují na jejich hospodaření. LPIS je postaven na centrální databázi spravované firmou Sitewell, změny v LPIS (s vědomím farmáře) probíhají prostřednictvím 63 regionálních pracovišť MZe ČR online, za správnost dat ručí Ministerstvo zemědělství. Základní evidenční jednotkou LPIS je farmářský blok, který představuje souvislou plochu zemědělské půdy s jednou kulturou užívanou jedním farmářem. http://eagri.cz/public/eagri/farmar/LPIS/ Náhled do LPIS je farmáři umožněn přes webové rozhraní na adrese www.eagri.cz v sekci Portál farmáře – Registr půdy LPIS.www.eagri.cz Přístup funguje ve dvou módech – veřejném (od 23.10.2009) a autorizovaném (od roku 2005)

15 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 15 PORTÁL FARMÁŘE Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis http://eagri.cz/public/app/plpis •bez nutnosti přihlášení •základní funkce (postupně se rozšiřují) •zobrazení hranic půdních bloků s informací o kultuře, ekologickém hospodaření •omezení vyplývající z nitrátové směrnice – zranitelné oblasti, uložení hnojiv, vč. detailu (meliorace, zamokřené půdy, zóny od vodních útvarů, půdy ohrožené erozí) •nezávazná OPVZ •eroze – opatření pro osevy •enviro louky •viniční tratě •krajinné prvky •[vše pouze ve verzi účinné (aktuálně platné) bez rozlišení uživatele půdy] • stažení bloků LPIS dle katastrálního území

16 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 16 PORTÁL FARMÁŘE Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis http://eagri.cz/public/app/plpis

17 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 17 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná) •po přihlášení uživatele •podrobné informace o blocích •bloky přihlášeného uživatele jsou odlišeny jinou barvou obrysu •v seznamu vrstev je možnost zobrazit rozpracované zákresy bloků, bloky zrušené, bloky dle živin AZP, GMO, LFA, ZCHÚ, MCHÚ, AEO, Naturu2000, nitrátovou směrnici, evidenci hnojišť, EUP, kontroly SZIF a v rámci ostatních položek podrobnější informace •v ovládacím panelu ikony na tisk a zobrazení GPS souřadnic a editační tlačítka na zákres pozemků, hnojišť a dalších ploch •není dořešena kompatibilita s prohlížeči, a proto se stránka korektně načte pouze v Internet Exploreru, který navíc vyžaduje doinstalování ActiveX doplňku; příznivci alternativních prohlížečů – Firefox, Opera aj. – přijdou o symboliku (legendu) vrstev, což je dost významné mínus, a především o editační nástroje., export do PDF]

18 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 18 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná) •v informačním panelu je řada informací s návazností na bloky farmáře •podrobné údaje o farmáři, seznam bloků s informacemi o kódu, kultuře, výměře, eko hospodaření a data zaevidování, evidence parcel (viz dále), areálů, tisky, KP k evidenci, řízení, hospodářství, hnojiště a dotace. •ke každému bloku půdy podrobné informace (umístění, vzdálenost od vody, sklonitost, informace o BPEJ), informace o parcelách na bloku, omezení vyplývající z nitrátové směrnice (hnojení, střídání plodin, hospodaření na svazích, uložení hnojiv, hospodaření poblíž útvarů povrchových vod), kalkulace výměr v LFA, ZCHÚ, MCHÚ, Natura2000, vhodnost k zatravnění, dotace, výpis vlastníků dle katastru, erozní ohrožení a PEO, AZZP, OPVZ, GMO, historie a změny. •podrobné dokumentace a manuály •stažení vlastních bloků LPIS

19 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 19 PORTÁL FARMÁŘE Varianta pro farmáře (autorizovaná)

20 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 20 SOWAC GIS VÚMOP – SOWAC GIS ms.sowac-gis.cz ms.sowac-gis.cz •Webový archiv KPP •Komplexní průzkum půd (KPP) •Geneticko agronomická klas. Přehled půdních typů •Komplexní průzkum půd (KPP) • Mapový server (veřejné služby) •Základní charakteristiky BPEJ http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp •Vodní a větrná eroze půd ČR http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp •Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC •Maximální přípustné hodnoty faktoru C •Dlouhodobý průměrný smyv půdy (agregace na bloky) • Metadatový katalog (MICKA) • Webový sklad map BPEJ (autorizovaný)

21 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 21 SOWAC GIS

22 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 22 SOWAC GIS

23 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 23 SOWAC GIS

24 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 24 SOWAC GIS

25 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 25 ČVUT – erozní mapa ČR WMS: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities Mapa ztráty půdyMapa erozního ohrožení

26 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 26 DIBAVOD Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka •DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) •http://www.dibavod.cz sekce Downloadhttp://www.dibavod.cz •referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod •DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný •Vybrané datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány zdarma ke stažení ve formátu ESRI shapefile komprimovaném do archivu (.zip)

27 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 27 DIBAVOD

28 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 28 KATASTR Český úřad zeměměřičský a katastrální  www.cuzk.cz www.cuzk.cz  Sekce: Nahlížení do katastru  WMS služba • bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí • WMS: http://wms.cuzk.cz/wms.asphttp://wms.cuzk.cz/wms.asp • WMS portál: http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/

29 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 29 KATASTR

30 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 30 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz http://portal.gov.cz • Sekce Mapy • Nápověda: http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html • WMS: http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/ http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/ •U všech WMS služeb jsou podporovány jsou následující souřadnicové systémy: názevEPSG kód S-JTSK102067 S-4228403 UTM32633 WGS-844326 ETRS-893035

31 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 31 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

32 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 32 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Název službyPopis cenia_arccr_adminSprávní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ cenia_arccr_nadPodkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo cenia_arccr_podPodkladová vrstva - lesy cenia_biorezBiosférické rezervace UNESCO cenia_b_auto_sdeAutomapa 1:100 000 cenia_b_corineCORINE 2000 generalizováno pro malá měřítka cenia_b_ortorgb05m_sdeBarevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m cenia_b_vitrHustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem cenia_corineCORINE 1990 & 2000 pro střední a velká měřítka cenia_fin_uradHranice působnosti finančních úřadů cenia_fytogeoFytogeografické členění cenia_geocrGeologická mapa ČR cenia_geomorfGeomorfologická mapa ČR cenia_hluk_pbolHluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně cenia_hluk_silniceHluková mapa silnic cenia_hluk_zelezniceHluková mapa železnic cenia_hust_zalidHustota zalidnění cenia_chlucrChráněná ložisková území cenia_chopavChráněné oblasti přirozené akumulace vod cenia_II_voj_mapII. vojenské mapování cenia_irz_ippc05Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2005 cenia_irz_ippc06Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2006 cenia_irz_nosepProvozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2004 cenia_irz_okecProvozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2004 cenia_irz_okec05Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2005

33 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 33 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Název službyPopis cenia_irz_okec06Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2006 cenia_jdvmVektorová mapa pozemních komunikací a celostátní sčítání dopravy 2005 cenia_kladzmKlad listů Základních map 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 cenia_koup_vody_2007Kvalita koupacích vod - sezona 2007 cenia_koup_vody_2008Kvalita koupacích vod - sezona 2008 cenia_krajinaTypologie české krajiny cenia_matr_uradHranice působnosti matričních úřadů cenia_naturaNATURA 2000 cenia_obce_2000Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP cenia_obyv_bytPočet obyvatel na 1 byt cenia_postyAdresy poštovních úřadů cenia_ppvPotenciální přirozená vegetace cenia_sezKontaminovaná místa cenia_sprava_csuHranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů cenia_stav_uradHranice působnosti stavebních úřadů cenia_uat_aktualFragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, aktuální cenia_uat_prognozaFragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, prognóza cenia_uhliVybavenost budov topením na uhlí cenia_uliceNázvy ulic cenia_vitr_rychlostPrůměrná rychlost větru v 10 m nad zemí cenia_vybav_kanalVybavenost obcí - kanalizace cenia_vybav_knihVybavenost obcí - veřejné knihovny cenia_vybav_nemocVybavenost obcí - nemocnice cenia_vybav_plynVybavenost obcí - plynofikace cenia_vybav_vodVybavenost obcí - veřejný vodovod cenia_zchuZvláště chráněná území - NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP cenia_zchu_zonyZonace NP a CHKO

34 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 34 ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů • www.uhul.cz, sekce: Mapy www.uhul.cz • Oblastní plány rozvoje lesů • WMS: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS • obsahuje přehledovou mapu lesních oblastí, mapu typologickou, lesních vegetačních stupňů, cílového hospodářství, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesů, územního systému ekologické stability, funkčního potenciálu lesů a mapu deklarovaných funkcí lesa Název službyPopis Archeologicka_naleziste_zonyArcheologické zóny Biocentrum_USESBiocentrum Biokoridor_L_FFunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_L_NFNefunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_NR_FFunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_NR_NFNefunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_R_FFunkční biokoridor regionálního významu Biokoridor_R_NFNefunkční biokoridor regionálního významu Buldozerova_priprava_pudyBuldozerová příprava půdy

35 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 35 ÚHÚL Název službyPopis Cesty_odvozniLesní komunikace CIHOCílový hospodářský soubor CIHO_lHranice cílového hospodářského souboru Desukcni_plochaHydrický potenciál Dilci_populace_drevinDílčí populace dřevin Dobyvaci_prostoryDobývací prostory GENOSemenný porost Genova_zakladnaGenová základna Geodeticky_bodGeodetický bod (zeměměřický) HMLCRObrysová mapa LHP LČR Chranena_loziskova_uzemiChráněná ložisková území Intenzivni_skody_zveriPlocha poškozená zvěří JINEJiný veřejný zájem JINE_pJiný veřejný zájem - bodově krajeÚzemí krajů kuKatastrální území kulturni_pamatkaKulturní památka kulturni_pamatka_pKulturní památka - bodově Les_barierovyLesy barierové Les_lazenskyLesy lázeňské Les_ochrannyLesy ochranné Les_OPRLPlocha půdy, která je předmětem šetření OPRL Les_OPRL_lHranice lesní půdy Les_primestskyLesy příměstské a rekreační Les_pudoochrannyPůdoochranný potenciál Les_s_kritickym_sklonem_svahuKritický sklon svahu Les_skolniLesy školní

36 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 36 ÚHÚL Název službyPopis Les_vojenskyLesy vojenské Les_vyzkumnyLesy výzkumné Les_vyzkumny_pLesy výzkumné - bodově Lesni_oblastPřírodní lesní oblast Lesni_typNejnižší jednotka diferenciace růstových podmínek vymezeného stanoviště Lesni_typ_lcHranice lesních typů - červená Lesni_typ_lzHranice lesních typů - žlutá Lesni_vegetacni_stupenLesní vegetační stupeň Lesni_vegetacni_stupen_lHranice lesního vegetačního stupně listysmoKlad SMO - listy LO_castPodoblast přírodní lesní oblasti Monitorovaci_bodSonda lesního typu MyslivostMyslivecká zařízení Naruseno_vetrnymi_polomyPlocha poškozená větrným polomem OdlesneniPlánované odlesnění Odvozni_celekOdvozní celek (dočasně nepřístupné) Ohrozeno_snehem_a_namrazouPlocha poškozená sněhem orpObec s rozšířenou působností Ortofoto_cbŠedotónová ortofota snímkovaná v letech 1998-2001 PALZOchranné pásmo léčivých zdrojů Pasmo_ohrozeni_imisemiPásmo ohrožení imisemi Pasmo_ohrozeni_imisemi_IMISHranice imisní degradace půd PHOPásmo hygienické ochrany PHO_pPásmo hygienické ochrany 1 - bodově Poddolovana_uzemiPoddolovaná území Poddolovana_uzemi_pPoddolovaná území - bodově

37 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 37 ÚHÚL Název službyPopis Podmacene_lokalityPodmáčená lokalita Podsadby_KotlikyBodový stabilizační prvek PovodiÚzemí povodí Pristavaci_plochaPřistávací plocha pro vrtulníky Rekreacni_potencial_lesaRekreační potenciál sekcesmoKlad SMO - sekce Skala_malaSkála malá Skala_velkaSkála velká SkalySkály Skaly_linioveSkály - linie Smer_borivych_vetruSměr bořivých větrů SMORastr SMO Stabilizacni_prvekLiniový stabilizační prvek SutSuť Svazna_uzemiSvážná území Svazna_uzemi_pSvážná území - bodově Transportni_segmentTransportní segment (dočasně nepřístupné) VKPVýznamný krajinný prvek Vrstevnice Vrstevnice_tVrstevnice - popis Vyskova_kotaKóta Zelena_cara_ZELCHranice povoleného rozšíření náhradních dřevin a modřínu ZemnikZemník

38 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 38 AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny Přírodní biotopy, habitaty N2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms Kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_druhochr Území soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_natura Působnost regionálních pracovišť AOPK ČR http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_pusobnost Pole síťového mapování 0. – 3. řádu http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_sitmap Zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu Přírodní lesy v České republice http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/vukoz_prirles

39 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 39 Česká geologická služba • www.geology.cz www.geology.cz • Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování • je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR • tvoří základních geologické, odvozené a účelové mapy území České republiky • poskytuje regionální geologické informace • Hlavní menu  GeoDATA  Mapový server  WMS služby

40 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 40 Česká geologická služba

41 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 41 Česká geologická služba WMS služby poskytované Českou geologickou službou • WMS z rastrových podkladů Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M Mapa vodonosných charakteristik 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200

42 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 42 Česká geologická služba WMS služby poskytované Českou geologickou službou • WMS z vektorových dat Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (anglická verze) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology Regionálně geologické schéma České republiky (1 : 2 500 000, anglická verze) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map Radiometrická mapa 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field Půdní mapa 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map Mapa radonového rizika 1 : 500 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones

43 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI 43 Další zdroje Topografická mapa ČR http://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo http://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice Mapy 2. vojenského mapování http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map Krajské WMS služby např. Pardubický kraj •tematické mapy http://195.113.178.19/html/wms_tema.dll http://195.113.178.19/html/wms_tema.dll •topografické mapy http://195.113.178.19/html/wms_topo.dll http://195.113.178.19/html/wms_topo.dll •územní plány http://195.113.178.19/html/wms_up.dll http://195.113.178.19/html/wms_up.dll •ortofota http://195.113.178.19/html/wms_orto.dll http://195.113.178.19/html/wms_orto.dll

44 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz


Stáhnout ppt "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc DATOVÉ ZDROJE, MAPOVÉ PORTÁLY, WMS SPOLUFINANCOVÁNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google