Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (1)"— Transkript prezentace:

1 Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (1)
Definice, vývoj, specifika, úrovně, odborné a kvalifikační požadavky, institucionalizace a obsahové zaměření v poskytování sociálního poradenství Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., 2014

2 Sociální poradenství poradenství pro uživatele sociálních služeb
V historii výchova anticipovala vznik poradenské, zpočátku nespecifické činnosti (tam kde je výchova je i vedení, kde je nedostatek zkušeností tam je zapotřebí rada) Poradenství (taktéž sociální práce) jsou pomocí člověku v nouzi. Sociální fungování V historii lze identifikovat několik úrovní poradenské činnosti: od počátečných rad v interpersonální komunikaci jež probíhají jako výměna informací, zkušeností a názorů až po samostatnou specializovanou a profesionální činnost v konkrétních institucích, pro různorodé cílové skupiny klientů.

3 Základní fenomén lidské interakce, podpora, pomoc, provázení, mobilizace, angažovanost
V historické genezi a logické struktuře 4 úrovně Rada jako interindividuální komunikace člověka s člověkem, jednotlivcem nebo skupinou Poradenská činnost jako role ve společenství Poradenská činnost jako aspekt a funkce rozvinutých moderních profesí Poradenství jako samostatná, specializovaná a profesionální činnost

4 Klasifikace charakteristik poradenství
Interdisciplinární a komplexní charakter Multisférový a multikonzumní charakter Profesionální charakter Institucionalizovaný charakter Procesuální, biodromální charakter Edukačně – formativní charakter (konkrétní pomoc i osobnostní rozvoj) Personální charakter – cílem poradenství je člověk jako celek Vnitřní oborová diferenciace

5 obecně Poradenství je především informační podpora při rozhodování, plánování… Poskytování komplexních informací, vysvětlování, udělování rad … Poradenství jako součást terapie je zaměřena na lidi, jež nedokáží sami regulovat život pro poruchy těžšího stupně a potřebují pomoc … …součást určité poskytované sociální služby .. je podmíněno institucionálně, sociálními službami pro konkrétní cílovou skupinu klientů

6 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

7 Poradenství pro uživatele sociálních služeb www.nrzp.cz
Vzniklo jako nový a samostatný druh poradenství v přímé návaznosti na přijetí zákona o sociálních službách a na něj navazujících změn v poskytování sociálních služeb v České republice Obdobné modely v zahraničí: broker, advocate, advisor… Cílem je (1)provázet uživatele sociální služby při jednáních s poskytovatelem, poskytnout poradenství ve vztahu ke smlouvě o poskytování služby a jejím náležitostem, dále (2)poradenská podpora v situacích souvisejících žádostmi, rozhodováním, poskytováním, užitím a kontrolou příspěvku na péči. Fáze podpory: příprava smlouvy, proces jednání při uzavírání smlouvy, monitoring plnění podmínek stanovených smlouvou a pomoc při eventuelních sporech

8 www.poradnaprouzivatele.cz na TF 266 753 427
Poradna pro uživatele sociálních služeb - Síť ? (celostátní síť je registrována u Magistrátu hl.m.Prahy) Pro které klienty ? Principy činnosti poradny: úcta k osobnosti klienta, respekt k svobodnému rozhodování, jednat vždy k prospěchu klienta, podpora aktivity a účasti v procesu poradenství a řešení vlastní sociální situace,nezávislý individuální a rovný přístup, realistické hodnocení potřeb, práv, omezení ve vztahu k očekávanému výsledku poradenství, dodržování sféry působnosti poradce,autonomie,integrace,partnerství,anonymita zodpovědnost za výsledek vlastní činnosti, nestrannost a nezávislost na poskytovatelích, respekt k etickým zásadám profese poradce

9 Obsah poradenské činnosti – (1)smlouva, (2)příspěvek na péči, (3)ostatní poradenská činnost
Smlouva o poskytování sociální služby/SS; výběr vhodné SS služby v regionu, jednání s poskytovatelem SS, rozbor a vyhodnocení textu smlouvy o poskytování SS, řešení neshod a konfliktů mezi uživatelem a poskytovatelem SS, mediační a zprostředkovatelská činnost, výše plateb za SS, zastupování uživatele v jednáních s poskytovatelem SS, sepsání smlouvy o poskytování služby s fyzickou osobou / neregistrovaným poskytovatelem SS, práva a povinnosti opatrovníka k osobě zbavené/omezené způsobilosti k práv. úkonům, písemné projevy vůle

10 Příspěvek na péči Okruh oprávněných osob; forma žádosti o příspěvek+ posuzování zdravotního stavu a z něj vyplývajících funkčních omezení pro stanovené stupně závislosti na péči; specifika posuzování závislosti na péči u nezletilých dětí; pravidla vyplácení příspěvku na péči; zásady užití příspěvku na péči; povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na péči; náhradní příjemce příspěvku na péči; komunikace s obecními úřady ve věci příspěvku na péči a jeho využití; postup při převádění příspěvku na péči poskytovateli SS; odvolání proti nepřiznání, poradenství možností soudní žaloby při nepřiznání …

11 ostatní poradenská činnost
Informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím SS; informace, rada, podpora pečujícím členům rodiny; zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů; aspekty institutu zbavení /omezení způsobilosti k právním úkonům, hmotně právní a procesně právní aspekty; dávky státní podpory; dávky sociální pomoci; pomoc při zpracování žádosti, podání, odvolání, písemných projevů vůle; zajištění vhodné poradenské podpory v oblastech nespadajících do vlastní náplně činnosti; doporučení vhodného právního zastoupení a postupu domáhání se práv

12 Poradce uživatele sociálních služeb
V poradnách působí zkušení (v oblasti soc. péče, soc. služeb, poradenství) a odborně připraveni poradci uživatelů sociálních služeb Specializovaný vzdělávací kurz MPSV pro poradce uživatelů soc. služeb, 200 hod. – psychologie a komunikace, soc. služby, soc. dávky, právní aspekty smluvních vztahů Formy činnosti poradce: informace, rady, podpora, zastupování

13 Poradce uživatele sociálních služeb provádí a zajišťuje
Vyhledává potencionální klienty služby; poskytuje konzultace, poradenské služby a metodické vedení klientů potencionálních i stávajících uživatelů sociálních služeb; individuální poradenskou činnost; doprovázení/zastupování klienta v jednáních s poskytovatelem soc. služby; zajišťuje a vyhodnocuje podklady k poradenství; monitoring činnosti poskytovatelů soc. služeb v regionu; osvěta a vzdělávání uživatelů soc. služeb; vede spisovou agendu poradenských případů

14 Poradce uživatele sociálních služeb používá metody práce
Rozhovor a vedení; místní šetření /rodina, poskytovatel služby); třídění a vyhodnocování údajů osobní, rodinné, příp. zdravotní a další anamnézy; analýza pramenů legislativně normativní povahy a materiálů oborů souvisejících s poskytováním soc. služeb; psaní odborných textů, žádostí, stanovisek, odvolání; plánování; poskytování rad a informací Oficiální zastupování? Střet zájmů ?

15 Sociální poradenství – nástroj praktického uplatňování sociální pomoci
Sociální poradenství – poradenství pro uživatele sociálních služeb může být poskytováno ve dvou formách - jako základní sociální poradenství nebo jako odborné sociální poradenství. Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Základní sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

16 Sociální služby - způsoby pomoci
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem služeb bývá mimo jiné podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

17 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.


Stáhnout ppt "Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google