Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR"— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR
Oblast sociálních služeb Lenka Antolová – metodik Štěpán Nosek – analytik Přerov, 20. –

2 Sociální služby Co nás dnes čeká: cíle a možnosti projektu
teoretická východiska pro tvorbu strategického dokumentu analýza praktická ukázka diskuse

3 Sociální služby Popis území: správní obvod ORP
vychází z demografických údajů zdroje dat - ČSÚ, úřady, strategické dokumenty v území …

4 Sociální služby Výběr tématu: problém řešený obcemi ve velkém měřítku
přesah hranice obce téma vhodné pro spolupráci všech kategorií obcí

5 Budoucí vývoj počtu osob 0 – 14 a 65 +
Sociální služby Budoucí vývoj počtu osob 0 – 14 a 65 +

6 Sociální služby Cíl: optimální síť kvalitních sociálních služeb odpovídající skutečným potřebám obyvatel a finančním zdrojům nalezení možností meziobecní spolupráce podklady pro návrhy legislativních změn návrhy na změny financování (RUD)

7 Sociální služby Možnosti spolupráce:
budování infrastruktury zdravotních a sociálních služeb a koordinace jejich poskytování, kvalitativní posun, což se týká zejména služeb pobytových, a to pro osoby zdravotně postižené a seniory, podpora a rozšíření služeb komunitního charakteru, koordinace a efektivnější využití sociálních služeb nabízených v regionu,

8 Sociální služby budování komunitních center sociálních služeb, pobytových služeb komunitního typu, rozvoj semimurální péče, tvorba komunikační strategie (zlepšení informovanosti obyvatel o sociálních službách, propagace sektoru sociálních služeb), podpora a aktivizace rodin s dětmi jako prevence sociálního vyloučení,

9 Sociální služby podpora a aktivizace skupin sociálně vyloučených obyvatel a skupin ohrožených sociálním vyloučením, rozšíření služeb ambulantních a terénních s cílem poskytnout potřebné služby především v přirozeném prostředí uživatelů (udržení osob se zdr. postižením a seniorů v přirozeném prostředí), budování chráněného bydlení, řešení problematiky začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, přizpůsobení nabídky služeb aktuální poptávce,

10 Sociální služby rozvoj dobrovolnictví a neformální péče,
zapojování uživatelů pobytových služeb do běžného života, vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a další osoby ohrožené soc. vyloučením, vytváření možností pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života, koordinace vzniku nových pracovních míst, podpora sociálního podnikání, vytvoření sítě dostupného bydlení.

11 Sociální služby Právní úprava: Související předpisy:
z. č. 108/2006 Sb. vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Související předpisy: z. č. 110/2006 Sb. z. č. 111/2006 Sb. z. č. 435/2004 Sb. z. č. 117/1995 Sb. a další

12 Sociální služby Pojmy: sociální zařízení místo poskytování - působnost
sociální služba členění služeb zdravotní postižení registr PS místo poskytování - působnost příspěvek na péči dobrovolná služba transformace komunitní práce

13 Sociální služby Členění sociálních služeb:
základní – poradenství, péče, prevence místo – terénní, ambulantní, pobytové zařízení x služby působnost

14 Sociální služby Zdroje dat:
ČSÚ, MPSV (Registr poskytovatelů sociálních služeb, výkazy, ročenky, plány rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni) Zdroje informací: kraje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí regionální strategické dokumenty, centra pro komunitní práci výroční zprávy místní znalost z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15 Sociální služby Faktory ovlivňující plánování sociálních služeb:
vnitřní faktory (geografická poloha správního obvodu ORP, věková struktura obyvatelstva, sídelní struktura správního obvodu ORP, existence platných komunitních plánů a další strategických rozvojových dokumentů) vnější faktory (transformace pobytových zařízení, legislativní změny a zásahy na úrovni státu)

16 Sociální služby Situační analýza:
Význam: kvalitně zpracovaná analýza (podchycující současný reálný stav v oblasti sociálních služeb) je základem pro dobře nastavenou návrhovou část dokumentu Struktura: přehled zařízení, služeb, zdrojů financování, zřizovatelů, počtu klientů, nákladů na klienta důraz na pobytové služby, služby pro seniory a zdravotně postižené

17 Sociální služby Finanční analýza:
význam finanční analýzy --- zjištění nákladů na 1 úkon (lůžko) --- specifika v oblasti sociálních služeb vícezdrojovost financování sociálních služeb (obec, stát, kraj, církev, fyzické osoby = úhrady od klientů)

18 Sociální služby Analýza rizik, SWOT analýza:
analýza rizik (technické, organizační, finanční, personální, věcné) --- význam: pravděpodobnost x dopad pro každé ORP je třeba vytvořit unikátní (místně-specifickou) analýzu SWOT analýza --- třídit dle významu (blíže viz prezentace pana Půčka)

19 Sociální služby Očekávaný vývoj:
Vyhodnocení na základě analýz a stanovení predikce vývoje v území s ohledem na poptávku, dosavadní nabídku, reálné možnosti, finanční zdroje. Analytická část podchycuje veškeré aspekty v oblasti sociálních služeb --- návrhovou část je možné zpracovat selektivně – tj. zaměřit se na několik témat, která jsou v území nejlépe řešitelná.

20 Sociální služby doporučené publikace a podpůrné dokumenty – metodická podpora tvorby strategického dokumentu (např. Metodika přípravy veřejných strategií, Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony) příklady dobré praxe – informace, inspirace, možnosti, postupy např. (např. Jesenicko, Šluknovsko)

21 Sociální služby Brdy – Vltava komunitní plán regionu (29 obcí)
navazuje na KP Dobříšsko cíle a opatření na regionální úrovni společná informační strategie (web, katalog, mediální kampaň) regionální fond na kofinancování projektů s nadregionálním významem

22 Sociální služby Benešov podpora procesu KPSS na okrese Benešov
provázanost SS – Benešov, Vlašim, Votice analýzy – podklady pro další strategie v regionu

23 Sociální služby Jirkov ONZA a.s. – sociální podnik města
zajištění služeb pro město přispívá k zajištění dlouhodobé stability ve městě zaměstnávání soc. vyloučených osob především ze soc. vyloučených romských lokalit

24 Sociální služby Svazek obcí AZASS 1998 - vznik zájmového sdružení
transformace na DSO 27 členských obcí

25 Sociální služby Svazek obcí AZASS Poličská nemocnice s.r.o.
sociální služby (domovy pro seniory, SAS, sociální rehabilitace, pečovatelská služba) středisko sociální integrace

26 Sociální služby DPS v Bystrém

27 Sociální služby Třebíč komunitní plánování navazující služby
grantový systém Zdravého města Třebíč zásady financování soc. služeb z rozpočtu města minimální síť sociálních služeb

28 Sociální služby Odborný tým projektu Týmy v regionech
celorepubliková data, software podklady pro benchmarking metodická pomoc v průběhu projektu Týmy v regionech Dle harmonogramu ve smlouvě: analýza – komentář současného stavu (jednotlivé tabulky) a komentář souhrnný tvorba návrhového dokumentu

29 Sociální služby Základní charakteristika dat
Datový soubor pro vyplnění jednotlivých ORP (tab. 1–14 v metodice) Bude rozeslán pro doplnění . Zdroje pro vyplnění datového souboru ČSÚ (počty zařízení sociálních služeb, počty sociálních služeb) MF (financování sociálních služeb ze strany obcí) MPSV (a) Data z výkaznictví – budou dána k dispozici. (b) Data z registru sociálních služeb – budou dána k dispozici.

30 Sociální služby Úskalí poskytnutých dat
Sociální služby vs. Školství, Odpadové hospodářství Data z Registru poskytovatelů sociálních služeb --- data na úrovni obcí / ORP (dle adresy zařízení) --- lze vyplnit informace o počtu a struktuře zařízení sociálních služeb, počtu sociálních služeb, kapacitě zařízení. Data z výkaznictví MPSV --- data na úrovni okresů – data o počtu zařízení sociálních služeb, počtu uživatelů sociálních služeb, finanční data (příjmy x výdaje). Dostupné datové zdroje nutné komparovat a komentovat!

31 Sociální služby

32 Sociální služby Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google